Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

Předkládá:Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Zpracoval:

oddělení majetkových řízení a prodeje domů

 

 

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konaného dne  29. 2. 2012

 
Majetkoprávní záležitosti + dodatek č. 1 + dodatek č. 2
 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouc po projednání:

 
1schvaluje  1. společnosti BONITREAL s.r.o. vrácení náhrady za užívání a nájemného za pronájem částí pozemků parc. č. 124/6 o výměře 4 m2, parc. č. 79/30 o výměře 1 m2, parc. č. 79/31 o výměře 1 m2, parc. č. 125/2 o výměře 1 m2, parc. č. 125/6 o výměře 3 m2 a parc. č. 124/7 o výměře 2 m2, vše v k. ú. Olomouc – město, části pozemku parc. č. 590/3 o výměře 3 m2 a části pozemku parc. č. 792/1 o výměře 1 m2, vše v k. ú. Nová Ulice a části pozemku parc. č. 818/6 o výměře 1 m2 v k. ú. Hodolany, vše ostat. pl. obec Olomouc za období od 13. 7. 2011 do 31. 12. 2011 v celkové výši 70.131,- Kč bez DPH dle důvodové zprávy bod č. 1.

2. prodej části pozemku parc. č. 636 ostat. pl. o výměře 22 m2 (dle GP parc. č. 636/2) v k. ú. Nemilany, obec Olomouc a studny s pumpou, která se nachází na části pozemku parc. č. 636 ostat. pl. (dle GP parc. č. 636/2) v k. ú. Nemilany, obec Olomouc panu Pavlu Peňázovi za kupní cenu ve výši 36.140,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 8.

3. prodej pozemku parc. č. 735/38 ostat. pl. o výměře 42 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouce paní Evě Koháčkové za kupní cenu ve výši 70.612,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 9.

4. prodej pozemků parc. č. 855/10 ostat. pl. o výměře 29 m2 a parc. č. 855/13 ostat. pl. o výměře 107 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc společnosti HOPR TRADE CZ, s.r.o. za kupní cenu ve výši 118 020,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 10.

5. prodej části pozemku parc. č. 1117/1 ostat. pl. (dle GP parc. č. 1117/4) o výměře 2 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc manželům Petrovi a Iloně Souškovým za kupní cenu ve výši 9 500,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 11.

6. darování části pozemku parc. č. 619/1 ostat. pl. o výměře 27 m2 (dle GP parc. č. 619/3) v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc z vlastnictví statutárního města Olomouce do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace dle důvodové zprávy bod č. 12.

7. bezúplatný převod pozemku parc. č. 1089/5 ostat. pl. o výměře 164 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 13.

8. prodej pozemku parc. č. 51/1 ostat. pl. o výměře 3 810 m2, včetně zpevněné plochy hřiště, oplocení a 6 ks sloupů osvětlení, v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc panu Ing. Antonínu Tomečkovi za kupní cenu ve výši 2 000 000,- Kč se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 14.

9. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek parc. č. st. 1578 zast. pl. o výměře 660 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc se Společenstvím vlastníků jednotek pro dům s byty a nebytovými jednotkami (doposud bez kolaudace), stojící na pozemku parc. č. st. 1578 v kat. území Neředín, obec Olomouc při kupní ceně ve výši 990 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 17.

10. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na části pozemků parc. č. 1721/6 o výměře 3 562 m2, parc. č. 1648/1 o výměře 233 m2, parc. č. 1649/1 o výměře 55 m2 a parc. č. 1721/29 o výměře 23 m2, vše ostat. pl. v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc s Univerzitou Palackého v Olomouci při kupní ceně ve výši 3 406 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 18.

11. prominutí náhrady za užívání pozemku parc. č. 2240 ostat. pl. o výměře 16 308 m2 v k. ú. Grygov, obec Grygov bez právního titulu za období od 23. 9. 2009 do 31. 1. 2012 ve výši 284.130,- Kč panu Mgr. Jaroslavu Steidlovi dle důvodové zprávy bod č. 20.

12. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na části pozemků parc. č. 1721/6 ostat. pl. o výměře 3 232 m2 a parc. č. 1648/1 ostat. pl. o výměře 71 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc se společností ColorWest s.r.o. při kupní ceně ve výši 1 271 655,- Kč se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 26.

13. prodej části pozemku parc. č. 779/3 orná půda (dle GP parc. č. 779/3 orná půda) o výměře 4 134 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc společnosti Dražby.net s.r.o. za kupní cenu ve výši 3 431 220,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 27.

14. prodej části pozemku parc. č. 480 ostat. pl. (dle GP parc. č. 480/2 ostat. pl.) o výměře 48 m2 panu Vladimíru Zvěřovi za kupní cenu ve výši 17 567,- Kč, části pozemku parc. č. 480 ostat. pl. (dle GP parc. č. 480/3 ostat. pl.) o výměře 49 m2 paní Ing. Soně Petrové za kupní cenu ve výši 17 867,- Kč a části pozemku parc. č. 480 ostat. pl. (dle GP parc. č. 480/1 ostat. pl.) o výměře 97 m2 panu Stanislavu Jeřábkovi za kupní cenu ve výši 32 267,- Kč, vše v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 28.

15. prodej pozemku parc. č. st. 1205/9 zast. pl. a nádvoří o výměře 18 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc manželům Ing. Evženovi a Mgr. Janě Horáčkovým za kupní cenu ve výši 15.440,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 29.

16. uzavření dodatku č. 1 k plánovací č. MAJ-IN-PS/21/2010/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc a manžely Jaromírem a Emilií Lošťákovými dle důvodové zprávy dle důvodové zprávy bod č. 30.

17. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-B/29/2010/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc a manžely Jaromírem a Emilií Lošťákovými dle důvodové zprávy bod č. 31.

18. uzavření smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy na stavby parkovacího zálivu a chodníku na pozemcích parc. č. 148/4 ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č. 75/1 ostatní plocha, zeleň, vše v k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc, mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a Zdeňkem Vránkem jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod č. 32.

 
2nevyhovuje žádosti  1. společnosti BONITREAL s.r.o. o vrácení nájemného, které zaplatila za společnost SECOM LTD, spol. s r.o., za pronájem pozemků pronajatých dle smluv o nájmu č. MAJ-EM-NS/24/2006/Gl a č. MAJ-EM-NS/17/2008/Plh, na kterých byla umístěna reklamní zařízení typu MIDIBOARD, v celkové výši 227.439,- Kč a o vrácení náhrady za užívání těchto pozemků, za období ode dne skončení nájemních smluv uzavřených se společností SECOM LTD, spol. s r.o. do dne uzavření nové smlouvy o nájmu se společností BONITREAL s.r.o., ve výši 57.391,- Kč, kterou rovněž společnost BONITREAL s.r.o. zaplatila za společnost SECOM LTD, spol. s r.o., vše na základě dohody o přistoupení k závazku ze dne 13. 7. 2011 dle důvodové zprávy bod č. 1.

2. společnosti K - stav stavební a.s. o prodej budovy č. p. 363 (objekt technického vybavení) s pozemkem parc. č. st. 510 zast. pl. o výměře 391 m2, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc – (HS Nedvědova) dle důvodové zprávy bod č. 4.

3. společnosti POLIKLINIKA OLOMOUC spol. s r. o. o prodej části pozemku parc. č. 105/1 ostat. pl. o výměře 216 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.

4. společnosti AUTOMON servis s.r.o. o prodej pozemků parc. č. 88/3 orná půda o výměře 1 573 m2 a parc. č. 98/1 orná půda o výměře 2 381 m2, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 6.

5. pana Viktora Novotného o prodej části pozemku parc. č. 1296/1 ostat. pl. o výměře 450 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 7.

6. ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o úplatný převod pozemku parc. č. 1089/5 ostat. pl. o výměře 164 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 13.

7. společenství vlastníků jednotek domu Kosmonautů 23,25 Olomouc o prodej pozemku parc. č. 624/7 ostat. pl. o výměře 3 378 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 16.

8. pana Jiřího Čeloucha o revokaci části usnesení ZMO ze dne 9. 11. 2011, bod programu 3, bod 23 ve věci výše kupní ceny za prodej pozemku parc. č. 1253/9 trvalý travní porost o výměře 2 234 m2 v k. ú. Hynkov, obec Příkazy dle důvodové zprávy bod č. 19.

9. manželů Miroslava a Blanky Bačových o prodej části pozemku parc. č. 295/1 orná půda o výměře 129 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 21.

10. pana Pavla Kubalíka o prodej části pozemku parc. č. 525 zahrada o výměře 205 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 22.

11. společnosti MASTR-GROUP s.r.o. o prodej pozemků parc. č. 913/42 orná půda o výměře 1 327 m2 a parc. č. 2118 ostat. pl. o výměře 868 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 24.

12. paní Ireny Kabelíkové o prodej části pozemku parc. č. 121/2 ostat. pl. o výměře 10 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 25.

13. paní Ireny Kabelíkové o prodej části pozemku parc. č. 1072 ostat. pl. o výměře 20 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 25.

 
3revokuje  1. část usnesení ZMO ze dne 9. 11. 2011, bod programu 3, bod 3 dodatku k důvodové zprávě ve věci výše kupní ceny při prodeji pozemku parc. č. 2/26 trvalý travní porost o výměře 85 m2 a části pozemku parc. č. 2/95 ostat. pl. o výměře 8 m2 (dle GP díl „a“), vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc manželům Jiřímu a Iloně Duškovým a schvaluje kupní cenu ve výši 106 163,-Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.

2. usnesení ZMO ze dne 27. 4. 2011, bod programu 3, bod 36 důvodové zprávy, ve věci schválení odprodeje pozemku parc. č. 139/39 zahrada o výměře 256 m2 a části pozemku parc. č. 139/2 ostat. pl. o výměře 29 m2 (dle GP díl „a“), vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc paní Barboře Látalové za kupní cenu ve výši 295 470,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 3.

3. usnesení ZMO ze dne 23. 2. 2011 bod programu 6, bod 19 ve věci schválení uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na část pozemku parc. č. 619/1 ostat. pl. o výměře 45 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc s Olomouckým krajem dle důvodové zprávy bod č. 12.

4. usnesení ZMO ze dne 21. 12. 2010, bod programu 3, bod 16 důvodové zprávy ve věci schválení odprodeje části pozemku parc. č. 624/7 ostat. pl. (dle GP parc. č. 624/43 ostat. pl.) o výměře 56 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc společnosti MIA spol. s r.o. za kupní cenu ve výši 71 240,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 15.

5. usnesení ZMO ze dne 30. 11. 2009, bod programu 4, bod 2 ve věci schválení odprodeje pozemků parc. č. 700/1 o výměře 24 m2, parc. č. 700/2 o výměře 60 m2, parc. č. 699/1 o výměře 24 m2 a parc. č. 699/2 o výměře 66 m2, vše lesní pozemek v k. ú. Lošov, obec Olomouc manželům Jiřímu a Lucii Krlišovým za kupní cenu ve výši 109 500,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 23.

 
4schvaluje  1. prodej pozemku parc. č. st. 166 zast. pl. o výměře 1 457 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc Univerzitě Palackého v Olomouci za kupní cenu ve výši 2 403 000,- Kč dle dodatku č. 1 důvodové zprávy bod č. 1.

2. prodej části pozemku parc. č. 768/1 ostat. pl. o výměře 59 m2 (dle GP parc. č. 768/3) a části pozemku parc. č. 770/1 orná půda o výměře 39 m2 (dle GP parc. č. 770/4), vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc paní Drahomíře Kravčenkové za kupní cenu ve výši 49 000,- Kč se zdůvodněním dle dodatku č. 1 důvodové zprávy bod č. 2.

3. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek parc. č. 147/2 orná půda o výměře 420 m2 v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc s panem Petrem Coufalem při kupní ceně ve výši 483 000,- Kč dle dodatku č. 1 důvodové zprávy bod č. 8.

4. prodej pozemku parc. č. 1721/99 ostat. pl. o výměře 1 597 m2 a části pozemku parc. č. 1721/2 ostat. pl. (dle GP parc. č. 1721/102 ostat. pl.) o výměře 1 763 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc panu Janu Salačovi za kupní cenu ve výši 1 680 000,- Kč se zdůvodněním dle dodatku č. 1 důvodové zprávy bod č. 9.

5. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemky parc. č. 1652 zahrada o výměře 93 m2, parc. č. 1651/1 orná půda o výměře 234 m2 a části pozemků parc. č. 1651/2 orná půda o výměře 375 m2, parc. č. 1651/3 orná půda o výměře 852 m2, parc. č. 1651/4 orná půda o výměře 1 413 (vše dle GP parc. č. 1651/3 orná půda o celkové výměře 2 967 m2) a parc. č. 1961/1 ostat. pl. (dle GP parc. č. 1961/4 ostat. pl.) o výměře 34 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc se společností Josef KVAPIL a.s. při kupní ceně ve výši 255 085,- Kč se zdůvodněním dle dodatku č. 1 důvodové zprávy bod č. 10.

6. prodej pozemku parc. č. 1721/85 zast. pl. o výměře 1 314 m2 a části pozemku parc. č. 1721/6 ostat. pl. (dle GP parc. č. 1721/104 ostat. pl.) o výměře 1 429 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc společnosti COMET OBALY, s. r. o. za kupní cenu ve výši 960 050,- Kč se zdůvodněním dle dodatku č. 1 důvodové zprávy bod č. 11.

7. uzavření smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy na stavbu veřejného osvětlení budovaného v rámci stavby „Centrum vzdělání a vědy Přírodovědecké fakulty, UP Olomouc“, na pozemcích parc. č. 1963/1 ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č. 1963/12 ostatní plocha, jiná plocha, vše v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a Univerzitou Palackého Olomouc jako budoucím dárcem dle dodatku č. 1 důvodové zprávy bod č. 12.

8. uzavření darovací smlouvy na stavbu SO 52.1 vodovodu vybudovaného v rámci stavby “Vzdělávací centrum pro slabozraké Olomouc - Hejčín“, na pozemcích parc. č. 527/4 ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 343/2 ostatní plocha, jiná plocha a parc. č. 527/5 ostatní plocha, jiná plocha, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, mezi Olomouckým krajem jako dárcem a statutárním městem Olomouc jako obdarovaným v celkové pořizovací a zůstatkové hodnotě ve výši 685.869,- Kč, včetně DPH dle dodatku č. 1 důvodové zprávy bod č. 14.

9. uzavření smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy na stavbu10 venkovních parkovacích stání budovanou v rámci stavby „Nadstavba kotelny ul. Polská“ na pozemku parc. č. 323/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a společností DIS Sorbi s.r.o. jako budoucím dárcem dle dodatku č. 1 důvodové zprávy bod č. 15.

10. uzavření darovací smlouvy na stavby komunikace a zpevněné plochy – Etapa 1 Dílčí část, mimo chodníků u objektů č.4 a č. 5 vybudované v rámci stavby “Obytný soubor Kaskády Hejčín – komunikace a zpevněné plochy“, na pozemcích parc č. 315/10 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 312/3 orná půda, parc. č. 309 orná půda, parc. č. 310/1 orná půda, parc. č. 292/5 orná půda, parc. č. 292/2 orná půda a parc. č. 313 trvalý travní porost, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc a pozemku parc. č. 1033 ostatní plocha, jiná plocha, v k. ú. Řepčín, obec Olomouc, mezi společností Kaskády Hejčín s.r.o. jako dárcem a statutárním městem Olomouc jako obdarovaným v celkové pořizovací a zůstatkové hodnotě ve výši 6.039.850,47 Kč, včetně DPH dle dodatku č. 1 důvodové zprávy bod č. 16.

11. uzavření plánovací smlouvy na infrastrukturní stavby SO 52 plynovod, SO 53 vodovod, SO 54 splašková tlaková kanalizace a splašková gravitační kanalizace, SO 55 veřejné osvětlení a SO 60 místní obslužná komunikace, budované v rámci stavby „Rodinný dům ve Slavoníně, obslužná komunikace a inženýrské sítě“ na pozemcích parc. č. 1232/11 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 1232/9 ostatní plocha, silnice, parc. č. 1232/12 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 1154 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 776/2 orná půda a parc. č. 776/3 orná půda, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, mezi statutárním městem Olomouc a Mgr. Marcelem Kubisem dle dodatku č. 1 důvodové zprávy bod č. 17.

12. uzavření smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy na infrastrukturní stavby SO 55 veřejné osvětlení a SO 60 místní obslužná komunikace, budované v rámci stavby „Rodinný dům ve Slavoníně, obslužná komunikace a inženýrské sítě“, na pozemcích parc. č. 1232/12 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 1154 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 776/2 orná půda a parc. č. 776/3 orná půda, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a Mgr. Marcelem Kubisem jako budoucím dárcem dle dodatku č. 1 důvodové zprávy bod č. 18.

 
5nevyhovuje žádosti  1. Univerzity Palackého v Olomouci o darování pozemku parc. č. st. 166 zast. pl. o výměře 1 457 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle dodatku č. 1 důvodové zprávy bod č. 1.

2. společnosti F-Munitor, s.r.o. o revokaci usnesení ZMO ze dne 21. 12. 2011, bod programu 3, bod 2 dodatku k důvodové zprávě ve věci neschválení uzavření dodatku č. 1 ke směnné smlouvě se společností F-Munitor, s.r.o. dle dodatku č. 1 důvodové zprávy bod č. 3.

3. pana Ing. Miroslava Brezovského o prodej části pozemku parc. č. 105/78 ostat. pl. o výměře 125 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc dle dodatku č. 1 důvodové zprávy bod č. 4.

4. manželů Marie a Ing. Jaroslava Kolajových o revokaci části usnesení ZMO ze dne 9. 11. 2011, bod programu 3, bod 12. důvodové zprávy ve věci výše kupní ceny za prodej pozemku parc. č. 1106/71 zahrada o výměře 411 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc dle dodatku č. 1 důvodové zprávy bod č. 6.

5. společnosti REKOS stavební společnost, spol. s r.o. o prodej pozemků parc. č. 1651/1 orná půda o výměře 234 m2, parc. č. 1651/2 orná půda o výměře 413 m2, parc. č. 1651/3 orná půda o výměře 1 372 m2, parc. č. 1651/4 orná půda o výměře 2 436 m2 a parc. č. 1652 zahrada o výměře 93 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle dodatku č. 1 důvodové zprávy bod č. 10.

 
6revokuje  1. usnesení ZMO ze dne 22. 6. 2009, bod programu 4, bod 55 ve věci schválení odprodeje části pozemku parc. č. 768/1 ostat. pl. o výměře 59 m2 (dle GP díl „a“) a části pozemku parc. č. 770/1 orná půda o výměře 40 m2 (dle GP díl „b“), vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc paní Drahomíře Kravčenkové za kupní cenu ve výši 108 902,- Kč dle dodatku č. 1 důvodové zprávy bod č. 2.

2. usnesení ZMO ze dne 22. 6. 2010, bod programu 4, bod 6 dodatku k důvodové zprávě ve věci trvání na usnesení ZMO ze dne 22. 6. 2009, bod programu 4, bod 55 ve věci schválení odprodeje části pozemku parc. č. 768/1 ostat. pl. o výměře 59 m2 (dle GP díl „a“) a části pozemku parc. č. 770/1 orná půda o výměře 40 m2 (dle GP díl „b“), vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc paní Drahomíře Kravčenkové za kupní cenu ve výši 108 902,- Kč dle dodatku č. 1 důvodové zprávy bod č. 2.

3. usnesení ZMO ze dne 9. 11. 2011, bod programu 3, bod 33 důvodové zprávy ve věci uzavření darovací smlouvy na stavby komunikace a zpevněné plochy – Etapa 1 Dílčí část, mimo chodníků u objektů č.4 a č. 5 vybudované v rámci stavby “Obytný soubor Kaskády Hejčín – komunikace a zpevněné plochy“, na pozemcích parc č. 315/10 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 312/3 orná půda, parc. č. 309 orná půda, parc. č. 310/1 orná půda, parc. č. 292/5 orná půda, parc. č. 292/2 orná půda a parc. č. 313 trvalý travní porost, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, mezi společností Kaskády Hejčín s.r.o. jako dárcem a statutárním městem Olomouc jako obdarovaným v celkové pořizovací a zůstatkové hodnotě ve výši 6.039.850,47 Kč, včetně DPH dle dodatku č. 1 důvodové zprávy bod č. 16.

 
7nesouhlasí  s nabytím pozemků p. č. 2186/5 o výměře 6 m2 a p. č. 2186/6 o výměře 13 m2, druh pozemků: zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Zlaté Hory v Jeseníkách, obec Zlaté Hory dle dodatku č. 1 důvodové zprávy bod č. 5.
 
8schvaluje  1. výkup pozemků parc. č. 222 o výměře 5 362 m2 a parc. č. 305 o výměře 5 104 m2, oba ostat. pl. v k. ú. Neředín, obec Olomouc z vlastnictví pana Roberta Dvořáka (id. podíl 1/2) a paní Renáty Dvořákové (id. podíl 1/2) do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 4 000 000,- Kč dle dodatku č. 2 důvodové zprávy bod č. 1.

2. prominutí části nájemného za rok 2011 ve výši 148 640,- Kč a části nájemného za rok 2012 ve výši 148 640,- Kč u pronájmu částí pozemků parc. č. 315/9 ostat. pl. o výměře 769 m2, parc. č. 556/1 ostat. pl. o výměře 175 m2 a parc. č. 223 ostat. pl. o výměře 1 539 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc společnosti EURO Enterprise, s.r.o. dle dodatku č. 2 důvodové zprávy bod č. 2.

3. prodej pozemku parc. č. st. 589 zast. pl. o výměře 360 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, za kupní cenu celkem ve výši 1 806 582,- Kč, z toho pozemek 1 803 600,- Kč a náklady 2 982,- Kč, a to ideální podíl 1/2 shora uvedené nemovitosti manželům Ing. Vladimíru a Ludmile Začalovým za kupní cenu ve výši 903 291,- Kč a ideální podíl 1/2 shora uvedené nemovitosti manželům Pavlu a Lucii Doleželovým za kupní cenu ve výši 903 291,- Kč se zdůvodněním dle dodatku č. 2 důvodové zprávy bod č. 3.

4. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na části pozemků parc. č. 1647/3 orná půda o výměře 1 814 m2, parc. č. 1647/4 orná půda o výměře 2 015 m2, parc. č. 1647/5 ostat. pl. o výměře 1 190 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc se společností HOPI POPI, a.s. při kupní ceně ve výši 1 932 315,- Kč se zdůvodněním dle dodatku č. 2 důvodové zprávy bod č. 6.

5. prodej části pozemku parc. č. 401/1 ostat. pl. o výměře 58 m2 (dle GP parc. č. 401/3 ostat. pl.) a parc. č. 402/1 zahrada o výměře 66 m2 (dle GP parc. č. 402/3 zahrada), vše v k. ú. Lošov, obec Olomouc manželům Danielu a Janě Zachari za kupní cenu ve výši 120 608,- Kč se zdůvodněním dle dodatku č. 2 důvodové zprávy bod č. 7.

6. bezúplatný převod pozemku parc. č. 17/1 ost. pl. o výměře 716 m2 včetně chodníku, komunikace a trvalých porostů v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouc dle dodatku č. 2 důvodové zprávy bod č. 8.

7. směnu části pozemku parc. č. 120 zast. pl. o výměře 1 m2 (dle GP díl "f") v k. ú. Radíkov u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví Ing. Romana Dvořáka za část pozemku parc. č. 122 ostat. pl. o výměře 1 m2 (dle GP díl "c") v k. ú. Radíkov u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle dodatku č. 2 důvodové zprávy bod č. 9.

8. prodej pozemků parc. č. 494/2 orná půda o výměře 382 m2 a parc. č. 494/3 zast. pl. o výměře 92 m2, vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc, a to ideální podíl 1/2 shora uvedených nemovitostí panu Adamu Šrámkovi za kupní cenu ve výši 213 537,- Kč a ideální podíl 1/2 shora uvedených nemovitostí paní Mgr. Michaele Kouřilové za kupní cenu ve výši 213 537,- Kč dle dodatku č. 2 důvodové zprávy bod č. 10.

9. prodej pozemků parc. č. 552 zast. pl. o výměře 38 m2 a parc. č. 553 zahrada o výměře 685 m2, vše v k. ú. Lošov, obec Olomouc, a to ideální podíl 1/2 shora uvedených nemovitostí paní Margitě Bartkové za kupní cenu ve výši 109 700,- Kč a ideální podíl 1/2 shora uvedených nemovitostí panu Pavlu Veselskému za kupní cenu ve výši 109 700,- Kč dle dodatku č. 2 důvodové zprávy bod č. 11.

 
9nevyhovuje žádosti  1. manželů Ing. Vladimíra a Ludmily Začalových a manželů Pavla a Lucie Doleželových o prodej části pozemku parc. č. st. 589 zast. pl. o výměře 300 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle dodatku č. 2 důvodové zprávy bod č. 3.

2. obce Horka nad Moravou o prodej části pozemku parc. č. 99/1 ostat. pl. o výměře 171 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle dodatku č. 2 důvodové zprávy bod č. 4.

3. obce Horka nad Moravou o prodej části pozemku parc. č. 104/1 ostat. pl. o výměře 171 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle dodatku č. 2 důvodové zprávy bod č. 4.

4. obce Horka nad Moravou o prodej části pozemku parc. č. 124/4 ostat. pl. o výměře 171 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle dodatku č. 2 důvodové zprávy bod č. 4.

5. manželů Ludmily a Karla Očenáškových o prodej části pozemku parc. č. 736 ostat. pl. o výměře 9 m2 a části pozemku parc. č. 5/8 ostat.pl. o výměře 13 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle dodatku č. 2 důvodové zprávy bod č. 5.

 
10revokuje  1. usnesení ZMO ze dne 7. 9. 2011, bod programu 3, bod 22 ve věci schválení prodeje pozemku parc. č. st. 589 zast. pl. o výměře 360 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, a to ideální podíl 1/2 shora uvedené nemovitosti manželům Ing. Vladimíru a Ludmile Začalovým za kupní cenu ve výši 1 850 091,- Kč a ideální podíl 1/2 shora uvedené nemovitosti manželům Pavlu a Lucii Doleželovým za kupní cenu ve výši 1 850 091,- Kč dle dodatku č. 2 důvodové zprávy bod č. 3.

2. usnesení ZMO ze dne 23. 2. 2011, bod programu 6, bod 16 ve věci schválení bezúplatného převodu pozemku parc. č. 17/1 ost. pl. o výměře 716 m2 včetně chodníku a komunikace v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouc dle dodatku č. 2 důvodové zprávy bod č. 8. 

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý:
(objednaní klienti)
8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek:
(objednaní klienti)
8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu