Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

Předkládá:Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Zpracoval:

Mgr. Jaroslav Klimeš

 

 

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konaného dne  29. 2. 2012

 
Majetkoprávní záležitosti OI
 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouc po projednání:

 
1bere na vědomí  předloženou důvodovou zprávu.
 
2schvaluje  uzavření kupní smlouvy na nově vzniklý pozemek parc.č. 1346/5 ostatní plocha o výměře 63 m2 v k.ú. Droždín, obec Olomouc, který je ve vlastnictví ČR, právo hospodařit s majetkem státu Lesy České republiky, s.p., za kupní cenu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 1 důvodové zprávy.
 
3schvaluje  uzavření dodatku č. 2 k Dohodě o spolupráci obcí ze dne 29.6.2006, č. SmOl/OI/14/173/2006/Hp, ve znění dodatku č. 1 ze dne 13.5.2008 (dále jen „Dohoda“), kterým bude tato Dohoda změněna následovně: 1. v článku I. Dohody se věta „Smluvní strany budou podílovými spoluvlastníky cyklostezky po dobu 10 let od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, a to statutární město Olomouc k podílu ideálních 80% a obec Samotišky k podílu ideálních 20%.“ mění tak, že „Smluvní strany budou podílovými spoluvlastníky cyklostezky od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí do provedení vzájemného majetkoprávního vypořádání, a to statutární město Olomouc k podílu ideálních 80% a obec Samotišky k podílu ideálních 20%.“ 2. v článku III., odstavci III.1 Dohody se věta „Po uplynutí doby 10 let od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí na cyklostezku se smluvní strany vypořádají tak, že část cyklostezky ležící na území statutárního města Olomouc (0,466 km – 1,968 km, k.ú. Chválkovice) bude převedena do výlučného vlastnictví statutárního města Olomouc a část cyklostezky ležící na území obce Samotišky (1,968 km – 2,620 km, k.ú. Samotíšky) bude převedena do výlučného vlastnictví obce Samotišky.“ mění tak, že „Po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí na cyklostezku se smluvní strany vypořádají tak, že část cyklostezky ležící na území statutárního města Olomouc (0,466 km – 1,968 km, k.ú. Chválkovice) bude převedena do výlučného vlastnictví statutárního města Olomouc a část cyklostezky ležící na území obce Samotišky (1,968 km – 2,620 km, k.ú. Samotíšky) bude převedena do výlučného vlastnictví obce Samotišky.“, dle bodu 2 dodatku č. 1 důvodové zprávy.
 
4schvaluje  uzavření dohody o majetkoprávním vypořádání stavby „Chválkovice – Samotíšky, cyklostezka“, org. 4310, kdy část této cyklostezky ležící na území statutárního města Olomouc (0,466 km – 1,968 km, k.ú. Chválkovice) bude náležet do výlučného vlastnictví statutárního města Olomouc a část této cyklostezky ležící na území obce Samotišky (1,968 km – 2,620 km, k.ú. Samotíšky) bude náležet do výlučného vlastnictví obce Samotišky, dle bodu 3 dodatku č. 1 důvodové zprávy.


 

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý:
(objednaní klienti)
8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek:
(objednaní klienti)
8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu