Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

Předkládá:Major Martin, JUDr., MBA, primátor města
Zpracoval:

odd. majetkových řízení a prodeje domů

 

 

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konaného dne  15. 9. 2014

 
Prodej domů + dodatek č. 1
 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouc po projednání:

 
1bere na vědomí  předloženou důvodovou zprávu a dodatek č. 1
 
2schvaluje  prodej části pozemku parc. č. 1126 ostatní plocha (dle GP parc. č. 1126/2 ostatní plocha) o výměře 76 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, Společenství vlastníků jednotek Masarykova tř. 52, Olomouc, za kupní cenu ve výši 51.340,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.2.
 
3schvaluje  prodej pozemku parc. č. st. 1000 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka – budova č. p. 720 (Šantova 4), která není součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem převodu, za kupní cenu celkem ve výši 993.500,- Kč, do podílového spoluvlastnictví kupujících, a to:

- podíl o velikosti 7365/135133 Martinu Hovorkovi za kupní cenu ve výši 54.148,- Kč,

- podíl o velikosti 6432/135133 MUDr. Malvíně Křivánkové, Ph.D. za kupní cenu ve výši 47.288,- Kč,

- podíl o velikosti 107394/135133 Alexandru Reškovi za kupní cenu ve výši 789.562,- Kč,

- podíl o velikosti 13942/135133 MUDr. Ivaně Reškové za kupní cenu ve výši 102.502,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.3.

 
4schvaluje  zřízení služebnosti cesty k pozemku parc. č. st. 1000 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, přičemž obsahem služebnosti je zajištění průchodu veřejnosti přes pozemek parc. č. st. 1000 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc tak, jak je vyznačeno v GP č. 1335-22/2014, ve prospěch statutárního města Olomouce, dle důvodové zprávy bod 1.3.
 
5nevyhovuje žádosti  pana Alexandra Reška ve věci prodeje pozemku parc. č. 109/3 ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.3.
 
6schvaluje  prodej částí pozemku parc. č. 637/4 ostatní plocha (dle GP díl ,,a“) o výměře 213 m2 a část pozemku parc. č. 647/3 ostatní plocha (dle GP díl ,,b“) o výměře 74 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, za kupní cenu celkem ve výši 394.000,- Kč společnosti STEVA trading s.r.o., dle důvodové zprávy bod 1.4.
 
7schvaluje  zřízení služebnosti přístupu a užívání pozemku parc. č. 637/4 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc tak, jak je vyznačeno v GP č. 2048-304/2014, přičemž obsahem služebnosti je zřízení, umístění, provoz, kontrola, oprava, údržba, montáž (resp. demontáž) a modernizace veřejného osvětlení a přívodních kabelů elektrické energie (na pozemku se nachází 1x svítidlo včetně přívodních a odvodních kabelů), ve prospěch statutárního města Olomouce, dle důvodové zprávy bod 1.4.
 
8schvaluje  prodej pozemku parc. č. st. 1170 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka – budova bez čp/če, garáž, která není součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem převodu, panu Ing. Petru Landeckému za kupní cenu 25.800,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.5.
 
9schvaluje  uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej částí pozemku parc. č. 509 ostatní plocha o celkové výměře 34 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc s Bytovým družstvem Svornosti 48 a 50 za kupní cenu ve výši 46.000,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.6.
 
10schvaluje  uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej částí pozemku parc. č. 278 ostatní plocha o celkové výměře 45 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, se Společenstvím vlastníků jednotek v domech Foerstrova 1088/12, 1087/14, 1086/16 v Olomouci za kupní cenu ve výši 55.500,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.7.
 
11nevyhovuje žádosti  Společenství vlastníků domu Žilinská 1097/14 a 1098/16, Olomouc-Nová Ulice ve věci prodeje části pozemku parc. č. 1121 ostatní plocha o výměře 894 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.8.
 
12nevyhovuje žádosti  pana Miloslava Svozila o zřízení služebnosti přístupu, umístění, údržby, kontroly, montáže (demontáže) dřevěného sloupu (opěrný bod) pro umístění radioamatérské drátové antény (obojí ve vlastnictví pana Miloslava Svozila) k pozemku parc. č. 429/82 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, ve prospěch pana Miloslava Svozila, dle důvodové zprávy bod 1.8.
 
13schvaluje  prodej části pozemku parc. č. st. 378/3 zastavěná plocha a nádvoří (dle GP parc. č. st. 378/4) o výměře 105 m2, a části pozemku parc. č. st. 378/3 zastavěná plocha a nádvoří (dle GP parc. č. st. 378/3) o výměře 357 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, za kupní cenu celkem ve výši 295.680,- Kč, z toho pozemek dle GP parc. č. st. 378/4 za kupní cenu ve výši 67.200,- Kč a pozemek dle GP parc. č. st. 378/3 za kupní cenu ve výši 228.480,- Kč, do podílového vlastnictví kupujících,

a to:

- podíl o velikosti 613/17883 do SJM Františku a Jaroslavě Mikulovým za kupní cenu ve výši 10.135,- Kč,

- podíl o velikosti 743/17883 Petru Šiškovi za kupní cenu ve výši 12.285,- Kč,

- podíl o velikosti 538/17883 Gabriele Dostálové Kotrlové za kupní cenu ve výši 8.895,- Kč,

- podíl o velikosti 612/17883 Marii Borůvkové za kupní cenu ve výši 10.119,- Kč,

- podíl o velikosti 679/17883 Miroslavě Jermářové za kupní cenu ve výši 11.227,- Kč,

- podíl o velikosti 529/17883 Zuzaně Krejčí, DiS. za kupní cenu ve výši 8.747,- Kč,

- podíl o velikosti 467/17883 Mgr. Milanu Vráblíkovi za kupní cenu ve výši 7.721,- Kč,

- podíl o velikosti 633/17883 Lence Fryčové za kupní cenu ve výši 10.466,- Kč,

- podíl o velikosti 774/17883 Jaroslavu Zlatníčkovi za kupní cenu ve výši 12.797,- Kč,

- podíl o velikosti 557/17883 Ing. Zdeňce Otáhalové za kupní cenu ve výši 9.210,- Kč,

- podíl o velikosti 631/17883 Aleši Velimovi za kupní cenu ve výši 10.433,- Kč,

- podíl o velikosti 703/17883 do SJM Milanu a Naděždě Konečným za kupní cenu ve výši 11.623,- Kč,

- podíl o velikosti 524/17883 Veronice Ludíkové za kupní cenu ve výši 8.664,- Kč,

- podíl o velikosti 480/17883 do SJM Jakubu a Mgr. Kristýně Hájkovým za kupní cenu ve výši 7.936,- Kč,

- podíl o velikosti 639/17883 do SJM Milanu a Andree Špačkovým za kupní cenu ve výši 10.565,- Kč,

- podíl o velikosti 785/17883 Jaroslavu Krpcovi za kupní cenu ve výši 12.797,- Kč,

- podíl o velikosti 566/17883 Haně Pimerové za kupní cenu ve výši 9.358,- Kč,

- podíl o velikosti 724/17883 Renátě Čechákové za kupní cenu ve výši 11.971,- Kč,

- podíl o velikosti 759/17883 Ludmile Soltysiakové za kupní cenu ve výši 12.549,- Kč,

- podíl o velikosti 539/17883 Markétě Zavřelové za kupní cenu ve výši 8.912,- Kč,

- podíl o velikosti 493/17883 Bc. Tomáši Matýskovi za kupní cenu ve výši 8.151,- Kč,

- podíl o velikosti 4895/17883 Milanu Hamplovi za kupní cenu ve výši 80.937,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.9.

 
14schvaluje  prodloužení doby splatnosti kupní ceny za ideální podíl o velikosti 16/50 na pozemku parc. č. 368/4 zahrada v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, paní MUDr. Zoře Poláčkové, a to do 30. 9. 2014, dle důvodové zprávy bod 1.10.
 
15nevyhovuje žádosti  paní Marie Dolečkové o prodloužení splatnosti kupní ceny za jednotku vymezenou dle zákona č. 72/1994 Sb., a to bytovou jednotku č. 362/19 v domě č. p. 360, 361, 362 (Nedvědova 7, 9, 11) na pozemcích parc. č. st. 542, 543, 544, vše zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 113/7648 na společných částech domu č. p. 360, 361, 362 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 113/7648 na pozemcích parc. č. st. 542, 543, 544, vše zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.11.
 
16schvaluje  odstoupení od smlouvy o převodu jednotky dle zákona č. 72/1994 Sb., č. OMAJ-PR/PBJ/001421/2014/Mlc, uzavřené dne 31. 7. 2014 s paní Marií Dolečkovou na prodej jednotky vymezené dle zákona č. 72/1994 Sb., a to bytové jednotky č. 362/19 v domě č. p. 360, 361, 362 (Nedvědova 7, 9, 11) na pozemcích parc. č. st. 542, 543, 544, vše zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 113/7648 na společných částech domu č. p. 360, 361, 362 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 113/7648 na pozemcích parc. č. st. 542, 543, 544, vše zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.11.
 
17ukládá  odboru majetkoprávnímu zaslat návrh smlouvy na prodej jednotky vymezené dle zákona č. 72/1994 Sb., a to bytové jednotky č. 362/19 v domě č. p. 360, 361, 362 (Nedvědova 7, 9, 11) na pozemcích parc. č. st. 542, 543, 544, vše zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 113/7648 na společných částech domu č. p. 360, 361, 362 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 113/7648 na pozemcích parc. č. st. 542, 543, 544, vše zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 762.002,- Kč v souladu s usnesením Zastupitelstva města Olomouce ze dne 5. 5. 2014, bod 5, část 19, Ing. Jiřímu Pacákovi, dle důvodové zprávy bod 1.11.

T: zasedání ZMO

O: Major Martin, JUDr., MBA, primátor města

 
18schvaluje  ponechání jednotky vymezené dle zákona č. 89/2012 Sb., a to jednotky č. 515/4, byt, v domě č. p. 513, 514, 515 na pozemku parc. č. st. 541 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Lazce, obec Olomouc v majetku statutárního města Olomouce, dle důvodové zprávy bod 1.12.
 
19revokuje  své usnesení ze dne 5. 5. 2014, bod 5, část 22 ve věci prodeje části pozemku parc. č. 406/11 ostatní plocha (dle GP parc. č. 406/25 ostatní plocha) o výměře 237 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, do SJM Mgr. Tomáši a MUDr. Miloslavě Čelkovým, za kupní cenu ve výši 398.000,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.13.
 
20schvaluje  nepřijetí nabídky pana Antonína Schindlera a paní Magdaleny Schindlerové na uplatnění předkupního práva statutárního města Olomouce k budově bez čp/če na pozemku parc. č. st. 3/2 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.1.
 
21schvaluje  prodej ideálního podílu o velikosti 20620/21960 na pozemku parc. č. st. 1042/1 zastavěná plocha a nádvoří a pozemku parc. č. st. 1042/2 zastavěná plocha a nádvoří, oba v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, na kterých se nachází stavba jiného vlastníka – budova č. p. 893, 894 (tř. Svornosti 48, 50), která není součástí těchto pozemků a nebude proto předmětem převodu, za kupní cenu celkem ve výši

709.869,- Kč do podílového spoluvlastnictví kupujících, a to:

- podíl o velikosti 608/21960, a to ideální 1/2 Radku Ševčíkovi za kupní cenu ve výši 10.466,- Kč a ideální 1/2 Evě Ševčíkové za kupní cenu ve výši 10.466,- Kč,

- podíl o velikosti 519/21960 Jiřímu Sloukovi za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč,

- podíl o velikosti 519/21960 Viktoru Osykovi za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč,

- podíl o velikosti 732/21960 Mgr. Ondřeji Tunkovi za kupní cenu ve výši 25.200,- Kč,

- podíl o velikosti 608/21960 do SJM Janu a Jarmile Filarovým za kupní cenu ve výši 20.932,- Kč,

- podíl o velikosti 519/21960 Mgr. Petrovi Kubů za kupní cenu ve výši 17.867,-Kč,

- podíl o velikosti 519/21960 do SJM Jiřímu a Anně Parmovým za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč,

- podíl o velikosti 732/21960 Miladě Gregorové za kupní cenu ve výši 25.200,- Kč,

- podíl o velikosti 608/21960 do SJM Vladimíru a Ludmile Janečkovým za kupní cenu ve výši 20.932,- Kč,

- podíl o velikosti 519/21960 Zdeňku Vágnerovi za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč,

- podíl o velikosti 519/21960 Ondřeji Kubátovi za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč,

- podíl o velikosti 732/21960 do SJM Milánu a Ludmile Stýblovým za kupní cenu ve výši 25.200,- Kč,

- podíl o velikosti 608/21960 Pavle Snášelové za kupní cenu ve výši 20.932,- Kč,

- podíl o velikosti 519/21960 Halině Stankové za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč,

- podíl o velikosti 519/21960 Bc. Dominice Knappové za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč,

- podíl o velikosti 732/21960 Mgr. Daně Mlčůchové za kupní cenu ve výši 25.200,- Kč,

- podíl o velikosti 608/21960 Davidu Smékalovi za kupní cenu ve výši 20.931,- Kč,

- podíl o velikosti 492/21960 Pavlu Moučkovi za kupní cenu ve výši 16.938,- Kč,

- podíl o velikosti 368/21960 do SJM Jiřímu a Miriam Luběníkovým za kupní cenu ve výši 12.669,- Kč,

- podíl o velikosti 732/21960 Daně Schneiderové za kupní cenu ve výši 25.200,- Kč,

- podíl o velikosti 519/21960 Martinu Fraňkovi za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč,

- podíl o velikosti 519/21960 Marii Šubertové za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč,

- podíl o velikosti 608/21960 Martinu Filipiecovi za kupní cenu ve výši 20.931,- Kč,

- podíl o velikosti 732/21960 Mgr. Janě Lebedové za kupní cenu ve výši 25.200,- Kč,

- podíl o velikosti 519/21960 Barboře Zelené za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč,

- podíl o velikosti 519/21960 Heleně Šmídové za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč,

- podíl o velikosti 732/21960 do SJM Jaroslavu a Jaroslavě Tichým za kupní cenu ve výši 25.200,- Kč,

- podíl o velikosti 519/21960 Ludmile Vávrové za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč,

- podíl o velikosti 519/21960 Silvie Hradecké za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč,

- podíl o velikosti 608/21960 Dagmar Houserkové za kupní cenu ve výši 20.931,- Kč,

- podíl o velikosti 519/21960 do SJM Ing. Zdeňkovi a Daně Rozsypalovým za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč,

- podíl o velikosti 519/21960 MUDr. Barboře Jirkové za kupní cenu ve výši 17.867,- Kč,

- podíl o velikosti 608/21960 Kristýně Caldrové za kupní cenu ve výši 20.931,- Kč,

- podíl o velikosti 368/21960 Kateřině Ječmínkové za kupní cenu ve výši 12.669,- Kč,

- podíl o velikosti 492/21960 Janě Vázlerové za kupní cenu ve výši 16.938,- Kč,

- podíl o velikosti 608/21960 do SJM Jiřímu a Marcele Němcovým za kupní cenu ve výši 20.931,- Kč, dle dodatku č. 1 důvodové zprávy bod 1.1.

 
22schvaluje  prodej pozemku parc. č. 1129 ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, Společenství vlastníků jednotek pro dům Masarykova 940/58 v Olomouci, za kupní cenu ve výši 113.500,- Kč, dle dodatku č. 1 důvodové zprávy bod 1.2.
 
23schvaluje  prodej částí pozemku parc. č. 1127 ostatní plocha (dle GP parc. č. 1127/3 ostatní plocha) o výměře 140 m2, a (dle GP „díl a“ ostatní plocha) o výměře 1 m2, a pozemku parc. č. 1128 ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, Společenství vlastníků jednotek pro dům Masarykova 938/54 a 939/56 v Olomouci, za kupní cenu celkem ve výši 198.340,- Kč, z toho části pozemku parc. č. 1127 (dle GP parc. č. 1127/3 a „díl a“) ostatní plocha za 79.565,- Kč, pozemek parc. č. 1128 ostatní plocha za 110.435,- Kč, náklady za 8.340,- Kč, dle dodatku č. 1 důvodové zprávy bod 1.3.


 

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý:
(objednaní klienti)
8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek:
(objednaní klienti)
8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu