Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

Předkládá:Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Zpracoval:

oddělení majetkových řízení a prodeje domů

odbor sociálních věcí

 

 

 

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konaného dne  19. 9. 2012

 
Majetkoprávní záležitosti
 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouc po projednání:

 
1schvaluje  1. směnu pozemku parc. č. 514/2 zahrada o výměře 899 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, včetně oplocení ve vlastnictví pana Vitaliy Zabirzhevskyy a pozemku parc. č. 514/3 zahrada o výměře 887 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, včetně oplocení ve vlastnictví pana Iegor Zabirzhevskyi za pozemek parc. č. 518/1 zahrada o výměře 641 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc včetně oplocení ve vlastnictví statutárního města Olomouce a pozemek parc. č. 521 zahrada o výměře 1 067 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc včetně studny a oplocení ve vlastnictví statutárního města Olomouce do podílového spoluvlastnictví pana Vitaliy Zabirzhevskyy (ideální podíl 1/2) a pana Iegor Zabirzhevskyi (ideální podíl 1/2) s tím, že směna bude realizována bez doplatku cenového rozdílu dle důvodové zprávy bod č. 1.

2. prodej budovy č. p. 143 (objekt technického vybavení) na pozemku parc. č. st. 1279 zast. pl. o výměře 217 m2 a pozemku parc. č. st. 1279 zast. pl. o výměře 217 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc – (PS Hálkova) společnosti K – stav stavební a.s. za kupní cenu ve výši 805 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 3.

3. prodej pozemků parc. č. 849/3 orná půda o výměře 18 937 m2 a parc. č. 849/29 orná půda o výměře 4 919 m2, vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc společnosti Moravia Star Invest s.r.o. za kupní cenu ve výši 23 863 868,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.

4. výkup pozemků parc. č. 1736/21 o výměře 316 m2, parc. č. 1736/36 o výměře 78 m2 a parc. č. 1736/46 o výměře 21 m2, vše orná půda v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví paní Karly Raisingerové do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 33.200,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 14.

5. darování pozemku parc. č. 560/4 ostat. pl. o výměře 163 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc z vlastnictví společnosti Nestlé Česko s.r.o. do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 15.

6. doplnění smluvních podmínek u smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 584/1 ostat. pl. o výměře 100 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc s Univerzitou Palackého v Olomouci dle důvodové zprávy bod č. 16.

7. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek parc. č. 1654/4 orná půda o výměře 792 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc s panem MUDr. Pavlem Soviarem a panem Davidem Soviarem při kupní ceně ve výši 277 200,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 17.

8. uzavření dohody o zrušení závazku smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. MAJ-PR-BKS/36/2009/S uzavřené se společností HOPI POPI, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 18.

9. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na části pozemků parc. č. 1647/2 ostat. pl. o výměře 1 413 m2, parc. č. 1647/4 orná půda o výměře 5 m2 a parc. č. 1647/6 orná půda o výměře 1 082 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc se společností SCHIEBEL s.r.o. při kupní ceně ve výši 962 500,- Kč se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 19.

10. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na části pozemku parc. č. 812/33 orná půda o celkové výměře 3 570 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se společností STAFOS REAL, s.r.o. při kupní ceně ve výši 4 550 073,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 20.

11. prodej pozemku parc. č. st. 285 zast. pl. o výměře 17 m2 v k. ú. Unčovice, obec Litovel Vodohospodářské společnosti Olomouc, a.s. za kupní cenu ve výši 6 750,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 22.

12. prodej části pozemku parc. č. 1116/8 ostat. pl. (dle GP parc. č. 1116/8 ostat. pl.) o výměře 45 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc společnosti HOTELPARK STADION a.s. za kupní cenu ve výši 71 250,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 24.

13. prodej pozemků parc. č. st. 1240/1 zast. pl. o výměře 55 m2 a parc. č. 648/3 zahrada o výměře 829 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc a to ideální podíl 1/4 shora uvedených nemovitostí paní Mgr. Ing. Evě Vingrálkové, Ph. D. za kupní cenu ve výši 243 100,- Kč, ideální podíl 1/4 shora uvedených nemovitostí panu Ing. Tomáši Vingrálkovi za kupní cenu ve výši 243 100,- Kč a ideální podíl 1/2 shora uvedených nemovitostí paní Ing. Lence Zdařilové za kupní cenu ve výši 486 200,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 25.

14. prodej pozemku parc. č. 335/7 zahrada o výměře 68 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc MUDr. Zuzaně Snášelové za kupní cenu ve výši 104 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 26.

15. prodej pozemku parc. č. st. 1703 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 6 m2 v k. ú. Olomouc – město, obec Olomouc společnosti ČEZ Distribuce, a. s. za kupní cenu ve výši 14 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 27.

16. prodej pozemků parc. č. 479/32 o výměře 58 m2 a parc. č. 479/33 o výměře 26 m2, vše ostat. pl. v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc panu Petru Hofmanovi za kupní cenu ve výši 69 700,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 28.

17. prodej budovy bez čp/če (zemědělská stavba) s pozemkem parc. č. st. 716 zast. pl. o výměře 41 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc do podílového spoluvlastnictví manželů Jaroslava a Mgr. Hany Ederových (ideální 1/2) za kupní cenu ve výši 53 000,- Kč a paní Mgr. Marcely Horákové (ideální 1/2) za kupní cenu ve výši 53 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 29.

18. směnu částí pozemku parc. č. 466/3 ostat. pl. (dle GP parc. č. 466/9 ostat. pl. o výměře 17 m2 a parc. č. 466/10 ostat. pl. o výměře 3 m2) v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti Technické služby města Olomouc, a.s. za části pozemku parc. č. 466/2 ostat. pl. (dle GP parc. č. 466/7 ostat. pl. o výměře 20 m2, parc. č. 466/8 ostat. pl. o výměře 1 m2 a díl "a" o výměře 1 m2), část pozemku parc. č. 466/6 ostat. pl. (dle GP parc. č. 466/6 ostat. pl. o výměře 422 m2) a část pozemku parc. č. 478/2 ostat. pl. (dle GP parc. č. 478/7 ostat. pl. o výměře 6 m2), vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce s tím, že směna bude realizována bez doplatku cenového rozdílu se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 31.

19. změnu smluvních podmínek u darování pozemku parc. č. 70 ostat. pl. o výměře 528 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 39.

20. prodej části pozemku parc. č. 841/37 ostat. pl. (dle GP parc. č. 841/37 ostat. pl.) o výměře 116 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc panu Ing. Michalu Kučovi za kupní cenu ve výši 23 641,- Kč se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 40.

21. prodej části pozemku parc. č. 136/1 ostat. pl. (dle GP parc. č. 136/90 ostat. pl.) o výměře 60 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc manželům Josefovi a Evě Slaninovým za kupní cenu ve výši 131 200,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 41.

22. prodej pozemku parc. č. 1106/70 zahrada o výměře 350 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc manželům Ing. Františku a Evě Královým za kupní cenu ve výši 72 496,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 42.

23. prodej ideálního podílu 1/2 pozemku parc. č. 317/14 ostat. pl. o výměře 365 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc Stavebnímu bytovému družstvu Olomouc za kupní cenu ve výši 60 085,- Kč se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 43.

24. prodej pozemku parc. č. 855/68 ostat. pl. o výměře 494 m2 v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou Zemědělskému družstvu Unčovice za kupní cenu ve výši 24 700,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 44.

25. prodej pozemku parc. č. 41 orná půda o výměře 206 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc manželům Ing. Danielu a PaedDr. Jitce Vaverkovým za kupní cenu ve výši 191 980,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 45.

26. prodej pozemku parc. č. st. 1196/1 zast. pl. o výměře 18 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc manželům Jiřímu a Evě Fialovým za kupní cenu ve výši 16 356,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 46.

27. bezúplatný převod části pozemku parc. č. 111/1 ostatní plocha o výměře 3 515 m2 (dle GP parc. č. 111/34 ostat. pl.) v k. ú. Hejčín, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Pozemkového fondu ČR do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 47.

28. bezúplatný převod části pozemku parc. č. 111/27 ostatní plocha o výměře 1 614 m2 (dle GP parc. č. 111/35 ostat. pl.) v k. ú. Hejčín, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Pozemkového fondu ČR do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 48.

29. prodej pozemku parc. č. 632 orná půda o výměře 641 m2 a části pozemku parc. č. 670/5 orná půda (dle GP parc. č. 670/5 orná půda ) o výměře 190 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc manželům MUDr. Daně a Jaroslavu Rosypalovým za kupní cenu ve výši 706 350,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 49.

30. uzavření dohody o zrušení závazku mezi společností IP systém a.s. a statutárním městem Olomouc vyplývajícího ze smlouvy o budoucí smlouvě darovací č. MAJ-PR-BDS/1/2011/Hr na část pozemku parc. č. st. 613/2 zast. pl. a nádvoří o výměře 31 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 52.

31. uzavření smlouvy o zřízení předkupního práva jako věcného práva se společností NAMIRO s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 53.

32. uzavření souhlasného prohlášení mezi statutárním městem Olomouc a Vladimírem Stachem, ve kterém oba zúčastnění prohlašují, že pozemky parc. č. 189 zahrada o výměře 210 m2 a parc. č. 174 zast. pl. a nádvoří o výměře 160 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, nepřešly dle zákona č. 172/1991 Sb., z vlastnictví státu do vlastnictví statutárního města Olomouce, ale jsou ve vlastnictví Vladimíra Stacha dle důvodové zprávy bod č. 54.

33. uzavření darovací smlouvy na id 657/1000 infrastrukturních staveb vodovodu, kanalizace, komunikace vozidlové, komunikace pěší, odstavných stání a veřejného osvětlení, vybudovaných v rámci stavby „Polyfunkční dům TINO, Olomouc – Nové Sady“, na pozemcích parc. č. 417/4 zahrada, parc. č. 628/2 ostatní plocha, jiná plocha a parc. č. 622/14 ostatní plocha, jiná plocha, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc , mezi společností TRNY s.r.o. jako dárcem a statutárním městem Olomouc jako obdarovaným v celkové pořizovací a zůstatkové hodnotě id 657/1000 staveb 6.514.065,17 Kč, včetně DPH dle důvodové zprávy bod č. 55.

34. uzavření darovací smlouvy na stavbu komunikace vybudované v rámci stavby „Novostavba RD a garáže na parc. č. 741, k. ú. Slavonín“, na pozemcích parc. č. 776/1 orná půda, parc. č. 776/3 orná půda a parc. č. 1157/1 ostatní plocha, ostatní, komunikace, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, mezi manželi Ing. Janem a Helenou Macháčkovými jako dárci a statutárním městem Olomouc jako obdarovaným v celkové pořizovací a zůstatkové hodnotě ve výši 370.603,¬- Kč, včetně DPH dle důvodové zprávy bod č. 56.

35. uzavření plánovací smlouvy na infrastrukturní stavby veřejného osvětlení, komunikace, parkoviště a chodníků, budované v rámci stavby „BYTOVÉ DOMY NA DLOUHÉ - OLOMOUC“, na pozemcích parc. č. 98/9 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 105/60 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 105/78 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 109/1 ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 282 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 289 ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č. 290/1 ostatní plocha, zeleň, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc, mezi statutárním městem Olomouc a společností GEMO OLOMOUC, spol. s r.o. dle důvodové zprávy bod č. 57.

36. uzavření smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na infrastrukturní stavby veřejného osvětlení, komunikace, parkoviště a chodníků, budované v rámci stavby „BYTOVÉ DOMY NA DLOUHÉ - OLOMOUC“, na pozemcích parc. č. 98/9 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 105/60 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 105/78 ostatní plocha, ostatní komunikace, , parc. č. 282 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 289 ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č. 290/1 ostatní plocha, zeleň, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc, mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím kupujícím a společností GEMO OLOMOUC, spol. s r.o. jako budoucím prodávajícím celkem za kupní cenu 300,- Kč, včetně DPH dle důvodové zprávy bod č. 58.

37. uzavření plánovací smlouvy na infrastrukturní stavby obslužné komunikace, prodloužení vodovodního řadu, prodloužení STL plynovodního řadu a prodloužení distribuční kabeláže elektrické energie, budované v rámci stavby „Administrativní objekt a RD v k.ú. Nový Svět“, na pozemcích parc. č. 12 orná půda, parc. č. 204/3 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 204/1 ostatní plocha, silnice a parc. č. 204/2 ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. Nový Svět u Olomouce, obec Olomouc a parc. č. 567/3 ostatní plocha, jiná plocha, v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, mezi statutárním městem Olomouc a Andriy Tsybyk dle důvodové zprávy bod č. 59.

38. uzavření smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy na infrastrukturní stavby obslužné komunikace a prodloužení vodovodního řadu budované v rámci stavby „Administrativní objekt a RD v k.ú. Nový Svět“, na pozemcích parc. č. 12 orná půda a parc. č. 204/3 ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. Nový Svět u Olomouce, obec Olomouc, mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a Andriy Tsybyk jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod č. 60.

39. uzavření plánovací smlouvy na infrastrukturní stavby obslužné komunikace, prodloužení vodovodního řadu, prodloužení STL plynovodního řadu a prodloužení distribuční kabeláže elektrické energie, budované v rámci stavby „Administrativní objekty a 6RD včetně komunikace““, na pozemcích parc. č. 27 zahrada, parc. č. 28/3 orná půda, prc. č. 28/4 zahrada, parc. č. 204/3 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 204/1 ostatní plocha, silnice a parc. č. 204/2 ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. Nový Svět u Olomouce, obec Olomouc a parc. č. 582/2 ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, mezi statutárním městem Olomouc a Andriy Tsybyk dle důvodové zprávy bod č. 61.

40. uzavření smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy na infrastrukturní stavby obslužné komunikace a prodloužení vodovodního řadu budované v rámci stavby „Administrativní objekty a 6RD včetně komunikace“ na pozemcích parc. č. 27 zahrada, parc. č. 28/3 orná půda, parc. č. 28/4 zahrada a parc. č. 204/3 ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. Nový Svět u Olomouce, obec Olomouc, mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a Andriy Tsybyk jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod č. 62.

41. uzavření plánovací smlouvy na infrastrukturní stavby vodovodu, splaškové kanalizace, plynovodu, rozvodů NN, veřejného osvětlení, chodníků a komunikace, včetně zpevněných ploch a odvodnění, budované v rámci stavby „Inženýrské sítě a komunikace pro výstavbu rodinných domů – Olomouc – Svatý Kopeček - Ovčačka“, na pozemcích parc. č. 602/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 555/2 orná půda, parc. č. 555/1 zahrada, parc. č. 599/8 ostatní plocha, silnice a parc. č. 557/1 orná půda, vše v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc a na pozemcích parc. č. 1336/2 lesní pozemek a parc. č. 1336/4 ostatní plocha, jiná plocha, vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc mezi statutárním městem Olomouc a společností M & M Holding, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 63.

42. uzavření smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy na infrastrukturní stavby vodovodu a splaškové kanalizace budované v rámci stavby „Inženýrské sítě a komunikace pro výstavbu rodinných domů – Olomouc – Svatý Kopeček - Ovčačka“, na pozemcích parc. č. 602/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 555/2 orná půda a parc. č. 557/1 orná půda, vše v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc, mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a společností M & M Holding, a.s. jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod č. 64.

43. uzavření darovací smlouvy na stavbu„Prodloužení vodovodního řadu – ul. Dvorského - Droždín“ na pozemcích parc. č. 744/1 ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č. 1188 ostatní plocha, silnice, vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc, mezi Lubomírem Konečným jako dárcem a statutárním městem Olomouc jako obdarovaným v celkové pořizovací a zůstatkové hodnotě ve výši 150.000,¬- Kč, bez DPH dle důvodové zprávy bod č. 65.

44. uzavření smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy na stavbu „Prodloužení vodovodu P20 RD Olomouc – Slavonín, Za Kostelem 491/20“, na pozemcích parc. č. 1114/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 954/10 ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 954/8 ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č. 1220/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a manžely Ivo Hágerem a Šimonou Hágerovou jako budoucími dárci dle důvodové zprávy bod č. 66.

45. uzavření plánovací smlouvy na infrastrukturní stavby vodovodního řadu, jednotné kanalizace, dešťové kanalizace a zpevněných ploch (komunikace pěší), budované v rámci stavby „Komerční centrum Olomouc“, na pozemcích parc. č. 1052/2 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 607/48 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 1062/51 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 1062/52 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 437/1 ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č. 1062/60 ostatní plocha, jiná plocha, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, mezi statutárním městem Olomouc a společností Tech Group a.s. dle důvodové zprávy bod č. 67.

46. uzavření smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy na infrastrukturní stavby vodovodního řadu, jednotné kanalizace, dešťové kanalizace a zpevněných ploch (komunikace pěší), budované v rámci stavby „Komerční centrum Olomouc“, na pozemcích parc. č. 1052/2 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 607/48 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 1062/51 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 1062/52 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 437/1 ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č. 1062/60 ostatní plocha, jiná plocha, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a společností Tech Group a.s. jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod č. 68.

47. uzavření darovací smlouvy na stavbu vodovodu vybudovaného v rámci stavby „Novostavba rodinného domu na pozemku parc. č. 394/2 v k. ú. Nemilany“ na pozemku parc. č. 723 ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Nemilany, obec Olomouc, mezi Zdeňkou Zapletalovou jako dárcem a statutárním městem Olomouc jako obdarovaným v celkové pořizovací a zůstatkové hodnotě ve výši 17.000,¬- Kč, bez DPH dle důvodové zprávy bod č. 69.

48. odmítnutí nabytí nemovitého majetku nepatrné hodnoty z dědických řízení dle důvodové zprávy bod č. 70.

 
2nevyhovuje žádosti  1. manželů Miroslava a Kamily Petrových o prodej pozemků parc. č. 518/1 zahrada o výměře 641 m2 a parc. č. 521 zahrada o výměře 1 067 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.

2. manželů Ing. Jiřího a Vladimíry Jílkových o prodej části pozemku parc. č. 57/10 orná půda o výměře 900 m2 v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.

3. společnosti STAVES s.r.o. o prodej budovy č. p. 143 (objekt technického vybavení) na pozemku parc. č. st. 1279 zast. pl. o výměře 217 m2 a pozemku parc. č. st. 1279 zast. pl. o výměře 217 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc – (PS Hálkova) dle důvodové zprávy bod č. 3.

4. paní Ing. Ludmily Víťazkové o směnu části pozemku parc. č. 1843/95 orná půda o výměře 3 402 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví paní Ing. Ludmily Víťazkové za pozemky parc. č. 862 zahrada o výměře 2 111 m2 a parc. č. 863 zahrada o výměře 1 291 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 6.

5. společnosti Truck House s.r.o. o prodej pozemků parc. č. 85/2 orná půda o výměře 3 504 m2 a parc. č. 90/2 ostat. pl. o výměře 2 423 m2, vše v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 7.

6. společnosti SMP Net, s. r. o. o prodej části pozemku parc. č. 800/4 ostat. pl. o výměře 35 m2 v k. ú. Nová ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 8.

7. společnosti AUTOMON servis s.r.o. o prodej pozemků parc. č. 88/3 orná půda o výměře 1 573 m2 a parc. č. 98/1 orná půda o výměře 2 381 m2, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 9.

8. pana Jiřího Zrosta o prodej dřevěného přístřešku – skladu a zděné hospodářské budovy s pozemkem parc. č. 1904 zahrada o výměře 1670 m2, pozemku parc. č. 1903 orná půda o výměře 206 m2 a hospodářské budovy s částí pozemku parc. č. 992 zast. pl. o výměře 582 m2, vše v k. ú. Grygov, obec Grygov dle důvodové zprávy bod č. 10.

9. pana Jiřího Soldána o prodej části pozemku parc. č. 7/2 zahrada o výměře 90 m2 v k. ú. Nový Svět u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 11.

10. pana Pavla Martinka o prodej části pozemku parc. č. 401/3 zahrada o výměře 355 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 12.

11. pana Richarda Rába o prodej pozemku parc. č. 1672/4 orná půda o výměře 684 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 13.

12. společnosti Nestlé Česko s.r.o. o výkup pozemku parc. č. 560/4 ostat. pl. o výměře 163 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc z vlastnictví společnosti Nestlé Česko s.r.o. do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 15.

13. společnosti INTELCAR s.r.o. o prodej části pozemku parc. č. 812/33 orná půda o výměře 3570 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 21.

14. pana Petra Hofmana o prodej pozemků parc. č. 479/23 o výměře 131 m2, parc. č. 479/25 o výměře 57 m2, vše ostat. pl. v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 28.

15. ČR – Ministerstva obrany ČR, VUSS Brno o výkup pozemků parc. č. 612/7 ostat. pl. o výměře 1 538 m2 a parc. č. 612/29 ostat. pl. o výměře 412 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Ministerstva obrany ČR do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 30.

16. manželů Ing. Miroslava a Jany Dobrovských o prodej části pozemku parc. č. 1118/6 ostat. pl. o výměře 105 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 32.

17. paní Emílie Lakomé o prodej části pozemku parc. č. 176/1 ostat. pl. o výměře 26 m2 v k. ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 35.

18. manželů Zdeňka a Anny Válkových o prodej části pozemku parc. č. 115/5 zahrada o výměře 110 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 36.

19. manželů Josefa a Evy Slaninových o prodej části pozemku parc. č. 136/1 ostat. pl. o výměře 35 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 41.

20. manželů Ing. Františka a Evy Králových o snížení kupní ceny u prodeje pozemku parc. č. 1106/70 zahrada o výměře 350 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 42.

21. Stavebního bytového družstva Olomouc o darování ideálního podílu 1/2 pozemku parc. č. 317/14 ostat. pl. o výměře 365 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc z vlastnictví statutárního města Olomouce do vlastnictví Stavebního bytového družstva Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 43.

 
3nevyhovuje  nové žádosti pana Vitaliy Zabirzhevskyy a pana Iegor Zabirzhevskyi o směnu části pozemku parc. č. 514/2 zahrada o výměře 861 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, včetně oplocení ve vlastnictví pana Vitaliy Zabirzhevskyy a části pozemku parc. č. 514/3 zahrada o výměře 847 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, včetně oplocení ve vlastnictví pana Iegor Zabirzhevskyi za pozemek parc. č. 518/1 zahrada o výměře 641 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc včetně oplocení ve vlastnictví statutárního města Olomouce a pozemek parc. č. 521 zahrada o výměře 1 067 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc včetně studny a oplocení ve vlastnictví statutárního města Olomouce do podílového spoluvlastnictví pana Vitaliy Zabirzhevskyy (ideální podíl 1/2) a pana Iegor Zabirzhevskyi (ideální podíl 1/2) dle důvodové zprávy bod č. 1.
 
4trvá  1. na svém usnesení ze dne 25. 4. 2012 ve věci nevyhovění žádosti společnosti "M.K. Harazin, společnost s ručením omezeným" (spol. s r. o.) o prodej pozemků parc. č. 862 zahrada o výměře 2 111 m2 a parc. č. 863 zahrada o výměře 1 291 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouc, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.

2. na části usnesení ZMO ze dne 23. 9. 2003, bod programu 3.1., bod důvodové zprávy 31, ve věci schválení bezúplatného převodu pozemku k následujícímu využití ve veřejném zájmu parc. č. 608/4 ost. pl. o výměře 610 m2, v k.ú. Neředín – účel – veřejná zeleň ve vlastnictví ČR - Ministerstva obrany ČR do vlastnictví statutárního města Olomouce a to z důvodu veřejného zájmu za podmínek, že po dobu 10 let nepřevede statutární město Olomouc vlastnická práva k takto nabytým nemovitostem ani zčásti na další subjekty vyjma zpětného bezúplatného převodu těchto nemovitostí do vlastnictví České republiky, po dobu 10 let bude statutární město Olomouc využívat všechny nemovitosti ve veřejném zájmu, po dobu 10 let nebude tento majetek přenechán k dalšímu komerčnímu využití jiným subjektům a po dobu 10-ti let bude porušení těchto závazků sankcionováno smluvní pokutou ve výši evidenční hodnoty nemovitostí jíž se porušení týká dle důvodové zprávy bod č. 30.

 
5revokuje  1. usnesení ZMO ze dne 25. 4. 2012, bod programu 3, bod 5 ve věci schválení výkupu pozemků parc. č. 1736/21 o výměře 316 m2, parc. č. 1736/36 o výměře 78 m2 a parc. č. 1736/46 o výměře 21 m2, vše orná půda v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví paní Karly Raisingerové do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 19.400,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 14.

2. část usnesení ZMO ze dne 9. 11. 2011, bod programu 3, bod 14 důvodové zprávy ve věci schválení prodeje části pozemku parc. č. 104 ostat. pl. o výměře 94 m2 (dle GP parc. č. 104/2 ostat. pl.) v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc paní Františce Dlouhé dle důvodové zprávy bod č. 23.

3. usnesení ZMO ze dne 25. 4. 2012, bod programu 3, bod 44 důvodové zprávy ve věci revokace části usnesení ZMO ze dne 9. 11. 2011, bod programu 3, bod 14 důvodové zprávy ve věci výše kupní ceny při při prodeji části pozemku parc. č. 104 ostat. pl. o výměře 94 m2 (dle GP parc. č. 104/2 ostat. pl.) v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc paní Františce Dlouhé a schválení kupní ceny ve výši 54 370,- Kč se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 23.

4. usnesení ZMO ze dne 13. 10. 2006, bod programu 3, bod důvodové zprávy 35 ve věci schválení odprodeje objektu bez čp./če., zemědělská stavba s pozemkem parc. č. st. 716 zast. pl. a nádvoří o výměře 41 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc panu Břetislavu Fišerovi, panu Janu Odstrčilovi a paní Janě Krejčí za kupní cenu ve výši 112 500,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 29.

5. usnesení ZMO ze dne 30. 11. 2009, bod programu 4, bod 10 dodatku důvodové zprávy ve věci schválení prodeje části pozemku parc. č. 76 orná půda o výměře 38 m2 (dle GP parc. č. 76/6 orná půda) v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc panu Petru Veselíkovi za kupní cenu ve výši 33 331,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 33.

6. usnesení ZMO ze dne 30. 11. 2009, bod programu 4, bod 11 ve věci schválení odprodeje části pozemku parc. č. 76 orná půda (dle GP parc. č. 76/5 orná půda) o výměře 39 m2 v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc paní Jarmile Dorazilové za kupní cenu ve výši 34 031,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 34.

7. usnesení ZMO ze dne 20. 6. 2012, bod programu 3, bod 9 důvodové zprávy ve věci schválení prodeje části pozemku parc. č. 80 orná půda o výměře 20 m2 (dle GP parc. č. 80/2 orná půda) v k. ú. Nový Svět u Olomouce, obec Olomouc manželům Ing. Jiřímu Camfrlovi, Ph.D. a Ing. Janě Camfrlové za kupní cenu ve výši 38.980,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 37.

8. usnesení ZMO ze dne 22. 6. 2010, bod programu 4, bod 20 dodatku k důvodové zprávě ve věci schválení darování části pozemku parc. č. 294/1 orná půda (dle GP parc. č. 294/9 ostat. pl.) o výměře 31 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc z vlastnictví manželů Martina a Heleny Luptákových do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 38.

9. usnesení ZMO ze dne 25. 4. 2012, bod programu 3, bod 38 ve věci schválení prodeje pozemku parc. č. 632 orná půda o výměře 641 m2 a části pozemku parc. č. 670/5 orná půda (dle GP parc. č. 670/5 orná půda ) o výměře 190 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc manželům MUDr. Daně a Jaroslavu Rosypalovým za kupní cenu ve výši 959 250,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 49. 

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon