Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Usnesení « Materiály « Zasedání zastupitelstva « Zastupitelstvo města « Samospráva

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

Předkládá:Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Zpracoval:

JUDr.Dita Polzerová

 

 

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konaného dne  22. 12. 2014

 
Majetkoprávní záležitosti OI
 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouc po projednání:

 
1bere na vědomí  předloženou důvodovou zprávu.
 
2revokuje  část usnesení ze dne 15.9.2014 v bodě, kterým bylo schváleno uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku parc.č. 431 orná půda v k.ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc za účelem umístění a provozování kanalizačního vedení a v právu vstupu a vjezdu na služebný pozemek ve prospěch statutárního města Olomouc. Pozemek je v podílovém spoluvlastnictví paní Aleny Mazálkové a paní Ing. Markéty Laifrové. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou a za jednodrátovou úplatu ve výši dle důvodové zprávy

a

schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku parc.č. 431 orná půda v k.ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc za účelem umístění a provozování kanalizačního vedení a v právu vstupu a vjezdu na služebný pozemek ve prospěch statutárního města Olomouc. Pozemek je ve výlučném vlastnictví paní Ing. Markéty Laifrové. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 1 předložené důvodové zprávy.

 
3schvaluje  uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě s O2 Czech Republic, a.s. za účelem zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu zřídit a provozovat, provádět údržbu a opravy podzemního komunikačního vedení a umístění budky veřejného telefonního automatu a sloupkového účastnického rozvaděče, a to na částech pozemků parc.č. 76/3 ost.pl, parc.č. 297/1 ostatní plocha, parc.č. 299 ostatní plocha a parc.č. 336/3 ostatní plocha, vše v k.ú. Nedvězí, obec Olomouc, které jsou ve vlastnictví statutárního města Olomouc. Budoucí služebnost bude zřízena na dobu neurčitou a za jednorázovou úhradu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 2 předložené důvodové zprávy.
 
4schvaluje  uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě s budoucím oprávněným O2 Czech Republic, a.s na část pozemku parc.č. 93/20 ostatní plocha v k.ú. Olomouc-město, který je ve vlastnictví statutárního města Olomouc za účelem umístění a provozování podzemního komunikačního vedení a právu vstupu a vjezdu v souvislosti s umístěním, provozováním, prováděním oprav, úprav a údržby podzemního komunikačního vedení ve prospěch budoucího oprávněného. Budoucí služebnost bude zřízena na dobu neurčitou a za jednorázovou úhradu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 3 předložené důvodové zprávy.
 
5schvaluje  uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě s budoucím oprávněným O2 Czech Republic, a.s na část pozemku parc.č. 784/1, parc.č. 784/2, parc.č. 802/2, parc.č. 803/1, parc.č. 804/2, parc.č. 805/1, parc.č. 808/1, parc.č. 808/9, vše v k.ú. Chválkovice, které jsou ve vlastnictví statutárního města Olomouc za účelem umístění a provozování podzemního komunikačního vedení a právu vstupu a vjezdu v souvislosti s umístěním, provozováním, prováděním oprav, úprav a údržby podzemního komunikačního vedení ve prospěch budoucího oprávněného. Budoucí služebnost bude zřízena na dobu neurčitou a za jednorázovou úhradu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 4 předložené důvodové zprávy.
 
6schvaluje  uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě s oprávněným O2 Czech Republic, a.s. na část pozemku parc.č. 575/5 a parc.č. 575/7, oba v k.ú. Nové Sady u Olomouce za účelem umístění a provozování podzemního komunikačního vedení a právo vstupu a vjezdu na dotčené pozemky v souvislosti s umístěním, provozováním, prováděním oprav, úprav, údržby podzemního komunikačního vedení ve prospěch oprávněného. Služebnost inženýrské sítě bude zřízena na dobu neurčitou a za jednorázovou úhradu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 5 předložené důvodové zprávy.
 
7schvaluje  uzavření darovací smlouvy na část pozemku parc.č. 495/1 (nově vzniklá parc.č. 495/8 o výměře 21 m2) v k.ú. Povel a část pozemku parc.č. 1232/9 (nově vzniklá parc.č. 1232/15 o výměře 8 m2) v k.ú. Slavonín z vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví statutárního města Olomouc, dle bodu 6 předložené důvodové zprávy.
 
8schvaluje  uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc.č. 415/192 a část pozemku parc.č. 415/20 (nově vzniklá parc.č. 415/26 o výměře 125 m2) v k.ú. Povel z vlastnictví Billa Reality spol. s r.o. do vlastnictví statutárního města Olomouc za kupní cenu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 7 předložené důvodové zprávy.
 
9schvaluje  uzavření darovací smlouvy na část pozemku parc.č. 373/2 (nově vzniklá parc.č. 373/15 o výměře 37 m2) v k.ú. Nové Sady u Olomouce z vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví statutárního města Olomouc, dle bodu 8 předložené důvodové zprávy.
 
10schvaluje  uzavření smlouvy o zřízení služebnosti na části pozemku parc.č. 144 v k.ú. Olomouc-město ve vlastnictví povinného ČR, právo hospodařit s majetkem státu Správa železniční dopravní cesty, s.o. spočívající v právu umístění a provozování místní komunikace, stezky pro cyklisty a pěší a tramvajové trati a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti s umístěním provozováním, prováděním oprav, úprav a údržby v rozsahu dle geometrického plánu ve prospěch oprávněného ze služebnosti-statutárního města Olomouc. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou a za jednorázovou úhradu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 9 předložené důvodové zprávy.
 
11schvaluje  uzavření smlouvy o zřízení služebnosti na části pozemku parc.č. 144 v k.ú. Olomouc-město ve vlastnictví povinného ČR, právo hospodařit s majetkem státu Správa železniční dopravní cesty, s.o. spočívající v právu umístění a provozování komunikačního vedení (SO 657) a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti s umístěním provozováním, prováděním oprav, úprav a údržby v rozsahu dle geometrického plánu ve prospěch oprávněného ze služebnosti-statutárního města Olomouc. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou a za jednorázovou úhradu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 10 předložené důvodové zprávy.
 
12schvaluje  uzavření smlouvy o zřízení služebnosti na části pozemku parc.č. 144 v k.ú. Olomouc-město ve vlastnictví povinného ČR, právo hospodařit s majetkem státu Správa železniční dopravní cesty, s.o. spočívající v právu umístění a provozování komunikačního vedení (SO 454,455) a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti s umístěním provozováním, prováděním oprav, úprav a údržby v rozsahu dle geometrického plánu ve prospěch oprávněného ze služebnosti-statutárního města Olomouc. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou a za jednorázovou úhradu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 11 předložené důvodové zprávy.
 
13schvaluje  uzavření smlouvy o zřízení služebnosti na části pozemku parc.č. 144 v k.ú. Olomouc-město ve vlastnictví povinného ČR, právo hospodařit s majetkem státu Správa železniční dopravní cesty, s.o. spočívající v právu umístění a provozování vedení NN a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti s umístěním provozováním, prováděním oprav, úprav a údržby v rozsahu dle geometrického plánu ve prospěch oprávněného ze služebnosti-statutárního města Olomouc. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou a za jednorázovou úhradu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 12 předložené důvodové zprávy.
 
14schvaluje  uzavření darovací smlouvy na nově vzniklý pozemek parc.č. 1278/2 ostatní plocha o výměře 22 m2, který byl oddělen z pozemku parc.č. 1278 vodní plocha v k.ú. Droždín, obec Olomouc, který je ve vlastnictví České republiky, příslušnost k hospodaření náleží Pozemkovému fondu ČR jako dárce do vlastnictví statutárního města Olomouce jako obdarovaného, dle bodu 13 předložené důvodové zprávy.
 
15schvaluje  uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemcích parc.č. 654/1 ostatní plocha, parc.č. 654/2 ostatní plocha, parc.č. 385/8 trvalý travní porost, parc.č. 385/19 trvalý travní porost a parc.č. 373/4 orná půda vše v k.ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, spočívající v právu umístění a provozování kanalizačního sběrače a v právu vstupu a vjezdu osob a techniky na pozemky povinného v souvislosti s jeho opravami a údržbou, ve prospěch statutárního města Olomouce. Pozemky jsou ve vlastnictví České republiky, příslušnost k hospodaření náleží Povodí Moravy, s.p. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 14 předložené důvodové zprávy.
 
16schvaluje  uzavření vzájemné darovací smlouvy mezi statutárním městem Olomouc a Olomouckým krajem, a to k částem pozemků parc.č. 111/1 ostatní plocha o výměře 11 m2 a parc.č. 112/4 ostatní plocha o výměře 10 m2 oba v k.ú. Lazce, obec Olomouc, ve vlastnictví Statutárního města Olomouce a částem pozemků parc.č. 115/1 ostatní plocha o výměře 34 m2 a parc.č. 112/1 ostatní plocha 33 m2, oba v k.ú. Lazce, obec Olomouc, ve vlastnictví Olomouckého kraje, dle bodu 15 předložené důvodové zprávy.
 
17schvaluje  uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s Povodím Moravy, s.p. na pronájem části pozemku parc.č. 141 v k.ú. Olomouc-město a parc.č. 971/1, parc.č. 852/1, parc.č. 960/4, parc.č. 960/5, parc.č. 972/5 v k.ú. Hodolany za účelem realizace akce Protipovodňová opatření II.B etapa, související investice, cyklostezka (levý břeh), na dobu určitou, a to ode dne protokolárního předání do dokončení stavby a následného majetkoprávního vypořádání, tj. do dne vkladu práva služebnosti do katastru nemovitostí a za nájemné ve výši 67.705,- Kč/rok. Budoucí služebnost bude zřízena na dobu neurčitou a za jednorázovou úhradu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 16 předložené důvodové zprávy.
 
18schvaluje  uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti se Správou silnic Olomouckého kraje na pronájem části pozemků parc.č. 432/8, parc.č. 453/17, oba v k.ú. Hejčín a parc.č. 117/1 v k.ú. Lazce a parc.č. 1116/6 v k.ú. Nová Ulice za účelem realizace investiční akce Bezbariérové úpravy komunikací-trasa K, a to uložení kabelu veřejného osvětlení, na dobu určitou a za nájemné ve výši dle důvodové zprávy. Budoucí služebnost bude spočívat v právu umístění a provozování kabelu veřejného osvětlení a v právu vstupu a vjezdu na dotčené pozemky za účelem umístění, provozování, oprav, úprav a údržby kabelu VO, na dobu neurčitou a za jednorázovou úhradu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 17 předložené důvodové zprávy.
 
19schvaluje  uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti se Správou silnic Olomouckého kraje na pronájem části pozemků parc.č. 432/8, parc.č. 453/17, oba v k.ú. Hejčín za účelem realizace investiční akce Bezbariérové úpravy komunikací-trasa K, a to uložení obrubníků, na dobu určitou a za nájemné ve výši dle důvodové zprávy. Budoucí služebnost bude spočívat v právu umístění a provozování kabelu veřejného osvětlení a v právu vstupu a vjezdu na dotčené pozemky za účelem umístění, provozování, oprav, úprav a údržby obrubníků, na dobu neurčitou a za jednorázovou úhradu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 18 předložené důvodové zprávy.
 
20schvaluje  uzavření směnné smlouvy týkající se směny části pozemku parc.č. 473/3 zahrada v k.ú. Droždín, obec Olomouc o výměře 250 m2, ve vlastnictví statutárního města Olomouce za část pozemku parc.č. 221/36 orná půda v k.ú. Droždín, obec Olomouc o výměře 30 m2, ve vlastnictví manželů Oldřicha a Eleonóry Pražákových. Manželé Pražákovi uhradí cenový rozdíl mezi hodnotou směňovaných částí pozemků ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 19 předložené důvodové zprávy.


 

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu