Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

Předkládá:Major Martin, JUDr., MBA, primátor města
Zpracoval:

JUDr.Dita Polzerová, Mgr. Jan Kopecký

 

 

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konaného dne  15. 9. 2014

 
Majetkoprávní záležitosti OI
 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouc po projednání:

 
1bere na vědomí  předloženou důvodovou zprávu.
 
2schvaluje  uzavření nájemní a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na části pozemků parc.č. 385/8 trvalý travní porost, parc.č. 385/19 trvalý travní porost, parc.č. 622/3 ostatní plocha, parc.č. 654/1 ostatní plocha a parc.č. 654/2 ostatní plocha, vše v k.ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, které jsou ve vlastnictví ČR, právo hospodařit Povodí Moravy, s.p. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, po dobu stavby a následného majetkoprávního vypořádání, za nájemné ve výši dle důvodové zprávy. Budoucí služebnost spočívající v umístění a provozování stavby cyklostezky bude zřízena na dobu neurčitou a za jednorázovou úhradu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 1 předložené důvodové zprávy.
 
3schvaluje  uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě s Telefónica Czech Republic, a.s. za účelem zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu zřídit a provozovat, provádět údržbu a opravy podzemního komunikačního vedení, a to na částech pozemků parc.č. 451/52 ost.pl, parc.č. 443/3 orná půda, parc.č. 496/2 ost.pl., parc.č. 496/8 ost.pl., parc.č. 496/5 ost.pl., parc.č. 496/4 ost.pl., parc.č. 496/3 ost.pl, vše v k.ú. Povel, které jsou ve vlastnictví statutárního města Olomouc. Budoucí služebnost bude zřízena na dobu neurčitou a za jednorázovou úhradu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 2 předložené důvodové zprávy.
 
4schvaluje  uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě s RWE GasNet, s.r.o. spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřizováním provozováním, údržbou, opravami, změnami, či odstraněním, a to na částech pozemků parc.č. 451/19, parc.č. 535, parc.č. 415/2, parc.č. 311/2, vše v k.ú. Povel, obec Olomouc a parc.č. 735, parc.č. 5/8, parc.č. 311/2, parc.č. 733, parc.č. 731, parc.č. 5/17, parc.č. 5/18, vše v k.ú. Nové Sady u Olomouce, které jsou ve vlastnictví statutárního města Olomouce. Budoucí služebnost inženýrské sítě bude zřízena na dobu neurčitou a za jednorázovou úhradu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 3 předložené důvodové zprávy.
 
5schvaluje  uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě s Telefónica Czech Republic, a.s. spočívající v právu uložení, provozu, údržby a oprav podzemního komunikačního vedení a v právu vstupu a vjezdu za účelem umístění a provozování na části pozemku parc.č. 575/7 v k.ú. Nové Sady u Olomouce, který je ve vlastnictví statutárního města Olomouc. Budoucí služebnost inženýrské sítě bude zřízena na dobu neurčitou a za jednorázovou úhradu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 4 předložené důvodové zprávy.
 
6schvaluje  uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku parc.č. 599/8 ostatní plocha v k.ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc, který je ve vlastnictví Olomouckého kraje, právo hospodařit se svěřeným majetkem Správa silnic Olomouckého kraje. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, do doby ukončení stavby za nájemné ve výši dle důvodové zprávy a současně budoucí služebnost inženýrské sítě, která bude spočívat v právu uložení a provozování kanalizační přípojky a kanalizační šachty a v právu vstupu a vjezdu na služebný pozemek za účelem uložení a provozování inženýrské sítě. Budoucí služebnost bude zřízena na dobu neurčitou a za jednorázovou úhradu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 5 předložené důvodové zprávy.
 
7schvaluje  uzavření nájemní smlouvy a budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku parc.č. 2002/11 ostatní plocha v k.ú. Lošov, obec Olomouc. Pozemek je ve vlastnictví Olomouckého kraje, příslušnost k hospodaření náleží Správě silnic Olomouckého kraje. Budoucí služebnost inženýrské sítě bude zřízena na dobu neurčitou a za cenu dle důvodové zprávy. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, po dobu stavby, za nájemné ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 6 předložené důvodové zprávy.
 
8schvaluje  uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku parc.č. 431 orná půda v k.ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc za účelem umístění a provozování kanalizačního vedení a v právu vstupu a vjezdu na služebný pozemek ve prospěch statutárního města Olomouc. Pozemek je v podílovém spoluvlastnictví paní Aleny Mazálkové a paní Ing. Markéty Laifrové. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou a za jednodrátovou úplatu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 7 předložené důvodové zprávy.
 
9schvaluje  uzavření smlouvy o zřízení práva stavby na části pozemku parc.č. 37/2 ostatní plocha (nově vzniklá parc.č. 37/3 o výměře 29 m2) v k.ú. Pavlovičky, obec Olomouc na dobu 99 let, který je ve vlastnictví Lidl Česká republika v.o.s. ve prospěch statutárního města Olomouc za jednorázovou úplatu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 8 předložené důvodové zprávy.
 
10schvaluje  uzavření smlouvy o zřízení práva stavby na části pozemku parc.č. 3224/2 ostatní plocha v k.ú. Huzová, obec Huzová na dobu 99 let, který je ve vlastnictví ČR, právo hospodařit s majetkem státu Lesy České republiky, s.p. ve prospěch statutárního města Olomouc za jednorázovou úplatu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 9 předložené důvodové zprávy.
 
11schvaluje  uzavření smlouvy směnné na část pozemku parc.č. 451/35 (nově vzniklá parc.č.st. 958/2 zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Povel, který je ve vlastnictví statutárního města Olomouc za část pozemku parc.č. 443/1 orná půda v k.ú. Povel, který je ve vlastnictví společnosti STAFOS-REAL s.r.o., dle bodu 10 předložené důvodové zprávy.
 
12schvaluje  uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na části pozemku parc.č. 776/1 ostatní plocha v k.ú. Chomoutov, obec Olomouc v rozsahu cca 102 m2 z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje do vlastnictví statutárního města Olomouc, dle bodu 11 předložené důvodové zprávy.
 
13schvaluje  uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc.č. 451/3 ostatní plocha o výměře 22 m2 v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc. Pozemek je ve vlastnictví Náboženské obce Církve československé husitské v Olomouci. Kupní cena bude stanovena ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 12 předložené důvodové zprávy.
 
14schvaluje  uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc.č. 451/27 ostatní plocha o výměře 0,5 m2 v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc. Pozemek je ve vlastnictví SK Sigma Olomouc, a.s. Kupní cena bude stanovena ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 13 předložené důvodové zprávy.
 
15schvaluje  uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc.č. 451/30 ostatní plocha o výměře 3,5 m2 v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc. Pozemek je ve vlastnictví SK Sigma Olomouc, a.s. Kupní cena bude stanovena ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 14 předložené důvodové zprávy.
 
16schvaluje  uzavření nájemní smlouvy a budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemků parc.č. 875/19 ostatní plocha a parc.č. 864/13 ostatní plocha oba v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc a parc.č. 79/3 ostatní plocha a parc.č. 79/33 ostatní plocha oba v k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc. Pozemky jsou ve vlastnictví Olomouckého kraje, příslušnost k hospodaření náleží Správě silnic Olomouckého kraje. Budoucí služebnost inženýrské sítě bude zřízena na dobu neurčitou a za cenu dle důvodové zprávy. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, po dobu stavby, za nájemné ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 15 předložené důvodové zprávy.
 
17schvaluje  uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc.č. 219/5 orná půda, o výměře 16 m2 v k.ú. Droždín, obec Olomouc. Pozemek je ve spoluvlastnictví Mgr. Ley Johanesové a Ing. Vladimíra Mohapla. Kupní cena bude stanovena ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 16 předložené důvodové zprávy.
 
18schvaluje  uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc.č. 219/3 orná půda, o výměře 25 m2 v k.ú. Droždín, obec Olomouc. Pozemek je ve společném jmění manželů Pavla Grygara a Bc. Kateřiny Grygarové. Kupní cena bude stanovena ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 17 předložené důvodové zprávy.
 
19schvaluje  uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti spočívajícího v právu umístění a provozování cyklostezky a v právu vjezdu a vstupu na pozemky za účelem umístění, provozování, oprav, úprav, údržby na části pozemku parc.č. 718/42 v rozsahu cca 69,2 m2 v k.ú. Nové Sady u Olomouce a parc.č. 1025/1 v rozsahu cca 2,3 m2 v k.ú. Hodolany, obec Olomouc, které jsou ve vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit s majetkem státu Ředitelství silnic a dálnic ČR ve prospěch statutárního města Olomouc. Budoucí služebnost bude zřízena na dobu neurčitou a za jednorázovou úhradu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 1 předloženého dodatku č. 1 k důvodové zprávě.
 
20schvaluje  uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě č. BKS/OI/369/2009/PD ze dne 12.10.2009 týkající se prodloužení lhůty platnosti smlouvy, dle bodu 2 předloženého dodatku č. 1 k důvodové zprávě.
 
21schvaluje  uzavření darovací smlouvy na část pozemku parc.č. 842/3 ostatní plocha (dle GP nově vzniklý pozemek parc.č. 842/17 o výměře 28 m2) v k.ú. Hodolany z vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví statutárního města Olomouc, dle bodu 3 předloženého dodatku č. 1 k důvodové zprávě.
 
22schvaluje  uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. BVB/OI/269/2011/PD ze dne 7.11.2011 k pozemku parc.č. 712 ostatní plocha, v k.ú. Droždín, obec Olomouc, uzavřené se spoluvlastníkem Karlem Šiškou, na základě kterého se prodlouží platnost smlouvy o 5 let ode dne uzavření dodatku, dle bodu 15 předloženého dodatku č. 1 k důvodové zprávě.
 
23schvaluje  uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. BVB/OI/244/2011/PD ze dne 7.11.2011 k pozemku parc.č. 712 ostatní plocha, v k.ú. Droždín, obec Olomouc, uzavřené se spoluvlastníkem Petrem Jarošem, na základě kterého se prodlouží platnost smlouvy o 5 let ode dne uzavření dodatku, dle bodu 16 předloženého dodatku č. 1 k důvodové zprávě.
 
24schvaluje  uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. BVB/OI/256/2011/PD ze dne 8.11.2011 k pozemku parc.č. 712 ostatní plocha, v k.ú. Droždín, obec Olomouc, uzavřené se spoluvlastníkem Marií Běhalovou, na základě kterého se prodlouží platnost smlouvy o 5 let ode dne uzavření dodatku, dle bodu 17 předloženého dodatku č. 1 k důvodové zprávě.
 
25schvaluje  uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. BVB/OI/245/2011/PD ze dne 7.11.2011 k pozemku parc.č. 712 ostatní plocha, v k.ú. Droždín, obec Olomouc, uzavřené se spoluvlastníkem Ludmilou Pečinkovou, na základě kterého se prodlouží platnost smlouvy o 5 let ode dne uzavření dodatku, dle bodu 18 předloženého dodatku č. 1 k důvodové zprávě.
 
26schvaluje  uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. BVB/OI/246/2011/PD ze dne 4.11.2011 k pozemku parc.č. 711 trvalý travní porost, v k.ú. Droždín, obec Olomouc, uzavřené s vlastníky Ladislavem a Marií Konečnými, na základě kterého se prodlouží platnost smlouvy o 5 let ode dne uzavření dodatku, dle bodu 19 předloženého dodatku č. 1 k důvodové zprávě.
 
27schvaluje  uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. OI-IP/BVB/000542/2012/Kli ze dne 4.6.2012 k pozemku parc.č. 712 ostatní plocha, v k.ú. Droždín, obec Olomouc, uzavřené se spoluvlastníkem Ludmilou Pakostovou, na základě kterého se prodlouží platnost smlouvy o 5 let ode dne uzavření dodatku, dle bodu 20 předloženého dodatku č. 1 k důvodové zprávě.
 
28schvaluje  uzavření nájemní smlouvy a budoucí smlouvy o zřízení služebnosti na část pozemku parc.č. 602 vodní plocha v k.ú. Střeň, obec Střeň. Pozemek je ve vlastnictví České republiky, příslušnost k hospodaření náleží Povodí Moravy, s.p.

Budoucí služebnost bude zřízena na dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu dle důvodové zprávy. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, ode dne účinnosti smlouvy do dne vkladu služebnosti do katastru nemovitostí, za nájemné ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 21 předloženého dodatku č. 1 k důvodové zprávě.

 
29schvaluje  uzavření nájemní smlouvy a budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemků parc.č. 1045/48 ostatní plocha a 1059/21 ostatní plocha v k.ú. Černovír, obec Olomouc. Pozemky jsou ve vlastnictví Olomouckého kraje, příslušnost k hospodaření náleží Správě silnic Olomouckého kraje. Budoucí služebnost inženýrské sítě bude zřízena na dobu neurčitou a za cenu dle důvodové zprávy. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, po dobu stavby, za nájemné ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 22 předloženého dodatku č. 1 k důvodové zprávě.
 
30schvaluje  uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti umístění a provozování stavby cyklostezky na částech pozemků parc.č. 385/15 trvalý travní porost, parc.č. 385/16 trvalý travní porost a parc.č. 385/18 trvalý travní porost, vše v k.ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc v budoucím vlastnictví Povodí Moravy, s.p. Budoucí služebnost spočívající v umístění a provozování stavby cyklostezky bude zřízena na dobu neurčitou a za jednorázovou úhradu dle znaleckého posudku, dle bodu 23 předloženého dodatku č. 1 k důvodové zprávě.


 

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu