Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

Předkládá:Novotný Martin, člen rady města
Zpracoval:

Ing. Marek Černý, Ing. arch. Jana Křenková, Ing. arch Hana Galíková

 

 

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konaného dne  15. 9. 2014

 
Vydání Územního plánu Olomouc
 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouc po projednání:

 
1bere na vědomí  důvodovou zprávu v předloženém znění
 
2schvaluje  návrh rozhodnutí o námitkách, který je přílohou tohoto usnesení
 
3ověřilo  tímto, že Územní plán Olomouc není v rozporu:

1. s Politikou územního rozvoje České republiky, schválenou usnesením vlády České republiky č. 929 ze dne 20.7.2009

2. se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje, vydanými usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/21/32/2008 dne 22.2.2008, ve znění aktualizace č.1, vydané usnesením č. UZ/19/44/2011 dne 22.4.2011,

3. se stanovisky dotčených orgánů a Krajského úřadu Olomouckého kraje

 
4vydává  v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), Územní plán Olomouc formou opatření obecné povahy, které je přílohou tohoto usnesení
 
5ukládá  odboru koncepce a rozvoje oznámit v souladu s § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů, vydání Územního plánu Olomouc veřejnou vyhláškou

T: ihned

O: Novotný Martin, člen rady města

 
6bere na vědomí  informaci OKR, že v ploše podmíněné dohodou o parcelaci DP 17, bude na základě zaevidované územní studie OKR iniciovat řešení parcelace etapovitě
 
7ukládá  odboru koncepce a rozvoje předložit zastupitelstvu návrh na pořízení změny územního plánu v ploše podmíněné dohodou oparcelaci DP 17

T: prosinec 2014

O: Novotný Martin, člen rady města 
Přílohy: příloha: 1_TITULNÍ STRANA
(stránkový dokument)
příloha: 2_VÝROK
(stránkový dokument)
příloha: 3_ODŮVODNĚNÍ
(stránkový dokument)
příloha: 4_POUČENÍ
(stránkový dokument)
příloha: 5_PŘÍLOHA ODŮVODNĚNÍ- upraveno po jednání ZMO
(stránkový dokument)
příloha: 5_PŘÍLOHA ODŮVODNĚNÍ
(stránkový dokument)
příloha: I_1_VÝKRES_ZÁKLADNÍHO_ČLENĚNÍ_ÚZEMÍ_10
(stránkový dokument)
příloha: I_2_1_HLAVNÍ_VÝKRES_10
(stránkový dokument)
příloha: I_2_2_KONCEPCE_DOPRAVNÍ_INFRASTRUKTURY_10
(stránkový dokument)
příloha: I_2_3_KONCEPCE_TECHNICKÉ_INFRASTRUKTURY_10
(stránkový dokument)
příloha: I_2_4_KONCEPCE_USPOŘÁDÁNÍ_KRAJINY_A_ZELENĚ_10
(stránkový dokument)
příloha: I_3_VÝKRES_VEŘEJNĚ_PROSPĚŠNÝCH_STAVEB_OPATŘENÍ_A_ASANACÍ_5
(stránkový dokument)
příloha: I_s_1_SCHÉMA_VÝŠKOVÉ_REGULACE_A_POLYCENTRICKÉHO_SYSTÉMU_20
(stránkový dokument)
příloha: I_s_2_SCHÉMA_ETAPIZACE_20
(stránkový dokument)
příloha: II_1_KOORDINAČNÍ_VÝKRES_5
(stránkový dokument)
příloha: II_2_VÝKRES _ŠIRŠÍCH_VZTAHŮ_50
(stránkový dokument)
příloha: II_3_VÝKRES_PŘEDPOKLÁDANÝCH_ZÁBORŮ_PŮDNÍHO_FONDU_10
(stránkový dokument)
příloha: NÁVRH ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH
(stránkový dokument)
příloha: ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH - upravené po jednání ZMO
(stránkový dokument)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu