Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Usnesení « Materiály « Zasedání zastupitelstva « Zastupitelstvo města « Samospráva

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

Předkládá:Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Zpracoval:

odd. majetkových řízení a prodeje domů

 

 

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konaného dne  22. 12. 2014

 
Majetkoprávní záležitosti
 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouc po projednání:

 
1schvaluje  změnu smlouvy o budoucí kupní smlouvě na části pozemků parc. č. 1647/2 ostat. pl. o výměře 128 m2, parc. č. 1647/3 ostat. pl. o výměře 1 791 m2, parc. č. 1647/4 orná půda o výměře 1 376 m2, parc. č. 1647/5 ostat. pl. o výměře 403 m2 a parc. č. 1647/6 orná půda o výměře 449 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc uzavřené se společností SCHIEBEL s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 1.
 
2revokuje  usnesení ZMO ze dne 15. 9. 2014, bod programu 5, bod 58. důvodové zprávy ve věci schválení prodeje části pozemku parc. č. 616/2 ostatní plocha (dle GP parc. č. 616/8 ostatní plocha) o výměře 422 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka – optické kabelové vedení, které není součástí tohoto pozemku a nebude předmětem převodu společnosti TOOL Construction s.r.o. za kupní cenu ve výši 332 500,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.
 
3schvaluje  prodej části pozemku parc. č. 616/2 ostatní plocha (dle GP parc. č. 616/8 ostatní plocha) o výměře 422 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka – optické kabelové vedení, které není součástí tohoto pozemku a nebude předmětem převodu, společnosti TOOL – Construction, s.r.o. za kupní cenu ve výši 332 500,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.
 
4nevyhovuje žádosti  paní Blanky Martinovské o bezúplatný převod pozemku parc. č. 613 ostatní plocha v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.
 
5schvaluje  prodej pozemku parc. č. 613 ostatní plocha v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc, na kterém se nachází stavba oplocení ve vlastnictví kupujícího, paní Blance Martinovské za kupní cenu ve výši 47 500,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 3.
 
6revokuje  usnesení ZMO ze dne 6. 10. 2014, bod 2 část 15 ve věci schváleného prodeje pozemku parc. č. 339/13 ostatní plocha v k. ú. Povel, obec Olomouc, na kterém se nachází stavby jiného vlastníka – kovové oplocení se zděnou podezdívkou, zděný pilíř pro umístění rozvaděče NN, přípojky inženýrských sítí a betonová dlažba, které nejsou součástí tohoto pozemku a nebudou předmětem převodu, panu Ing. Stanislavu Zapletalovi za kupní cenu ve výši 56.000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.
 
7revokuje  usnesení ZMO ze dne 15. 9. 2014, bod programu 5, bod 63 důvodové zprávy ve věci schválení prodeje části pozemku parc. č. 496/2 orná půda (dle GP díl „a“) o výměře 30 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc, na které se nachází stavby jiného vlastníka – oplocení a stavba pro chov drůbeže, které nejsou součástí tohoto pozemku a nebudou proto předmětem podeje, paní Nikol Fottrové za kupní cenu 39 676,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 5.
 
8revokuje  usnesení ZMO ze dne 15. 9. 2014, bod programu 5, bod 65 důvodové zprávy ve věci schválení koupě části pozemku parc. č. 200/4 ostatní plocha (dle GP parc. č. 200/5 ostatní plocha) o výměře 6 m2 v k. ú. Bělidla, obec Olomouc, na které se nachází stavby jiného vlastníka - komunikace (sjezd), kanalizace, včetně revizní šachty a kabelová přípojka NN, které nejsou součástí tohoto pozemku a nebudou proto předmětem koupě, ze společného jmění manželů Tomáše a Kateřiny Mádrových do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 18 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 6.
 
9schvaluje  nepřijetí nabídky paní Věry Mikulcové a Ing. Miroslava Mikulce na uplatnění předkupního práva statutárního města Olomouce k budově bez čp/če, garáž, na pozemku parc. č. st. 1084 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 7.
 
10schvaluje  uzavření dohody mezi statutárním městem Olomouc a společností detail reality s.r.o. o přistoupení k dluhu společnosti Hampshire plus s.r.o. vůči statutárnímu městu Olomouc na nájemném ve výši 44.049,- Kč a zákonném úroku z prodlení dle důvodové zprávy bod č. 8.
 
11revokuje  usnesení ZMO ze dne 15. 9. 2014, bod programu 5., bod 99. důvodové zprávy ve věci schválení zřízení služebnosti umístění a užívání opěrné nábřežní zdi, opevnění dna a přepadového koryta s jalovým žlabem na pozemku parc. č. 1907/6 ostat. pl. v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch budovy č. p. 1, bydlení, na pozemku parc. č. st. 297 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 9.
 
12schvaluje  zřízení služebnosti umístění a užívání opěrné nábřežní zdi, opevnění dna a přepadového koryta s jalovým žlabem na pozemku parc. č. 1907/6 vodní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch pozemku parc. č. st. 297 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 1, bydlení, v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 9.
 
13schvaluje  zřízení služebnosti užívání pozemku parc. č. 1420/4 ostatní plocha v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc za účelem umístění a užívání části budovy - převislého 2. NP a podkroví budovy, která se stane součástí pozemku parc. č. st. 226 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, ve prospěch pozemku parc. č. st. 226 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 10.
 
14schvaluje  uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti užívání pozemku parc. č. 1420/4 ostatní plocha v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc za účelem umístění a užívání části budovy - převislého 2. NP a podkroví budovy, která se stane součástí pozemku parc. č. st. 226 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, ve prospěch pozemku parc. č. st. 226 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 10.
 
15schvaluje  zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodní přípojky na pozemku parc. č. 939/1 ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti Dalkia Česká republika, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 11.
 
16schvaluje  zřízení služebnosti uložení a provozování přípojky vody na pozemku parc. č. 616/8 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc a zřízení služebnosti uložení a provozování přípojky NN na pozemku parc. č. 616/8 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti HOPR GROUP, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 12.
 
17schvaluje  zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodního řadu na pozemku parc. č. 351/1 orná půda v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 13.
 
18schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 235/25 orná půda, parc. č. 536/1 ostat. pl., parc. č. 235/68 ostat. pl. a parc. č. 535 ostat. pl., vše v k. ú. Povel, parc. č. 5/8 ostat. pl., parc. č. 5/12 ostat. pl., parc. č. 735 ostat. pl., parc. č. 5/20 ostat. pl., parc. č. 728/12 ostat. pl. a parc. č. 730/2 ostat. pl., vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti FOFRNET spol. s r.o. dle důvodové zprávy bod č. 14.
 
19schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 124/6 ostat. pl., parc. č. 103/2 ostat. pl., vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti MERIT GROUP a.s. dle důvodové zprávy bod č. 15.
 
20schvaluje  uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 124/6 ostat. pl., parc. č. 103/2 ostat. pl., vše v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc ve prospěch společnosti MERIT GROUP a.s. dle důvodové zprávy bod č. 15.
 
21schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 614/28, parc. č. 614/25, parc. č. 614/1 a parc. č. 424/3, vše ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti MERIT GROUP a.s. dle důvodové zprávy bod č. 16.
 
22schvaluje  uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 614/28, parc. č. 614/25, parc. č. 614/1 a parc. č. 424/3, vše ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti MERIT GROUP a.s. dle důvodové zprávy bod č. 16.
 
23schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 5/8, parc. č. 5/11, parc. č. 5/12, parc. č. 5/17, parc. č. 5/18, parc. č. 5/19, parc. č. 5/20, parc. č. 5/21, parc. č. 5/23, parc. č. 51/11, parc. č. 53/1, parc. č. 575/1, parc. č. 575/2, parc. č. 575/3, parc. č. 575/4, parc. č. 575/5, parc. č. 575/6, parc. č. 575/7, parc. č. 575/13, parc. č. 575/25, parc. č. 575/26, parc. č. 575/38, parc. č. 606, parc. č. 728/12, parc. č. 728/14, parc. č. 730/2, parc. č. 730/4, parc. č. 731, parc. č. 733, parc. č. 734, parc. č. 735, parc. č. 5/4, parc. č. 5/26 a parc. č. 575/27, vše ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, parc. č. 235/23, parc. č. 235/25, parc. č. 235/28, parc. č. 235/32 a parc. č. 235/39, vše orná půda, parc. č. 88/1, parc. č. 88/15, parc. č. 235/61, parc. č. 235/68, parc. č. 235/69, parc. č. 261/1, parc. č. 415/2, parc. č. 451/42, parc. č. 485/2, parc. č. 485/10, parc. č. 497/2, parc. č. 535, parc. č. 536/1, parc. č. 536/15 a parc. č. 311/7, vše ostatní plocha v k. ú. Povel, obec Olomouc ve prospěch společnosti TwigoNet Europe, SE dle důvodové zprávy bod č. 17.
 
24schvaluje  uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 5/8, parc. č. 5/11, parc. č. 5/12, parc. č. 5/17, parc. č. 5/18, parc. č. 5/19, parc. č. 5/20, parc. č. 5/21, parc. č. 5/23, parc. č. 51/11, parc. č. 53/1, parc. č. 575/1, parc. č. 575/2, parc. č. 575/3, parc. č. 575/4, parc. č. 575/5, parc. č. 575/6, parc. č. 575/7, parc. č. 575/13, parc. č. 575/25, parc. č. 575/26, parc. č. 575/38, parc. č. 606, parc. č. 728/12, parc. č. 728/14, parc. č. 730/2, parc. č. 730/4, parc. č. 731, parc. č. 733, parc. č. 734, parc. č. 735, parc. č. 5/4, parc. č. 5/26 a parc. č. 575/27, vše ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, parc. č. 235/23, parc. č. 235/25, parc. č. 235/28, parc. č. 235/32 a parc. č. 235/39, vše orná půda, parc. č. 88/1, parc. č. 88/15, parc. č. 235/61, parc. č. 235/68, parc. č. 235/69, parc. č. 261/1, parc. č. 415/2, parc. č. 451/42, parc. č. 485/2, parc. č. 485/10, parc. č. 497/2, parc. č. 535, parc. č. 536/1, parc. č. 536/15 a parc. č. 311/7, vše ostatní plocha v k. ú. Povel, obec Olomouc ve prospěch společnosti TwigoNet Europe, SE dle důvodové zprávy bod č. 17.
 
25schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 959/7, parc. č. 624/7, parc. č. 624/8, parc. č. 624/10, parc. č. 624/11, parc. č. 624/12, parc. č. 624/13, parc. č. 624/14, parc. č. 624/15, vše ostat. pl., v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti TwigoNet Europe, SE dle důvodové zprávy bod č. 18.
 
26revokuje  usnesení ZMO ze dne 16. 6. 2014, bod programu č. 3., bod 83. důvodové zprávy ve věci schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 784/2, parc. č. 803/1, parc. č. 804/2, parc. č. 805/1 a parc. č. 808/9, vše lesní pozemek v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 19.
 
27revokuje  usnesení ZMO ze dne 16. 6. 2014, bod programu č. 3., bod č. 83. důvodové zprávy ve věci schválení uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 784/2, parc. č. 803/1, parc. č. 804/2, parc. č. 805/1 a parc. č. 808/9, vše lesní pozemek v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 19.
 
28revokuje  usnesení ZMO dne 15. 9. 2014 bod programu č. 5, bod č. 104. důvodové zprávy ve věci schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování telekomunikačního kabelového vedení na pozemku parc. č. 93/20 ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti O2 Czech Republic a.s. dle důvodové zprávy bod č. 20.
 
29revokuje  usnesení ZMO dne 15. 9. 2014 bod programu č. 5, bod č. 104. důvodové zprávy ve věci schválení uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování telekomunikačního kabelového vedení na pozemku parc. č. 93/20 ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti O2 Czech Republic a.s. dle důvodové zprávy bod č. 20.
 
30schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování telekomunikačního kabelového vedení na pozemcích parc. č. 80/10 ostat. pl., parc. č. 87/2 ostat. pl., parc. č. 394/2 ostat. pl., parc. č. 394/5 ostat. pl., parc. č. 394/20 ostat. pl., parc. č. 999/4 ostat. pl., parc. č. 1000/2 ostat. pl., parc. č. 1026/1 ostat. pl. parc. č. 1026/3 ostat. pl., parc. č. 1026/20 ostat. pl., parc. č. 1026/23 ostat. pl., parc. č. 1028/7 ostat. pl., parc. č. 1028/17 ostat. pl., parc. č. 1028/18 ostat. pl., parc. č. 1029/20 ostat. pl., parc. č. 1029/28 ostat. pl., parc. č. 1029/19 ostat. pl., vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc ve prospěch společnosti O2 Czech Republic, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 21.
 
31schvaluje  zřízení věcného břemene spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení, včetně jeho příslušenství, a v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, rekonstrukcemi, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek na pozemcích parc. č. 373/1 orná půda, parc. č. 401/21 zahrada, parc. č. 401/9 zahrada a parc. č. 401/1 zahrada, parc. č. 395/1 ostatní plocha, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 22.
 
32schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 311/1 ostat. pl., parc. č. 316 ostat. pl. a parc. č. 147/2 orná půda, vše v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 23.
 
33schvaluje  uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 311/1 ostat. pl., parc. č. 316 ostat. pl. a parc. č. 147/2 orná půda, vše v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 23.
 
34revokuje  usnesení ZMO ze dne 16. 6. 2014, bod programu 3, bod č. 96. důvodové zprávy ve věci schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 827/1, parc. č. 827/2, parc. č. 827/3, vše ostatní plocha a uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na pozemku parc. č. 827/1 ostatní plocha, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 24.
 
35revokuje  usnesení ZMO ze dne 16. 6. 2014, bod programu 3, bod č. 96. důvodové zprávy ve věci ve věci schválení uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 827/1, parc. č. 827/2, parc. č. 827/3, vše ostatní plocha a uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na pozemku parc. č. 827/1 ostatní plocha, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 24.
 
36schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 827/1, parc. č. 827/2, parc. č. 827/3, vše ostatní plocha a uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na pozemku parc. č. 827/1 ostatní plocha, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 24.
 
37schvaluje  uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 827/1, parc. č. 827/2, parc. č. 827/3, vše ostatní plocha a uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na pozemku parc. č. 827/1 ostatní plocha, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 24.
 
38revokuje  usnesení ZMO ze dne 5. 5. 2014, bod programu 3, bod 21. důvodové zprávy ve věci schválení zřízení věcného břemene umístění a provozování kioskové trafostanice na pozemku parc. č. 827/1 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 25.
 
39revokuje  usnesení ZMO ze dne 5. 5. 2014, bod programu 3, bod 21. důvodové zprávy ve věci schválení uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene umístění a provozování kioskové trafostanice na pozemku parc. č. 827/1 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 25.
 
40schvaluje  zřízení věcného břemene umístění a provozování kioskové trafostanice na pozemku parc. č. 827/1 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 25.
 
41schvaluje  uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene umístění a provozování kioskové trafostanice na pozemku parc. č. 827/1 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 25.
 
42schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vední NN na pozemku parc. č. 101/2 ostatní plocha v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 26.
 
43schvaluje  uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vední NN na pozemku parc. č. 101/2 ostatní plocha v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 26.
 
44schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1224 ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 27.
 
45schvaluje  uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1224 ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 27.
 
46schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 204/2 ostatní plocha v k. ú. Nový Svět u Olomouce, parc. č. 94/40, parc. č. 124/6, parc. č. 124/7, parc. č. 124/13, parc. č. 124/38, parc. č. 132/1, vše ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, parc. č. 583/11 orná půda, parc. č. 576/2, parc. č. 583/6, parc. č. 668/7, parc. č. 804/12, parc. č. 841/2, parc. č. 841/10, parc. č. 841/11, parc. č. 842/5, parc. č. 842/7, parc. č. 842/11, parc. č. 859/4, parc. č. 939/1, parc. č. 939/3, parc. č. 964, parc. č. 967, parc. č. 968, parc. č. 1025/23 a parc. č. 1025/24, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, parc. č. 1907/6 vodní plocha, parc. č. 862 a parc. č. 863, vše zahrada, parc. č. 71/1, parc. č. 108, parc. č. 857, parc. č. 1922/4, parc. č. 1922/6, parc. č. 1922/14, parc. č. 1923/1, parc. č. 1923/12, parc. č. 1941/1, parc. č. 1943, parc. č. 1944/1, parc. č. 1944/7, parc. č. 1944/16 a parc. č. 1944/17, vše ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, vše obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 28.
 
47revokuje  usnesení ZMO ze dne 8. 3. 2001 ve věci schválení úplatného zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení kabelových rozvodů VN na pozemcích parc. č. 87 st. pl. o výměře 40 m2, parc. č. 1120/5 o výměře 2272 m2, parc. č. 1120/7 o výměře 562 m2, parc. č. 1122 o výměře 1 624 m2, parc. č. 1127 o výměře 250 m2, parc. č. 1171 o výměře 1 091 m2, parc. č. 1231/1 o výměře 22 732 m2, parc. č. 1232 o výměře 11 452 m2, parc. č. 1347 o výměře 7 936 m2, parc. č. 1348 o výměře 15 666 m2, vše v k. ú. Slavonín, parc. č. 604/2 o výměře 12 996 m2, parc. č. 613 o výměře 33 534 m2, parc. č. 1072 o výměře 24 097 m2, parc. č. 1077 o výměře 10 107 m2, parc. č. 1080 o výměře 7 331 m2, parc. č. 1115 o výměře 11 499 m2, vše ost. pl., parc. č. 1323 st. pl. o výměře 228 m2, vše v k. ú. Nová Ulice ve prospěch Severomoravské energetiky, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 29.
 
48schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 604/1, parc. č. 604/2, parc. č. 613/3, parc. č. 907/2, parc. č. 1115/10, parc. č. 1070, parc. č. 1072, parc. č. 1077, parc. č. 2117, parc. č. 2118 a parc. č. 2121, vše ostatní polocha v k. ú. Nová Ulice, na pozemcích parc. č. 581/3, parc. č. 581/22, parc. č. 1122, parc. č. 1126, parc. č. 1127, parc. č. 1171, parc. č. 1231/1, parc. č. 1232/11, parc. č. 1232/12, vše ostatní plocha v k. ú. Slavonín a podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 1120/5, parc. č. 1347/6, parc. č. 100/10, parc. č. 1347/8, parc. č. 1347/9, parc. č. 1348, vše ostatní plocha, parc. č. 130 zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 128 zahrada, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 29.
 
49schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 630/1, parc. č. 265/315 a parc. č. 265/207, vše ostatní plocha, v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 30.
 
50schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 913/55 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 31.
 
51schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 125/2, parc. č. 104/1, parc. č. 125/6, parc. č. 125/9, parc. č. 125/10, vše ostat. pl., v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 32.
 
52schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. st. 1092/3 zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 959/7 ostat. pl. a parc. č. 959/3 ostat. pl., vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 33.
 
53schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 573/1 ostatní plocha v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 34.
 
54schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 558/2 ostatní plocha a parc. č. 247/1 lesní pozemek, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 35.
 
55schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 755/134 ostatní plocha v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 36.
 
56schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na pozemku parc. č. 95/3 ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 37.
 
57schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 560/3 a parc. č. 561/3, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc a uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 560/3 a parc. č. 561/3, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 38.
 
58schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 638 a parc. č. 693, vše ostatní plocha v k. ú. Nemilany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 39.
 
59schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 356 ostat. pl., parc. č. 348 ostat. pl. a parc. 346/90 orná půda, vše v k. ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 40.
 
60schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 1943 ostat. pl. a parc. č. 1941/1 ostat. pl., vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 41.
 
61schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 607/2 ostat. pl. v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 42.
 
62schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 203 ostat. pl., parc. č. 213 ostat. pl., vše v k. ú. Nový Svět u Olomouce, parc. č. 1677/2 ostat. pl. v k. ú. Holice u Olomouce, vše obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 43.
 
63schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 1721/6 ostat. pl. a parc. č. 1721/93 ostat. pl., vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 44.
 
64schvaluje  uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 1721/6 ostat. pl. a parc. č. 1721/93 ostat. pl., vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 44.
 
65schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 117/2 ostat. pl. v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 45.
 
66schvaluje  uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 117/2 ostat. pl. v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 45.
 
67schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 370 ostat. pl. v k. ú. Lošov, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 46.
 
68schvaluje  uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 370 ostat. pl. v k. ú. Lošov, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 46.
 
69schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na pozemku parc. č. 368/1 ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 47.
 
70schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 123/1 a parc. č. 92/3, vše ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 48.
 
71schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 560/2, parc. č. 560/3, parc. č. 560/4, parc. č. 603/9, parc. č. 606/1, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 49.
 
72schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 1967 ostatní plocha a parc. č. 1487/2 orná půda, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 50.
 
73schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1045/1 ostatní plocha v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 51.
 
74schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 637/4 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 52.
 
75schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 1935 ostatní plocha, parc. č. 780/1 ostatní plocha, parc. č. 783 ostatní plocha, parc. č. 779/18 orná půda, parc. č. 1920/9 ostatní plocha, parc. č. 1920/8 ostatní plocha vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc a uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na pozemku parc. č. 779/18 orná půda v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 53.
 
76schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 680 ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 54.
 
77schvaluje  uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 680 ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 54.
 
78schvaluje  zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na pozemku parc. č. 487/1 orná půda v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 55.
 
79schvaluje  uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na pozemku parc. č. 487/1 orná půda v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 55.
 
80nevyhovuje žádosti  společnosti MIA spol. s r.o. o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-B/21/2010/Hoa dle důvodové zprávy bod č. 56.
 
81nevyhovuje žádosti  společnosti MORAVO trading CZ spol. s r.o. o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-B/2/2011/Hoa mezi statutárním městem Olomouc a společností MORAVO trading CZ spol. s r.o. dle důvodové zprávy bod č. 57.
 
82schvaluje  uzavření dohody o zániku závazku vzniklého na základě smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-B/2/2011/Hoa se společností MORAVO trading CZ spol. s r.o. dle důvodové zprávy bod č. 57.
 
83nevyhovuje žádosti  společnosti MORAVO trading CZ spol. s r.o. o uzavření dodatku č. 1 k plánovací smlouvě č. MAJ-IN-PS/1/2011/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc a společností MORAVO trading CZ spol. s r.o. dle důvodové zprávy bod č. 58.
 
84schvaluje  uzavření dohody o zániku závazku vzniklého na základě plánovací smlouvy č. MAJ-IN-PS/1/2011/Hoa se společností MORAVO trading CZ spol. s r.o. dle důvodové zprávy bod č. 58.
 
85schvaluje  uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-B/17/2011/Hoa mezi statutárním městem Olomouc a manžely Ing. Mgr. Radkou a Petrem Husaříkovými dle důvodové zprávy bod č. 59.
 
86schvaluje  uzavření dodatku č. 1 k plánovací smlouvě č. MAJ-IN-PS/15/2011/Hoa mezi statutárním městem Olomouc a manžely Ing. Mgr. Radkou a Petrem Husaříkovými dle důvodové zprávy bod č. 60.
 
87schvaluje  uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-B/16/2012/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc a panem Stanislavem Vrbkou dle důvodové zprávy bod č. 61.
 
88schvaluje  uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na stavbu vodovodního řadu budovanou v rámci stavby „Inženýrské sítě pro pozemek parc. č. 331/2 v k. ú. Holice u Olomouce“ se společností SALVATOR STŘECHY s.r.o., jako budoucím prodávajícím dle důvodové zprávy bod č. 62.
 
89schvaluje  uzavření darovací smlouvy na infrastrukturní stavbu „Prodloužení kanalizačního a vodovodního řadu“ na pozemcích parc. č. 1133/1 a parc. č. 1221/1, vše ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s manžely Janem a Martinou Hrabalovými jako dárci dle důvodové zprávy bod č. 63.
 
90schvaluje  dodatek č. 5 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy uzavřené mezi statutárním městem Olomouc, jako budoucím obdarovaným a společnost PROJEKT WELLNEROVA s.r.o., jako budoucím dárcem, dle důvodové zprávy bod č. 64.
 
91schvaluje  uzavření darovací smlouvy na stavby komunikace a veřejného osvětlení vybudované v rámci stavby „RD ve Slavoníně – obslužná komunikace a inženýrské sítě“, na pozemcích parc. č. 776/2, parc. č. 776/3, parc. č. 1154 a parc. č. 1232/12, vše ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, s Mgr. Marcelem Kubisem jako dárcem, dle důvodové zprávy bod č. 65.
 
92schvaluje  uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. MAJ-IN-BKS/3/2012/Hoa mezi statutárním městem Olomouc a Vojenským bytovým družstvem dle důvodové zprávy bod č. 66.
 
93schvaluje  uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. MAJ-IN-BKS/4/2012/Hoa mezi statutárním městem Olomouc a Vojenským bytovým družstvem dle důvodové zprávy bod č. 67.
 
94schvaluje  uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na stavbu vodovodního řadu budovanou v rámci stavby „Olomouc – Povel – Slavonínská ulice, bytové domy“ se společností Marzio, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 68.
 
95nevyhovuje  nabídce společnosti MUROM a.s. ve věci prodeje pozemku parc. č. st. 107 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, jehož součástí je budova č. p. 96, Černá cesta 31, bydlení, prostřednictvím bytového družstva OLO-HAM-BYT, bytové družstvo, za kupní cenu ve výši 27.000.000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 69.
 
96nevyhovuje  nabídce společnosti Prominence invest a.s. doručené dne 19. 11. 2014 a nabídce družstva OLO-HAM-BYT, bytové družstvo doručené dne 29. 10. 2014 ve věci prodeje pozemku parc. č. st. 107 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, jehož součástí je budova č. p. 96, Černá cesta 31, bydlení dle důvodové zprávy bod č. 69.
 
97nevyhovuje  nabídce společnosti MUROM a.s. ve věci prodeje pozemku parc. č. st. 108 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, jehož součástí je budova č. p. 97, Černá cesta 33, bydlení, prostřednictvím bytového družstva CHOM-PAL-BYT, bytové družstvo, za kupní cenu ve výši 27.000.000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 70.
 
98nevyhovuje  nabídce společnosti Prominence invest a.s. doručené dne 19. 11. 2014, nabídce družstva CHOM-PAL-BYT, bytové družstvo doručené dne 29. 10. 2014 a nabídce manželů Bohumila Dopity a Marie Dopitové, pana Jana Dopity, paní Marie Cetkovské a pana Ing. Bohumila Dopity doručené dne 29. 10. 2014 ve věci prodeje pozemku parc. č. st. 108 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, jehož součástí je budova č. p. 97, Černá cesta 33, bydlení dle důvodové zprávy bod č. 70.
 
99nevyhovuje  nabídkám pana Davida Malíka doručené dne 10. 11. 2014, Ing. Jiřího Stránského doručené dne 12. 11. 2014 a pana Josefa Endla doručené dne 24. 11. 2014 ve věci prodeje jednotky vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb., a to bytové jednotky č. 195/22 v domě č. p. 195, Dolní nám. 6, na pozemku parc. č. st. 616 zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 719/21698 na společných částech domu č. p. 195 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 719/21698 na pozemku parc. č. st. 616 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 71.
 
100revokuje  své usnesení ze dne 15. 9. 2014, bod 6, část 9 ve věci schválení prodeje ideálního podílu o velikosti 20620/21960 na pozemku parc. č. st. 1042/1 zastavěná plocha a nádvoří a pozemku parc. č. st. 1042/2 zastavěná plocha a nádvoří, oba v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, na kterých se nachází stavba jiného vlastníka – budova č. p. 893, 894 (tř. Svornosti 48, 50), která není součástí těchto pozemků a nebude proto předmětem převodu, za kupní cenu celkem ve výši 709.869,- Kč do podílového spoluvlastnictví kupujících, a to:

¦ podíl o velikosti 608/21960, a to ideální 1/2 Radku Ševčíkovi za kupní cenu ve výši 10.466,- Kč a ideální 1/2 Evě Ševčíkové za kupní cenu ve výši 10.466,- Kč,

¦ podíl o velikosti 519/21960 Jiřímu Sloukovi za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč,

¦ podíl o velikosti 519/21960 Viktoru Osykovi za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč,

¦ podíl o velikosti 732/21960 Mgr. Ondřeji Tunkovi za kupní cenu ve výši 25.200,- Kč,

¦ podíl o velikosti 608/21960 do SJM Janu a Jarmile Filarovým za kupní cenu ve výši 20.932,- Kč,

¦ podíl o velikosti 519/21960 Mgr. Petrovi Kubů za kupní cenu ve výši 17.867,-Kč,

¦ podíl o velikosti 519/21960 do SJM Jiřímu a Anně Parmovým za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč,

¦ podíl o velikosti 732/21960 Miladě Gregorové za kupní cenu ve výši 25.200,- Kč,

¦ podíl o velikosti 608/21960 do SJM Vladimíru a Ludmile Janečkovým za kupní cenu ve výši 20.932,- Kč,

¦ podíl o velikosti 519/21960 Zdeňku Vágnerovi za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč,

¦ podíl o velikosti 519/21960 Ondřeji Kubátovi za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč,

¦ podíl o velikosti 732/21960 do SJM Milánu a Ludmile Stýblovým za kupní cenu ve výši 25.200,- Kč,

¦ podíl o velikosti 608/21960 Pavle Snášelové za kupní cenu ve výši 20.932,- Kč,

¦ podíl o velikosti 519/21960 Halině Stankové za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč,

¦ podíl o velikosti 519/21960 Bc. Dominice Knappové za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč,

¦ podíl o velikosti 732/21960 Mgr. Daně Mlčůchové za kupní cenu ve výši 25.200,- Kč,

¦ podíl o velikosti 608/21960 Davidu Smékalovi za kupní cenu ve výši 20.931,- Kč,

¦ podíl o velikosti 492/21960 Pavlu Moučkovi za kupní cenu ve výši 16.938,- Kč,

¦ podíl o velikosti 368/21960 do SJM Jiřímu a Miriam Luběníkovým za kupní cenu ve výši 12.669,- Kč,

¦ podíl o velikosti 732/21960 Daně Schneiderové za kupní cenu ve výši 25.200,- Kč,

¦ podíl o velikosti 519/21960 Martinu Fraňkovi za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč,

¦ podíl o velikosti 519/21960 Marii Šubertové za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč,

¦ podíl o velikosti 608/21960 Martinu Filipiecovi za kupní cenu ve výši 20.931,- Kč,

¦ podíl o velikosti 732/21960 Mgr. Janě Lebedové za kupní cenu ve výši 25.200,- Kč,

¦ podíl o velikosti 519/21960 Barboře Zelené za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč,

¦ podíl o velikosti 519/21960 Heleně Šmídové za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč,

¦ podíl o velikosti 732/21960 do SJM Jaroslavu a Jaroslavě Tichým za kupní cenu ve výši 25.200,- Kč,

¦ podíl o velikosti 519/21960 Ludmile Vávrové za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč,

¦ podíl o velikosti 519/21960 Silvie Hradecké za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč,

¦ podíl o velikosti 608/21960 Dagmar Houserkové za kupní cenu ve výši 20.931,- Kč,

¦ podíl o velikosti 519/21960 do SJM Ing. Zdeňkovi a Daně Rozsypalovým za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč,

¦ podíl o velikosti 519/21960 MUDr. Barboře Jirkové za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč,

¦ podíl o velikosti 608/21960 Kristýně Caldrové za kupní cenu ve výši 20.931,- Kč,

¦ podíl o velikosti 368/21960 Kateřině Ječmínkové za kupní cenu ve výši 12.669,- Kč,

¦ podíl o velikosti 492/21960 Janě Vázlerové za kupní cenu ve výši 16.938,- Kč,

¦ podíl o velikosti 608/21960 do SJM Jiřímu a Marcele Němcovým za kupní cenu ve výši 20.931,- Kč.

dle důvodové zprávy bod č. 72.

 
101schvaluje  prodej ideálního podílu o velikosti 20620/21960 na pozemku parc. č. st. 1042/1 zastavěná plocha a nádvoří a pozemku parc. č. st. 1042/2 zastavěná plocha a nádvoří, oba v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, na kterých se nachází stavba jiného vlastníka – budova č. p. 893, 894 (tř. Svornosti 48, 50), která není součástí těchto pozemků a nebude proto předmětem převodu, za kupní cenu celkem ve výši 709.869,- Kč do podílového spoluvlastnictví kupujících, a to:

¦ podíl o velikosti 608/21960 Marku Benešovi za kupní cenu ve výši 20.932,- Kč,

¦ podíl o velikosti 519/21960 Jiřímu Sloukovi za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč,

¦ podíl o velikosti 519/21960 Viktoru Osykovi za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč,

¦ podíl o velikosti 732/21960 Mgr. Ondřeji Tunkovi za kupní cenu ve výši 25.200,- Kč,

¦ podíl o velikosti 608/21960 do SJM Janu a Jarmile Filarovým za kupní cenu ve výši 20.932,- Kč,

¦ podíl o velikosti 519/21960 Mgr. Petrovi Kubů za kupní cenu ve výši 17.867,-Kč,

¦ podíl o velikosti 519/21960 do SJM Jiřímu a Anně Parmovým za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč,

¦ podíl o velikosti 732/21960 Miladě Gregorové za kupní cenu ve výši 25.200,- Kč,

¦ podíl o velikosti 608/21960 do SJM Vladimíru a Ludmile Janečkovým za kupní cenu ve výši 20.932,- Kč,

¦ podíl o velikosti 519/21960 Zdeňku Vágnerovi za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč,

¦ podíl o velikosti 519/21960 Ondřeji Kubátovi za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč,

¦ podíl o velikosti 732/21960 do SJM Milánu a Ludmile Stýblovým za kupní cenu ve výši 25.200,- Kč,

¦ podíl o velikosti 608/21960 Pavle Snášelové za kupní cenu ve výši 20.932,- Kč,

¦ podíl o velikosti 519/21960 Halině Staňkové za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč,

¦ podíl o velikosti 519/21960 Bc. Dominice Knappové za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč,

¦ podíl o velikosti 732/21960 Mgr. Daně Mlčůchové za kupní cenu ve výši 25.200,- Kč,

¦ podíl o velikosti 608/21960 Davidu Smékalovi za kupní cenu ve výši 20.931,- Kč,

¦ podíl o velikosti 492/21960 Pavlu Moučkovi za kupní cenu ve výši 16.938,- Kč,

¦ podíl o velikosti 368/21960 do SJM Jiřímu a Miriam Luběníkovým za kupní cenu ve výši 12.669,- Kč,

¦ podíl o velikosti 732/21960 Daně Schneiderové za kupní cenu ve výši 25.200,- Kč,

¦ podíl o velikosti 519/21960 Martinu Fraňkovi za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč,

¦ podíl o velikosti 519/21960 Marii Šubertové za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč,

¦ podíl o velikosti 608/21960 Martinu Filipiecovi za kupní cenu ve výši 20.931,- Kč,

¦ podíl o velikosti 732/21960 Mgr. Janě Lebedové za kupní cenu ve výši 25.200,- Kč,

¦ podíl o velikosti 519/21960 MUDr. Barboře Zelené za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč,

¦ podíl o velikosti 519/21960 Heleně Šmídové za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč,

¦ podíl o velikosti 732/21960 do SJM Jaroslavu a Jaroslavě Tichým za kupní cenu ve výši 25.200,- Kč,

¦ podíl o velikosti 519/21960 Ludmile Vávrové za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč,

¦ podíl o velikosti 519/21960 Silvie Hradecké za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč,

¦ podíl o velikosti 608/21960 Dagmar Houserkové za kupní cenu ve výši 20.931,- Kč,

¦ podíl o velikosti 519/21960 do SJM Ing. Zdeňkovi a Daně Rozsypalovým za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč,

¦ podíl o velikosti 519/21960 MUDr. Barboře Jirkové za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč,

¦ podíl o velikosti 608/21960 Kristýně Oščádalové za kupní cenu ve výši 20.931,- Kč,

¦ podíl o velikosti 368/21960 Kateřině Ječmínkové za kupní cenu ve výši 12.669,- Kč,

¦ podíl o velikosti 492/21960 Janě Vázlerové za kupní cenu ve výši 16.938,- Kč,

¦ podíl o velikosti 608/21960 do SJM Jiřímu a Marcele Němcovým za kupní cenu ve výši 20.931,- Kč.

dle důvodové zprávy bod č. 72.

 
102revokuje  usnesení ZMO ze dne 18. 9. 2013, bod 4, část 10 ve věci schváleného prodeje pozemku parc. č. 93/57 ostatní plocha o výměře 444 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, Společenství vlastníků Nábřeží 755/10, Olomouc-město, za kupní cenu ve výši 307.000,- Kč, z toho za pozemek 305.000,- Kč a náklady 2.000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 73.


 

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu