Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Usnesení « Materiály « Zasedání zastupitelstva « Zastupitelstvo města « Samospráva

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

Předkládá:Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Zpracoval:

oddělení majetkových řízení a prodeje domů

 

 

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konaného dne  16. 12. 2013

 
Prodej domů
 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouc po projednání:

 
1bere na vědomí  předloženou důvodovou zprávu
 
2schvaluje  prodej budovy č. p. 1183 (Mošnerova 5) na pozemku parc. č. st. 1299, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 1299, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 308 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, společnosti RL – CORPUS s.r.o., za kupní cenu celkem ve výši 9.160.000,- Kč, z toho za budovu a přístřešek u vstupu 8.351.353,- Kč, za pozemek 798.647,- Kč a náklady 10.000,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.1.
 
3schvaluje  prodej budovy č. p. 127 (V Podlesí) na pozemku parc. č. 992, zastavěná plocha a nádvoří, a části pozemku parc. č. 992, zastavěná plocha a nádvoří, (dle GP č. 584-312/2013) o výměře 1131 m2, vše v k. ú. Grygov, obec Grygov, se všemi součástmi a příslušenstvím, do SJM manželům Evě Holčákové a Vlastimilu Holčákovi za kupní cenu celkem ve výši 1.607.500,- Kč, z toho budova a příslušenství, trvalé porosty a studna 1.420.024,- Kč, část pozemku 179.976,- Kč, náklady 7.500,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.2.
 
4nevyhovuje žádosti  pana Jiřího Zrosta ve věci prodeje budovy č. p. 127 (V Podlesí) na pozemku parc. č. 992, zastavěná plocha a nádvoří, a části pozemku parc. č. 992, zastavěná plocha a nádvoří, (dle GP č. 584-312/2013) o výměře 1131 m2, vše v k. ú. Grygov, obec Grygov, se všemi součástmi a příslušenstvím, dle důvodové zprávy bod 1.2.
 
5nevyhovuje žádosti  pana Mgr. Petra Hegera o odprodej budovy č. p. 593 (tř. Spojenců 14) včetně pozemku parc. č. st. 1039, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.3.
 
6nevyhovuje žádosti  pana Mgr. Petra Hegera a paní Jany Hegerové o odprodej nebytového prostoru – jeslí v budově č. p. 593 (tř. Spojenců 14) včetně pozemku parc. č. st. 1039, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.3.
 
7nevyhovuje žádosti  pana Petra Kubeši a Mgr. Denisy Kubešové o odprodej bytu č. 5 v budově č. p. 593 (tř. Spojenců 14) včetně pozemku parc. č. st. 1039, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.3.
 
8nevyhovuje žádosti  pana Mgr. Petra Hegera a paní Jany Hegerové o odprodej bytu č. 4 v budově č. p. 593 (tř. Spojenců 14) včetně pozemku parc. č. st. 1039, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.3.
 
9nevyhovuje žádosti  paní Mgr. Lenky Bittnerové o odprodej bytu č. 3 v budově č. p. 593 (tř. Spojenců 14) včetně pozemku parc. č. st. 1039, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.3.
 
10nevyhovuje žádosti  pana Lukáše Hegera o odprodej bytu č. 2 v budově č. p. 593 (tř. Spojenců 14) včetně pozemku parc. č. st. 1039, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.3.
 
11nevyhovuje žádosti  paní Boženy Pupíkové a pana Michala Pupíka o odprodej bytu č. 1 v budově č. p. 593 (tř. Spojenců 14) včetně pozemku parc. č. st. 1039, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.3.
 
12nevyhovuje  hromadné žádosti nájemců bytů, a to manželů Boženy a Jaromíra Pupíkových, manželů Mgr. Lenky a Jiřího Bittnerových, manželů Mgr. Petra a Jany Hegerových, manželů Petra a Mgr. Denisy Kubešových a pana Lukáše Hegera o odkoupení bytů do osobního vlastnictví po konkrétních bytových jednotkách, dle důvodové zprávy bod 1.3.
 
13nevyhovuje žádosti  nájemců, a to paní Barbory Gavurové, paní Hany Kadrnožkové a paní Věry Koppové, o odkoupení bytových jednotek v budově č. p. 177 (Lomená 4) na pozemku parc. č. st. 209, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Neředín, obec Olomouc, za zůstatkovou cenu, dle důvodové zprávy bod 1.4.
 
14schvaluje  prodej bytové jednotky č. 195/10 v domě č. p. 195 (Dolní nám. 6) na pozemku parc. č. st. 616, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1110/21698 na společných částech domu č. p. 195 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1110/21698 na pozemku parc. č. st. 616, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, za kupní cenu ve výši 2.613.000,- Kč, z toho za pozemek 445.680,- Kč a za jednotku 2.167.320,- Kč, panu Nazimu Hamdaniehovi, dle důvodové zprávy bod 1.5.
 
15nevyhovuje  nabídkám manželů JUDr. Jakuba Adama, Ph.D. a Mgr. Ivany Adamové a manželů Petra a Petry Máčalových ve věci prodeje bytové jednotky č. 195/10 v domě č. p. 195 (Dolní nám. 6) na pozemku parc. č. st. 616, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1110/21698 na společných částech domu č. p. 195 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1110/21698 na pozemku parc. č. st. 616, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.5.
 
16schvaluje  prodej bytové jednotky č. 554/5 v domě č. p. 553, 554 (Trnkova 20, 22) na pozemku parc. č. st. 854, 855, oba zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 679/28008 na společných částech budovy č. p. 553, 554, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, za kupní cenu ve výši 942.000,- Kč, paní PhDr. Yvoně Vágnerové, dle důvodové zprávy bod 1.6.
 
17schvaluje  prodej bytové jednotky č. 394/3 v domě č. p. 394 (Riegrova 17) na pozemcích parc. č. st. 388, 400/5, oba zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1504/5278 na společných částech domu č. p. 394 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1504/5278 na pozemcích parc. č. st. 388, 400/5, oba zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, do podílového spoluvlastnictví kupujících za kupní cenu celkem 2.350.000,- Kč, z toho za jednotku 1.483.755,- Kč a za pozemky 866.245,- Kč, a to podíl o velikosti 1/3 JUDr. Vlastě Audyové za kupní cenu ve výši 783.333,- Kč, podíl o velikosti 1/3 JUDr. Ireně Bischofové za kupní cenu 783.333,- Kč a podíl o velikosti 1/3 Mgr. Viktoru Audymu za kupní cenu 783.334,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.7.
 
18schvaluje  prodloužení splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku č. 195/27 v domě č. p. 195 (Dolní náměstí 6) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 965/21698 na společných částech domu č. p. 195 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 965/21698 na pozemku parc. č. st. 616, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 998 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, manželům Romanu Zamykalovi a Nadije Bogdanivně Zamykalové, a to do 31. 12. 2013, dle důvodové zprávy bod 1.8.
 
19nevyhovuje žádosti  paní Věry Iwachowové ve věci zrušení předkupního práva dle § 603 odst. 2 občanského zákoníku ve prospěch statutárního města Olomouce k bytové jednotce č. 298/23 v budově č. p. 298 (Karafiátova 1) na pozemku parc. č. st. 369, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 596/20915 na společných částech domu č. p. 298 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 596/20915 na pozemku parc. č. st. 369, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.9.
 
20schvaluje  prodej pozemku parc. č. 75/62, zahrada, o výměře 176 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, se všemi součástmi a příslušenstvím, za kupní cenu celkem ve výši 252.965,- Kč, do podílového spoluvlastnictví kupujících, a to ideální podíl o velikosti 2/5 Haně Proietti-Pannunzi za kupní cenu 101.186,- Kč, ideální podíl o velikosti 2/5 Mgr. Taťáně Bízové za kupní cenu 101.186,- Kč, a ideální podíl o velikosti 1/5 do SJM Věře Dohnálkové a Zdeňku Dohnálkovi za kupní cenu 50.593,- Kč, dle důvodové zprávy bod 2.1.
 
21schvaluje  prodej pozemku parc. č. 2133, ostatní plocha, o výměře 15 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, se všemi součástmi a příslušenstvím, Společenství vlastníků jednotek pro dům Palackého 132/25 v Olomouci, za kupní cenu celkem ve výši 10.465,- Kč, z toho pozemek 7.500,- Kč a náklady 2.965,- Kč, dle důvodové zprávy bod 2.2.
 
22schvaluje  prodej pozemku parc. č. 429/32, ostatní plocha, o výměře 2 634 m2, pozemku parc. č. 429/82, ostatní plocha, o výměře 246 m2, a pozemku parc. č. 1121, ostatní plocha, o výměře 1 231 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, za kupní cenu celkem 2.330.000,- Kč, z toho pozemek parc. č. 429/32 za částku 1.489.667,- Kč, pozemek parc. č. 429/82, za částku 139.133,- Kč, pozemek parc. č. 1121 za částku 696.200,- Kč a náklady 5.000,- Kč, do podílového spoluvlastnictví kupujících, a to:

- ideální podíl 24/95 shora uvedených nemovitostí Společenství vlastníků domu Žilinská 1097/14 a 1098/16, Olomouc-Nová Ulice za kupní cenu 588.632,- Kč,

- ideální podíl 8/95 shora uvedených nemovitostí Společenství vlastníků jednotek Škrétova 841/1 za kupní cenu 196.210,- Kč,

- ideální podíl 24/95 shora uvedených nemovitostí Společenství vlastníků třída Míru 772/5, 773/7 a 774/9 Olomouc - Nová Ulice za kupní cenu 588.632,- Kč,

- ideální podíl 16/95 shora uvedených nemovitostí Společenství vlastníků jednotek, Tř. Míru 11, 13, Olomouc za kupní cenu 392.421,- Kč,

- ideální podíl 7/95 shora uvedených nemovitostí Společenství vlastníků jednotek, Žilinská 649/18, Olomouc za kupní cenu 171.684,- Kč,

- ideální podíl 16/95 shora uvedených nemovitostí Společenství vlastníků Škrétova ulice číslo 846/3 a 847/5, Olomouc – Nová Ulice za kupní cenu 392.421,- Kč, dle důvodové zprávy bod 2.3.

 
23schvaluje  prominutí části náhrady za bezesmluvní užívání pozemku parc. č. 429/32, ostatní plocha, o výměře 2 634 m2, pozemku parc. č. 429/82, ostatní plocha, o výměře 246 m2, pozemku parc. č. 1121, ostatní plocha, o výměře 1 231 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, Společenství vlastníků domu Žilinská 1097/14 a 1098/16, Olomouc-Nová Ulice, Společenství vlastníků jednotek Škrétova 841/1, Společenství vlastníků třída Míru 772/5, 773/7 a 774/9 Olomouc – Nová Ulice, Společenství vlastníků jednotek, Tř. Míru 11, 13, Olomouc, Společenství vlastníků jednotek, Žilinská 649/18, Olomouc, Společenství vlastníků Škrétova ulice číslo 846/3 a 847/5, Olomouc – Nová Ulice, ve výši 38.177,- Kč, dle důvodové zprávy bod 2.3.
 
24nevyhovuje žádosti  Společenství vlastníků jednotek domu Nábřeží 754, Olomouc, ve věci snížení kupní ceny pozemku parc. č. 93/56, ostatní plocha, o výměře 469 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.4.
 
25schvaluje  prodej pozemku parc. č. 93/56, ostatní plocha, o výměře 469 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, se všemi součástmi a příslušenstvím, Společenství vlastníků jednotek domu Nábřeží 754, Olomouc, za kupní cenu ve výši 325.000,- Kč, dle důvodové zprávy bod 2.4.
 
26trvá  na svém usnesení ze dne 18. 9. 2013, bod 4, část 10 ve věci prodeje pozemku parc. č. 93/57, ostatní plocha, o výměře 444 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, Společenství vlastníků Nábřeží 755/10, Olomouc-město, za kupní cenu ve výši 307.000,-Kč, dle důvodové zprávy bod 2.5.
 
27schvaluje  prodej pozemku parc. č. 368/4, zahrada, o výměře 796 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, za kupní cenu celkem ve výši 573.000,- Kč, z toho pozemek 570.000,- Kč a náklady 3.000,- Kč, do podílového spoluvlastnictví kupujících, a to:

- ideální podíl o velikosti 16/50 do SJM Peteru Baloghovi a Barboře Baloghové za kupní cenu ve výši 183.360,- Kč,

- ideální podíl o velikosti 8/50 Barboře Baloghové za kupní cenu ve výši 91.680,- Kč,

- ideální podíl o velikosti 9/50 do SJM MUDr. Pavlu Langerovi a MUDr. Marii Langerové za kupní cenu ve výši 103.140,- Kč,

- ideální podíl o velikosti 16/50 MUDr. Zoře Poláčkové za kupní cenu ve výši 183.360,- Kč,

- ideální podíl o velikosti 1/50 Silvestře Pospíšilové za kupní cenu ve výši 11.460,- Kč, dle důvodové zprávy bod 2.6.

 
28schvaluje  prodej části pozemku parc. č. st. 436/3, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 14 m2, (dle GP díl ,,b“), a části pozemku parc. č. st. 442, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 6 m2, (dle GP díl ,,a“), vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, za kupní cenu celkem ve výši 219.000,- Kč, z toho (dle GP díl ,,b“) 147.000,- Kč, (dle GP díl ,,a“) 63.000,- Kč a náklady 9.000,- Kč, paní Marcele Balášové, dle důvodové zprávy bod 2.7.
 
29schvaluje  prodej spoluvlastnického podílu o velikosti 50/4187 na pozemku parc. č. st. 999, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, za kupní cenu celkem ve výši 3.550,- Kč, z toho pozemek 550,- Kč a náklady 3.000,- Kč, a to:

- podíl 25800/69286476 Zlatuši Lazorčákové za kupní cenu ve výši 110,- Kč,

- podíl 39100/69286476 Václavu Spáčilovi za kupní cenu ve výši 168,- Kč,

- podíl 132100/69286476 Mgr. Romanu Peškovi za kupní cenu ve výši 567,- Kč,

- podíl 152800/277145904 Haně Tiché za kupní cenu ve výši 164,- Kč,

- podíl 152800/277145904 Miroslavu Tichému za kupní cenu ve výši 164,- Kč,

- podíl 59100/69286476 Ing. Martinu Ševčíkovi za kupní cenu ve výši 253,- Kč,

- podíl 73100/69286476 Martinu Piterkovi za kupní cenu ve výši 314,- Kč,

- podíl 76400/69286476 Ing. Blance Blahové za kupní cenu ve výši 328,- Kč,

- podíl 59100/69286476 Radoslavu Krejčímu za kupní cenu ve výši 253,- Kč,

- podíl 73100/69286476 do SJM Pavlu a Růženě Marešovým za kupní cenu ve výši 314,- Kč,

- podíl 78400/69286476 do SJM Petru a Ivoně Kupkovým za kupní cenu ve výši 336,- Kč,

- podíl 60400/69286476 Květoslavě Studené za kupní cenu ve výši 259,- Kč,

- podíl 74400/69286476 Evě Týnavských za kupní cenu ve výši 320,- Kč, dle důvodové zprávy bod 2.8.

 
30schvaluje  prodej pozemku parc. č. 512, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 165 m2, a pozemku parc. č. 513, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 164 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, za kupní cenu celkem ve výši 162.965,- Kč, z toho pozemek parc. č. 512, zastavěná plocha a nádvoří, 80.240,- Kč, pozemek parc. č. 513, zastavěná plocha a nádvoří, 79.760,- Kč a náklady 2.965,- Kč, do podílového spoluvlastnictví kupujících, a to:

- ideální podíl 809/8778 do SJM MUDr. Petru Čejkovi a Haně Čejkové za kupní cenu ve výši 15.019,- Kč,

- ideální podíl 689/8778 Miroslavu Erbenovi za kupní cenu ve výši 12.791,- Kč,

- ideální podíl 227/2926 Davidu Gužiakovi za kupní cenu ve výši 12.643,- Kč,

- ideální podíl 731/8778 Agátě Heinzové za kupní cenu ve výši 13.571,- Kč,

- ideální podíl 344/4389 do SJM Františku Hrtusovi a Pavle Hrtusové za kupní cenu ve výši 12.773,- Kč,

- ideální podíl 332/4389 do SJM Janu Kolaříkovi a Aleně Kolaříkové za kupní cenu ve výši 12.327,- Kč,

- ideální podíl 743/8778 Michaele Beranové za kupní cenu ve výši 13.794,- Kč,

- ideální podíl 67/4389 Janu Kutlákovi za kupní cenu ve výši 2.488,- Kč,

- ideální podíl 16/209 Márie Kutlákové za kupní cenu ve výši 12.476,- Kč,

- ideální podíl 113/1254 do SJM Jaroslavu Kypusovi a Marii Kypusové za kupní cenu ve výši 14.685,- Kč,

- ideální podíl 227/2926 Janu Polickému za kupní cenu ve výši 12.643,- Kč,

- ideální podíl 344/4389 Evě Tisoňové za kupní cenu ve výši 12.773,- Kč,

- ideální podíl 269/2926 do SJM Ing. Aleši Vaculíkovi a Zdeňce Vaculíkové za kupní cenu ve výši 14.982,- Kč, dle důvodové zprávy bod 2.9. 

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu