Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

Předkládá:Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora
Zpracoval:

JUDr. Dita Polzerová

Ing. Vladimír Michalička

 

 

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konaného dne  23. 11. 2015

 
Majetkoprávní záležitosti OI
 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouc po projednání:

 
1bere na vědomí  předloženou důvodovou zprávu.
 
2schvaluje  uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu uložení kabelu veřejného osvětlení a v právu vstupu za účelem umístění, zřízení, provádění oprav, úprav, údržby a provozování na části pozemku parc.č. 432/8 v k.ú. Hejčín, který je ve vlastnictví Olomouckého kraje, právo hospodaření Správa silnic Olomouckého kraje jako povinného ve prospěch statutárního města Olomouc jako oprávněného. Služebnost inženýrské sítě bude zřízena na dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu ve výši dle důvodové zprávy, dle odu 1 předložené důvodové zprávy.
 
3schvaluje  uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení a v právu vstupu a vjezdu za účelem zřízení, úprav, oprav a provozování distribuční soustavy a plynovodních přípojek na pozemcích parc.č. 443/3, parc.č. 496/2, parc.č. 443/10, parc.č. 496/3, vše v k.ú. Povel, které jsou ve vlastnictví statutárního města Olomouc jako povinného ve prospěch RWE GasNet, s,.r.o. jako oprávněného. Služebnost inženýrské sítě bude zřízena na dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 2 předložené důvodové zprávy.
 
4schvaluje  uzavření dodatku č. 2 k budoucí směnné smlouvě č. BSMS/OI/298/2011/Kli, která byla uzavřena dne 16.1.2012 mezi statutárním městem Olomouc a společností STAFOS-REAL, s.r.o., dle bodu 3 předložené důvodové zprávy.
 
5schvaluje  uzavření kupní smlouvy na pozemek parc.č. 443/5 a parc.č. 443/6 , oba v k.ú. Povel, které má ve vlastnictví pan Antonín Pernica jako prodávající statutárnímu městu Olomouc jako kupujícímu, za kupní cenu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 4 předložené důvodové zprávy.
 
6schvaluje  uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc.č. 25/6 (dle GP nově vzniklá parc.č. 25/8 o výměře 22 m2) v k.ú. Pavlovičky, který je ve vlastnictví pana Jiřího Geislera za kupní cenu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 5 předložené důvodové zprávy.
 
7schvaluje  uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na pozemku parc.č. 72/1 v k.ú. Klášterní Hradisko, který je ve vlastnictví Olomouckého kraje, v hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, po dobu stavby a za nájemné ve výši cca 2.400,-Kč. Budoucí služebnost bude spočívat v právu vedení kabelu VO a v právu vstupu a vjezdu za účelem umístění, provozování, provádění oprav a údržby ve prospěch statutárního města Olomouc, na dobu neurčitou a za jednorázovou úhradu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 6 předložené důvodové zprávy.
 
8schvaluje  uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu umístění a provozování podzemního vedení SSZ a veřejného osvětlení, včetně práva vstupu a vjezdu na pozemky parc.č. 120/2, p.č. 824/36, p.č. 824/37, p.č. 824/39, vše v k.ú. Hodolany, obec Olomouc, které jsou ve vlastnictví ČR, s právem hospodařit Ředitelství silnic a dálnic ČR. Budoucí služebnost bude zřízena na dobu neurčitou a za jednorázovou úhradu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 7 předložené důvodové zprávy.
 
9schvaluje  uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu umístění a provozování podzemního vedení SSZ a veřejného osvětlení, včetně práva vstupu a vjezdu na pozemky parc.č. 120/2, p.č. 824/36, p.č. 824/37, p.č. 824/39, vše v k.ú. Hodolany, obec Olomouc, které jsou ve vlastnictví ČR, s právem hospodařit Ředitelství silnic a dálnic ČR. Budoucí služebnost bude zřízena na dobu neurčitou a za jednorázovou úhradu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 8 předložené důvodové zprávy.
 
10schvaluje  uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu uložení kabelu veřejného osvětlení a v právu vstupu za účelem umístění, zřízení, provádění oprav, úprav, údržby a provozování na části pozemku parc.č. 1232/9 v k.ú. Slavonín, který je ve vlastnictví Olomouckého kraje, právo hospodaření Správa silnic Olomouckého kraje jako povinného ve prospěch statutárního města Olomouc jako oprávněného. Služebnost inženýrské sítě bude zřízena na dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 9 předložené důvodové zprávy.
 
11revokuje  část usnesení zastupitelstva města ze dne 22.12.2014 v bodě, kterým bylo schváleno uzavření darovací smlouvy na nově vzniklý pozemek parc.č. 1278/2 ostatní plocha o výměře 22 m2, který byl oddělen z pozemku parc.č. 1278 vodní plocha v k.ú. Droždín, obec Olomouc, který je ve vlastnictví České republiky, příslušnost k hospodaření náleží Pozemkovému fondu ČR jako dárce do vlastnictví statutárního města Olomouce jako obdarovaného

a

schvaluje uzavření darovací smlouvy na nově vzniklý pozemek parc.č. 1278/2 ostatní plocha o výměře 22 m2, který byl oddělen z pozemku parc.č. 1278 vodní plocha v k.ú. Droždín, obec Olomouc, který je ve vlastnictví České republiky, příslušnost k hospodaření náleží Státnímu pozemkovému úřadu jako dárce do vlastnictví statutárního města Olomouce jako obdarovaného, dle bodu 10 předložené důvodové zprávy. 

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu