Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Usnesení « Materiály « Zasedání zastupitelstva « Zastupitelstvo města « Samospráva

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

Předkládá:Major Martin, JUDr., MBA, primátor města
Zpracoval:

JUDr.Dita Polzerová

 

 

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konaného dne  5. 5. 2014

 
Majetkoprávní záležitosti OI
 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouc po projednání:

 
1bere na vědomí  předloženou důvodovou zprávu.
 
2schvaluje  uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemku parc.č. 668/15 ostatní plocha o výměře 151 m2 v k.ú. Hodolany, obec Olomouc z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje do vlastnictví statutárního města Olomouc, dle bodu 1 předložené důvodové zprávy.
 
3schvaluje  uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti-pozemku parc.č. 369/16 vodní plocha o výměře 191 m2 v k.ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc, který je ve vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce, dle bodu 2 předložené důvodové zprávy.
 
4schvaluje  uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc.č. 369/94 orná půda v k.ú. Nedvězí u Olomouce, která je ve vlastnictví Ing. Jana Kodytka za kupní cenu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 3 předložené důvodové zprávy.
 
5schvaluje  uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc.č. 369/58 orná půda v k.ú. Nedvězí u Olomouce, která je ve spoluvlastnictví paní Johany Corrigan a pana Johna Patricka Corrigana za kupní cenu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 4 předložené důvodové zprávy.
 
6schvaluje  uzavření budoucí darovací smlouvy na část pozemků parc.č. 1170/2 ostatní plocha o předpokládané výměře cca 28 m2 a parc.č. 1170/3 orná půda o předpokládané výměře cca 2,5 m2 v k.ú. Černovír, obec Olomouc, které jsou ve vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit s uvedenými pozemky náleží Ředitelství silnic a dálnic ČR, jako budoucího dárce do vlastnictví statutárního města Olomouce jako budoucího obdarovaného, za podmínek dle důvodové zprávy, dle bodu 5 předložené důvodové zprávy.
 
7schvaluje  uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc.č. 84/3 ostatní plocha v k.ú. Hejčín, obec Olomouc o předpokládané výměře cca 39 m2, který je ve vlastnictví Tělovýchovné jednoty MILO OLOMOUC, jako budoucího prodávajícího do vlastnictví statutárního města Olomouce jako budoucího kupujícího za kupní cenu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 6 předložené důvodové zprávy.
 
8schvaluje  uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc.č.36/2 zahrada v k.ú. Pavlovičky, obec Olomouc v rozsahu cca 40 m2, který je ve vlastnictví manželů Ing. Petra Máje a JUDr. Zlaty Májové za kupní cenu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 7 předložené důvodové zprávy.
 
9schvaluje  uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc.č. 25/6 orná půda v k.ú. Pavlovičky, obec Olomouc v rozsahu cca 22 m2, který je ve vlastnictví Jiřího Geislera za kupní cenu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 8 předložené důvodové zprávy.
 
10schvaluje  uzavření darovací smlouvy na bezúplatný převod projektové dokumentace investiční akce „Chomoutov-přístupová cesta ke hřbitovu“ na obdarovaného, kterým jsou Hřbitovy města Olomouce, příspěvková organizace, dle bodu 9 předložené důvodové zprávy.
 
11schvaluje  uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku parc.č. 451/35 ostatní plocha v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc, spočívajícího v právu uložení a provozování kanalizace na části předmětného pozemku a v právu vstupu a vjezdu na předmětný pozemek za účelem oprav, úprav a údržby kanalizace pro statutární město Olomouc, nebo jím pověřené fyzické či právnické osoby. Pozemek je ve vlastnictví společnosti HOTELPARK STADION a.s. Služebnost inženýrské sítě bude zřízena na dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 11 předložené důvodové zprávy.
 
12schvaluje  uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku parc.č. 26/1 zahrada v k.ú. Pavlovičky, obec Olomouc, který je ve vlastnictví MUDr. Tibora Fegyverese ve prospěch statutárního města Olomouc. Budoucí služebnost inženýrské sítě bude spočívat v právu umístění a provozování kabelu veřejného osvětlení a v právu vstupu a vjezdu na pozemek za účelem umístění, provozování, provádění oprav, úprav, údržby, změn či odstranění kabelu veřejného osvětlení na dobu neurčitou a bezúplatně, dle bodu 12 předložené důvodové zprávy.
 
13schvaluje  uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti strpět na pozemku parc.č. 144 v k.ú. Olomouc-město ochranné bezpečnostní zábradlí ve prospěch statutárního města Olomouc na dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu ve výši dle důvodové zprávy. Pozemek je ve vlastnictví ČR, právo hospodařit s majetkem státu Správa železniční dopravní cesty, s.o., dle bodu 13 předložené důvodové zprávy.
 
14schvaluje  uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku parc.č. 420/3 ostatní plocha v k.ú. Neředín, obec Olomouc, spočívajícího v právu uložení a provozování kanalizačního vedení a v právu vstupu a vjezdu na předmětný pozemek za účelem jejího zřízení, provozování, údržby, opravami, úpravami změnami a odstraněním pro statutární město Olomouc. Pozemek je vlastnictví paní Pavlíny Chromcové. Služebnost inženýrské sítě bude zřízena na dobu neurčitou a bezúplatně, dle bodu 14 předložené důvodové zprávy.


 

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu