Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Usnesení « Materiály « Zasedání zastupitelstva « Zastupitelstvo města « Samospráva

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

Předkládá:Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Zpracoval:

odd. majetkových řízení a prodeje domů

 

 

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konaného dne  16. 12. 2013

 
Majetkoprávní záležitosti
 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouc po projednání:

 
1schvaluje  1. prominutí náhrady za užívání pozemku parc. č. st. 960 zast. pl. o výměře 599 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc bez právního titulu ve výši 35,- Kč/m2/rok za dva roky zpětně před nabytím účinnosti smlouvy ve výši 41 930,- Kč společnosti Dopravní podnik města Olomouce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 8.

2. prodej části pozemku parc. č. 120/1 ostat. pl. o výměře 81 m2 (dle GP díl „a“) v k. ú. Bělidla, obec Olomouc panu Mgr. Jakubu Lerchovi za kupní cenu ve výši 100 693,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 9.

3. prodej části pozemku parc. č. 292 zahrada o výměře 250 m2 (dle GP parc. č. 292/2 zahrada) v k. ú. Lazce, obec Olomouc společnosti DELTA servis, s.r.o. za kupní cenu ve výši 552 500,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 12.

4. výkup ideálního podílu 2/3 pozemku parc. č. 297 ostat. pl. o výměře 1 025 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc z vlastnictví paní Jitky Šípkové za kupní cenu ve výši 433 333,- Kč a ideálního podílu 1/3 pozemku parc. č. 297 ostat. pl. o výměře 1 025 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc z vlastnictví pana Jindřicha de la Renotiére-Kriegsfeld za kupní cenu ve výši 216 667,- Kč do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 13.

5. prodej pozemku parc. č. 443/2 zast. pl. o výměře 10 m2 v k. ú. Hlubočky, obec Hlubočky panu Radku Hlavinkovi za kupní cenu ve výši 12 500,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 14.

6. prodej pozemku parc. č. 444/2 zast. pl. o výměře 4 m2 v k. ú. Hlubočky, obec Hlubočky paní Mgr. Haně Pavelčákové za kupní cenu ve výši 6 500,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 15.

7. prodej pozemku parc. č. 1156/2 zahrada o výměře 181 m2 a části pozemku parc. č. 1156/3 zahrada o výměře 135 m2 (dle GP parc. č. 1156/12 zahrada), vše v k. ú. Černovír, obec Olomouc panu Romanu Slavíkovi za kupní cenu ve výši 104 196,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 16.

8. prodej části pozemku parc. č. 132 zahrada o výměre 50 m2 (dle GP parc. č. 132/2 zahrada) v k. ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc manželům Ing. Pavlu a Gabriele Vetešníkovým za kupní cenu ve výši 51 500,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 17.

9. výkup pozemků parc. č. 2783/2 lesní pozemek o výměře 887 m2, parc. č. 2783/3 lesní pozemek o výměře 833 m2, parc. č. 3077 ostat. pl. o výměře 3 136 m2 a částí pozemků parc. č. 3063/1 ostat. pl. o výměře 19 391 m2 (dle GP parc. č. 3063/6 ostat. pl.) a parc. č. 3064/1 ostat. pl. o výměře 3 700 m2 (GP parc. č. 3064/6 ostat. pl.), vše v k. ú. Huzová, obec Huzová z vlastnictví obce Huzová do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 83.841,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 19.

10. prodej pozemku parc. st. 509/2 zast. pl. o výměře 2 m2 a částí pozemku parc. č. 602 ostat. pl. o celkové výměře 43 m2 (dle GP parc. č. 602/2 ostat. pl. o výměře 41 m2 a parc. č. 602/3 ostat. pl. o výměře 2 m2), vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc manželům Petru a Ivetě Švardalovým za kupní cenu ve výši 74 150,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 20.

11. uzavření dohody o zrušení závazku smlouvy o budoucí kupní smlouvě a o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. MAJ-PR-BKS/17/2008/S ze dne 2. 4. 2009 ve znění dodatku č. 1 uzavřené se společností NAMIRO s.r.o., dle důvodové zprávy bod č. 21.

12. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 1721/6 ostat. pl. o výměře 1 500 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc se společností FORPET EUROPE s.r.o. při kupní ceně ve výši 577 500,- Kč se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 22.

13. zřízení předkupního práva dle § 603, odst. 2 občanského zákoníku k části pozemku parc. č. 1721/6 ostat. pl. o výměře 1 500 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 385,- Kč/m2, a to po dobu 5 let od vydání kolaudačního souhlasu na stavbu lehké výrobní haly a sídla společnosti na výrobu a vývoj náhradních dílů pro výrobu PET předlisků na části pozemku parc. č. 1721/6 ostat. pl. o výměře 1 500 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 22.

14. prodej pozemku parc. č. st. 112/7 zast. pl. o výměře 204 m2 a částí pozemku parc. č. 408 zahrada (dle GP parc. č. 408/3 zahrada o výměře 12 m2 a parc. č. 408/2 zahrada o výměře 13 m2) v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc Junáku - svazu skautů a skautek ČR, středisko „ŽLUTÝ KVÍTEK“ Olomouc za kupní cenu ve výši 202 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 24.

15. prodej částí pozemků parc. č. 501 ostat. pl. o výměře 18 m2 (dle GP díl „a“) a parc. č. 504/17 ostat. pl. o celkové výměře 7 m2 (dle GP díly „b, c, d“), vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc panu Františku Konečnému za kupní cenu ve výši 22 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 30.

16. prodej pozemku parc. č. 1114 zast. pl. o výměře 54 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc manželům Milanu a Mgr. Ivaně Kubicovým za kupní cenu ve výši 56 200,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 31.

17. směnu částí pozemků parc. č. 541 orná půda o výměře 91 m2 (dle GP parc. č. 541/4 orná půda) a parc. č. 503 orná půda o výměře 170 m2 (dle GP parc. č. 503/2 orná půda), vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve vlastnictví manželů Oldřicha a Eleonóry Pražákových za část pozemku parc. č. 473/1 zahrada o výměře 557 m2 (dle GP parc. č. 473/7 zahrada) v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce s tím, že statutární město Olomouc uhradí manželům Pražákovým doplatek cenového rozdílu ve výši 27 784,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 32.

18. prodej části pozemku parc. č. 536/2 ostat. pl. (dle GP parc. č. st. 956 zast. pl. a parc. č. 536/47 ostat. pl.) o výměře 531 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc paní Ing. Kamile Otavové za kupní cenu ve výši 589 410,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 33.

19. změnu smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 700/7 orná půda o výměře 4 597 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc uzavřené se společností K – stav stavební, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 34.

20. prodej pozemků parc. č. 700/20 zast. pl. o výměře 109 m2, parc. č. 700/21 zast. pl. o výměře 152 m2, parc. č. 700/22 zast. pl. o výměře 164 m2, parc. č. 700/23 zast. pl. o výměře 170 m2, parc. č. 700/24 zast. pl. o výměře 169 m2, parc. č. 700/25 zast. pl. o výměře 170 m2, parc. č. 700/26 orná půda o výměře 320 m2, parc. č. 700/27 orná půda o výměře 232 m2, parc. č. 700/28 orná půda o výměře 233 m2, parc. č. 700/29 orná půda o výměře 234 m2, parc. č. 700/30 orná půda o výměře 231 m2 a parc. č. 700/31 orná půda o výměře 233 m2, vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc společnosti K – stav stavební, a.s. za kupní cenu ve výši 2 085 871,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 34.

21. prodej pozemku parc. č. st. 1122/5 zast. pl. o výměře 21 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc panu Liboru Maříkovi za kupní cenu ve výši 17 300,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 35.

22. prodej pozemků parc. č. st. 1184 zast. pl. o výměře 175 m2 a parc. č. 96/7 orná půda o výměře 396 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc panu Petru Jaklovi za kupní cenu ve výši 660 238,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 37.

23. doplnění smluvních podmínek u úplatného převodu pozemku parc. č. st. 576/1 zast. pl. o výměře 31 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 23 500,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 38.

24. uzavření smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na infrastrukturní stavbu „Kanalizační sběrač Arbesova – Bryksova“ na pozemcích parc. č. 533/33 orná půda, parc. č. 1173 ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č. 1123/2 ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím kupujícím a společností TAMPIOL a.s. jako budoucím prodávajícím, za kupní cenu 500,- Kč, včetně DPH dle důvodové zprávy bod č. 40.

25. uzavření plánovací smlouvy na infrastrukturní stavby prodloužení vodovodu a úpravy silničního příkopu, budované v rámci stavby „DŮM ITALSKÉHO NÁBYTKU“, na pozemcích parc. č. 1347/6 ostatní plocha, silnice a parc. č. 1119/3 ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, mezi statutárním městem Olomouc a společností FORME ITALIA s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 41.

26. uzavření smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na infrastrukturní stavby prodloužení vodovodu a úpravy silničního příkopu, budované v rámci stavby „DŮM ITALSKÉHO NÁBYTKU“, na pozemcích parc. č. 1347/6 ostatní plocha, silnice a parc. č. 1119/3 ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím kupujícím a společností FORME ITALIA s.r.o. jako budoucím prodávajícím, za kupní cenu 500,- Kč, včetně DPH dle důvodové zprávy bod č. 42.

27. uzavření dohody o zrušení závazku, mezi společností ZRNO s.r.o. a statutárním městem Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 43.

28. uzavření smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy na infrastrukturní stavbu části chodníku a 5 parkovacích stání budovaných v rámci stavby „OLOMOUC Stavební úpravy a nástavba předávací stanice, č.p. 982 Kosmonautů 9, Olomouc - Hodolany“, na pozemcích parc. č. 959/7 ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č. 624/10 trvalý travní porost, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a společností NEZVALOVA ARCHA s.r.o. jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod č. 44.

29. uzavření smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na infrastrukturní stavbu „Prodloužení veřejného parkoviště FGP“, na pozemku parc. č. 202/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Bělidla, obec Olomouc, mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím kupujícím a Miloslavem Kyjevským – F.G.P. studio jako budoucím prodávajícím celkem za kupní cenu 500,- Kč, včetně DPH dle důvodové zprávy bod č. 45.

30. uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-B/36/2008/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc a společností HORNBACH Immobilien HK s.r.o., dle důvodové zprávy bod č. 46.

31. uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-B/9/2006/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc a společností DEVELOP BUILDING s.r.o., dle důvodové zprávy bod č. 47.

32. uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-B/1/2007/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc a společností TOURIST CENTRUM s.r.o., dle důvodové zprávy bod č. 48.

33. uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-B/11/2007/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc a společností RETAIL PARK HANÁ II. – ZÁPAD a.s., dle důvodové zprávy bod č. 49.

34. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-B/8/2009/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc a Petrem Pikrtem, dle důvodové zprávy bod č. 50.

35. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-B/9/2010/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc a společností Dražby.net s.r.o., dle důvodové zprávy bod č. 51.

36. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-B/12/2010/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc a manžely Ing. Stanislavem a Svatavou Maderovými, dle důvodové zprávy bod č. 52.

37. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-B/1/2011/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc a společností Centrum Wellnerova s.r.o., dle důvodové zprávy bod č. 53.

38. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-B/10/2011/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc a Bernhardem Tenglerem, dle důvodové zprávy bod č. 54.

39. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-B/5/2012/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc a Zdeňkem Vránkem, dle důvodové zprávy bod č. 55.

40. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-B/17/2012/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc a Ing. Pavlem Veselým, dle důvodové zprávy bod č. 56.

41. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-B/2/2010/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc a manžely Ing. Miroslavem a Janou Dobrovskými, dle důvodové zprávy bod č. 57.

42. uzavření dodatku č. 2 k plánovací smlouvě č. MAJ-IN-PS/2/2010/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc a manžely Ing. Miroslavem a Janou Dobrovskými dle důvodové zprávy bod č. 58.

43. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-B/13/2010/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc a společností MORAVSKÁ VÝROBNÍ, a.s., dle důvodové zprávy bod č. 59.

44. uzavření dodatku č. 1 k plánovací smlouvě č. MAJ-IN-PS/8/2010/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc a společností MORAVSKÁ VÝROBNÍ, a.s., dle důvodové zprávy bod č. 60.

45. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-B/19/2010/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc a společností Horimex cars s.r.o., dle důvodové zprávy bod č. 61.

46. uzavření dodatku č. 1 k plánovací smlouvě č. MAJ-IN-PS/12/2010/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc a společností Horimex cars s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 62.

47. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-B/28/2010/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc a Martinem Brixem, dle důvodové zprávy bod č. 63.

48. uzavření dodatku č. 1 k plánovací smlouvě č. MAJ-IN-PS/20/2010/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc a Martinem Brixem dle důvodové zprávy bod č. 64.

49. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-B/24/2010/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc a Ing. Tomášem Kubálkem, dle důvodové zprávy bod č. 65.

50. uzavření dodatku č. 1 k plánovací smlouvě č. MAJ-IN-PS/16/2010/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc a Ing. Tomášem Kubálkem dle důvodové zprávy bod č. 66.

51. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-B/22/2010/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc a společností A-Munitor s.r.o., dle důvodové zprávy bod č. 67.

52. uzavření dodatku č. 1 k plánovací smlouvě č. MAJ-IN-PS/15/2010/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc a společností A-Munitor s.r.o., dle důvodové zprávy bod č. 68.

53. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-B/5/2011/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc a Martinem Bačevským, dle důvodové zprávy bod č. 69.

54. uzavření dodatku č. 1 k plánovací smlouvě č. MAJ-IN-PS/3/2011/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc a Martinem Bačevským dle důvodové zprávy bod č. 70.

55. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-B/6/2011/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc a MUDr. Jaroslavem Šípkem, dle důvodové zprávy bod č. 71.

56. uzavření dodatku č. 1 k plánovací smlouvě č. MAJ-IN-PS/4/2011/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc a MUDr. Jaroslavem Šípkem, dle důvodové zprávy bod č. 72.

57. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-B/7/2011/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc a manžely Jaroslavem a Veronikou Francovými, dle důvodové zprávy bod č. 73.

58. uzavření dodatku č. 2 k plánovací smlouvě č. MAJ-IN-PS/5/2011/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc a manžely Jaroslavem a Veronikou Francovými dle důvodové zprávy bod č. 74.

59. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-B/9/2011/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc a manžely Mojmírem a Dagmar Dosedělovými, dle důvodové zprávy bod č. 75.

60. uzavření dodatku č. 1 k plánovací smlouvě č. MAJ-IN-PS/7/2011/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc a manžely Mojmírem a Dagmar Dosedělovými dle důvodové zprávy bod č. 76.

61. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-B/11/2011/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc a Romanem Breitem, dle důvodové zprávy bod č. 77.

62. uzavření dodatku č. 1 k plánovací smlouvě č. MAJ-IN-PS/9/2011/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc a Romanem Breitem, dle důvodové zprávy bod č. 78.

63. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-B/12/2011/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc a Darinou Pospíšilovou, dle důvodové zprávy bod č. 79.

64. uzavření dodatku č. 1 k plánovací smlouvě č. MAJ-IN-PS/10/2011/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc a Darinou Pospíšilovou, dle důvodové zprávy bod č. 80.

65. uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. MAJ-IN-BKS/5/2009/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc a společností STAFOS-REAL, s.r.o., dle důvodové zprávy bod č. 81.

66. uzavření dodatku č. 2 k plánovací smlouvě č. MAJ-IN-PS/8/2009/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc a společností STAFOS-REAL, s.r.o., dle důvodové zprávy bod č. 82.

67. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. MAJ-IN-BKS/9/2009/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc a společností SPZ Reality s.r.o., dle důvodové zprávy bod č. 83.

68. uzavření dodatku č. 1 k plánovací smlouvě č. MAJ-IN-PS/11/2009/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc a společností SPZ Reality s.r.o., dle důvodové zprávy bod č. 84.

69. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. MAJ-IN-BKS/11/2009/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc a společností INTES OLOMOUC, spol. s r.o., dle důvodové zprávy bod č. 85.

70. uzavření dodatku č. 1 k plánovací smlouvě č. MAJ-IN-PS/18/2009/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc a společností INTES OLOMOUC, spol. s r.o., dle důvodové zprávy bod č. 86.

71. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. MAJ-IN-BKS/1/2011/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc a společností AUTOKOMPLEX Matějka s.r.o., dle důvodové zprávy bod č. 87.

72. uzavření dodatku č. 1 k plánovací smlouvě č. MAJ-IN-PS/6/2011/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc a společností AUTOKOMPLEX Matějka s.r.o., dle důvodové zprávy bod č. 88.

73. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. MAJ-IN-BKS/2/2011/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc a společností JU-TURN Golf Marketing s.r.o., dle důvodové zprávy bod č. 89.

74. uzavření dodatku č. 1 k plánovací smlouvě č. MAJ-IN-PS/8/2011/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc a společností JU-TURN Golf Marketing s.r.o., dle důvodové zprávy bod č. 90.

75. uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-B/12/2007/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc a společností EUROGEMA CZ, a.s., dle důvodové zprávy bod č. 91.

76. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-B/3/2008/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc a společností EUROGEMA CZ, a.s., dle důvodové zprávy bod č. 92.

77. uzavření dodatku č. 1 k plánovací smlouvě č. MAJ-IN-J/1/2008/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc a společností EUROGEMA CZ, a.s., dle důvodové zprávy bod č. 93.

78. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-B/25/2010/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc a společností EUROGEMA CZ, a.s., dle důvodové zprávy bod č. 94.

79. uzavření dodatku č. 1 k plánovací smlouvě č. MAJ-IN-J/17/2010/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc a společností EUROGEMA CZ, a.s., dle důvodové zprávy bod č. 95.

80. uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-B/9/2004/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc a společností PROJEKT PRAŽSKÁ s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 96.

81. uzavření kupní smlouvy na stavby komunikace, parkovací stání, veřejné osvětlení, vodovod a kanalizace, vybudované v rámci stavby „Bytový komplex Peškova, Olomouc – k. ú. Povel“, na pozemcích parc. č. 235/21 orná půda, parc. č. 235/77 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 235/76 orná půda parc. č. 235/22 orná půda, parc. č. 235/3 orná půda, parc. č. 235/131 ostatní plocha ostatní komunikace, parc. č. 235/23 orná půda, parc. č. 235/116 orná půda, parc. č. 235/115 ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 235/117 orná půda, parc. č. 235/118 orná půda, parc. č. 235/119 ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 235/88 ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 235/141 orná půda, parc. č. 235/136 orná půda, parc. č. 235/135 orná půda, parc. č. 235/32 orná půda, parc. č. 87 ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 88/15 ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 495/1 ostatní plocha, silnice a parc. č. 495/4 ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. Povel obec Olomouc, a dále na pozemcích parc. č. 5/8 ostatní plocha, ostatní komunikace a 5/14 ostatní plocha, jiná plocha, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, mezi společností K – stav stavební, a.s. jako prodávajícím a statutárním městem Olomouc jako kupujícím, za kupní cenu 500,-Kč dle důvodové zprávy bod č. 97.

82. uzavření darovací smlouvy na stavby SO 106 – Komunikace ( od km 0,53 po K.Ú. včetně výjezdu na ul. Jeremenkovu ), SO 106 – Komunikace (od km 0,0 po km 0,53), SO 113 – dopravní značení, SO 108, 108-1 – Cyklistické stezky, SO 114, 114.1 – 1, 2, 3 – Úpravy komunikací po dokončení stavby, SO 107 – Chodníky (od km 0,0 po km1,2), SO 201 – Most přes Moravu – část – silniční mosty (levý a pravý), SO 202 a SO 203 – Most u Sokolovny, SO 304 – 1,2,3,4,5,6,7 – Dešťová kanalizace, SO 401, 401 – 1 a SO 413 – Rekonstrukce veřejného osvětlení, SO 414-5 – Světelné signalizační zařízení křižovatky Kosmonautů – Hálkova – stavební část – PS 002-5 – Světelné signalizační zařízení křižovatky Kosmonautů – Hálkova, SO 414.1, 2, 3 – Signalizační zařízení na křižovatkách – PS 002.1, 2, 3 – Světelná signalizace křižovatek, SO 409 – Rekonstrukce rozvodu místního rozhlasu, SO 701 – Protihluková opatření, SO 801 – Vegetační úpravy, SO 802 – Zahradní a drobná architektura a SO 409 – Rekonstrukce místního rozhlasu, vybudovaných v rámci stavby „Propojení tramvaje tř. Svobody – tř. Kosmonautů – hl. nádraží ČD v Olomouci“, na pozemcích parc. č. 624/3 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 624/25 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 624/26 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 624/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 624/17 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 624/16 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 613/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 645/6 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 962/2 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 960/5 ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 964 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 962/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 959/10 ostatní plocha, ostatní komunikace parc. č. 645/2 ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č. 961 vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené, vše v k. ú. Hodolany u Olomouce, obec Olomouc, dále na pozemcích parc. č. 139/9 vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené, parc. č. 139/9 ostatní plocha, neplodná půda, parc. č. 124/21 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 124/22 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 124/27 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 124/28 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 124/29 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 124/30 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 124/3 ostatní plocha, dráha, parc. č. 124/3 ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 124/6 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 124/7 ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 124/8 zahrada, parc. č. 94/60 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, parc. č. 94/40 ostatní plocha, manipulační plocha, parc. č. 94/84 ostatní plocha, manipulační plocha, parc. č. 138/15 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 138/3 vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené , parc. č. 138/14 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 125/19 vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené, parc. č. 125/18 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 125/2 ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 125/20 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 134/3 ostatní plocha, ostatní komunikace, a parc. č. 105/50 ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. Olomouc-města, obec Olomouc, mezi společností Dopravní podnik města Olomouce, a. s. jako dárcem a statutárním městem Olomouc jako obdarovaným, celkem v pořizovací a zůstatkové hodnotě ve výši 179.748.898,- Kč, bez DPH dle důvodové zprávy bod č. 98.

83. uzavření dodatku č. 9 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-B/17/2003/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a společností DELTA INVEST, s. r.o. jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod č. 99.

84. uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-B/6/2008/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a společností DELTA INVEST, s. r.o. jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod č. 100.

85. uzavření smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy na infrastrukturní stavbu „Prodloužení kanalizačního řadu v ul. Svolinského“, na pozemcích parc. č. 2002/13 ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č. 2002/11 ostatní plocha, silnice vše v k. ú. Lošov, obec Olomouc, mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a společností MARO - Mader, s.r.o. jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod č. 101.

86. uzavření smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy na infrastrukturní stavby SO 5.1.2 komunikace, chodníky a SO 09 veřejné osvětlení budované v rámci stavby „Rekonstrukce a dostavba divadla v Olomouci-Hodolanech“, na pozemcích parc. č. 125/2 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 120/4 ostatní plocha, ostatní komunikace a parc č. st. 691 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a společností ENDL+K a.s. jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod č. 102.

87. uzavření smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy na infrastrukturní stavby SO 11a komunikace a SO 11b komunikace budované v rámci stavby „ZAHRÁDKY NEMILANY, lokalita, „NA TRATI“, na pozemcích parc. č. 1084/1 ostatní plocha, ostatní komunikace a parc č. 1099 ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc, mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a Jiřím Bittnerem, Petrem Bittnerem, Markétou Bittnerovou a Lenkou Bittnerovou jako budoucími dárci dle důvodové zprávy bod č. 103.

88. uzavření plánovací smlouvy na infrastrukturní stavby SO 11a komunikace a SO 11b komunikace budované v rámci stavby „ZAHRÁDKY NEMILANY, lokalita, „NA TRATI“, na pozemcích parc. č. 1084/1 ostatní plocha, ostatní komunikace a parc č. 1099 ostatní plocha, ostatní komunikace vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc, mezi statutárním městem Olomouc a Jiřím Bittnerem, Petrem Bittnerem, Markétou Bittnerovou a Lenkou Bittnerovou dle důvodové zprávy bod č. 104.

 
2nevyhovuje žádosti  1. manželů Ing. Františka a Mgr. Ivany Dvořákových o prodej části pozemku parc. č. 487/53 ostat. pl. o výměře 23 m2 v k. ú. Neředín obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.

2. manželů Ing. Františka a Mgr. Ivany Dvořákových o prodej části pozemku parc. č. 487/53 ostat. pl. o výměře 20 m2 v k. ú. Neředín obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.

3. manželů Ing. Petra a MUDr. Ivany Bakových o prodej části pozemku parc. č. 1118/9 ostat. pl. o výměře 5 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.

4. paní Marcely Balášové o prodej části pozemku parc. č. 116/3 ostat. pl. o výměře 120 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.

5. sdružení Krásná Morava o.s. o prodej pozemku parc. č. 111/13 ostat. pl. o výměře 4 957 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.

6. společnosti STAFOS – REAL, s.r.o. o vrácení části nájemného za pronájem části pozemku parc. č. 812/33 orná půda o výměře 1 130 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc za období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 ve výši 58 760,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 5.

7. manželů Pavla a Ireny Markelových o prodej pozemku parc. č. 861/7 trvalý travní porost o výměře 82 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 6.

8. společnosti Technické služby města Olomouce, a.s. o prodej části pozemku parc. č. 284/1 ostat. pl. o výměře 3 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 7.

9. pana Mgr. Jakuba Lercha o snížení kupní ceny u prodeje části pozemku parc. č. 120/1 ostat. pl. o výměře 81 m2 (dle GP díl „a“) v k. ú. Bělidla, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 9.

10. manželů Jiřího a Anny Žákových o prodej části pozemku parc. č. 545/2 zahrada o výměře 296 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 10.

11. Stavebního bytového družstva o snížení kupní ceny při prodeji pozemku parc. č. st. 608/2 zast. pl. o výměře 68 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc z kupní ceny ve výši 84 187,- Kč na kupní cenu ve výši 43 727,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 11.

12. paní Jitky Šípkové a pana Jindřicha de la Renotiére-Kriegsfeld o směnu ideálního podílu 2/3 pozemku parc. č. 297 ostat. pl. o výměře 1 025 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve vlastnictví paní Jitky Šípkové a ideálního podílu 1/3 pozemku parc. č. 297 ostat. pl. o výměře 1 025 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve vlastnictví pana Jindřicha de la Renotiére-Kriegsfeld za část pozemku parc. č. 354/1 orná půda o výměře 275 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 13.

13. paní Mgr. Moniky Bezděkové o prodej části pozemku parc. č. 251/7 orná půda o výměře 100 m2 v k. ú. Týneček, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 23.

14. manželů Bohuslava a Karly Šteierových o prodej části pozemku parc. č. 755/1 ostat. pl. o výměře 926 m2 v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 25.

15. pana Jiřího Recha o prodej části pozemku parc. č. 1787 vodní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 26.

16. manželů Jaromíra a Emílie Lošťákových o prodej pozemku parc. č. 533/68 orná půda o výměře 253 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 27.

17. pana Ing. Ivana Macháta o výkup pozemků parc. č. 1655/33 lesní pozemek o výměře 110 m2, parc. č. 1679/4 ostat. pl. o výměře 142 m2, parc. č. 1680/1 orná půda o výměře 3 301 m2 a parc. č. 1681/3 lesní pozemek o výměře 477 m2, vše k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou, vše v podílovém spoluvlastnictví Ing. Ivana Macháta (id. podíl 1/2), pana Jana Macháta (id. podíl 1/10), pana Jiřího Macháta (id. podíl 3/10), a paní Terezy Machátové (id. podíl 1/10) do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 29.

18. manželů Milana a Mgr. Ivany Kubicových o prodej pozemku parc. č. 1114 zast. pl. o výměře 54 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc za kupní cenu ve výši 23 850,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 31.

19. KMČ č. 2 Droždín o směnu částí pozemků parc. č. 503 orná půda o výměře 170 m2 a parc. č. 541 orná půda o výměře 90 m2, vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve vlastnictví manželů Oldřicha a Eleonóry Pražákových za část pozemku parc. č. 276 ostat. pl. o výměře 175 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 32.

20. manželů Oldřicha a Eleonóry Pražákových o směnu částí pozemků parc. č. 503 orná půda o výměře 170 m2 a parc. č. 541 orná půda o výměře 90 m2, vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve vlastnictví manželů Oldřicha a Eleonóry Pražákových za pozemek parc. č. 1300/7 orná půda o výměře 704 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 32.

21. manželů Oldřicha a Eleonóry Pražákových o směnu částí pozemků parc. č. 503 orná půda o výměře 170 m2 a parc. č. 541 orná půda o výměře 90 m2, vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve vlastnictví manželů Oldřicha a Eleonóry Pražákových za pozemek parc. č. 1576/1 orná půda o výměře 1 938 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 32.

22. pana Nguyen Van Viet o prodej částí pozemků parc. č. 152 zast. pl. o výměře 73 m2, parc. č. 153 ostat. pl. o výměře 13 m2 a parc. č. 1132/1 ostat. pl. o výměře 12 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 39.

 
3revokuje  usnesení ZMO ze dne 19. 6. 2013, bod programu 3, bod 4 dodatku č. 1 k důvodové zprávy ve věci schválení prodeje části pozemku parc. č. 132 zahrada o výměre 50 m2 (dle GP parc. č. 132/2 zahrada) v k. ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc paní Gabriele Vetešníkové za kupní cenu ve výši 51 500,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 17.
 
4bere na vědomí  opravu administrativní chyby u darování pozemku parc. č. 300/7 ostat. pl. o výměře 64 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc Povodí Moravy, s. p. dle důvodové zprávy bod č. 18.
 
5trvá  na svém usnesení ze dne 18. 9. 2013 ve věci schválení prodeje pozemku parc. č. st. 608/2 zast. pl. o výměře 68 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc Stavebnímu bytovému družstvu Olomouc za kupní cenu ve výši 84 187,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 11.


 

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu