Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

Předkládá:Major Martin, JUDr., MBA, primátor města
Zpracoval:

odd. majetkových řízení a prodeje domů

 

 

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konaného dne  6. 10. 2014

 
Majetkoprávní záležitosti
 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouc po projednání:

 
1schvaluje  prodej pozemků parc. č. 1633/15 lesní pozemek, parc. č. 1653/3 lesní pozemek, parc. č. 1653/6 lesní pozemek, parc. č. 1655/3 lesní pozemek, parc. č. 1655/16 lesní pozemek, parc. č. 1655/49 lesní pozemek, parc. č. 1655/59 lesní pozemek, parc. č. 1655/63 lesní pozemek, parc. č. 1657/1 lesní pozemek, parc. č. 1657/4 lesní pozemek, parc. č. 1660/1 lesní pozemek, parc. č. 1660/2 lesní pozemek, parc. č. 1688/27 ostatní plocha, parc. č. 1688/40 ostatní plocha, částí pozemku parc. č. 1655/1 lesní pozemek (dle GP parc. č. 1655/81 lesní pozemek o výměře 211 136 m2, parc. č. 1655/80 lesní pozemek o výměře 2 922 m2, parc. č. 1655/79 lesní pozemek o výměře 41 966 m2, parc. č. 1655/78 lesní pozemek o výměře 36 000 m2) o celkové výměře 292 024 m2, části pozemku parc. č. 1655/58 lesní pozemek (dle GP parc. č. 1655/58 lesní pozemek) o výměře 5 071 m2, části pozemku parc. č. 1655/62 lesní pozemek (dle GP parc. č. 1655/62 lesní pozemek) o výměře 8 812 m2, části pozemku parc. č. 1633/1 lesní pozemek (dle GP parc. č. 1633/27 lesní pozemek díl „a“) o výměře 25 191 m2 a části pozemku 1633/16 lesní pozemek (dle GP parc. č. 1633/27 lesní pozemek díl „b“) o výměře 1 689 m2, vše v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou, části pozemku parc. č. 1219/1 lesní pozemek (dle GP parc. č. 1219/13 lesní pozemek) o výměře 2 771 m2 v k. ú. Hynkov, obec Příkazy, části pozemku parc. č. 590/31 lesní pozemek (dle GP parc. č. 590/246 lesní pozemek) o výměře 25 440 m2 a částí pozemku parc. č. 590/16 lesní pozemek (dle GP parc. č. 590/247 lesní pozemek o výměře 98 797 m2, parc. č. 590/248 lesní pozemek o výměře 6 861 m2) o celkové výměře 105 658 m2, vše v k. ú. Střeň, obec Střeň, parc. č. 1752/51 lesní pozemek, parc. č. 1752/57 lesní pozemek, parc. č. 1752/61 lesní pozemek, parc. č. 1752/64 lesní pozemek, parc. č. 1752/66 lesní pozemek, parc. č. 1752/67 lesní pozemek, parc. č. 1752/85 lesní pozemek, parc. č. 1793/9 lesní pozemek, parc. č. 1794/21 trvalý travní porost, parc. č. 1794/22 trvalý travní porost, parc. č. 1794/23 lesní pozemek, parc. č. 1794/24 lesní pozemek, části pozemku parc. č. 1752/27 lesní pozemek (dle GP parc. č. 1752/88 lesní pozemek) o výměře 122 532 m2 včetně lesní cesty „Staré Kladničí“ a části pozemku parc. č. 1752/53 lesní pozemek (dle GP parc. č. 1752/89 lesní pozemek) o výměře 903 m2, vše v k. ú. Štěpánov u Olomouce, obec Štěpánov a částí pozemku parc. č. 610/1 lesní pozemek (dle GP parc. č. 610/8 lesní pozemek o výměře 91 962 m2, parc. č. 610/9 lesní pozemek o výměře 8 000 m2, parc. č. 610/10 lesní pozemek o výměře1 780 m2) o celkové výměře 101 742 m2, vše v k. ú. Unčovice, obec Litovel ČR - Agentuře pro ochranu přírody a krajiny České republiky za kupní cenu ve výši 21.000.170,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1
 
2schvaluje  uzavření dohody o způsobu hospodaření mezi statutárním městem Olomouc, společností Lesy města Olomouce, a.s. a a ČR - Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, Správou chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví dle důvodové zprávy bod č. 2.
 
3schvaluje  uzavření dohody o spolupráci mezi ČR - Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR a statutárním městem Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.
 
4schvaluje  uzavření dohody o zrušení kupní smlouvy č. OMAJ-PR/KUP/001785/2014/Slo ze dne 18. 8. 2014 uzavřené mezi statutárním městem Olomouc a panem Romanem Maděrkou na části pozemků parc. č. 314 zahrada (dle GP díl „d“ zahrada) o výměře 687 m2, parc. č. 316/1 orná půda (dle GP díl „c“ zahrada) o výměře 512 m2 a parc. č. 316/4 orná půda (dle GP díl „e“ zahrada) o výměře 44 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.
 
5revokuje  usnesení ZMO ze dne 16. 6. 2014, bod programu 3, bod 6 dodatku důvodové zprávy ve věci schválení prodeje části pozemku parc. č. 314 zahrada (dle GP díl „d“ zahrada) o výměře 687 m2, jehož součástí je studna, na části pozemku se dále nachází stavby jiného vlastníka - inženýrské sítě, a to kabelové vedení NN a optické kabelové vedení, které nejsou součástí tohoto pozemku a nebudou předmětem převodu, části pozemku parc. č. 316/1 orná půda (dle GP díl „c“ zahrada) o výměře 512 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, na které se nachází stavba jiného vlastníka – inženýrská síť – odvod dešťové vody, která není součástí tohoto pozemku a nebude předmětem převodu a části pozemku parc. č. 316/4 orná půda (dle GP díl „e“ zahrada) o výměře 44 m2, v k. ú. Slavonín, obec Olomouc panu Romanu Maděrkovi za kupní cenu ve výši 1 871 286,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 3.
 
6nevyhovuje žádosti  pana Romana Maděrky o snížení kupní ceny při prodeji částí pozemků parc. č. 314 zahrada (dle GP díl „d“ zahrada) o výměře 687 m2, parc. č. 316/1 orná půda (dle GP díl „c“ zahrada) o výměře 512 m2 a parc. č. 316/4 orná půda (dle GP díl „e“ zahrada) o výměře 44 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.
 
7schvaluje  uzavření budoucí kupní smlouvy na část pozemku parc. č. 314 zahrada (dle GP díl „d“ zahrada) o výměře 687 m2, jehož součástí je studna, kdy na části pozemku se dále nachází stavby jiného vlastníka - inženýrské sítě, a to podzemní kabelové vedení NN a telekomunikační kabelové vedení, které nejsou součástí tohoto pozemku a nebudou předmětem převodu, část pozemku parc. č. 316/1 orná půda (dle GP díl „c“ zahrada) o výměře 512 m2, na které se nachází stavba jiného vlastníka – inženýrská síť – odvod dešťové vody, která není součástí tohoto pozemku a nebude předmětem převodu a část pozemku parc. č. 316/4 orná půda (dle GP díl „e“ zahrada) o výměře 44 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc s panem Romanem Maděrkou dle důvodové zprávy bod č. 3.
 
8nevyhovuje žádosti  společnosti AB Centre s.r.o. o prominutí dlužného nájemného ve výši 23 841,- Kč a zákonného úroku z prodlení za užívání části pozemku parc. č. 1086/12 ostatní plocha o výměře 4 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.
 
9nevyhovuje žádosti  pana Ing. Luboše Hudce o prodej pozemku parc. č. 933/4 zahrada v k. ú. Řepčín, obec Olomouc, popř. jeho části dle důvodové zprávy bod č. 5.
 
10nevyhovuje žádosti  manželů Luďka a Ireny Zajíčkových o prodej části pozemku parc. č. 525 zahrada o výměře 206 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 6.
 
11nevyhovuje žádosti  pobočného spolku Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko J. E. Kosiny Olomouc o prodej pozemku parc. č. 2630/2 trvalý travní porost o výměře 8 038 m2 v k. ú. Huzová, obec Huzová dle důvodové zprávy bod č. 7.
 
12nevyhovuje žádosti  pana Miroslava Pikarta o uzavření souhlasného prohlášení k pozemku parc. č. 239/2 orná půda v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 8.
 
13nevyhovuje žádosti  pana Josefa Nováka ze dne 15. 9. 2014 doplněné dne 17. 9. 2014 a dne 22. 9. 2014 dle důvodové zprávy bod č. 9.
 
14neschvaluje  přijetí nabídky na koupi budovy č. p. 227 na pozemku parc. č. st. 219 v k. ú. Olomouc – město, obec Olomouc z vlastnictví pana Josefa Nováka za kupní cenu 9.000.000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 9.
 
15schvaluje  prodej pozemku parc. č. 339/13 ostatní plocha v k. ú. Povel, obec Olomouc, na kterém se nachází stavby jiného vlastníka – kovové oplocení se zděnou podezdívkou, zděný pilíř pro umístění rozvaděče NN, přípojky inženýrských sítí a betonová dlažba, které nejsou součástí tohoto pozemku a nebudou předmětem převodu, panu Ing. Stanislavu Zapletalovi za kupní cenu ve výši 56.000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 10.
 
16schvaluje  změnu smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. MAJ-PR-BKS/8/2009/Hoř ze dne 7. 4. 2009 ve znění dodatku č. 1 a 2 uzavřené se společností INTES OLOMOUC, spol. s r.o. dle důvodové zprávy bod č. 11.
 
17revokuje  část usnesení ZMO ze dne 9. 11. 2011, bod programu 3, bod 9 důvodové zprávy ve věci schválení prodeje pozemku parc. č. st. 1839/2 zast. pl. o výměře 241 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, a to ideálního podílu 742/14097 shora uvedené nemovitosti panu Mgr. Martinu Řehákovi za kupní cenu ve výši 15 935,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 12.
 
18schvaluje  prodej ideálního podílu 742/14097 pozemku parc. č. st. 1839/2 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka, budova č. p. 1183, byt. dům, která není součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem převodu, paní Bc. Petře Kubisové za kupní cenu ve výši 15 935,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 12.
 
19schvaluje  uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-B/24/2008/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc a společností Vision spol. s r.o. dle důvodové zprávy bod č. 13.


 

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Úterý: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Čtvrtek: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu