Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

Předkládá:Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Zpracoval:

oddělení majetkových řízení a prodeje domů

 

 

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konaného dne  14. 11. 2012

 
Majetkoprávní záležitosti + dodatek č. 1
 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouc po projednání:

 
1schvaluje  1. bezúplatný převod pozemku parc. č. 647/2 ostat. pl. o výměře 503 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.

2. výkup ideálních podílů pozemků parc. č. 809/100 lesní pozemek o výměře 2 460 m2 a parc. č. 809/101 lesní pozemek o výměře 422 m2, vše v k. ú. Černovír, obec Olomouc, a to z vlastnictví paní Danuše Havlíkové (id. podíl 1/6) za kupní cenu ve výši 2 997,- Kč, paní Taťány Hutákové (id. podíl 1/6) za kupní cenu ve výši 2 997,- Kč, pana Karla Kašpara (id. podíl 1/6) za kupní cenu ve výši 2 997,- Kč, paní Miloslavy Manďákové (id. podíl 1/6) za kupní cenu ve výši 2 997,- Kč, pana Zdeňka Soldána (id. podíl 1/6) za kupní cenu ve výši 2 997,- Kč do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 22.

3. výkup ideálních podílů pozemku parc. č. 809/27 trvalý travní porost o výměře 163 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc, a to z vlastnictví paní Danuše Havlíkové (id. podíl 1/6) za kupní cenu ve výši 1 070,- Kč, paní Taťány Hutákové (id. podíl 1/6) za kupní cenu ve výši 1 070,- Kč, pana Karla Kašpara (id. podíl 1/6) za kupní cenu ve výši 1 070,- Kč, paní Miloslavy Manďákové (id. podíl 1/6) za kupní cenu ve výši 1 070,- Kč a pana Zdeňka Soldána (id. podíl 1/6) za kupní cenu ve výši 1 070,- Kč do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 22.

4. smluvní podmínky u bezúplatného převodu pozemků parc. č. 732/8 ostat. pl. o výměře 37 m2 a parc. č. 732/9 ostat. pl. o výměře 1 878 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Ministerstva obrany do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 23.

5. prodej části pozemků parc. č. 392/15 ostat. pl. o výměře 3 m2 (dle GP díl „a“) a parc. č. 476 lesní pozemek o výměře 3 m2 (dle GP díl „b“), vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc společnosti ČEZ Distribuce, a. s. za kupní cenu ve výši 7 100,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 24.

6. prodej pozemku parc. č. st. 1205/8 zast. pl. o výměře 16 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc panu Tomáši Sičovi za kupní cenu ve výši 14 816,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 25.

7. darování částí pozemků parc. č. 460/1 o výměře 6 415 m2 (dle GP parc. č. 460/69), parc. č. 460/7 o celkové výměře 3 887 m2 (dle GP parc. č. 460/7 o výměře 1 808 m2, parc. č. 460/79 o výměře 304 m2, parc. č. 460/81 o výměře 37 m2, parc. č. 460/87 o výměře 1 738 m2), parc. č. 460/13 o celkové výměře 6 484 m2 (dle GP parc. č. 460/70 o výměře 5 209 m2, parc. č. 460/71 o výměře 940 m2, parc. č. 460/90 o výměře 335 m2), parc. č. 460/15 o celkové výměře 710 m2 (dle GP parc. č. 460/82 o výměře 20 m2, parc. č. 460/83 o výměře 526 m2, parc. č. 460/84 o výměře 164 m2), parc. č. 460/16 o výměře 54 m2 (dle GP parc. č. 460/72), parc. č. 460/17 o výměře 237 m2 (dle GP parc. č. 460/80), parc. č. 460/18 o celkové výměře 1 197 m2 (dle GP parc. č. 460/73 o výměře 316 m2, parc. č. 460/78 o výměře 881 m2), parc. č. 460/19 o celkové výměře 1 227 m2 (dle GP parc. č. 460/19 o výměře 561 m2, parc. č. 460/74 o výměře 459 m2, parc. č. 460/75 o výměře 179 m2, parc. č. 460/89 o výměře 28 m2), parc. č. 460/21 o výměře 637 m2 (dle GP parc. č. 460/88), parc. č. 460/22 o celkové výměře 85 m2 (dle GP parc. č. 460/76 o výměře 45 m2, parc. č. 460/77 o výměře 40 m2), vše ostat. pl. v k. ú. Povel, obec Olomouc z vlastnictví ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 35.

8. výběr nájemce a budoucího kupujícího části pozemku parc. č. 784/1 zahrada o výměře 651 m2 (část A) v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc mezi panem Danem Kolibou, panem Ing. Janem Skvrnou a paní Michaelou Brachtelovou formou obálkové metody na výši kupní ceny, kdy minimální výše kupní ceny činí 1 156,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod č. 36.

9. prodej části pozemku parc. č. 575/2 ostat. pl. o výměře 106 m2 (dle GP parc. č. 575/49) v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc společnosti SERGE FASHION s.r.o. za kupní cenu ve výši 272 800,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 37.

10. prodej pozemku parc. č. 592/2 ostat. pl. o výměře 4 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc Povodí Moravy, s.p. za kupní cenu ve výši 5 922,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 38.

11. prodej pozemku parc. č. 1156/5 zahrada o výměře 400 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc manželům Miluši a Zdeňku Boháčkovým za kupní cenu ve výši 129 540,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 39.

12. prodej pozemku parc. č. st. 1196/3 zast. pl. o výměře 19 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc paní Ing. Haně Eliášové za kupní cenu ve výši 17 040,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 40.

13. prodej části pozemku parc. č. 745 ostat. pl. (dle GP parc. č. 745/2 ostat. pl.) o výměře 31 m2 v k. ú. Radíkov u Olomouce, obce Olomouc manželům Janu a Renátě Preinerovým za kupní cenu ve výši 30 090,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 41.

14. prodej pozemků parc. č. st. 1603 zast. pl. o výměře 149 m2, parc. č. 642/3 ostat. pl. o výměře 83 m2 a částí pozemků parc. č. 641 ostat. pl. (dle GP „díl a“) o výměře 66 m2 a parc. č. 247/6 zahrada (dle GP „díl d“) o výměře 275 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc manželům Ing. Markovi a Bc. Martině Černým za kupní cenu ve výši 919 665,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 42.

15. prodej pozemků parc. č. st. 1604 zast. pl. o výměře 195 m2, parc. č. 642/2 ostat. pl. o výměře 71 m2, parc. č. st. 68/2 zast. pl. o výměře 17 m2 a částí pozemků parc. č. 247/6 zahrada (dle GP „díl e“) o výměře 218 m2 a parc. č. 642/3 ostat. pl. (dle GP „díl c“) o výměře 0,10 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc manželům Mgr. Janovi a Mgr. Adéle Valentovým za kupní cenu ve výši 1 153 031,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 43.

16. prodloužení termínu splatnosti kupní ceny za pozemky parc. č. 1062/5 ostat. pl. o výměře 236 m2, parc. č. 446/2 ostat. pl. o výměře 75 m2, části parc. č. 1062/52 ostat. pl. o výměře 391 m2 (dle GP parc. č. 1062/103), části parc. č. 1062/52 ostat. pl. o výměře 1 749 m2 (dle GP díl „a“), části parc. č. 938/2 ostat. pl. o výměře 1 183 m2 (dle GP díl „b“) a části parc. č. 938/23 ostat. pl. o výměře 11 m2 (dle GP díl „c“), vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, společnosti Tech Group a.s., a to do 30. 11. 2012 dle důvodové zprávy bod č. 44.

17. uzavření kupní smlouvy na stavbu SO 04 Kanalizace vybudovanou v rámci stavby “AREÁL NOVÁ SLADOVNA, OLOMOUC – HOTEL U PARKU“, na pozemku parc č. 792/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, mezi společností HOTEL U PARKU, s.r.o. jako prodávajícím a statutárním městem Olomouc jako kupujícím za kupní cenu 1,-Kč dle důvodové zprávy bod č. 45.

18. uzavření kupní smlouvy na stavby komunikace, dešťové kanalizace, parkovacích stání, chodníku a tlakové kanalizace, vybudované v rámci stavby „Výstavba 8 rodinných domů, IS, komunikace a chodníků“, na pozemcích parc. č. 1939/1, parc. č. 678/3, parc. č. 680 a parc. č. 1937, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, mezi společností REFI DEVELOPMENT s.r.o. jako prodávajícím a statutárním městem Olomouc jako kupujícím za kupní cenu 500,-Kč dle důvodové zprávy bod č. 46.

19. uzavření darovací smlouvy na stavbu komunikace vybudované v rámci stavby „Novostavba rodinného domu, parc. č. 494/2, k. ú. Droždín“, na pozemcích parc. č. 501 ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č. 502 ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc, mezi Mgr. Michaelou Kouřilovou jako dárcem a statutárním městem Olomouc jako obdarovaným v celkové pořizovací a zůstatkové hodnotě ve výši 154.950,- Kč, včetně DPH dle důvodové zprávy bod č. 47.

20. uzavření darovací smlouvy na stavbu “Olomouc, ul. Legionářská – vodovodní řad“, na pozemcích parc. č. 875/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 875/5 ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č. 451/30 ostatní plocha, jiná plocha, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, mezi společností SK Sigma Olomouc, a.s. jako dárcem a statutárním městem Olomouc jako obdarovaným v celkové pořizovací a zůstatkové hodnotě ve výši 1.175.155,- Kč, bez DPH dle důvodové zprávy bod č. 48.

21. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-B/1/2010/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a Zdeňkou Zapletalovou jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod č. 49.

22. uzavření dohody o zrušení závazku, mezi společností RT ENERGY CONSTRUCTION a.s. (dříve SPORTCENTRUM BEST, a.s.) a statutárním městem Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 50.

23. uzavření darovací smlouvy na stavbu chodníku budovaného v rámci stavby „SPORTCENTRUM BEST a. s. – Parkovací místa v Olomouci, v ulici Dolní Hejčínská 36“, na pozemcích parc. č. 1116/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 451/1 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha a parc. č. 451/7 ostatní plocha, jiná plocha, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, mezi Ing. Tomášem Petrlem jako dárcem a statutárním městem Olomouc jako obdarovaným, v celkové pořizovací a zůstatkové hodnotě ve výši 86.630,- Kč, včetně DPH dle důvodové zprávy bod č. 51.

24. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. MAJ-IN-BKS/5/2009/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím kupujícím a společností STAFOS – REAL, s.r.o. jako budoucím prodávajícím dle důvodové zprávy bod č. 52.

25. uzavření plánovací smlouvy na infrastrukturní stavby prodloužení vodovodního řadu a tlakové kanalizace, budované v rámci stavby „Novostavba RD – inženýrské sítě“, na pozemcích parc. č. 195 ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č. 131/3 ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc, mezi statutárním městem Olomouc a Věrou Novákovou dle důvodové zprávy bod č. 53.

26. uzavření smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy na infrastrukturní stavby prodloužení vodovodního řadu a tlakové kanalizace, budované v rámci stavby „Novostavba RD – inženýrské sítě“, na pozemcích parc. č. 195 ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č. 131/3 ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc, mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a Věrou Novákovou jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod č. 54.

27. uzavření souhlasného prohlášení mezi společností Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. a statutárním městem Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 55.

28. uzavření smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy na stavby „Prodloužení vodovodního a kanalizačního řadu na pozemcích parc. č. 1133/1 a 1221/1, k. ú. Slavonín“, na pozemcích parc. č. 1133/1 ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č. 1221/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a manžely Janem Hrabalem a Martinou Hrabalovou jako budoucími dárci dle důvodové zprávy bod č. 56.

29. uplatnit u organizační složky státu Ministerstvo obrany ČR a státní příspěvkové organizace Armádní Servisní, příspěvková organizace, žádost o zařazení nemovitých věcí splňujících podmínky ustanovení § 2c písm. a) až e) zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů, do seznamu nemovitých věcí, který bude předložen vládě České republiky ke schválení dle důvodové zprávy bod č. 57.

 
2nevyhovuje žádosti  1. pana Jiřího Středy o revokaci usnesení ZMO ze dne 29. 2. 2012 bod programu 3, bod 28 ve věci schválení prodeje části pozemku parc. č. 480 ostat. pl. (dle GP parc. č. 480/2 ostat. pl.) o výměře 48 m2 panu Vladimíru Zvěřovi za kupní cenu ve výši 17 567,- Kč, části pozemku parc. č. 480 ostat. pl. (dle GP parc. č. 480/3 ostat. pl.) o výměře 49 m2 paní Ing. Soně Petrové za kupní cenu ve výši 17 867,- Kč a části pozemku parc. č. 480 ostat. pl. (dle GP parc. č. 480/1 ostat. pl.) o výměře 97 m2 panu Stanislavu Jeřábkovi za kupní cenu ve výši 32 267,- Kč, vše v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 1.

2. ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o úplatný převod pozemku parc. č. 647/2 ostat. pl. o výměře 503 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.

3. ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o úplatný převod pozemku parc. č. 387/3 ostat. pl. o výměře 187 m2 v k. ú. Týneček, obec Olomouc z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 3.

4. pana Martina Bučka a společnosti AUTOMON servis s. r. o. o prodej části pozemku parc. č. 170/28 orná půda o výměře 1 500 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.

5. pana Ing. Tomáše Kroutila o prodej pozemku parc. č. 170/28 orná půda o výměře 4 273 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.

6. pana Ing. Lukáše Zimmermanna o prodej pozemku parc. č. 401/28 orná půda o výměře 451 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 6.

7. pana Romana Matěje a pana Michaela Weinera o prodej pozemku parc. č. 22/4 zahrada o výměře 2 782 m2 v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 8.

8. pana Vojtěcha Malínka o prodej části pozemku parc. č. 762/3 trvalý travní porost o výměře 56 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 9.

9. manželů MUDr. Reného a Mgr. Jarmily Drymlových o prodej části pozemku parc. č. 68/3 ostat. pl. o výměře 100 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 10.

10. společnosti ČEZ Distribuce, a.s. o prodej části pozemku parc. č. 809/9 ostat. pl. o výměře 14 m2 (dle GP parc. č. st. 2531 zast. pl.) v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 11.

11. společnosti ČEZ Distribuce, a.s. o prodej části pozemku parc. č. 298/1 ostat. pl. o výměře 5 m2 (dle GP parc. č. st. 214 zast. pl.) v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 12.

12. paní MUDr. Marii Martinů o prodej části pozemku parc. č. 424/1 ostat. pl. o výměře 3 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 13.

13. pana Lubomíra Smékala, paní MUDr. Jaromíry Mohaplové, paní Sylvy Ciprisové a pana Ing. Ladislava Kučery o bezúplatný převod částí pozemku parc. č. 809/2 zahrada v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch pozemku parc. č. 384/4 zahrada ve vlastnictví pana Lubomíra Smékala, pozemku parc. č. 384/5 zahrada ve vlastnictví paní MUDr. Jaromíry Mohaplové, pozemku parc. č. 384/6 zahrada ve vlastnictví paní Sylvy Ciprisové a pozemku parc. č. 384/8 zahrada ve vlastnictví pana Ing. Ladislava Kučery, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 14.

14. společnosti LENEL spol. s r. o. o prodej části pozemku parc. č. 204/1 ostat. pl. o výměře 38 m2 v k. ú. Bělidla, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 15.

15. paní MUDr. Petře Vařekové o prodej části pozemků parc. č. 1045/1 ostat. pl. o výměře 20 m2 a parc. č. 1045/24 ostat. pl. o výměře 31 m2, vše v k. ú. Černovír, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 16.

16. manželů Milana a Boženy Hrabalových o prodej části pozemku parc. č. 401/9 zahrada o výměře 359 m2, pozemku parc. č. st. 608 zast. pl. o výměře 13 m2 a části pozemku parc. č. 401/7 ostat. pl. o výměře 2 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 17.

17. manželů Bc. Vladimíra a Venduly Krejčích o prodej pozemků parc. č. 518/1 zahrada o výměře 641 m2 a parc. č. 521 zahrada o výměře 1 067 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 18.

18. společnosti Český stavitel a.s. o prodej části pozemku parc. č. 50/1 ostat. pl. o výměře 53 m2 v k. ú. Týneček, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 19.

19. manželů Soni a Petra Šedých o prodej části pozemku parc. č. 70/2 zahrada o výměře 75 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 20.

20. společnosti LANEX s.r.o. o prodej pozemku parc. č. 442/1 orná půda o výměře 2955 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 21.

21. společnosti LANEX s.r.o. o prodej části pozemku parc. č. 442/1 orná půda o výměře 740 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 21.

22. společnosti ART INTERIER TEICHMANN s.r.o. o prominutí náhrady za bezesmluvní užívání části pozemku parc. č. 17/5 ostat. pl. o výměře 860 m2 v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc ve výši 67,- Kč/m2/rok ode dne 2. 12. 2011 do dne nabytí účinnosti smlouvy dle důvodové zprávy bod č. 26.

23. paní Stanislawy Meiznerové o prodej části pozemku parc. č. 96/2 orná půda o výměře 244 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 27.

24. manželů Ing. Antonína a Mgr. Hany Foltasových o prodej části pozemku parc. č. 1083/1 ostat. pl. o výměře 86 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 28.

25. společnosti O.R.KA. - Olomoucká realitní kancelář, s.r.o. o prodej pozemku parc. č. 6/1 zahrada o výměře 95 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 29.

26. společnosti W-Invest a.s. o prodej části pozemku parc. č. 99/1 ostat. pl. o výměře 272 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 30.

27. pana Roberta Trávníčka o prodej části pozemku parc. č.457/1 ostat. pl. o výměře 120 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 31.

28. společnosti M30 REALITY s.r.o. o prodej pozemku parc. č. 533/68 orná půda o výměře 253 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 32.

29. pana Ing. Tomáše Kroutila o prodej pozemku parc. č. 98/1 orná půda o výměře 2 381 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 33.

30. Českého zahrádkářského svazu, základní organizace Slunečnice o zrušení předkupního práva ve prospěch statutárního města Olomouce k pozemkům parc. č. 887/133 zast. pl. o výměře 13 m2, parc. č. 887/134 o výměře 22 m2, parc. č. 887/135 o výměře 15 m2, parc. č. 887/136 o výměře 29 m2, parc. č. 887/137 o výměře 15 m2, parc. č. 887/138 o výměře 21 m2, parc. č. 887/139 o výměře 17 m2, vše zast. pl., parc. č. 887/198 o výměře 375 m2, parc. č. 887/201 o výměře 383 m2, parc. č. 887/202 o výměře 505 m2, parc. č. 887/211 o výměře 386 m2, parc. č. 887/212 o výměře 645 m2, parc. č. 887/214 o výměře 851 m2, parc. č. 887/215 o výměře 628 m2, parc. č. 887/216 o výměře 33 m2 a parc. č. 1221/2 o výměře 6 m2, vše zahrada, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 34.

 
3revokuje  1. usnesení ZMO ze dne 20. 4. 2009, bod programu 5, bod 33 důvodové zprávy ve věci schválení darování částí pozemků parc. č. 460/1 o výměře 6 415 m2 (dle GP parc. č. 460/69), parc. č. 460/13 o výměře 6484 m2 (dle GP parc. č. 460/70 o výměře 5 209 m2, parc. č. 460/71 o výměře 940 m2 a parc. č. 460/90 o výměře 335 m2), parc. č. 460/15 o výměře 710 m2 (dle GP parc. č. 460/82 o výměře 20 m2, parc. č. 460/83 o výměře 526 m2 a parc. č. 460/84 o výměře 164 m2), parc. č. 460/16 o výměře 54 m2 (dle GP parc. č. 460/72), parc. č. 460/17 o výměře 237 m2 (dle GP parc. č. 460/80), parc. č. 460/18 o výměře 1197 m2 (dle GP parc. č. 460/73 o výměře 316 m2, parc. č. 460/78 o výměře 881 m2), parc. č. 460/21 o výměře 637 m2 (dle GP parc. č. 460/88), parc. č. 460/22 o výměře 85 m2 (dle GP parc. č. 460/76 o výměře 45 m2 a parc. č. 460/77 o výměře 40 m2) vše ostat. pl., vše v k. ú. Povel, obec Olomouc z vlastnictví ČR-Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 35.

2. usnesení ZMO ze dne 7. 9. 2011, bod programu 3, bod 34 důvodové zprávy ve věci schválení uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na části pozemků nezastavěných komunikací č. I/35, dle GP č. 426-101/2006 ze dne 24. 11. 2006 označených jako pozemky parc. č. 460/7 o výměře 1808 m2, parc. č. 460/79 o výměře 304 m2, parc. č. 460/81 o výměře 37 m2, parc. č. 460/87 o výměře 1738 m2, parc. č. 460/19 o výměře 561 m2, parc. č. 460/74 o výměře 459 m2, parc. č. 460/75 o výměře 179 m2 a parc. č. 460/89 o výměře 28 m2, vše ost. plocha, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 35.

 
4schvaluje  1. uzavření plánovací smlouvy na infrastrukturní stavby komunikace, chodníku, rozšíření stávajícího chodníku a kanalizačního řadu, budované v rámci stavby „POLYFUNKČNÍ AREÁL HEJČÍN WELLNEROVA OLOMOUC“, na pozemcích parc. č. 831/23 orná půda, parc. č. 831//1 orná půda, parc. č. 827/1 ostatní plocha, jiná plocha a parc. č. 827/2 ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc a na pozemku parc. č. 432/25 ostatní plocha, jiná plocha, v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, mezi statutárním městem Olomouc a společností SOLEN, s.r.o. dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 1.

2. uzavření smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na infrastrukturní stavby rozšíření stávajícího chodníku a kanalizačního řadu, budované v rámci stavby „POLYFUNKČNÍ AREÁL HEJČÍN WELLNEROVA OLOMOUC“, na pozemcích parc. č. 831/23 orná půda, parc. č. 831//1 orná půda, a parc. č. 827/2 ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc a na pozemku parc. č. 432/25 ostatní plocha, jiná plocha, v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím kupujícím a společností SOLEN, s.r.o. jako budoucím prodávajícím celkem za kupní cenu 2,- Kč, včetně DPH dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 2. 

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon