Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Usnesení « Materiály « Zasedání zastupitelstva « Zastupitelstvo města « Samospráva

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

Předkládá:Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Zpracoval:

oddělení majetkových řízení a prodeje domů

 

 

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konaného dne  7. 9. 2011

 
Majetkoprávní záležitosti
 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouc po projednání:

 
1nevyhovuje žádosti  1. manželů Ing. Zdeňka a Ing. Danuše Kovaříkových o odprodej části pozemku parc. č. 830 ostat. pl. o výměře 450 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.

2. pana Petra Hemžského o odprodej pozemku parc. č. 827/1 ostat. pl. o výměře 101 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.

3. pana Martina Menšíka o odprodej pozemku parc. č. 670/34 orná půda o výměře 562 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.

4. Tělocvičné jednoty SOKOL Olomouc o revokaci usnesení ZMO ze dne 20. 4. 2009, bod programu 5, bod 17 ve věci nevyhovění žádosti Tělocvičné jednoty SOKOL Olomouc o darování části pozemku parc. č. 124/4 ostat. pl. o výměře 4 292 m2 v k. ú. Olomouc – město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.

5. manželů Boženy a Břetislava Markových o prodej pozemků parc. č. 1020/3 zahrada o výměře 34 m2 a parc. č. 1020/2 zahrada o výměře 7 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.

6. společnosti Dopravní podnik města Olomouce, a.s. o odprodej části pozemku parc. č. 827/1 ostat. pl. o výměře 200 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 6.

7. manželů Pavla a Renáty Gottfriedových o prodej části pozemku parc. č. 380/130 orná půda o výměře 850 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 7.

8. pana Jiřího Karáska o prodej částí pozemků parc. č. 913/42 orná půda o výměře 412 m2 a parc. č. 2118 ostat. pl. o výměře 87 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 8.

9. manželů RSDr. Václava Šálka a Jaroslavy Holišové o prodej části pozemku parc. č. 1940 ostat. pl. o výměře 107 m2 a části pozemku parc. č. 1938 ostat. pl. o výměře 45 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 9.

10. společnosti EOS GROUP s.r.o. o prodej části pozemku parc. č. 613 ostat. pl. o výměře 40 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 10.

11. manželů Milady a Leopolda Schafferových o prodej části pozemku parc. č. 451/30 ostat. pl. o výměře 52 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 11.

12. pana Ing. Radovana Zemana o prodej části pozemku parc. č. 831/5 zahrada o výměře 400 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 12.

13. paní Naděždy Běhalové o revokaci usnesení ZMO ze dne 27. 4. 2011, bod programu 3, bod 7 dodatku k důvodové zprávě ve věci nevyhovění žádosti paní Naděždy Běhalové o odprodej části pozemku parc. č. 1856/3 o výměře 365 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 13.

14. paní Milady Komendové o prodej části pozemku parc. č. 98 ostat. pl. o výměře 58 m2 v k. ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 14.

15. ČR - Ministerstva obrany o výkup části pozemku parc. č. 93/120 ostat. pl. o výměře 455 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Ministerstva obrany do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 15.

16. ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o převod budovy bez č. p./č. e. na pozemku parc. č. st. 1576 zast. pl. o výměře 401 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 16.

17. ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o úplatný převod pozemku parc. č. 1951/1 vodní plocha o výměře 1 284 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 17.

18. ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o úplatný převod pozemků parc. č. st. 823 zast. pl. o výměře 240 m2, parc. č. st. 824 zast. pl. o výměře 237 m2, parc. č. st. 826/1 zast. pl. o výměře 215 m2, parc. č. st. 826/2 zast. pl. o výměře 24 m2, parc. č. st. 861 zast. pl. o výměře 212 m2, parc. č. st. 862 zast. pl. o výměře 237 m2, parc. č. st. 881 zast. pl. o výměře 236 m2, parc. č. st. 898 zast. pl. o výměře 230 m2 a parc. č. st. 576/1 zast. pl. o výměře 31 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 18.

19. Občanského sdružení pro rozvoj a naplnění potřeb obyvatelstva Olomouckého kraje o prodej pozemků parc. č. 249/10 ostat. pl. o výměře 857 m2, parc. č. 249/2 ostat. pl. o výměře 759 m2 a parc. č. 249/3 trvalý travní porost o výměře 6 151 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 29.

20. pana Mgr. Martina Daniela o prodej pozemků parc. č. 249/10 ostat. pl. o výměře 857 m2, parc. č. 249/2 ostat. pl. o výměře 759 m2 a parc. č. 249/3 trvalý travní porost o výměře 6 151 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 29.

21. paní Miloslavy Havlíčkové o uzavření dohody o splátkách pod ztrátou výhody splátek s Miloslavou Havlíčkovou, v rámci které bude zavázána zaplatit statutárnímu městu Olomouc částku 6.819,70 Kč dle rozsudku Krajského soud v Ostravě - pobočka v Olomouci č. j. 12 Co 592/2008-135 ze dne 9. 4. 2009 a částku 73.842,70 Kč dle rozsudku Krajského soud v Ostravě - pobočka v Olomouci č.j. 12Co 592/2008-186 ze dne 5. 10. 2010, celkem částku 80.662,- Kč v měsíčních splátkách, každá ve výši 1.000,- Kč, vždy do 25. dne příslušného kalendářního měsíce dle důvodové zprávy bod č. 37.

22. společnosti JU-TURN Golf Marketing s.r.o. o navýšení ceny za odkoupení infrastrukturních staveb příjezdové komunikace, včetně odvodnění, parkoviště, chodníku a veřejného osvětlení budovaných v rámci stavby „Golf Akademie Olomouc“ od společnosti JU-TURN Golf Marketing s.r.o., o cenu, která by se rovnala ceně za zřízení věcných břemen, a o započtení této navýšené kupní ceny na úhradu za zřízení věcných břemen dle důvodové zprávy bod č. 40.

 
2schvaluje  1. bezúplatný převod pozemku parc. č. 1951/1 vodní plocha o výměře 1 284 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 17.

2. bezúplatný převod pozemků parc. č. st. 823 zast. pl. o výměře 240 m2, parc. č. st. 824 zast. pl. o výměře 237 m2, parc. č. st. 826/1 zast. pl. o výměře 215 m2, parc. č. st. 826/2 zast. pl. o výměře 24 m2, parc. č. st. 861 zast. pl. o výměře 212 m2, parc. č. st. 862 zast. pl. o výměře 237 m2, parc. č. st. 881 zast. pl. o výměře 236 m2, parc. č. st. 898 zast. pl. o výměře 230 m2 a parc. č. st. 576/1 zast. pl. o výměře 31 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 18.

3. darování částí pozemku parc. č. 1115 ostat. pl. o celkové výměře 968 m2 (dle GP parc. č. 1115/11 ostat. pl. o výměře 574 m2 a parc. č. 1115/12 ostat. pl. o výměře 394 m2), vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc z vlastnictví statutárního města Olomouce do vlastnictví ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR dle důvodové zprávy bod č. 19.

4. prodej části pozemku parc. č. 1929/1 ostat. pl. o výměře 25 m2 (dle GP parc. č. 1929/16 zast. pl.) v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc společnosti MORAGRO, a.s. v Prostějově za kupní cenu ve výši 50 500,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 20.

5. prodej pozemku parc. č. 429/96 ostat. pl. o výměře 95 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc panu Davidu Svozilovi za kupní cenu ve výši 126 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 21.

6. prodej pozemku parc. č. st. 589 zast. pl. o výměře 360 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, a to ideální podíl 1/2 shora uvedené nemovitosti manželům Ing. Vladimíru a Ludmile Začalovým za kupní cenu ve výši 1 850 091,- Kč a ideální podíl 1/2 shora uvedené nemovitosti manželům Pavlu a Lucii Doleželovým za kupní cenu ve výši 1 850 091,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 22.

7. prodej části pozemku parc. č. 323/1 ostat. pl. o výměře 18 m2 (dle GP parc. č. 323/17) v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc paní Petře Kobzové za kupní cenu ve výši 30 900,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 23.

8. prodej části pozemku parc. č. 116/35 ostat. pl. o výměře 14 m2 (dle GP parc. č. 116/137 díl „b“) a části pozemku parc. č. 116/37 ostat. pl. o výměře 2 m2 (dle GP parc. č. 116/137 díl „a“), vše včetně komunikace (chodníku) v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc společnosti CL TRADE a.s. za kupní cenu ve výši 294 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 24.

9. odprodej pozemku parc. č. 94/79 ostat. pl. o výměře 125 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc společnosti FROMMER AUTO a.s. za kupní cenu ve výši 224 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 25.

10. směnu části pozemku parc. č. 265/35 orná půda o výměře 16 m2 (dle GP parc. č. 265/511) v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví manželů PhDr. Lubomíra a MUDr. Aleny Dvořákových za část pozemku parc. č. 265/207 ostat. pl. o výměře 8 m2 (dle GP parc. č. 265/512) v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce s tím, že statutární město Olomouc uhradí manželům PhDr. Lubomíru a MUDr. Aleně Dvořákovým doplatek cenového rozdílu ve výši 17 600,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 26.

11. výkup pozemků parc. č. 628/2 ostatní plocha o výměře 3 863 m2, včetně zpevněných ploch, a parc. č. 622/14 ostatní plocha o výměře 458 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví společnosti TRNY s.r.o. do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 500,- Kč dle důvodové zprávy dle důvodové zprávy bod č. 27.

12. směnu pozemku parc. č. 992/2 ostat. pl. o výměře 760 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti AUTO ČECHÁK s.r.o. za pozemek parc. č. 249/3 trvalý travní porost o výměře 6 151 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce s tím, že společnost AUTO ČECHÁK s.r.o. uhradí statutárnímu městu Olomouc doplatek cenového rozdílu ve výši 1 390 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 28.

13. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 700/7 orná půda o výměře 4 597 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc se společností K – stav stavební a.s. při kupní ceně ve výši 3 967 123,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 30.

14. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na části pozemků parc. č. 1721/6 ostat. pl. (dle GP parc. č. 1721/100 díl „a“) o výměře 4 165 m2, parc. č. 1648/1 ostat. pl. (dle GP parc. č. 1721/100 díl „b“) o výměře 987 m2, parc. č. 1649/1 ostat. pl. (dle GP parc. č. 1721/100 díl „c“) o výměře 643 m2, parc. č. 1721/29 ostat. pl. (dle GP parc. č. 1721/100 díl „d“) o výměře 1 957 m2 a parc. č. 1721/28 ostat. pl. (dle GP parc. č. 1721/100 díl „e“) o výměře 248 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc se společností Htech cz s.r.o. při kupní ceně ve výši 3 080 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 31.

15. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na části pozemků parc. č. 1647/2 ostat. pl. o výměře 128 m2, parc. č. 1647/3 ostat. pl. o výměře 1 791 m2, parc. č. 1647/4 orná půda o výměře 1 376 m2, parc. č. 1647/5 ostat. pl. o výměře 403 m2 a parc. č. 1647/6 orná půda o výměře 449 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc se společností SCHIEBEL s.r.o. při kupní ceně ve výši 1 596 595,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 32.

16. prodej pozemků parc. č. 1721/80 zast. pl. o výměře 1 267 m2 a parc. č. 1721/97 ostat. pl. o výměře 1 755 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc společnosti GRM Systems s.r.o. při kupní ceně ve výši 906 600,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 33.

17. uzavření souhlasného prohlášení mezi statutárním městem Olomouc a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, příspěvkovou organizací, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 56, ve kterém oba zúčastnění prohlašují, že pozemky parc. č. 460/7 ost. plocha o výměře 12140 m2 a parc. č. 460/19 ost. plocha o výměře 4237 m2, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc, nepřešly dle zákona č. 172/1991 Sb., z vlastnictví státu do vlastnictví statutárního města Olomouce, ale zůstaly ve vlastnictví České republiky s příslušností hospodaření pro Ředitelství silnic a dálnic ČR dle důvodové zprávy bod č. 34.

18. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na části pozemků nezastavěných komunikací č. I/35, dle GP č. 426-101/2006 ze dne 24. 11. 2006 označených jako pozemky parc. č. 460/7 o výměře 1808 m2, parc. č. 460/79 o výměře 304 m2, parc. č. 460/81 o výměře 37 m2, parc. č. 460/87 o výměře 1738 m2, parc. č. 460/19 o výměře 561 m2, parc. č. 460/74 o výměře 459 m2, parc. č. 460/75 o výměře 179 m2 a parc. č. 460/89 o výměře 28 m2, vše ost. plocha, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 34.

19. uzavření dohody o zrušení předkupního práva k části pozemku parc. č. 290/10 ostat. pl. o výměře 78 m2 (dle GP díl „a“) v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 35.

20. uzavření dohody mezi statutárním městem Olomouc a Vladimírem Schönem o přistoupení k závazku Jiřího Kotka vůči statutárnímu městu Olomouc z důvodu dlužného nájemného dle smluv o nájmu č. maj.práv./7/A/93/PL ze dne 11. 1. 1993 ve znění dodatku č. 1 ze dne 2. 5. 1997 a č. majpráv. 5866/R/99/Pl. ze dne 25. 11. 1999 v celkové výši 14.000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 36.

21. uzavření dohody o splátkách pod ztrátou výhody splátek s Miloslavou Havlíčkovou, v rámci které bude zavázána zaplatit statutárnímu městu Olomouc částku 6.819,70 Kč dle rozsudku Krajského soud v Ostravě - pobočka v Olomouci č. j. 12 Co 592/2008-135 ze dne 9. 4. 2009 a částku 73.842,70 Kč dle rozsudku Krajského soud v Ostravě - pobočka v Olomouci č.j. 12Co 592/2008-186 ze dne 5. 10. 2010, celkem částku 80.662,- Kč v měsíčních splátkách, každá ve výši 3.000,- Kč, vždy do 25. dne příslušného kalendářního měsíce dle důvodové zprávy bod č. 37.

22. uzavření plánovací smlouvy na infrastrukturní stavbu příjezdové komunikace budovanou v rámci stavby „Rodinný dům – novostavba, včetně přípojek sítí, sjezdu, oplocení a příjezdové komunikace“, na pozemcích parc. č. 1225 ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č. 1226 ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, mezi statutárním městem Olomouc a Romanem Breitem dle důvodové zprávy bod č. 38.

23. uzavření smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy na infrastrukturní stavbu příjezdové komunikace budovanou v rámci stavby „Rodinný dům – novostavba, včetně přípojek sítí, sjezdu, oplocení a příjezdové komunikace“, na pozemcích parc. č. 1225 ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č. 1226 ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a Romanem Braitem jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy bod č. 39.

 
3revokuje  1. usnesení ZMO ze dne 2. 3. 2010, bod programu 8, bod 2 ve věci schválení odprodeje pozemku parc. č. 94/79 ostat. pl. o výměře 125 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc společnosti FROMMER AUTO a.s. za kupní cenu ve výši 564 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 25.

2. usnesení ZMO ze dne 27. 4. 2011, bod programu 3, bod dodatku důvodové zprávy 13 ve věci schválení směny části pozemku parc. č. 265/35 orná půda o výměře 16 m2 (dle GP parc. č. 265/511) v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví manželů PhDr. Lubomíra a MUDr. Aleny Dvořákových za část pozemku parc. č. 265/207 ostat. pl. o výměře 8 m2 (dle GP parc. č. 265/512) v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce bez doplatku cenového rozdílu dle důvodové zprávy bod č. 26.

3. usnesení ZMO dne 22. 6. 2011, bod programu 3, bod 19 dodatku důvodové zprávy ve věci schválení uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemky parc. č. 1721/80 zast. pl. o výměře 1 267 m2 a parc. č. 1721/97 ostat. pl. o výměře 1 755 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc se společností GRM Systems s. r. o. při kupní ceně ve výši 919 500,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 33.

4. usnesení ZMO ze dne 20. 4. 2009, bod programu 5, bod 33 důvodové zprávy ve věci schválení darování částí pozemků parc. č. 718/7 o výměře 45 m2 (dle GP parc. č. 718/40), parc. č. 718/8 o výměře 2 931 m2 (dle GP parc. č. 718/36), parc. č. 718/10 o výměře 134 m2 (dle GP parc. č. 718/35), parc. č. 718/11 o výměře 1073 m2 (dle GP parc. č. 718/29, parc. č. 718/30), vše ostat. pl., vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc a pozemků parc. č. 460/7 o výměře 8 253 m2 (dle GP parc. č. 460/85) a parc. č. 460/19 o výměře 3 008 m2 (dle GP parc. č. 460/86), vše ostat. pl., vše v k. ú. Povel, obec Olomouc z vlastnictví statutárního města Olomouce do vlastnictví ČR-Ředitelství silnic a dálnic ČR dle důvodové zprávy bod č. 34.

 
4souhlasí  se zrušením závazku budoucí kupní smlouvy uzavřené se společností Stavitelství Pospíšil s.r.o. dohodou ke dni uzavření nájemní smlouvy a budoucí kupní smlouvy se společností K – stav stavební a.s. dle důvodové zprávy bod č. 30.


 

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu