Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Usnesení « Materiály « Zasedání zastupitelstva « Zastupitelstvo města « Samospráva

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

Předkládá:Major Martin, JUDr., MBA, primátor města
Zpracoval:

odd. majetkových řízení a prodeje domů

 

 

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konaného dne  5. 5. 2014

 
Majetkoprávní záležitosti
 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouc po projednání:

 
1schvaluje  1.1. prodej pozemku parc. č. 12/34 orná půda v k. ú. Lazce obec Olomouc, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka – oplocení, která není součástí tohoto pozemku a nebude předmětem převodu, panu Jiřímu Luběníkovi za kupní cenu ve výši 78 400,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 3.

1.2. směnu části pozemku parc. č. 46/5 ostatní plocha (dle GP díl „d“ ostatní plocha) o výměře 14 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc, na které se nachází stavba jiného vlastníka – komunikace, která není součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem převodu, ve vlastnictví manželů Ing. Jana a PhDr. Marcely Krejčířových za části pozemků parc. č. 46/10 ostatní plocha (dle GP díl „a“ ostatní plocha) o výměře 8 m2, parc. č. 74/12 ostatní plocha (dle GP díl „b“ ostatní plocha) o výměře 32 m2 a parc. č. 46/2 ostatní plocha (dle GP díl „c“ ostatní plocha) o výměře 4 m2, vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc, na kterých se nachází stavba jiného vlastníka – oplocení, které není součástí těchto pozemků a nebude proto předmětem převodu, ve vlastnictví statutárního města Olomouce s tím, že směna bude realizována bez doplatku cenového rozdílu se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 4.

1.3. prodej pozemku parc. č. 1116/3 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka – rozestavěná stavba, která není součástí tohoto pozemku a nebude předmětem převodu, společnosti Zolova real s.r.o. za kupní cenu ve výši 6 552,- Kč vč. DPH dle důvodové zprávy bod č. 5.

1.4. prodej pozemku parc. č. 21/23 ostat. pl. v k. ú. Lazce, obec Olomouc, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka – trenažér pro koně, která není součástí tohoto pozemku a nebude předmětem převodu, společnosti Jezdecký areál Olomouc s.r.o. za kupní cenu ve výši 1 035 991,- Kč vč. DPH dle důvodové zprávy bod č. 8.

1.5. služebnost cesty přes pozemek parc. č. 21/23 ostat. pl. v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce za účelem využívání této služebnosti veřejností dle důvodové zprávy bod č. 8.

1.6. uzavření dohody o zrušení věcného břemene práva chůze a jízdy se společností Jezdecký areál Olomouc s.r.o. přes pozemek parc. č. 21/24 ostat. pl. v k. ú. Lazce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 8.

1.7. služebnost cesty přes pozemek parc. č. 21/24 ostat. pl. v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti Jezdecký areál Olomouc s.r.o. ve prospěch statutárního města Olomouce za účelem využívání této služebnosti veřejností dle důvodové zprávy bod č. 8.

1.8. uzavření smlouvy o zrušení předkupního práva ve prospěch statutárního města Olomouce k pozemkům parc. č. 311/1 ostatní plocha o výměře 10 726 m2 a parc. č. 311/12 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 4 041 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc se společností Czech Republic Onamba s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 9.

1.9. prodej pozemku parc. č. 2000 ostatní plocha v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka - protihluková stěna, která není součástí tohoto pozemku a nebude předmětem převodu, a pozemku parc. č. 438/47 ostatní plocha v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka -komunikace, která není součástí tohoto pozemku a nebude předmětem převodu, společnosti TSR Czech Republic s.r.o. za kupní cenu ve výši 93 710,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 11.

1.10. směnu ideálního podílu 1/3 pozemků parc. č. st. 1547/1 zastavěná plocha a nádvoří, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka – budova č. p. 1077, bytový dům, která není součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem směny, parc. č. 732/4 ostatní plocha a parc. č. 732/10 ostatní plocha, na kterých se nachází stavby jiného vlastníka – komunikace, chodník, zpevněné plochy a veřejné osvětlení, které nejsou součástí pozemků a nebudou proto předmětem směny, parc. č. 732/11 ostatní plocha, na kterém se nachází stavby jiného vlastníka – komunikace, chodník, zpevněné plochy a veřejné osvětlení, které nejsou součástí pozemku a nebudou proto předmětem směny, parc. č. st. 1546/1 zastavěná plocha a nádvoří, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka – budova č. p. 1054, bytový dům, která není součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem směny, parc. č. st. 1545/2 zastavěná plocha a nádvoří na kterém se nachází stavba jiného vlastníka – budova č. p. 1055, rodinný dům, která není součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem směny, parc. č. 733/2 orná půda a parc. č. 732/5 ostatní plocha, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví pana Otakara Wittnera za pozemky parc. č. 735/21 orná půda, parc. č. 735/16 zahrada, na kterých se nachází stavby jiného vlastníka – oplocení, které nejsou součástí pozemků a nebudou proto předmětem směny, parc. č. 723/1 orná půda a ideálního podílu 1/3 pozemku parc. č. 761/6 vodní plocha, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce s tím, že statutární město Olomouc uhradí panu Otakaru Wittnerovi doplatek cenového rozdílu ve výši 347 560,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 13.

1.11. služebnost cesty k pozemku parc. č. 761/6 vodní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce za účelem využívání této služebnosti veřejností dle důvodové zprávy bod č. 13.

1.12. směnu ideálního podílu 1/3 pozemků parc. č. st. 1547/1 zastavěná plocha a nádvoří, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka – budova č. p. 1077, bytový dům, která není součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem směny, parc. č. 732/4 ostatní plocha a parc. č. 732/10 ostatní plocha, na kterých se nachází stavby jiného vlastníka – komunikace, chodník, zpevněné plochy a veřejné osvětlení, které nejsou součástí pozemků a nebudou proto předmětem směny, parc. č. 732/11 ostatní plocha, na kterém se nachází stavby jiného vlastníka – komunikace, chodník, zpevněné plochy a veřejné osvětlení, které nejsou součástí pozemku a nebudou proto předmětem směny, parc. č. st. 1546/1 zastavěná plocha a nádvoří, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka – budova č. p. 1054, bytový dům, která není součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem směny, parc. č. st. 1545/2 zastavěná plocha a nádvoří na kterém se nachází stavba jiného vlastníka – budova č. p. 1055, rodinný dům, která není součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem směny, parc. č. 733/2 orná půda a parc. č. 732/5 ostatní plocha, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví pana Václava Wittnera za pozemky parc. č. 735/24 orná půda, parc. č. 734/3 orná půda, na kterých se nachází stavba jiného vlastníka – oplocení, které není součástí pozemku a nebude proto předmětem směny, parc. č. 735/23 orná půda a část pozemku parc. č. 735/35 orná půda (dle GP parc. č. 735/40 orná půda) o výměře 634 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce s tím, že statutární město Olomouc uhradí panu Václavu Wittnerovi doplatek cenového rozdílu ve výši 924 922,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 13.

1.13. koupi ideálního podílu 1/9 pozemku parc. č. 733/2 orná půda v k. ú. Hodolany, obec Olomouc z vlastnictví pana Alexeje Wittnera do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 116 667,- Kč, ideálního podílu 1/9 pozemku parc. č. 733/2 orná půda v k. ú. Hodolany, obec Olomouc z vlastnictví pana Ivo Wittnera do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 116 667,- Kč a ideálního podílu 1/9 pozemku parc. č. 733/2 orná půda v k. ú. Hodolany, obec Olomouc z vlastnictví paní Jarmily Wittnerové do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 116 667,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 13.

1.14. nepřijetí nabídky dle předkupního práva na koupi stavby bez čp/če na pozemcích parc. č. st. 1842/2 zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. st. 1842/1 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc – město, obec Olomouc, z vlastnictví ČR – Ministerstva obrany do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 19.

1.15. uzavření dohody mezi statutárním městem Olomouc a manželi Václavem a Annou Kohoutkovými o přistoupení k dluhu pana Otakara Ručka a paní Jany Němcové vůči statutárnímu městu Olomouc na nájemném ve výši 3.294,- Kč, a to za období od 1. 1. 2011 do 16. 10. 2013 dle důvodové zprávy bod č. 20.

1.16. prodej pozemku parc. č. 340/30 zahrada v k. ú. Povel, obec Olomouc, na kterém se nachází stavby jiného vlastníka, zejména oceloplechová brána, přístřešek na nářadí a betonové nájezdní desky, které nejsou součástí tohoto pozemku a nebudou předmětem převodu, manželům Ing. Petrovi a Ing. Pavle Augustinovým do společného jmění manželů za kupní cenu ve výši 48 299,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 24.

1.17. koupi pozemků parc. č. 2783/2 lesní pozemek o výměře 887 m2, parc. č. 2783/3 lesní pozemek o výměře 833 m2, parc. č. 3077 ostat. pl. o výměře 3 136 m2 a částí pozemků parc. č. 3063/1 ostat. pl. o výměře 19 934 m2 (dle GP parc. č. 3063/7 ostat. pl.) a parc. č. 3064/1 ostat. pl. o výměře 3 703 m2 (GP parc. č. 3064/7 ostat. pl.), vše v k. ú. Huzová, obec Huzová z vlastnictví obce Huzová do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 85.479,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 25.

1.18. změnu smlouvy o budoucí kupní smlouvě na části pozemků parc. č. 1647/2 ostat. pl. o výměře 128 m2, parc. č. 1647/3 ostat. pl. o výměře 1 791 m2, parc. č. 1647/4 orná půda o výměře 1 376 m2, parc. č. 1647/5 ostat. pl. o výměře 403 m2 a parc. č. 1647/6 orná půda o výměře 449 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc uzavřené se společností SCHIEBEL s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 26.

1.19. změnu smlouvy o budoucí kupní smlouvě na části pozemků parc. č. st. 217 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 375 m2 a parc. č. st. 248 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 402 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc uzavřené s panem Ing. Tomášem Kubálkem dle důvodové zprávy č. 27.

1.20. prodej pozemku parc. č. st. 2228/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc panu Ing. arch. Michalu Giacintovi za kupní cenu ve výši 29 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 28.

1.21. koupi pozemku parc. č. 415/4 ostat. pl. o výměře 549 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc ze společného jmění manželů MUDr. Rudolfa Stupky a MUDr. Simony Stupkové do vlastnictví statutárního města Olomouc za kupní cenu ve výši 603 900,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 29.

1.22. prodej pozemků parc. č. 137 orná půda a parc. č. 726 zahrada, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc panu Ing. Lukáši Mertlíkovi za kupní cenu ve výši 1 061 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 30.

1.23. prodej pozemku parc. č. 150/19 orná půda v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc paní Bc. Šárce Černohouzové za kupní cenu ve výši 1 317 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 31.

1.24. uzavření dohody o zániku závazku vzniklého na základě smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-B/5/2012/Hoa se Zdeňkem Vránkem dle důvodové zprávy bod č. 32.

1.25. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. MAJ-IN-BKS/1/2013/Hoa mezi statutárním městem Olomouc a společností Htech cz s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 33.

1.26. uzavření dodatku č. 1 k plánovací smlouvě č. MAJ-IN-PS/3/2013/Hoa mezi statutárním městem Olomouc a společností Htech cz s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 34.

1.27. zřízení věcného břemene umístění a provozování kioskové trafostanice na pozemku parc. č. 827/1 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 21.

1.28. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene umístění a provozování kioskové trafostanice na pozemku parc. č. 827/1 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 21.

 
2nevyhovuje žádosti  2.1. paní Marie Luňáčkové o prodej části pozemku parc. č. 451/30 ostatní plocha o výměře 15 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.

2.2. manželů Ing. Milana Vepřeka a Jaroslavy Vepřkové o prodej části pozemku parc. č. 42/9 zahrada o výměře 430 m2 v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.

2.3. pana Jiřího Luběníka o prodej pozemku parc. č. 12/34 orná půda v k. ú. Lazce obec Olomouc, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka – oplocení, která není součástí tohoto pozemku a nebude předmětem převodu, za kupní cenu ve výši 8 700,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 3.

2.4. pana Štěpána Grygárka o prodej pozemků parc. č. 1045 ostat. pl., parc. č. 1046 ostat. pl. a části pozemku parc. č. 228/7 orná půda o výměře 197 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 6.

2.5. paní Mgr. Aleny Hložkové o prodej části pozemku parc. č. 94/1 ostatní plocha o výměře 744 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 7.

2.6. společnosti Jezdecký areál Olomouc s.r.o. o směnu části pozemku parc. č. 21/24 ostat. pl. o výměře 275 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti Jezdecký areál Olomouc s.r.o. za část pozemku parc. č. 21/23 ostat. pl. 472 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 8.

2.7. společnosti Jezdecký areál Olomouc s.r.o. o prodej části pozemku parc. č 21/23 ostat. pl. o výměře 472 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 8.

2.8. pana Karla Štíchy o prodej části pozemku parc. č. 462/1 ostat. pl. o výměře 52 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 10.

2.9. společnosti TSR Czech Republic s.r.o. o prodej pozemku parc. č. 2000 ostatní plocha v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka - protihluková stěna, která není součástí tohoto pozemku a nebude předmětem převodu, a pozemku parc. č. 438/47 ostatní plocha v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka - komunikace, která není součástí tohoto pozemku a nebude předmětem převodu, za kupní cenu ve výši 8 100,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 11.

2.10. společnosti TSR Czech Republic s.r.o. o prominutí úhrady bezdůvodného obohacení za užívání pozemků parc. č. 2000 ostatní plocha o výměře 104 m2 a parc. č. 438/47 ostatní plocha o výměře 58 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc za dva roky zpětně přede dnem převodu vlastnického práva ve výši 57,- Kč bez DPH/m2/rok, tj. celkem 22 346,- Kč vč. DPH dle důvodové zprávy bod č. 11.

2.11. pana Michala Vymětala o prodej pozemku parc. č. 735/35 orná půda v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 16.

2.12. pana Michala Vymětala o prodej pozemků parc. č. 734/3 orná půda, parc. č. 735/16 zahrada, parc. č. 735/20 orná půda, parc. č. 735/21 orná půda, parc. č. 735/23 orná půda, parc. č. 735/24 orná půda a parc. č. 735/35 orná půda, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 16.

2.13. pana Michala Vymětala o prodej pozemku parc. č. 735/19 orná půda v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 16.

2.14. společnosti Apis Trading s.r.o. o směnu pozemku parc. č. 57/25 orná půda v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti Apis Trading s.r.o. za pozemky parc. č. 735/35 orná půda, parc. č. 734/3 orná půda, parc. č. 735/23 orná půda, parc. č. 735/24 orná půda, parc. č. 735/21 orná půda, parc. č. 735/20 orná půda a parc. č. 735/19 orná půda, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 17.

2.15. pana Pavla Nováka o prodej částí pozemku parc. č. 735/35 orná půda o výměře 200 - 250 m2, parc. č. 734/3 orná půda o výměře 180 m2 a parc. č. 735/23 orná půda o výměře 70 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 18.

2.16. společnosti ČEZ Distribuce, a. s. o prodej části pozemku parc. č. 827/1 ostatní plocha o výměře 6 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 21.

2.17. pana Zdeňka Chumchala o prodej části pozemku parc. č. 442/1 orná půda o výměře 740 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 22.

2.18. pana Zdeňka Chumchala o uzavření budoucí kupní smlouvy na část pozemku parc. č. 443/1 orná půda o výměře 1 400 m2 a část pozemku parc. č. 443/5 orná půda o výměře 1 360 m2, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 22.

2.19. společnosti LANEX Olomouc s.r.o. o prodej části pozemku parc. č 442/1 orná půda o výměře 893 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 23.

2.20. společnosti LANEX Olomouc s.r.o. o uzavření budoucí kupní smlouvy na část pozemku parc. č. 443/1 orná půda o výměře 1369 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 23.

2.21. společnosti LANEX Olomouc s.r.o. o revokaci usnesení ZMO ze dne 14. 11. 2012, bod programu 3, bod 21 důvodové zprávy ve věci nevyhovění žádosti společnosti LANEX s.r.o. o prodej pozemku parc. č. 442/1 orná půda o výměře 2955 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 23.

2.22. společnosti LANEX Olomouc s.r.o. o revokaci usnesení ZMO ze dne 14. 11. 2012, bod programu 3, bod 21 důvodové zprávy ve věci nevyhovění žádosti společnosti LANEX s.r.o. o prodej části pozemku parc. č. 442/1 orná půda o výměře 740 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 23.

2.23. paní Mgr. Marie Pelíškové o prodej pozemku parc. č. 340/30 zahrada v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 24.

2.24. manželů PaedDr. Miloslavy a Viliama Tomčanových o prodej pozemku parc. č. 150/19 orná půda v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 31.

2.25. pana Michala Kačarase o prodej pozemku parc. č. 150/19 orná půda v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 31.

2.26. společnosti Vision spol. s r.o. o prodej pozemků parc. č. 735/35 orná půda, parc. č. 734/3 orná půda a parc. č. 735/23 orná půda, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 13.

 
3revokuje  3.1. usnesení ZMO ze dne 20. 6. 2012, bod programu 3, bod 24 ve věci schválení prodeje pozemku parc. č. 21/23 ostat. pl. o výměře 868 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc společnosti MORAVO trading spol. s r. o. za kupní cenu ve výši 966 290,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 8.

3.2. usnesení ZMO ze dne 16. 12. 2013, bod programu 3, bod 19. důvodové zprávy ve věci schválení výkupu pozemků parc. č. 2783/2 lesní pozemek o výměře 887 m2, parc. č. 2783/3 lesní pozemek o výměře 833 m2, parc. č. 3077 ostat. pl. o výměře 3 136 m2 a částí pozemků parc. č. 3063/1 ostat. pl. o výměře 19 391 m2 (dle GP parc. č. 3063/6 ostat. pl.) a parc. č. 3064/1 ostat. pl. o výměře 3 700 m2 (GP parc. č. 3064/6 ostat. pl.), vše v k. ú. Huzová, obec Huzová z vlastnictví obce Huzová do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 83.841,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 25.

3.3. usnesení ZMO ze dne 21. 9. 2009, bod programu 5, bod 46. důvodové zprávy ve věci schválení směny pozemku parc. č. 704/60 orná půda o výměře 2 001 m2 v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc ve vlastnictví paní Pavly Přidalové za pozemky parc. č. 137 orná půda o výměře 1 355 m2 a parc. č. 726 zahrada o výměře 204 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce s tím, že paní Pavla Přidalová uhradí statutárnímu městu Olomouc cenový rozdíl ve výši 1 088 560,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 30.

3.4. usnesení ZMO ze dne 18. 9. 2013, bod programu 3, bod 25 důvodové zprávy ve věci schválení výběru kupujícího pozemku parc. č. 150/19 orná půda o výměře 785 m2 a části pozemku parc. č. 150/20 orná půda (dle GP „díl b“) o výměře 398 m2, vše v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc mezi manželi PaedDr. Miloslavou a Viliamem Tomčanovými a panem Michalem Kačarasem formou obálkové metody na výši kupní ceny, kdy minimální výše kupní ceny činí 1 000,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod č. 31. 

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu