Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Usnesení « Materiály « Zasedání zastupitelstva « Zastupitelstvo města « Samospráva

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

Předkládá:Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Zpracoval:

oddělení majetkových řízení a prodeje domů

 

 

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konaného dne  9. 11. 2011

 
Majetkoprávní záležitosti + dodatek
 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouc po projednání:

 
1schvaluje  1. prodej pozemku parc. č. st. 1839/2 zast. pl. o výměře 241 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, a to ideální podíl 356/14097 shora uvedené nemovitosti manželům Kamilu a Ing. Marcele Arbeitovým za kupní cenu ve výši 7 646,- Kč, ideální podíl 475/14097 shora uvedené nemovitosti panu Viktoru Audymu za kupní cenu ve výši 10 201,- Kč, ideální podíl 1145/14097 shora uvedené nemovitosti manželům PhDr. Jiřímu a Dagmaře Černým za kupní cenu ve výši 24 590,- Kč, ideální podíl 145/14097 shora uvedené nemovitosti panu Mgr. Petru Čubíkovi za kupní cenu ve výši 3 114,- Kč, ideální podíl 145/14097 shora uvedené nemovitosti paní Mgr. Michaele Čubíkové za kupní cenu ve výši 3 114,- Kč, ideální podíl 290/14097 shora uvedené nemovitosti panu Dušanu Fišarovi za kupní cenu ve výši 6 228,- Kč, ideální podíl 746/14097 shora uvedené nemovitosti paní Ing. Janě Gebauerové za kupní cenu ve výši 16 021,- Kč, ideální podíl 946/14097 shora uvedené nemovitosti manželům Ing. Dušanu a Pavle Halouzkovým za kupní cenu ve výši 20 316,- Kč, ideální podíl 375/4699 shora uvedené nemovitosti panu MUDr. Martinu Jurčovi za kupní cenu ve výši 24 161,- Kč, ideální podíl 742/14097 shora uvedené nemovitosti manželům Mgr. Janu a Ing. Janě Klváčkovým za kupní cenu ve výši 15 935,- Kč, ideální podíl 521/9398 shora uvedené nemovitosti panu Ing. Miroslavu Lehovičovi za kupní cenu ve výši 16 784,- Kč, ideální podíl 356/14097 shora uvedené nemovitosti panu Zdeňkovi Novákovi za kupní cenu ve výši 7 646,- Kč, ideální podíl 646/14097 shora uvedené nemovitosti paní Ing. Ludmile Novákové za kupní cenu ve výši 13 874,- Kč, ideální podíl 977/14097 shora uvedené nemovitosti manželům JUDr. Erikovi a JUDr. Haně Orletovým za kupní cenu ve výši 20 982,- Kč, ideální podíl 356/14097 shora uvedené nemovitosti manželům Petru a Ireně Pechancovým za kupní cenu ve výši 7 646,- Kč, ideální podíl 758/14097 shora uvedené nemovitosti panu Ing. arch. Tomášovi Pínovi za kupní cenu ve výši 16 279,- Kč, ideální podíl 485/14097 shora uvedené nemovitosti panu Marku Ryšánkovi za kupní cenu ve výši 10 416,- Kč, ideální podíl 742/14097 shora uvedené nemovitosti panu Mgr. Martinu Řehákovi za kupní cenu ve výši 15 935,- Kč, ideální podíl 890/14097 shora uvedené nemovitosti panu Karlu Řehořovi za kupní cenu ve výši 19 114,- Kč, ideální podíl 475/14097 shora uvedené nemovitosti panu RNDr. Jaroslavu Šanovi za kupní cenu ve výši 10 201,- Kč, ideální podíl 521/28194 shora uvedené nemovitosti paní Jindřišce Šašinkové za kupní cenu ve výši 5 595,- Kč, ideální podíl 490/14097 shora uvedené nemovitosti paní Janě Šromové za kupní cenu ve výši 10 523,- Kč, ideální podíl 475/14097 shora uvedené nemovitosti panu MUDr. Petru Utíkalovi Ph.D. za kupní cenu ve výši 10 201,- Kč a ideální podíl 290/14097 shora uvedené nemovitosti manželům JUDr. Karlu a JUDr. Květoslavě Vítkovým za kupní cenu ve výši 6 228,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 9.

2. uzavření smlouvy o budoucí směnné smlouvě na část pozemku parc. č. 1721/10 o výměře 23 572 m2 orná půda v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce za budovu č. p. 76 (stavba technického vybavení), včetně přístavby na pozemku parc. č. st. 97 zast. pl. a částech pozemků parc. č. 31/8 orná půda, parc. č. 31/55 orná půda a parc. č. 31/59 orná půda, budovu bez č. p./č. e. (jiná stavba) na pozemku parc. č. st. 126 zast. pl., budovu bez č. p./č. e. (jiná stavba) na pozemku parc. č. st. 127 zast. pl., budovu bez č. p./č. e. (jiná stavba) na pozemku parc. č. st. 128 zast. pl., budovu bez č. p./č. e. (stavba technického vybavení) na pozemku parc. č. st. 191 zast. pl., budovu bez č. p./č. e. (stavba technického vybavení) na pozemku parc. č. st. 192 zast. pl., včetně venkovních úprav, tj. vodovodní a kanalizační přípojky a dvou skleníků umístěných na pozemku parc. č. st. 97 zast. pl., vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc ve vlastnictví Ústavu experimentální botaniky AV ČR, v. v. i. bez doplatku cenového rozdílu dle důvodové zprávy bod č. 10.

3. prodej pozemku parc. č. 1106/71 zahrada o výměře 411 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc manželům Marii a Ing. Jaroslavu Kolajovým za kupní cenu ve výši 121 800,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 12.

4. prodej částí pozemků parc. č. 1086/19 ostat. pl. (dle GP parc. č. 1086/51 ostat. pl.) o výměře 270 m2 a parc. č. 841/41 ostat. pl. (dle GP parc. č. 841/144 ostat. pl.) o výměře 32 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc společnosti URGA, s.r.o. za kupní cenu ve výši 276 600,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 13.

5. prodej části pozemku parc. č. 104 ostat. pl. o výměře 94 m2 (dle GP parc. č. 104/2 ostat. pl.) v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc paní Františce Dlouhé za kupní cenu ve výši 108 740,-Kč dle důvodové zprávy bod č. 14.

6. prodej části pozemku parc. č. 728/7 ostat. pl. o výměře 870 m2 (dle GP parc. č. 728/60 ostat. pl.) v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc společnosti Elektromontáže BLESK, s. r. o. za kupní cenu ve výši 661 260,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 15.

7. prodej částí pozemků parc. č. 1420/10 zahrada o výměře 28 m2 (dle GP díl „b“) a parc. č. 1420/12 ostat. pl. o výměře 3 m2 (dle GP díl „c“), vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc společnosti SMP Net, s.r.o. za kupní cenu ve výši 38 700,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 16.

8. prodej částí pozemku parc. č. 608/3 lesní pozemek o celkové výměře 313 m2 (dle GP díl „a“ o výměře 262 m2 a díl „b“ o výměře 51 m2) v k. ú. Unčovice, obec Litovel ČR – Agentuře ochrany přírody a krajiny České republiky za kupní cenu ve výši 15 350,-Kč + náklady za vypracování znaleckého posudku č. 3419/51/10 ve výši 4 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 17.

9. prodej pozemku parc. č. st. 1199/2 zast. pl. o výměře 16 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc MUDr. Marii Knop-Kostkové za kupní cenu ve výši 14 816,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 18.

10. prodej části pozemku parc. č. 1347/6 ostat. pl. o výměře 11 m2 (dle GP parc. č. 1347/14 ostat. pl.) v k. ú. Slavonín, obec Olomouc manželům Marcele a Robertovi Ullmannovým za kupní cenu ve výši 23 414,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 19.

11. prodej pozemku parc. č. 659/19 ostat. pl. o výměře 186 m2, části pozemku parc. č. 652/1 lesní pozemek o výměře 201 m2 (dle GP díl „c“) a části pozemku parc. č. 779/1 ostat. pl. o výměře 20 m2 (dle GP díl „d“), vše v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc Povodí Moravy, s.p. za kupní cenu ve výši 206 500,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 20.

12. prodej části pozemku parc. č. 1319/1 ostat. pl. o výměře 7 m2 (dle GP parc. č. 1319/17 ostat. pl.) v k. ú. Slavonín, obec Olomouc manželům Danuši a Jiřímu Bokovým za kupní cenu ve výši 11 420,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 21.

13. prodej části pozemku parc. č. 1319/1 ostat. pl. o výměře 7 m2 (dle GP parc. č. 1319/18 ostat. pl.) v k. ú. Slavonín, obec Olomouc manželům Bc. Martinu a Ing. Libuši Dostálovým za kupní cenu ve výši 11 420,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 22.

14. prodej pozemku parc. č. 1253/9 trvalý travní porost o výměře 2 234 m2 v k. ú. Hynkov, obec Příkazy panu Jiřímu Čelouchovi za kupní cenu ve výši 222 760,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 23.

15. prodej pozemků parc. č. 703/1 zast. pl. o výměře 50 m2 a parc. č. 703/2 ostat. pl. o výměře 268 m2, vše v k. ú. Lošov, obec Olomouc manželům Karlu a Aleně Nesétovým za kupní cenu ve výši 150 900,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 24.

16. prodej části pozemku parc. č. 247/42 zahrada o výměře 89 m2 (dle GP parc. č. 247/42) v k. ú. Neředín, obec Olomouc manželům Karlu a Marii Kleinbauerovým za kupní cenu ve výši 31 446,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 25.

17. prodej části pozemku parc. č. 247/42 zahrada o výměře 52 m2 (dle GP parc. č. 247/53) v k. ú. Neředín, obec Olomouc paní Ing. Evě Svitavské za kupní cenu ve výši 19 606,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 25.

18. prodej části pozemku parc. č. 247/42 zahrada o výměře 7 m2 (dle GP parc. č. 247/54) v k. ú. Neředín, obec Olomouc paní Naděždě Mičkové za kupní cenu ve výši 5 206,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 25.

19. doplnění smluvních podmínek u bezúplatného převodu pozemků parc. č. st. 1152 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 68 m2, parc. č. 1061/1 ostatní plocha o výměře 351 m2, parc. č. 1061/2 ostatní plocha o výměře 101 m2, vše v k. ú. Nová Ulice a pozemku parc. č. 2/2 ostatní plocha v k. ú. Týneček, vše obec Olomouc z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 26.

20. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na část pozemku parc. č. 533/14 orná půda (dle GP parc. č. 533/71 orná půda) o výměře 183 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc s manžely Jaromírem a Emilií Lošťákovými dle důvodové zprávy bod č. 27.

21. výkup části pozemku parc. č. 1081/37 orná půda o výměře 5 339 m2 (dle GP parc. č. 1081/120) v k. ú. Slavonín, obec Olomouc z vlastnictví společnosti GEMO OLOMOUC, spol. s r.o. do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 10 000 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 28.

22. výkup pozemků parc. č. 215/10 ostat. pl. o výměře 1 034 m2, parc. č. 215/7 ostat. pl. o výměře 2 794 m2, parc. č. 302/11 ostat. pl. o výměře 3 732 m2 a parc. č. 302/13 ostat. pl. o výměře 982 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouc za kupní cenu ve výši 2 724 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 29.

23. výkup ideálního podílu 1/3 pozemku parc. č. 2008/18 orná půda o výměře 211 m2 z vlastnictví ČR - Pozemkového fondu České republiky do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 1 130,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 30.

24. uzavření dohody mezi statutárním městem Olomouc a paní Martinou Knoblochovou o přistoupení k závazku společnosti Elektroprivat Vaďura s.r.o. vůči statutárnímu městu Olomouc na náhradě za užívání pozemků bez právního titulu ve výši 138.000,- Kč, a to za období od 15. 8. 2009 do 14. 8. 2011, splatné formou měsíčních splátek ve výši 5.750,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 31.

25. darování pozemku parc. č. 312/3 o výměře 233 m2, části pozemku parc. č. 292/2 o výměře 3 299 m2 (dle GP díl "c"), částí pozemku parc. č. 292/5 o celkové výměře 80 m2 (dle GP díly "f" a "h"), částí pozemku parc. č. 309 o celkové výměře 261 m2 (dle GP díly "k" a "m") a částí pozemku parc. č. 310/1 o celkové výměře 365 m2 (dle GP díly "o" a "q"), vše orná půda v k. ú. Hejčín, obec Olomouc z vlastnictví společnosti Kaskády Hejčín s.r.o. do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 32.

26. uzavření darovací smlouvy na stavby komunikace a zpevněné plochy – Etapa 1 Dílčí část, mimo chodníků u objektů č.4 a č. 5 vybudované v rámci stavby “Obytný soubor Kaskády Hejčín – komunikace a zpevněné plochy“, na pozemcích parc č. 315/10 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 312/3 orná půda, parc. č. 309 orná půda, parc. č. 310/1 orná půda, parc. č. 292/5 orná půda, parc. č. 292/2 orná půda a parc. č. 313 trvalý travní porost, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, mezi společností Kaskády Hejčín s.r.o. jako dárcem a statutárním městem Olomouc jako obdarovaným v celkové pořizovací a zůstatkové hodnotě ve výši 6.039.850,47 Kč, včetně DPH dle důvodové zprávy bod č. 33.

27. uzavření darovací smlouvy na stavbu prodloužení vodovodního řadu budovanou v rámci stavby „OLOMOUC, Klášterní Hradisko - BYTOVÝ DŮM na parc. č. 51/7“, na pozemcích parc. č. 48/3 zahrada, parc. č. 50/1 ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 50/4 ostatní plocha, jiná plocha, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc a parc. č. 1059/1 ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č. 1059/21 ostatní plocha, silnice, vše v k. ú. Černovír, obec Olomouc, mezi Ing. Antonínem Tomečkem jako dárcem a statutárním městem Olomouc jako obdarovaným dle důvodové zprávy bod č. 34.

28. uzavření dohody o zrušení závazku, mezi Milanem Dzurjanikem a statutárním městem Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 35.

29. uzavření dodatku č. 7 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-B/17/2003/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a společností DELTA INVEST, s. r.o. jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod č. 36.

30. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-B/1/2007/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a společností TOURIST CENTRUM s.r.o. jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod č. 37.

31. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. MAJ-IN-BKS/2/2009/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím kupujícím a společností PROJEKT WELLNEROVA s.r.o. jako budoucím prodávajícím dle důvodové zprávy bod č. 38.

32. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-B/15/2010/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a Zdeňkem a Miloslavou Filipovými jako budoucími dárci dle důvodové zprávy bod č. 39.

33. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-B/11/2008/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a společností Pronájem a využití nemovitostí Praha, spol. s r.o. jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod č. 40.

34. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-B/9/2007/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a společností VGP CZ II., a.s. jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod č. 41.

35. uzavření plánovací smlouvy na infrastrukturní stavbu prodloužení kanalizačního řadu budovanou v rámci stavby „Novostavba RD“, na pozemku parc. č. 120/1 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Bělidla, obec Olomouc, mezi statutárním městem Olomouc a Darinou Pospíšilovou dle důvodové zprávy bod č. 42.

36. uzavření smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy na infrastrukturní stavbu prodloužení kanalizačního řadu budovanou v rámci stavby „Novostavba RD“, na pozemku parc. č. 120/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Bělidla, obec Olomouc, mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a Darinou Pospíšilovou jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod č. 43.

37. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-B/3/2010/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a společností VGP CZ II., a.s. jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod č. 44.

38. změnu smluvních podmínek u smlouvy o budoucí kupní smlouvě a o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. MAJ-PR-BKS/17/2008/S ze dne 2. 4. 2009 dle důvodové zprávy bod č. 45.

 
2nevyhovuje žádosti  1. manželů Mgr. Zuzany a Petra Taláškových o prodej části pozemku parc. č. 21/1 ostat. pl. o výměře 1 160 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.

2. manželů Aloise a Aleny Veselých o prodej části pozemku parc. č. 350/19 ostat. pl. o výměře 35 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.

3. pana Petra Švancra o prodej pozemků parc. č. 185/1 trvalý travní porost o výměře 946 m2, parc. č. 185/3 ostat. pl. o výměře 65 m2 a části pozemku parc. č. 813/3 ostat. pl. o výměře 243 m2, vše v k. ú. Hodolany a části pozemku parc. č. 1601/2 trvalý travní porost o výměře 26 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, vše obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.

4. společnosti GLOBE INVESTMENT CZ s.r.o. o prodej části pozemku parc. č. 287 ostat. pl. o výměře 932 m2 (dle GP parc. č. 287/2 ostat. pl.) v k. ú. Lazce, obec Olomouc společnosti GLOBE INVESTMENT CZ s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 4.

5. společnosti GLOBE INVESTMENT CZ s.r.o. o směnu části pozemku parc. č. st. 606 zast. pl. o výměře 142 m2 (dle GP parc. č. st. 606/1 zast. pl.) v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti GLOBE INVESTMENT CZ s.r.o. za část pozemku parc. č. 287 ostat. pl. o výměře 142 m2 (dle GP parc. č. 287/3 ostat. pl.) v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.

6. společnosti GLOBE INVESTMENT CZ s.r.o. o uzavření budoucí směnné smlouvy na část pozemku parc. č. st. 606 zast. pl. o výměře 53 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti GLOBE INVESTMENT CZ s.r.o. za část pozemku parc. č. 287 ostat. pl. o výměře 1 059 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.

7. manželů Zuzany a Jiřího Jedynakových o prodej části pozemku parc. č. 14/17 zahrada o výměře 183 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 6.

8. manželů MUDr. Lucie a MUDr. Martina Staškových o prodej části pozemku parc. č. 573/4 ostat. pl. o výměře 19 m2 a části pozemku parc. č. 1419/2 ostat. pl. o výměře 3 m2 vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 7.

9. manželů Jana a Pavly Kvochových o revokaci části usnesení ZMO ze dne 27. 4. 2010, bod programu 5, bod 13 ve věci výše kupní ceny při odprodeji pozemku parc. č. 805 lesní pozemek o výměře 46 m2 a části pozemku parc. č. 799 lesní pozemek (dle GP parc. č. 799/2) o výměře 49 m2, vše v k. ú. Lošov, obec Olomouc manželům Janu a Pavle Kvochovým dle důvodové zprávy bod č. 8.

10. manželů Marcely a Roberta Ullmannových o odprodej části pozemku parc. č. 1347/6 ostat. pl. o výměře 22 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 19.

 
3revokuje  1. usnesení ZMO ze dne 2. 3. 2010, bod programu 8, bod 5 ve věci schválení odprodeje pozemku parc. č. st. 1839/2 zast. pl. o výměře 241 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc za kupní cenu ve výši 724 500,- Kč, a to ideální podíl 356/14097 shora uvedené nemovitosti manželům Kamilu a Ing. Marcele Arbeitovým za kupní cenu ve výši 18 296,- Kč, ideální podíl 475/14097 shora uvedené nemovitosti panu Viktoru Audymu za kupní cenu ve výši 24 413,- Kč, ideální podíl 485/14097 shora uvedené nemovitosti paní Mgr. Soně Benešové za kupní cenu ve výši 24 927,- Kč, ideální podíl 1145/14097 shora uvedené nemovitosti manželům PhDr. Jiřímu a Dagmaře Černým za kupní cenu ve výši 58 846,- Kč, ideální podíl 145/14097 shora uvedené nemovitosti panu Mgr. Petru Čubíkovi za kupní cenu ve výši 7 452,- Kč, ideální podíl 145/14097 shora uvedené nemovitosti paní Mgr. Michaele Čubíkové za kupní cenu ve výši 7 452,- Kč, ideální podíl 290/14097 shora uvedené nemovitosti panu Dušanu Fišarovi za kupní cenu ve výši 14 904,- Kč, ideální podíl 746/14097 shora uvedené nemovitosti paní Ing. Janě Gebauerové za kupní cenu ve výši 38 340,- Kč, ideální podíl 946/14097 shora uvedené nemovitosti manželům Ing. Dušanu a Pavle Halouzkovým za kupní cenu ve výši 48 619,- Kč, ideální podíl 375/4699 shora uvedené nemovitosti panu MUDr. Martinu Jurčovi za kupní cenu ve výši 57 818,- Kč, ideální podíl 742/14097 shora uvedené nemovitosti manželům Mgr. Janu a Ing. Janě Klváčkovým za kupní cenu ve výši 38 134,- Kč, ideální podíl 521/9398 shora uvedené nemovitosti panu Ing. Miroslavu Lehovičovi za kupní cenu ve výši 40 164,- Kč, ideální podíl 356/14097 shora uvedené nemovitosti panu Zdeňkovi Novákovi za kupní cenu ve výši 18 296,- Kč, ideální podíl 646/14097 shora uvedené nemovitosti paní Ing. Ludmile Novákové za kupní cenu ve výši 33 200,- Kč, ideální podíl 164/4699 shora uvedené nemovitosti manželům JUDr. Erikovi a JUDr. Haně Orletovým za kupní cenu ve výši 25 286,- Kč, ideální podíl 356/14097 shora uvedené nemovitosti manželům Petru a Ireně Pechancovým za kupní cenu ve výši 18 296,- Kč, ideální podíl 758/14097 shora uvedené nemovitosti panu Ing. arch. Tomášovi Pínovi za kupní cenu ve výši 38 957,- Kč, ideální podíl 485/14097 shora uvedené nemovitosti panu Marku Ryšánkovi za kupní cenu ve výši 24 926,- Kč, ideální podíl 742/14097 shora uvedené nemovitosti panu Mgr. Martinu Řehákovi za kupní cenu ve výši 38 134,- Kč, ideální podíl 890/14097 shora uvedené nemovitosti panu Karlu Řehořovi za kupní cenu ve výši 45 741,- Kč, ideální podíl 475/14097 shora uvedené nemovitosti panu RNDr. Jaroslavu Šanovi za kupní cenu ve výši 24 412,- Kč, ideální podíl 521/28194 shora uvedené nemovitosti paní Jindřišce Šašinkové za kupní cenu ve výši 13 388,- Kč, ideální podíl 490/14097 shora uvedené nemovitosti paní Janě Šromové za kupní cenu ve výši 25 183,- Kč, ideální podíl 475/14097 shora uvedené nemovitosti panu MUDr. Petru Utíkalovi Ph.D. za kupní cenu ve výši 24 412,- Kč a ideální podíl 290/14097 shora uvedené nemovitosti manželům JUDr. Karlu a JUDr. Květoslavě Vítkovým za kupní cenu ve výši 14 904,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 9.

2. usnesení ZMO ze dne 22. 6. 2011, bod programu 3, bod 26 ve věci schválení odprodeje pozemků parc. č. st. 288/1 zast. pl. o výměře 50 m2 a parc. č. st. 288/2 zast. pl. o výměře 30 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc společnosti PLUM CONSULTING s.r.o. za kupní cenu ve výši 122 050,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 11.

3. usnesení ZMO ze dne 14. 9. 2010, bod programu 4, bod dodatku důvodové zprávy 23 ve věci schválení odprodeje částí pozemku parc. č. 608/3 lesní pozemek o celkové výměře 313 m2 (dle GP díl „a“ o výměře 262 m2 a díl „b“ o výměře 51 m2) v k. ú. Unčovice, obec Litovel ČR – Agentuře ochrany přírody a krajiny České republiky za kupní cenu ve výši 17 410,-Kč + náklady za vypracování znaleckého posudku ve výši 4 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 17.

4. usnesení ZMO ze dne 22. 6. 2011, bod programu 3, bod 12 dodatku k důvodové zprávě ve věci schválení odprodeje pozemku parc. č. 659/19 ostat. pl. o výměře 186 m2, části pozemku parc. č. 652/1 lesní pozemek o výměře 201 m2 (dle GP díl „c“) a části pozemku parc. č. 779/1 ostat. pl. o výměře 20 m2 (dle GP díl „d“), vše v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc společnosti Povodí Morava, s.p. za kupní cenu ve výši 206 500,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 20.

5. usnesení ZMO ze dne 22. 2. 2005, bod programu 5, bod 37 ve věci schválení odprodeje pozemků parc. č. 703/1 lesní půda o výměře 50 m2 a parc. č. 703/2 lesní půda o výměře 268 m2, vše v k. ú. Lošov, obec Olomouc manželům Karlu a Aleně Nesétovým za kupní cenu ve výši 133 500,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 24.

 
4schvaluje  1. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na vodní dílo – jez na Mlýnském potoce v km 0,769 na pozemku parc. č. 138/3 vodní plocha (podle geometrického plánu č. 1029-7/2010 ze dne 14. 4. 2011 pro vyznačení vodního díla se bude jednat o pozemek parc. č. st. 1867 zast. pl.) v k. ú. Olomouc – město, obec Olomouc se společností M O.TRADING spol. s r.o. při kupní ceně ve výši 100 000,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 1.

2. výkup vodního díla – jezu na Mlýnském potoce v km 0,769 na pozemku parc. č. 138/3 vodní plocha (podle geometrického plánu č. 1029-7/2010 ze dne 14. 4. 2011 pro vyznačení vodního díla se bude jednat o pozemek parc. č. st. 1867 zast. pl.) v k. ú. Olomouc – město, obec Olomouc z vlastnictví společnosti M O.TRADING spol. s r.o. do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 100 000,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 1.

3. prodej pozemku parc. č. 2/26 trvalý travní porost o výměře 85 m2 a části pozemku parc. č. 2/95 ostat. pl. o výměře 8 m2 (dle GP díl „a“), vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc manželům Jiřímu a Iloně Duškovým za kupní cenu ve výši 212 326,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 5.

4. prodej pozemku parc. č. st. 1202/6 zast. pl. a nádvoří o výměře 17 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc Doc. MUDr. Františkovi Záťurovi za kupní cenu ve výši 14 816,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 6.

5. prodej části pozemku parc. č. 831/1 orná půda o výměře 2 016 m2 (dle GP parc. č. 831/23 orná půda) v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc manželům Mgr. Vítězslavu a Ing. Štefánii Šrámkovým za kupní cenu ve výši 3 715 130,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 7.

6. prodej pozemku parc. č. 451/2 zast. pl. o výměře 6 m2 v k. ú. Hlubočky, obec Hlubočky a části pozemku parc. č. 691 lesní pozemek o výměře 18 m2 (dle GP parc. č. 691/4 lesní pozemek) v k. ú. Lošov, obec Olomouc manželům Ing. Jiřímu a RNDr. Vlastimile Chalupové – Karlovské za kupní cenu ve výši 10 870,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 8.

7. prodej pozemku parc. č. 452/2 zast. pl. o výměře 39 m2 v k. ú. Hlubočky, obec Hlubočky a částí pozemku parc. č. 691 lesní pozemek o celkové výměře 30 m2 (dle GP parc. č. 691/5 lesní pozemek o výměře 4 m2 a parc. č. 691/6 lesní pozemek o výměře 26 m2) v k. ú. Lošov, obec Olomouc manželům Ing. Ivanu a Kateřině Kulovým za kupní cenu ve výši 23 920,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 9.

8. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na části pozemků parc. č. 115/2 ostat. pl. o výměře 2 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc, parc. č. 198 o výměře 165 m2, parc. č. 79/30 o výměře 215 m2, parc. č. 79/31 o výměře 25 m2, parc. č. 85/32 o výměře 5 m2 a parc. č. 85/7 o výměře 10 m2, vše ostat. pl. v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím dárcem a Olomouckým krajem jako budoucím obdarovaným dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 10.

9. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na části pozemků parc. č. 1060/2 ostat. pl. o výměře 2 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, parc. č. 115/19 ostat. pl. o výměře 65 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc, parc. č. 79/2 o výměře 860 m2, parc. č. 79/3 o výměře 170 m2 a parc. č. 85/31 o výměře 5 m2, vše ostat. pl. v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc mezi Olomouckým krajem jako budoucím dárcem a statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 10.

10. uzavření smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy na infrastrukturní stavby chodníků budovaných v rámci stavby „II/448 a III/446 Olomouc - okružní křižovatka ulic Dobrovského, Na Střelnici“, na pozemcích parc. č. 1060/3 ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č. 861 ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, dále na pozemcích parc. č. 115/2 ostatní plocha, silnice a parc. č. 68/20 ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc a na pozemcích parc. č. 79/29 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 198 ostatní plocha, silnice, parc. č. 85/32 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 85/7 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 79/31 ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č. 79/30 ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. Olomouc–město, obec Olomouc, mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a Olomouckým krajem jako budoucím dárcem dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 11.

11. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na části pozemků parc. č. 721/1 orná půda o výměře 1 056 m2 a parc. č. 721/2 orná půda o výměře 1 942 m2, vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc se společností Stavitelství Pospíšil s.r.o. při kupní ceně ve výši 2 589 024,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 12.

12. prodej pozemku parc. č. 1721/85 zast. pl. o výměře 1 314 m2 a části pozemku parc. č. 1721/6 ostat. pl. (dle GP parc. č. 1721/84 ostat. pl.) o výměře 1 432 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc společnosti COMET OBALY, s. r. o. při kupní ceně ve výši 961 100,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 13.

13. uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-B/17/2006/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a společností AIP-byty s.r.o. jako budoucím dárcem dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 14.

14. uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-B/20/2006/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a společností Lidl Česká republika v.o.s. jako budoucím dárcem dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 15.

15. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-B/16/2010/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a společností SK Sigma Olomouc, a.s. jako budoucím dárcem dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 16.

16. uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-B/32/2008/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a Ing. Petrem Kubíčkem jako budoucím dárcem dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 17.

17. uzavření dodatku č. 1 k plánovací smlouvě č. MAJ-IN-PS/6/2010/Hoa mezi statutárním městem Olomouc a společností DELTA servis, s.r.o. dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 18.

18. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. MAJ-IN-BKS/1/2010/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím kupujícím a společností DELTA servis, s.r.o. jako budoucím prodávajícím dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 19.

19. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-B/23/2010/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a Vojenským bytovým družstvem jako budoucím dárcem dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 20.

20. uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-B/11/2006/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a Vojenským bytovým družstvem jako budoucím dárcem dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 21.

21. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-B/7/2009/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a společností ABO valve, s.r.o. jako budoucím dárcem dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 22.

22. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-B/37/2008/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a společností REFI DEVELOPMENT s.r.o. jako budoucím dárcem dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 23.

23. uzavření dodatku č. 1 k plánovací smlouvě č. MAJ-IN-PS/5/2011/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc a manžely Jaroslavem Francem, Th.D. a Mgr. Veronikou Francovou dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 24.

24. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-B/7/2011/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc a manžely Jaroslavem Francem, Th.D. a Mgr. Veronikou Francovou dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 25.

25. uzavření plánovací smlouvy na infrastrukturní stavbu provizorní komunikace budovanou v rámci stavby „RD manželů Škerlových na parc. č. 506/1 v k. ú. Slavonín“, na pozemku parc. č. 1176/2 zahrada, v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, mezi statutárním městem Olomouc a manžely Alešem Škerlem a Ing. Dagmar Škerlovou dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 26.

26. uzavření smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy na infrastrukturní stavbu provizorní komunikace budovanou v rámci stavby „RD manželů Škerlových na parc. č. 506/1 v k. ú. Slavonín“, na pozemku parc. č. 1176/2 zahrada, v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a manžely Alešem Škerlem a Ing. Dagmar Škerlovou jako budoucími dárci dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 27.

27. uzavření dodatku č. 1 k plánovací smlouvě č. MAJ-IN-PS/18/2010/Hoa mezi statutárním městem Olomouc a manžely Petrem a Ilonou Souškovými dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 28.

28. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-B/26/2010/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a manžely Petrem a Ilonou Souškovými jako budoucími dárci dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 29.

 
5nevyhovuje žádosti  1. manželů Ing. Jiřího a Hany Hončových o prodej části pozemku parc. č. 115/5 zahrada o výměře 963 m2 a části pozemku parc. č. 2150 ostat. pl. o výměře 180 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 2.

2. manželů Ing. Jiřího a Hany Hončových o prodej pozemků parc. č. 115/5 zahrada o výměře 1 775 m2 a parc. č. 2150 ostat. pl. o výměře 188 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 2.

3. společnosti Ferona, a.s. o prodej části pozemku parc. č. 93/20 ostat. pl. o výměře 40 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 3.

4. manželů Michala a Mgr. Marie Sedlákových o prodej části pozemku parc. č. 463/1 ostat. pl. o výměře 340 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 4.

5. společnosti Stavitelství Pospíšil s.r.o. o odpuštění nájemného za období od 1. 5. 2010 do 31. 12. 2010 ve výši 107 686,- Kč a odpuštění náhrady za bezesmluvní užívání pozemků za období od 1. 8. 2009 do 30. 4. 2010 ve výši 121 147,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 12.

 
6revokuje  usnesení ZMO ze dne 22. 6. 2011, bod programu 3, bod 20 dodatku k důvodové zprávě ve věci schválení uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek parc. č. 1721/85 zast. pl. o výměře 1 314 m2 a část pozemku parc. č. 1721/6 ostat. pl. (dle GP parc. č. 1721/84 ostat. pl.) o výměře 1 432 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc se společností COMET OBALY, s. r. o. při kupní ceně ve výši 961 100,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 13.


 

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu