Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

Předkládá:Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Zpracoval:

oddělení majetkových řízení a prodeje domů

 

 

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konaného dne  25. 4. 2012

 
Majetkoprávní záležitosti
 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouc po projednání:

 
1schvaluje  1. výkup pozemků parc. č. 1736/21 o výměře 316 m2, parc. č. 1736/36 o výměře 78 m2 a parc. č. 1736/46 o výměře 21 m2, vše orná půda v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví paní Karly Raisingerové do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 19.400,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 5.

2. uzavření plánovací smlouvy na infrastrukturní stavby komunikace, chodníku, parkovacích stání a veřejného osvětlení, budované v rámci stavby „Aplikační centrum BALUO v areálu FTK UP Olomouc“, na pozemcích parc. č. 429/3 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 429/4 ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 584/1 ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 1399 zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 557/6 ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc, mezi statutárním městem Olomouc a Univerzitou Palackého v Olomouci dle důvodové zprávy bod č. 7.

3. uzavření smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy na infrastrukturní stavby komunikace, chodníku, parkovacích stání a veřejného osvětlení, budované v rámci stavby „Aplikační centrum BALUO v areálu FTK UP Olomouc“, na pozemcích parc. č. 429/3 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 429/4 ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 584/1 ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 1399 zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 557/6 ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc, mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a Univerzitou Palackého v Olomouci jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod č. 8.

4. prodej budovy bez č.p./č.e. (jiná stavba) na pozemku parc. č. st. 1399 zast. pl. v k. ú. Neředín, obec Olomouc Univerzitě Palackého v Olomouci za kupní cenu ve výši 143 760,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 9.

5. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 584/1 ostat. pl. o výměře 100 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc s Univerzitou Palackého v Olomouci při kupní ceně ve výši 130 800,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 10.

6. výkup budovy bez č.p./č.e. (objekt občanské vybavenosti) s pozemkem parc. č. st. 1384 zast. pl. a nádvoří o výměře 408 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc z vlastnictví manželů Marka a Dariny Nešporových do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 1 800 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 12.

7. prodej pozemku parc. č. 121/27 orná půda o výměře 219 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc manželům Ing. Pavlu a Haně Davidovým za kupní cenu ve výši 90 600,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 27.

8. prodej pozemku parc. č. 63/3 zahrada o výměře 326 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc manželům Miloslavovi a Ing. Janě Hedencovým za kupní cenu ve výši 312 100,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 28.

9. prodej části pozemku parc. č. 693/2 ostat. pl. o výměře 746 m2 (dle GP parc. č. 693/8 ostat. pl.) v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc společnosti Prefa TEC, a.s. za kupní cenu ve výši 626 020,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 29.

10. prodej částí pozemků parc. č. 1086/19 ostat. pl. (dle GP parc. č. 1086/53 ostat. pl.) o výměře 270 m2 a parc. č. 841/41 ostat. pl. (dle GP parc. č. 841/146 ostat. pl.) o výměře 32 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc společnosti URGA, s.r.o. za kupní cenu ve výši 276 600,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 31.

11. doplnění smluvních podmínek při uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na části pozemků parc. č. 1721/6 o výměře 3 562 m2, parc. č. 1648/1 o výměře 233 m2, parc. č. 1649/1 o výměře 55 m2 a parc. č. 1721/29 o výměře 23 m2, vše ostat. pl. v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc s Univerzitou Palackého v Olomouci dle důvodové zprávy bod č. 33.

12. uzavření dohody o splátkách pod ztrátou výhody splátek se společností TIP STUDIO REKLAMA s.r.o. v rámci které bude zavázána zaplatit statutárnímu městu Olomouc dlužnou náhradu za užívání pozemků ve vlastnictví statutárního města Olomouce, uvedených ve smlouvě o nájmu č. MAJ-EM-NS/53//2010/Hr ze dne 23. 2. 2011, za období od 1. 3. 2009 do 28. 2. 2011 ve výši 180.000,- Kč a dlužné nájemné za rok 2011 ve výši 82.356,- Kč dle smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/53//2010/Hr ze dne 23. 2. 2011, celkem 262.356,- Kč v měsíčních splátkách, každá ve výši 10.000,- Kč, vždy do 25. dne příslušného kalendářního měsíce dle důvodové zprávy bod č. 34.

13. darování části pozemku parc. č. 168/16 ostat. pl. o výměře 3 832 m2 (dle GP parc. č. 168/22 ostat. pl.) se všemi součástmi a příslušenstvím, tj. kanalizace (část SO 414), vodovod včetně vodoměrné šachty bez odbočné větve k budově na parc. č. st. 1964 (část SO 415), osvětlení nadzemní (část SO 416), komunikace (část SO 417), zděné oplocení (část SO 410) v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Ministerstva obrany do vlastnictví statutárního města Olomouce za smluvních podmínek navržených ČR - Ministerstvem obrany dle důvodové zprávy bod č. 35.

14. uzavření smlouvy o zrušení předkupního práva dle § 603 odst. 2 občanského zákoníku ve prospěch statutárního města Olomouce k pozemku parc. č. 1651 trvalý travní porost o výměře 7 851 m2 v k. ú. Lošov, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 37.

15. prodej pozemku parc. č. 632 orná půda o výměře 641 m2 a části pozemku parc. č. 670/5 orná půda (dle GP parc. č. 670/5 orná půda ) o výměře 190 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc manželům MUDr. Daně a Jaroslavu Rosypalovým za kupní cenu ve výši 959 250,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 38.

16. prodej části pozemku parc. č. 670/5 orná půda (dle GP parc. č. 670/63 orná půda) o výměře 18 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, a to ideální podíl 1/3 shora uvedené nemovitosti manželům MUDr. Miroslavu a Mgr. Janě Kunzfeldovým za kupní cenu ve výši 6 900,- Kč, ideální podíl 1/3 shora uvedené nemovitosti manželům Tomáši a Ing. Sylvě Kubátovým za kupní cenu ve výši 6 900,- Kč a ideální podíl 1/3 shora uvedené nemovitosti manželům Ing. Janovi a Ludmile Mrkvovým za kupní cenu ve výši 6 900,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 38.

17. prodej pozemku parc. č. st. 1218 zast. pl. o výměře 20 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc manželům MUDr. Miroslavu a Mgr. Janě Kunzfeldovým za kupní cenu ve výši 26 100,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 38.

18. prodej pozemku parc. č. st. 1219 zast. pl. o výměře 19 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc manželům Tomáši a Ing. Sylvě Kubátovým za kupní cenu ve výši 24 950,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 38.

19. prodej pozemku parc. č. st. 1220 zast. pl. o výměře 20 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc manželům Ing. Janovi a Ludmile Mrkvovým za kupní cenu ve výši 26 100,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 38.

20. prodej pozemku parc. č. 1721/99 zast. pl. o výměře 1 597 m2 a části pozemku parc. č. 1721/2 ostat. pl. (dle GP parc. č. 1721/102 ostat. pl.) o výměře 1 763 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc panu Janu Salačovi za kupní cenu ve výši 1 680 000,- Kč se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 41.

21. prodej pozemku parc. č. 413/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 28 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc paní Blance Kvapilové za kupní cenu ve výši 24 900,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 45.

22. prodej pozemků parc. č. st. 511/2 zast. pl. o výměře 49 m2, parc. č. 835/65 ostat. pl. o výměře 66 m2 a parc. č. 835/92 ostat. pl. o výměře 172 m2, vše v k. ú. Černovír, obec Olomouc panu Petru Zárubovi za kupní cenu ve výši 232 600,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 46.

23. prodej části pozemku parc. č. 1067 ostat. pl. o výměře 30 m2 (dle GP parc. č. 1067/2) v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc panu Martinu Blažkovi za kupní cenu ve výši 52.240,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 47.

24. prodej pozemku parc. č. 1156/6 zahrada o výměře 390 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc manželům Karlovi a Libuši Knoblochovým za kupní cenu ve výši 91 500,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 48.

25. prodej pozemku parc. č. 1156/7 zahrada o výměře 337 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc manželům Ing. Františku a Ing. Aleně Rybovým za kupní cenu ve výši 79 130,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 49.

26. prodej pozemku parc. č. 447/73 ostat. pl. o výměře 36 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc manželům Ing. Miroslavu a Aleně Kořenkovým za kupní cenu ve výši 82 060,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 50.

27. prodej částí pozemku parc. č. 31/50 ostat. pl. (dle GP parc. č. 31/63 ostat. pl. o výměře 12 m2 a díl „a“ o výměře 7 m2), vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc manželům RSDr. Adamu a Márii Zimovčákovým za kupní cenu ve výši 32 070,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 52.

28. prodej pozemku parc. č. 499/2 zast. pl. o výměře 123 m2 a části pozemku parc. č. 499/1 orná půda (dle GP parc. č. 499/1 orná půda) o výměře 386 m2, vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc manželům Ing. Janě Hlouškové Prokopové a Ivu Hlouškovi za kupní cenu ve výši 509 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 53.

29. prodej pozemku parc. č. st. 1601 zast. pl. o výměře 136 m2 a části pozemku parc. č. 604 ostat. pl. (dle GP parc. č. 604/2 ostat. pl.) o výměře 326 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc manželům Ing. arch. Ivu Gerhardovi a Ing. Martině Gerhardové, Ph.D. za kupní cenu ve výši 765 156,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 54.

30. prodej části pozemku parc. č. 88/1 ostat. pl. (dle GP parc. č. 88/36 ostat. pl.) o výměře 509 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc manželům Ing. arch. Petru a Zdeňce Leinertovým za kupní cenu ve výši 483 550,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 55.

31. darování pozemku parc. č. 1917/3 ostat. pl. o výměře 43 051 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví statutárního města Olomouce do vlastnictví ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR dle důvodové zprávy bod č. 56.

32. darování pozemku parc. č. 710/6 ostat. pl. o výměře 14 396 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc z vlastnictví statutárního města Olomouce do vlastnictví ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR dle důvodové zprávy bod č. 57.

33. uzavření dohody mezi statutárním městem Olomouc a Vladimírem Schönem o přistoupení k závazku pana Jiřího Kotka vůči statutárnímu městu Olomouc z důvodu dlužného nájemného dle smluv o nájmu č. maj.práv./7/A/93/PL ze dne 11. 1. 1993 ve znění dodatku č. 1 ze dne 2. 5. 1997 a č. majpráv. 5866/R/99/Pl. ze dne 25. 11. 1999, a to nájemného za rok 2010 ve výši 7.000,- Kč a za období od 1. 1. 2011 do 30. 6. 2011 ve výši 3.472,- Kč, celkem 10.472,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 58.

 
2souhlasí  se zrušením závazku budoucí kupní smlouvy s manželi Jiřím a Hanou Bubníkovými dohodou dle důvodové zprávy bod č. 38.
 
3nevyhovuje žádosti  1. manželů Ing. Bohuslava a Marie Filipových o prodej části pozemku pozemku parc. č. 24/3 trvalý travní porost o výměře 257 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.

2. pana Josefa Čudy o prodej pozemku parc. č. 379/45 orná půda o výměře 59 m2 v k. ú. Týneček, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.

3. manželů Květoslava a Šárky Venclových o prodej části pozemku parc. č. 401/9 zahrada o výměře 368 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.

4. paní Růženy Chmelíčkové o prodej části pozemku parc. č. 57/10 orná půda o výměře 280 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.

5. Univerzity Palackého v Olomouci o darování budovy bez č.p./č.e. (jiná stavba) na pozemku parc. č. st. 1399 zast. pl. v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 9.

6. Mgr. Radoslava Lavičky o výkup pozemku parc. č. 722/3 orná půda o výměře 191 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc z vlastnictví společnosti eVECTOR group a.s. "v likvidaci" do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 13.

7. manželů Miroslava a Leony Pospíšilových o prodej pozemku parc. č. st. 237 zast. pl. o výměře 219 m2 v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 14.

8. manželů Mgr. Miroslava Valárika, Ph.D. a Lenky Valárikové o prodej budovy č. p. 183 (jiná stavba) s pozemkem parc. č. 1684/1 zast. pl. o výměře 1 075 m2 a pozemků parc. č. 1685 zahrada o výměře 915 m2 a parc. č. 1686/1 lesní pozemek o výměře 4 566 m2, vše v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou dle důvodové zprávy bod č. 15.

9. pana Richarda Raba o prodej pozemku parc. č. 612/28 ostat. pl. o výměře 142 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 16.

10. pana Petra Hofmana o prodej pozemku parc. č. 22/16 ostat. pl. o výměře 2 703 m2 v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 17.

11. pana Petra Hofmana o prodej pozemku parc. č. 22/15 ostat. pl. o výměře 1 235 m2 v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 18.

12. pana Petra Hofmana o prodej pozemku parc. č. 22/17 ostat. pl. o výměře 3 163 m2 v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 19.

13. pana Petra Hofmana o prodej pozemků parc. č. 1086/12 ostat. pl. o výměře 3 447 m2 a parc. č. 1086/14 ostat. pl. o výměře 1 944 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 20.

14. pana MUDr. Tomáše Prokeše o prodej pozemků parc. č. 75/4 ostat. pl. o výměře 263 m2, parc. č. 76/1 ostat. pl. o výměře 692 m2 a parc. č. 76/6 ostat. pl. o výměře 263 m2, vše v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 21.

15. manželů Bedřicha a Zoji Snášelových o prodej části pozemku parc. č. 1940 ostat. pl. o výměře 98 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 22.

16. pana Vladana Černého o uzavření budoucí kupní smlouvy na část pozemku parc. č. 600/1 ostat. pl. o výměře 55 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 23.

17. manželů Ivy a Arnolda Geigerových o prodej části pozemku parc. č. 600/1 ostat. pl. o výměře 88 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 24.

18. manželů Petra a Lenky Josefčukových o prodej části pozemku parc. č. 178/3 orná půda o výměře 405 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 25.

19. společnosti "M.K. Harazin, společnost s ručením omezeným" (spol. s r. o.) o prodej pozemků parc. č. 862 zahrada o výměře 2 111 m2 a parc. č. 863 zahrada o výměře 1 291 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouc, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 26.

20. společnosti PREFA TEC, a.s. o prodej části pozemku parc. č. 693/2 ostat. pl. o výměře 8 872 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 29.

21. společnosti SPINOPA REAL s. r. o. o výkup pozemku parc. č. st. 1257 zast. pl. o výměře 8 m2 a části pozemku parc. č. 724/16 ostat. pl. o výměře 348 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc z vlastnictví společnosti SPINOPA REAL s. r. o. do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 32.

22. společnosti R.A.D. Brno s.r.o. o darování nemovitostí v areálu bývalých kasáren v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 36.

23. manželů Jiřího a Hany Bubníkových o prodloužení termínu prodeje pozemku parc. č. 632 orná půda o výměře 641 m2 a části pozemku parc. č. 670/5 orná půda o výměře 146 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 38.

24. manželů Jiřího a Hany Bubníkových o prodej části pozemku parc. č. 670/5 orná půda o výměře 47 m2, v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 38.

25. paní Ivety Pavelkové o prodej pozemku parc. č. 805/18 ostat. pl. o výměře 2 m2 a části pozemku parc. č. 805/6 ostat. pl. o výměře 7 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 39.

26. společnosti GECO, a.s. o prodej pozemků parc. č. 1650/1 ostat. pl. o výměře 976 m2, parc. č. 1650/14 ostat. pl. o výměře 387 m2 a parc. č. 1961/2 ostat. pl. o výměře 363 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 40.

27. manželů Daniela a Petry Duškových o prodej části pozemku parc. č. 508/1 ostat. pl. o výměře 180 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 42.

28. společnosti SMP Net, s.r.o. o prodej části pozemku parc. č. 1001 o výměře 131 m2 (dle GP č. 1001/2 ostat. pl.) v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 43.

 
4revokuje  1. usnesení ZMO ze dne 9. 11. 2011, bod programu 3, bod 13. ve věci schválení prodeje částí pozemků parc. č. 1086/19 ostat. pl. (dle GP parc. č. 1086/51 ostat. pl.) o výměře 270 m2 a parc. č. 841/41 ostat. pl. (dle GP parc. č. 841/144 ostat. pl.) o výměře 32 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc společnosti URGA, s.r.o. za kupní cenu ve výši 276 600,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 31.

2. usnesení ZMO ze dne 23. 6. 2008, bod programu 4, bod 34 dodatku k důvodové zprávě ve věci schválení bezúplatného převodu části pozemku parc. č. 168/16 ostat. pl. o výměře 3 832 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Ministerstva obrany do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 35.

3. usnesení ZMO ze dne 29. 2. 2012, bod programu 3, bod 9. dodatku č. 1 k důvodové zprávě ve věci schválení prodeje pozemku parc. č. 1721/99 ostat. pl. o výměře 1 597 m2 a části pozemku parc. č. 1721/2 ostat. pl. (dle GP parc. č. 1721/102 ostat. pl.) o výměře 1 763 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc panu Janu Salačovi za kupní cenu ve výši 1 680 000,- Kč se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 41.

4. část usnesení ZMO ze dne ze dne 9. 11. 2011, bod programu 3, bod 14 důvodové zprávy ve věci výše kupní ceny při prodeji části pozemku parc. č. 104 ostat. pl. o výměře 94 m2 (dle GP parc. č. 104/2 ostat. pl.) v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc paní Františce Dlouhé a schvaluje kupní cenu ve výši 54 370,- Kč se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 44.

5. část usnesení ZMO ze dne 21. 9. 2009, bod programu 5, bod 25 důvodové zprávy ve věci schválení darování části pozemku parc. č. 1917 o výměře 44 366 m2 (dle GP parc. č. 1917/1) ostat. pl. v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví statutárního města Olomouce do vlastnictví ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR dle důvodové zprávy bod č. 56.

6. usnesení ZMO ze dne 15. 9. 2008, bod programu 4, bod 56 důvodové zprávy ve věci schválení darování části pozemku parc. č. 710/6 ost. pl. (dle GP parc. č. 710/38) o výměře 346 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc z vlastnictví statutárního města Olomouce do vlastnictví ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR dle důvodové zprávy bod č. 57.

7. usnesení ZMO ze dne 7. 9. 2011, bod programu 3, bod 36 ve věci schválení uzavření dohody uzavření dohody mezi statutárním městem Olomouc a Vladimírem Schönem o přistoupení k závazku Jiřího Kotka vůči statutárnímu městu Olomouc z důvodu dlužného nájemného dle smluv o nájmu č. maj.práv./7/A/93/PL ze dne 11. 1. 1993 ve znění dodatku č. 1 ze dne 2. 5. 1997 a č. majpráv. 5866/R/99/Pl. ze dne 25. 11. 1999 v celkové výši 14.000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 58. 

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý:
(objednaní klienti)
8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek:
(objednaní klienti)
8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu