Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

Předkládá:Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Zpracoval:

oddělení majetkových řízení a prodeje domů

 

 

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konaného dne  29. 2. 2012

 
Prodej domů
 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouc po projednání:

 
1bere na vědomí  předloženou důvodovou zprávu.
 
2schvaluje  prodej pozemku parc. č. 414/28, zahrada, o výměře 221 m2, v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, do SJM manželům MUDr. Petru a Mgr. Marii Tomančákovým, za kupní cenu celkem 152.000,- Kč, z toho pozemek 150.000,- Kč a náklady 2.000,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.1.
 
3schvaluje  prodej pozemku parc. č. 368/6, zahrada, o výměře 846 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, MUDr. Evě Fritschové, za kupní cenu celkem 602.000,- Kč, z toho pozemek 600.000,- Kč a náklady 2.000,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.2.
 
4schvaluje  prodej pozemku parc. č. st. 804, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 144 m2, a pozemku parc. č. 399/62, zahrada, o výměře 402 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, Mgr. Marku Dostálovi, za kupní cenu celkem 290.000,- Kč, z toho pozemek parc. č. st. 804, zastavěná plocha a nádvoří, 36.000,- Kč, pozemek parc. č. 399/62, zahrada, 250.000,- Kč a náklady 4.000,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.3.
 
5schvaluje  prodej pozemku parc. č. st. 119, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 471 m2, v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, za kupní cenu celkem 123.000,- Kč, z toho za pozemek 120.000,- Kč a náklady 3.000,- Kč, a to podíl 2376/5773 do SJM manželům Ing. Martinu Smutnému a Ing. Haně Smutné za kupní cenu 50.623,- Kč, podíl 42/251 panu Michalu Svákovi za kupní cenu 20.582,- Kč, podíl 800/5773 paní Bc. Martině Svákové za kupní cenu 17.045,- Kč, a podíl 1631/5773 panu Liboru Záhumenskému za kupní cenu 34.750,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.4.
 
6schvaluje  prodej pozemku parc. č. 339/6, zahrada, o výměře 53 m2, v k. ú. Povel, obec Olomouc, za kupní cenu ve výši 11.000,- Kč, z toho pozemek 8.000,- Kč a náklady 3.000,- Kč, a to ideální podíl o velikosti 1/2 do SJM manželům Josefu Dufkovi a Jiřině Dufkové za kupní cenu 5.500,- Kč, ideální podíl o velikosti 1/6 panu Ing. Davidu Neumannovi za kupní cenu 1.833,- Kč, a ideální podíl o velikosti 2/6 paní Mgr. Petře Neumannové za kupní cenu 3.667,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.5.
 
7nevyhovuje žádosti  Společenství vlastníků jednotek Polská 427/48, Olomouc ve věci prodeje části pozemku parc. č. 320/1, ostatní plocha, o výměře cca 770 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.6.
 
8revokuje  usnesení ZMO ze dne 09. 11. 2011, bod 5, část 21, ve věci prodeje pozemku parc. č. st. 91/5, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 425 m2, v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, do podílového spoluvlastnictví kupujících, a to id. 1 Společenství pro dům Selské náměstí 484/63, 483/61 Olomouc – Chválkovice a id. 1 Společenství vlastníků Selské náměstí 485/65, Olomouc-Chválkovice, za kupní cenu celkem 263.625,- Kč, z toho pozemek 260.625,- Kč a náklady 3.000,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.7.
 
9schvaluje  prodej pozemku parc. č. st. 91/5, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 425 m2, v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, do podílového spoluvlastnictví kupujících, a to id. 1 Společenství pro dům Selské náměstí 484/63, 483/61 Olomouc – Chválkovice a id. 1 Společenství vlastníků Selské náměstí 485/65, Olomouc-Chválkovice, za kupní cenu celkem 183.625,- Kč, z toho pozemek 180.625,- Kč a náklady 3.000,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.7.
 
10nevyhovuje žádosti  Miluše Rendárové, Aloise Bubeníka, Anny Ponížilové a manželů Marie a Pavla Doleželových ve věci prodeje pozemku parc. č. 79/16, zahrada, o výměře 314 m2, a pozemku parc. č. 79/17, ostatní plocha, o výměře 88 m2, vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.8.
 
11nevyhovuje žádosti  Zbyňka Halase ve věci prodeje pozemku parc. č. 79/16, zahrada, o výměře 314 m2, a pozemku parc. č. 79/17, ostatní plocha, o výměře 88 m2, vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.9
 
12nevyhovuje žádosti  pana Roberta Dvořáka a paní Renáty Dvořákové ve věci směny pozemků parc. č. 222 o výměře 5 362 m2, a parc. č. 305 o výměře 5 104 m2, oba ostatní plocha, a pozemku parc. č. 420/62, orná půda, o výměře 2 743 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc, ve vlastnictví pana Roberta Dvořáka (id. podíl 1/2) a paní Renáty Dvořákové (id. podíl 1/2) za nebytový prostor v budově č.p. 889 (Masarykova třída 3) – bývalá restaurace U Dášenky, dle prohlášení vlastníka nebytová jednotka č. 889/101 v budově č. p. 889 na pozemku parc. č. st. 790, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 6686/21958 na společných částech budovy č. p. 889 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 6686/21958 na pozemku parc. č. st. 790, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, ve vlastnictví statutárního města Olomouce a byt č. 4 v budově č. p. 889 (Masarykova třída 3) dle prohlášení vlastníka bytová jednotka č. 889/1 v budově č. p. 889 na pozemku parc. č. st. 790, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1704/21958 na společných částech budovy č. p. 889 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1704/21958 na pozemku parc. č. st. 790, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, ve vlastnictví statutárního města Olomouce, dle důvodové zprávy bod 1.10.
 
13nevyhovuje žádosti  pana Roberta Dvořáka a paní Renáty Dvořákové ve věci směny pozemků parc. č. 222 o výměře 5 362 m2, a parc. č. 305 o výměře 5 104 m2, oba ostatní plocha, a pozemku parc. č. 420/62, orná půda, o výměře 2 743 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc, ve vlastnictví pana Roberta Dvořáka (id. podíl 1/2) a paní Renáty Dvořákové (id. podíl 1/2) za nebytový prostor v budově č.p. 889 (Masarykova třída 3) – bývalá restaurace U Dášenky, dle prohlášení vlastníka nebytová jednotka č. 889/101 v budově č. p. 889 na pozemku parc. č. st. 790, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 6686/21958 na společných částech budovy č. p. 889 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 6686/21958 na pozemku parc. č. st. 790, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, ve vlastnictví statutárního města Olomouce, dle důvodové zprávy bod 1.10.
 
14nevyhovuje žádosti  manželů Dvořákových o odprodej bytu č. 4 v budově č. p. 889 (Masarykova třída 3) na pozemku parc. č. st. 790, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.10.
 
15trvá  na původním záměru prodat budovu č. p. 889 (Masarykova třída 3) na pozemku parc. č. st. 790 a pozemek parc. č. st. 790, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc s tím, že prodej předmětných nemovitostí bude realizován po ukončení protipovodňových opatření v rámci stavby - Morava, Olomouc - zvýšení kapacity koryta, II. B etapa. dle důvodové zprávy bod 2.1.
 
16nevyhovuje  žádostem nájemců o odprodej budovy nebo jednotlivých bytů nebo nebytových prostor v budově č. p. 889 (Masarykova třída 3) na pozemku parc. č. st. 790 a pozemku parc. č. st. 790, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, a žádosti o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na byty a nebytové prostory v budově č. p. 889 (Masarykova třída 3) na pozemku parc. č. st. 790 a pozemek parc. č. st. 790, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.1.
 
17souhlasí  se změnou prohlášení vlastníka budovy č. p. 79 (tř. Svornosti 1, 1a) na pozemku parc. č. st. 109, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 668 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, a to z důvodu změny rozsahu pozemku pod budovou č. p. 79 dle geometrického plánu č. 1309-014/2006, dle důvodové zprávy bod 2.2.
 
18souhlasí  s bezúplatným nabytím spoluvlastnického podílu ve výši 9328/47000640 k pozemku parc. č. st. 109, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, na základě smlouvy o výstavbě uzavřené mezi Markem Číhalem, stavebníkem a vlastníkem rekonstruované bytové jednotky č. 79/10, a všemi vlastníky jednotek v domě č. p. 79 na pozemku parc. č. st. 109, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.2.
 
19souhlasí  se změnou spoluvlastnického podílu na společných částech domu č. p. 79 (tř. Svornosti 1, 1a) a spoluvlastnického podílu k pozemku parc. č. st. 109, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, náležejícího k bytové jednotce č. 79/4 v domě č. p. 79 (tř. Svornosti 1, 1a) v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, na základě smlouvy o výstavbě uzavřené mezi Markem Číhalem, stavebníkem a vlastníkem rekonstruované bytové jednotky č. 79/10, a všemi vlastníky jednotek v domě č. p. 79 na pozemku parc. č. st. 109, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.2.
 
20nevyhovuje žádosti  pana Daniela Krušofta o snížení kupní ceny za bytovou jednotku č. 95/2 v domě č. p. 95 (Blažejské náměstí 10) na pozemku parc. č. st. 519, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1066/4516 na společných částech domu č. p. 95 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1066/4516 na pozemku parc. č. st. 519, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.3.
 
21schvaluje  prodej bytové jednotky č. 553/1 v budově č. p. 553, 554 (Trnkova 20, 22) na pozemku parc. č. st. 854, 855, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 679/28008 na společných částech budovy č. p. 553, 554, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, panu Antonínu Melichárkovi, za kupní cenu ve výši 1.180.000,- Kč, dle důvodové zprávy bod 2.4.
 
22schvaluje  prodej budovy č. p. 195 (Dolní náměstí 6) na pozemku parc. č. st. 616, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 616, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 998 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, a to se všemi součástmi a příslušenstvím, po jednotkách dle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, za kupní ceny uvedené v příloze č. 1 dodatku č. 1 důvodové zprávy bod 1.1.
 
23nevyhovuje žádosti  paní Karly Mückové ve věci přičlenění třech komor ke svému bytu za účelem vybudování kuchyně v budově č. p. 195 (Dolní náměstí 6) na pozemku parc. č. st. 616, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle dodatku č. 1 důvodové zprávy bod 1.1.
 
24nevyhovuje žádosti  nájemců domu Dolní náměstí 6 ve věci snížení kupních cen za bytové jednotky v domě č. p. 195 (Dolní náměstí 6) na pozemku parc. č. st. 616, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle dodatku č. 1 důvodové zprávy bod 1.1.
 
25schvaluje  prodej nebytové jednotky č. 195/1 v budově č. p. 195 (Dolní náměstí 6) na pozemku parc. č. st. 616, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1974/22186 na budově č. p. 195 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1974/22186 na pozemku parc. č. st. 616, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, panu Josefu Endlovi za kupní cenu ve výši 6.020.460,- Kč, z toho nebytová jednotka 5.040.283,- Kč, podíl na pozemku parc. č. st. 616, zastavěná plocha a nádvoří, ve výši 959.717,- Kč a náklady 20.460,- Kč, dle dodatku č. 1 důvodové zprávy bod 1.1.
 
26schvaluje  prodej nebytové jednotky č. 195/2 v budově č. p. 195 (Dolní náměstí 6) na pozemku parc. č. st. 616, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 660/22186 na budově č. p. 195 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 660/22186 na pozemku parc. č. st. 616, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, panu Ing. Michalu Špannerovi za kupní cenu ve výši 2.010.829,- Kč, z toho nebytová jednotka 1.679.122,- Kč, podíl na pozemku parc. č. st. 616, zastavěná plocha a nádvoří, ve výši 320.878,- Kč a náklady 10.829,- Kč, dle dodatku č. 1 důvodové zprávy bod 1.1.
 
27schvaluje  prodej budovy č. p. 152 (Žerotínovo náměstí 3) na pozemku parc. č. st. 570, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 570, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 454 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, se všemi součástmi a příslušenstvím, společnosti TODA IBEX, s.r.o., za kupní cenu celkem ve výši 12.200.000,- Kč, z toho za budovu 7.537.420,- Kč a pozemek 4.662.580,- Kč, splatnou do 20 dnů od uzavření kupní smlouvy, dle dodatku č. 1 důvodové zprávy bod 1.2.
 
28nevyhovuje  nabídce manželů Mgr. Pavla a Bc. Martiny Kleislových a Ing. Miloše Ulricha ve věci prodeje budovy č. p. 152 (Žerotínovo náměstí 3) na pozemku parc. č. st. 570, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 570, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 454 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, se všemi součástmi a příslušenstvím, dle dodatku č. 1 důvodové zprávy bod 1.2.
 
29nevyhovuje žádosti  nájemců domu Žerotínovo náměstí 3 a společné žádosti Mgr. Pavla a Bc. Martiny Kleislových, Ing. Miloše Ulricha a Jiřího Geislera ve věci prodeje budovy č. p. 152 (Žerotínovo náměstí 3) na pozemku parc. č. st. 570, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 570, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 454 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle dodatku č. 1 důvodové zprávy bod 1.2.
 
30nevyhovuje žádosti  paní Anastázie Třískové o odkoupení bytové jednotky č. 58/12 v domě č. p. 58 (Dolní náměstí 30) na pozemku parc. č. st. 501/3, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 504/15513 na společných částech domu č. p. 58 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 504/15513 na pozemku parc. č. st. 501/3, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle dodatku č. 1 důvodové zprávy bod 1.3.
 
31revokuje  své usnesení ze dne 09. 11. 2011, bod 5, část 9, ve věci schválení prodeje bytové jednotky č. 362/19 v domě č. p. 360, 361, 362 (Nedvědova 7, 9, 11) na pozemku parc. č. st. 542, 543, 544, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 113/7648 na společných částech domu č. p. 360, 361, 362 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 113/7648 na pozemku parc. č. st. 542, 543, 544, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc, paní Marii Dolečkové, za kupní cenu celkem ve výši 935.000,- Kč, z toho za jednotku 924.106,- Kč a pozemek 10.984,- Kč, dle dodatku č. 1 důvodové zprávy bod 1.4.
 
32schvaluje  prodej bytové jednotky č. 362/19 v domě č. p. 360, 361, 362 (Nedvědova 7, 9, 11) na pozemcích parc. č. st. 542, 543, 544, vše zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 113/7648 na společných částech domu č. p. 360, 361, 362 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 113/7648 na pozemcích parc. č. st. 542, 543, 544, vše zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc, paní Marii Dolečkové, za kupní cenu celkem ve výši 935.000,- Kč, z toho za jednotku 924.106,- Kč a pozemek 10.894,- Kč, dle dodatku č. 1 důvodové zprávy bod 1.4.
 
33schvaluje  prodej pozemku parc. č. st. 1012, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 527 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, za kupní cenu celkem ve výši 372.000,- Kč, z toho za pozemek 370.000,- Kč a náklady 2.000,- Kč, do podílového spoluvlastnictví kupujících, a to podíl o velikosti 1065/26306 Jiřímu Benešovi za kupní cenu 15.060,- Kč, podíl o velikosti 988/13153 Zdeňku Copovi za kupní cenu ve výši 27.943,- Kč, podíl o velikosti 1032/13153 Kateřině Dohnalové za kupní cenu ve výši 29.188,- Kč, podíl o velikosti 1060/13153 Janu Kalabisovi za kupní cenu ve výši 29.979,- Kč, podíl o velikosti 192/1879 do SJM manželům Františku a Magdě Kočíbovým za kupní cenu ve výši 38.012,- Kč, podíl o velikosti 102/1879 do SJM Josefu a Marii Kovářovým za kupní cenu ve výši 20.194,- Kč, podíl o velikosti 1065/26306 Mgr. Janě Lammelové za kupní cenu ve výši 15.060,- Kč, podíl o velikosti 1262/13153 Jitce Macháčkové za kupní cenu ve výši 35.692,- Kč, podíl o velikosti 150/1879 Mgr. et Mgr. Lence Mrázkové za kupní cenu ve výši 29.697,- Kč, podíl o velikosti 1210/13153 do SJM manželům Ing. Jaromíru a PaedDr. Jiřině Nebeským za kupní cenu ve výši 34.222,- Kč, podíl o velikosti 1188/13153 do SJM manželům Ing. Jiřímu a Věře Sedlářovým za kupní cenu ve výši 33.600,- Kč, podíl o velikosti 514/39459 Oldřichu Špirkovi za kupní cenu ve výši 4.846,- Kč, podíl o velikosti 2056/39459 Aleně Špirkové za kupní cenu ve výši 19.383,- Kč, podíl o velikosti 514/39459 Boženě Špirkové za kupní cenu ve výši 4.846,- Kč, podíl o velikosti 1010/13153 Michalu Vaculíkovi za kupní cenu ve výši 28.565,- Kč, podíl o velikosti 202/13153 Ing. Stanislavu Vaculíkovi za kupní cenu ve výši 5.713,- Kč, dle dodatku č. 1 důvodové zprávy bod 2.1.
 
34schvaluje  prodej pozemku parc. č. 1295, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 307 m2, v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, za kupní cenu celkem ve výši 74.000,- Kč, z toho za pozemek 72.000,- Kč a náklady 2.000,- Kč, do podílového spoluvlastnictví kupujících, a to podíl o velikosti 49/100 Ludmile Hlavaté za kupní cenu 36.260,- Kč a podíl o velikosti 51/100 Petru Hlavatému za kupní cenu 37.740,- Kč, dle dodatku č. 1 důvodové zprávy bod 2.2.
 
35schvaluje  prodej části pozemku parc. č. 244, ostatní plocha, (dle GP parc. č. 244/1, ostatní plocha), o výměře 252 m2, v k. ú. Bělidla, obec Olomouc, za kupní cenu celkem ve výši 96.900,- Kč, z toho za pozemek 92.500,- Kč a náklady 4.400,- Kč, Společenství vlastníků jednotek Divišova 209/7, dle dodatku č. 1 důvodové zprávy bod 2.3.
 
36schvaluje  prodej části pozemku parc. č. 244, ostatní plocha, (dle GP parc. č. 244/2, ostatní plocha), o výměře 250 m2, v k. ú. Bělidla, obec Olomouc, za kupní cenu celkem ve výši 86.900,- Kč, z toho za pozemek 82.500,- Kč a náklady 4.400,- Kč, Společenství vlastníků jednotek domu Olomouc, Bělidla, Divišova 5, dle dodatku č. 1 důvodové zprávy bod 2.3.
 
37schvaluje  prodej části pozemku parc. č. 240/1, ostatní plocha, o výměře 1732 m2, a části pozemku parc. č. 240/2, zahrada, o výměře 33 m2, (vše dle GP parc. č. 240/1, ostatní plocha, o výměře 1765 m2 - díl ,,a“ o výměře 33 m2 a díl ,,b“ o výměře 1732 m2), vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc, vč. součástí, příslušenství a porostů, za kupní cenu celkem ve výši 484.248,- Kč, z toho za pozemek 475.000,- Kč a náklady 9.248,- Kč, Společenství vlastníků jednotek Dobrovského 354/24 A,B Olomouc, dle dodatku č. 1 důvodové zprávy bod 2.4.
 
38schvaluje  prodej části pozemku parc. č. 240/1, ostatní plocha, (dle GP parc. č. 240/4, ostatní plocha), o výměře 1171 m2, a pozemku parc. č. 299, ostatní plocha, o výměře 306 m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc, vč. součástí, příslušenství a porostů, za kupní cenu celkem ve výši 406.892,- Kč, z toho pozemek dle GP parc. č. 240/4, ostatní plocha, za 317.129,- Kč, pozemek parc. č. 299, ostatní plocha, za 82.871,- Kč a náklady 6.892,- Kč, Společenství jednotek domu Bořivojova 10, 12 Olomouc, dle dodatku č. 1 důvodové zprávy bod 2.4.
 
39schvaluje  prodej části pozemku parc. č. 240/1, ostatní plocha, (dle GP parc. č. 240/5, ostatní plocha), o výměře 638 m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc, vč. součástí, příslušenství a porostů, za kupní cenu celkem ve výši 175.843,- Kč, z toho za pozemek 172.500,- Kč a náklady 3.434,- Kč, Doc. MUDr. Aleši Sobkovi, Csc, dle dodatku č. 1 důvodové zprávy bod 2.4.
 
40schvaluje  prodej části pozemku parc. č. 240/1, ostatní plocha, (dle GP parc. č. 240/6, ostatní plocha), výměře 57 m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc, vč. porostů, za kupní cenu celkem ve výši 15.797,- Kč, z toho za pozemek 15.500,- Kč a náklady 297,- Kč, do podílového spoluvlastnictví kupujících, a to podíl o velikosti 8/16 do SJM manželům Evě a Ladislavu Dohnalovým za kupní cenu 7.899,- Kč, podíl o velikosti 1/16 Sabině Dykastové za kupní cenu 987,- Kč, podíl o velikosti 2/16 Anně Frankové za kupní cenu 1.974- Kč a podíl o velikosti 5/16 Bc. Davidu Sekaninovi za kupní cenu 4.937,- Kč, dle dodatku č. 1 důvodové zprávy bod 2.4.
 
41schvaluje  prodej pozemku parc. č. st. 668, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 51 m2, v k. ú. Lazce, obec Olomouc, za kupní cenu celkem ve výši 73.800,- Kč, z toho za pozemek 70.000,- Kč a náklady 3.800,- Kč, společnosti ČEZ Distribuce, a. s., dle dodatku č. 1 důvodové zprávy bod 2.4.
 
42revokuje  své usnesení ze dne 21. 12. 2011 bod 4, část 7 ve věci schválení prodeje pozemku parc. č. st. 67, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 120 m2, v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc, a to podíl o velikosti 497/2227 do SJM manželům Tomáši Černochovi a Miroslavě Černochové za kupní cenu 6.231,- Kč, podíl o velikosti 302/6681 paní Renátě Čiklové za kupní cenu 1.262,- Kč, podíl o velikosti 644/2227 paní Marii Koldové za kupní cenu 8.074,- Kč, podíl o velikosti 302/6681 panu Zdeňku Nejedlému za kupní cenu 1.262,- Kč, podíl 518/2227 panu Radku Němcovi za kupní cenu 6.494,- Kč, podíl 302/6681 paní Mgr. Jarmile Sedlářové za kupní cenu 1.262,- Kč, podíl 266/2227 do SJM manželům MUDr. Petru Šantavému a PharmDr. Lucii Šantavé, Ph.D., za kupní cenu 3.335,- Kč, kupní cena celkem ve výši 27.920,- Kč, z toho pozemek 25.920,- Kč a náklady 2.000,- Kč, dle dodatku č. 1 důvodové zprávy bod 2.5.
 
43schvaluje  prodej pozemku parc. č. st. 67, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 120 m2, v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc, za kupní cenu celkem ve výši 27.920,- Kč, z toho pozemek 25.920,- Kč a náklady 2.000,- Kč, a to podíl o velikosti 497/2227 do SJM manželům Tomáši Černochovi a Miroslavě Černochové za kupní cenu 6.231,- Kč, podíl o velikosti 302/2227 paní Renátě Čiklové za kupní cenu 3.786,- Kč, podíl o velikosti 644/2227 paní Marii Koldové za kupní cenu 8.074,- Kč, podíl o velikosti 518/2227 panu Radku Němcovi za kupní cenu 6.494,- Kč, podíl o velikosti 266/2227 do SJM manželům MUDr. Petru Šantavému a PharmDr. Lucii Šantavé, Ph.D., za kupní cenu 3.335,- Kč, dle dodatku č. 1 důvodové zprávy bod 2.5.
 
44nevyhovuje žádosti  pana Petra Korytára o prodej části pozemku parc. č. 264/9, zahrada, o výměře 169 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle dodatku č. 1 důvodové zprávy bod 2.6.
 
45nevyhovuje žádosti  společnosti Waldorfská základní škola a mateřská škola Olomouc s.r.o. ve věci bezúplatného převodu části pozemku parc. č. 346/2, ostatní plocha, a části pozemku parc. č. 346/4, ostatní plocha, o celkové výměře 4602 m2, a části pozemku parc. č. 346/3, ostatní plocha, o výměře 3586 m2, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, dle dodatku č. 1 důvodové zprávy bod 2.7.
 
46bere na vědomí  odstoupení pana Ing. Dušana Fürsta od koupě bytové jednotky č. 146/2 v domě č. p. 146 (B. Němcové 1) na pozemku parc. č. st. 175, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 693/9225 na společných částech domu č. p. 146 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 693/9225 na pozemku parc. č. st. 175, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, a uzavření kupní smlouvy na předmětnou jednotku s druhým v pořadí panem Petrem Čechákem, za kupní cenu ve výši 1.057.600,- Kč, z toho za jednotku 1.031.276,- Kč, za pozemek 26.324,- Kč, dle dodatku č. 1 důvodové zprávy bod 3.1.
 
47schvaluje  uzavření smlouvy o zrušení předkupního práva dle § 603 odst. 2 občanského zákoníku ve prospěch statutárního města Olomouce k bytové jednotce č. 629/22 v domě č. p. 629 (Zikova 13) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 429/13755 na společných částech domu č. p. 629 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 429/13755 na pozemku parc. č. st. 922, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, dle dodatku č. 1 důvodové zprávy bod 3.2.
 
48bere na vědomí  informace předložené SNO, a.s. k domu Hněvotínská 18, Olomouc, dle dodatku č. 1 důvodové zprávy bod 3.3.


 

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu