Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

Předkládá:Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Zpracoval:

oddělení majetkových řízení a prodeje domů

 

 

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konaného dne  22. 6. 2011

 
Majetkoprávní záležitosti + dodatek
 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouc po projednání:

 
1schvaluje  1. výkup pozemků parc. č. 755/2 orná půda o výměře 7 127 m2, parc. č. 755/101 orná půda o výměře 291 m2 a parc. č. 754/3 ostat. pl. o výměře 113 m2, vše v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc z vlastnictví paní Olgy Orságové do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 1 204 960,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.

2. výkup pozemku parc. č. 264/12 zahrada o výměře 12 m2 v k. ú. Olomouc – město, obec Olomouc z vlastnictví společnosti INTES OLOMOUC, spol. s r. o. do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 18.000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.

3. výkup části pozemku parc. č. st. 1415 zast. pl. (dle GP díl „a“) o výměře 8 m2 v k. ú. Olomouc – město, obec Olomouc z vlastnictví společnosti Technické služby města Olomouce, a.s. do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 12 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 3.

4. bezúplatný převod pozemku parc. č. 219/5 ostat. pl. o výměře 41 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.

5. bezúplatný převod pozemku parc. č. 85/2 ostat. pl. o výměře 81 m2 v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 5.

6. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací na část pozemku parc. č. st. 613/2 zast. pl. a nádvoří o výměře 31 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc se společností IP systém a.s. za podmínek dle důvodové zprávy bod č. 8.

7. odprodej části pozemku parc. č. 191 ostat. pl. o výměře 27 m2 (dle GP parc. č. 191/2 ostat. pl.) v k. ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc manželům Mgr. Petru a Mgr. Romaně Jadrníčkovým za kupní cenu ve výši 37 380,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 16.

8. odprodej části pozemku parc. č. 1026/2 ostat. pl. o výměře 37 m2 (dle GP parc. č. 1026/26 ostat. pl.) a části pozemku parc. č. 1029/32 zahrada o výměře 9 m2 (dle GP díl „b“), vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc panu Milanu Šišmovi za kupní cenu ve výši 54 800,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 17.

9. odprodej pozemků parc. č. 251/9 o výměře 136 m2 a parc. č. 251/6 o výměře 3 271 m2, vše orná půda v k. ú. Týneček, obec Olomouc společnosti SPZ Reality s.r.o. za kupní cenu ve výši 1 705 400,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 19.

10. odprodej pozemků parc. č. 1294/53 orná půda o výměře 1 113 m2, parc. č. 1294/55 orná půda o výměře 1 101 m2, parc. č. 1294/22 orná půda o výměře 1 721 m2, parc. č. 1295/1 trvalý travní porost o výměře 1 483 m2, parc. č. 1295/2 orná půda o výměře 971 m2, parc. č. 1295/5 trvalý travní porost o výměře 1 449 m2, parc. č. 1295/6 trvalý travní porost o výměře 67 m2 a parc. č. 1295/8 orná půda o výměře 519 m2, vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc společnosti DELTA INVEST, s.r.o. za kupní cenu ve výši 5 060 350,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 20.

11. odprodej pozemků parc. č. 210/5 o výměře 197 m2 a parc. č. 210/12 o výměře 768 m2, vše trvalý travní porost v k. ú. Dětřichov nad Bystřicí, obec Dětřichov nad Bystřicí panu Antonínu Vojáčkovi za kupní cenu ve výši 35 074,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 21.

12. odprodej části pozemku parc. č. 1156/2 zahrada o výměře 145 m2 (dle GP díl „a“) v k. ú. Černovír, obec Olomouc paní MUDr. Aleně Nikolové za kupní cenu ve výši 50 270,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 22.

13. odprodej pozemku parc. č. 339/15 zahrada o výměře 32 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc paní PharmDr. Mileně Danielové Leifertové za kupní cenu ve výši 54 100,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 23.

14. odprodej části pozemku parc. č. 541/1 ostat. pl. o výměře 6 m2 (dle GP díl „a“) a části pozemku parc. č. 58/1 ostat. pl. o výměře 1 m2 (dle GP díl „b“), vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc manželům Matouši a Jaroslavě Vykoukalovým za kupní cenu ve výši 8 670,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 24.

15. odprodej části pozemku parc. č. 293/1 orná půda (dle GP parc. č. 293/3 orná půda) o výměře 407 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc manželům Petrovi a Janě Slavíčkovým za kupní cenu ve výši 505 420,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 25.

16. odprodej pozemků parc. č. st. 288/1 zast. pl. o výměře 50 m2 a parc. č. st. 288/2 zast. pl. o výměře 30 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc společnosti PLUM CONSULTING s.r.o. za kupní cenu ve výši 122 050,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 26.

17. odprodej pozemků parc. č. 855/7 ostat. pl. o výměře 245 m2, parc. č. st. 1044/1 zast. pl. o výměře 601 m2 a parc. č. st. 1045/3 zast. pl. o výměře 88 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc společnosti HOPR TRADE CZ, s.r.o. za kupní cenu ve výši 918 320,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 27.

18. odprodej části pozemku parc. č. 959/22 ostat. pl. o výměře 251 m2 (dle GP parc. č. 959/38) a části pozemku parc. č. 959/17 ostat. pl. o výměře 46 m2 (dle GP parc. č. 959/39), vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc společnosti TRNY s.r.o. za kupní cenu ve výši 375 950,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 28.

19. uzavření dohody mezi statutárním městem Olomouc a společností BONITREAL s.r.o. o přistoupení k závazku společnosti SECOM LTD, spol. s r.o. vůči statutárnímu městu Olomouc na nájemném ve výši 736.972,- Kč a na náhradě za užívání pozemků bez právního titulu ve výši nájemného, a to ode dne 3. 3. 2011 do dne jejich vyklizení nebo do dne podpisu nájemní smlouvy dle důvodové zprávy bod č. 30.

 
2souhlasí  se zrušením závazku budoucí kupní smlouvy dohodou dle důvodové zprávy bod č. 29.
 
3nevyhovuje žádosti  1. ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o úplatný převod pozemku parc. č. 219/5 ostat. pl. o výměře 41 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.

2. ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o úplatný převod pozemku parc. č. 85/2 ostat. pl. o výměře 81 m2 v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 5.

3. ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o úplatný převod pozemků parc. č. st. 1152 zast. pl. o výměře 68 m2, parc. č. 1061/1 ostatní plocha o výměře 351 m2, parc. č. 1061/2 ostatní plocha o výměře 101 m2, vše v k. ú. Nová Ulice a pozemku parc. č. 2/2 ostatní plocha v k. ú. Týneček, vše obec Olomouc z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 6.

4. pana Petra Masného o odprodej částí pozemků parc. č. 351 o výměře 529 m2, parc. č. 352 o výměře 314 m2 a parc. č. 353/3 o výměře 28 m2 (část A), vše orná půda v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 9.

5. manželů Ing. Vladimíra a Mgr. Moniky Ambrožovým o odprodej pozemku parc. č. 265/262 orná půda o výměře 232 m2 a částí pozemků parc. č. 265/5 ostat. pl. o výměře 552 m2, parc. č. 265/140 ostat. pl. o výměře 57 m2 a parc. č. 265/139 ostat. pl. o výměře 9 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 10.

6. pana Ing. Vratislava Hrachovce o odprodej části pozemku parc. č. 429/4 ostat. pl. o výměře 1 800 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 11.

7. sdružení Klub vojenské historie Olomouc-LO37 o odprodej budovy bez č. p./č. e. (jiná stavba) na pozemku parc. č. st. 1290 zast. pl. o výměře 96 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 12.

8. společnosti GRASO a.s. o odprodej části pozemku parc. č. 109/1 zahrada o výměře 250 m2 a části pozemku parc. č. 109/4 zahrada o výměře 250 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 13.

9. manželů Doc. RNDr. Petera Ondry, CSc. a MUDr. Dany Ondrové, Ph.D. o odprodej pozemku parc. č. 145/1 ostat. pl. o výměře 858 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 14.

10. společnosti Investiční a majetková, spol. s r.o. o revokaci části usnesení ZMO ze dne 14. 9. 2010, bod programu 4, bod 32 dodatku k důvodové zprávě ve věci výše kupní ceny při odprodeji pozemku parc. č. 306/34 orná půda o výměře 921 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 15.

 
4schvaluje  1. odprodej budovy č. p. 452 (objekt technického vybavení) s pozemkem parc. č. st. 583 zast. pl. o výměře 235 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc (Na Letné – C1K4) občanskému sdružení Box Klub GAMBARE OLOMOUC za kupní cenu ve výši 305 000,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 1.

2. darování části pozemku parc. č. 384/115 orná půda o výměře 201 m2 (dle GP parc. č. 384/115 orná půda) v k. ú. Hodolany, obec Olomouc z vlastnictví statutárního města Olomouce do vlastnictví Ing. Radko Kulta dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 2.

3. směnu části pozemku parc. č. 237/6 (dle GP parc. č. 237/8) trvalý travní porost o výměře 32 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti STALAMP, s.r.o. za část pozemku parc. č. 384/115 (dle GP parc. č. 384/141) orná půda o výměře 32 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce za podmínek dle důvodové zprávy dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 3.

4. odprodej pozemku parc. č. st. 1207/10 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc manželům Michalovi a Denise Sklenářovým za kupní cenu ve výši 18 000,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 6.

5. směnu části pozemku parc. č. 992/1 ostat. pl. o výměře 534 m2 (dle GP parc. č. 992/6) v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti Lesaffre Česko, a.s. za část pozemku parc. č. 1089 ostat. pl. o výměře 304 m2, část pozemku parc. č. 1094 ostat. pl. o výměře 15 m2 (dle GP parc. č. 1094/2) a pozemek parc. č. 1096 ostat. pl. o výměře 40 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce s tím, že statutární město Olomouc uhradí společnosti Lesaffre Česko, a.s. doplatek cenového rozdílu ve výši 144 000,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 7.

6. odprodej pozemku parc. č. 434/10 zast. pl. o výměře 91 m2, části pozemku parc. č. 434/7 zahrada (dle GP „díl e“) o výměře 526 m2 a části pozemku parc. č. 654 ostat. pl. (dle GP „díl a+b“) o celkové výměře 3 m2, vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc manželům Valentinovi a Janě Večeřovým za kupní cenu ve výši 775 000,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 8.

7. odprodej pozemků parc. č. 719/1 orná půda o výměře 393 m2, parc. č. 719/11 orná půda o výměře 594 m2, parc. č. 719/19 orná půda o výměře 259 m2, parc. č. 719/20 zast. pl. o výměře 106 m2, parc. č. 719/21 orná půda o výměře 50 m2, parc. č. 719/22 orná půda o výměře 274 m2, parc. č. 719/23 zast. pl. o výměře 105 m2, parc. č. 719/24 orná půda o výměře 50 m2, parc. č. 719/25 orná půda o výměře 284 m2, parc. č. 719/26 zast. pl. o výměře 105 m2, parc. č. 719/27 orná půda o výměře 50 m2, parc. č. 719/38 orná půda o výměře 30 m2, parc. č. 719/39 zast. pl. o výměře 66 m2, parc. č. 719/40 orná půda o výměře 141 m2, parc. č. 719/41 orná půda o výměře 46 m2, parc. č. 719/42 zast. pl. o výměře 87 m2, parc. č. 719/43 orná půda o výměře 195 m2, parc. č. 719/44 orná půda o výměře 45 m2, parc. č. 719/45 zast. pl. o výměře 87 m2, parc. č. 719/46 orná půda o výměře 194 m2, parc. č. 719/47 orná půda o výměře 45 m2, parc. č. 719/48 zast. pl. o výměře 88 m2, parc. č. 719/49 orná půda o výměře 200 m2, parc. č. 719/52 orná půda o výměře 717 m2, parc. č. 719/2 orná půda o výměře 76 m2, parc. č. 719/28 orná půda o výměře 361 m2, parc. č. 719/29 zast. pl. o výměře 76 m2, parc. č. 719/50 orná půda o výměře 298 m2 a parc. č. 719/51 zast. pl. o výměře 61 m2, vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc společnosti K – stav stavební a.s. při kupní ceně ve výši 4 320 550,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 9.

8. odprodej pozemku parc. č. st. 104/3 zast. pl. o výměře 173 m2 a části pozemku parc. č. 1217 ostat. pl. (dle GP parc. č. 1217/1 ostat. pl.) o výměře 153 m2, vše v k. ú. Černovír, obec Olomouc panu Jiřímu Gronichovi za kupní cenu ve výši 492 260,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 10.

9. odprodej pozemku parc. č. st. 103/3 zast. pl. o výměře 3 m2 a části pozemku parc. č. 1217 ostat. pl. (dle GP parc. č. 1217/2 ostat. pl.) o výměře 2 m2, vše v k. ú. Černovír, obec Olomouc paní Mgr. Marcele Gronichové za kupní cenu ve výši 6 300,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 11.

10. odprodej pozemku parc. č. 659/19 ostat. pl. o výměře 186 m2, části pozemku parc. č. 652/1 lesní pozemek o výměře 201 m2 (dle GP díl „c“) a části pozemku parc. č. 779/1 ostat. pl. o výměře 20 m2 (dle GP díl „d“), vše v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc společnosti Povodí Morava, s.p. za kupní cenu ve výši 206 500,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 12.

11. odprodej budovy č. p. 107 (objekt technického vybavení) na pozemku parc. č. st. 109 zast. pl. o výměře 183 m2 v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc manželům RSDr. Adamu a Márii Zimovčákovým za kupní cenu ve výši 1 507 500,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 13.

12. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 292 zahrada o výměře 250 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc se společností DELTA servis, s.r.o. při kupní ceně ve výši 552 500,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 14.

13. odprodej částí pozemků parc. č. 235/23 orná půda o výměře 26 m2 (dle GP parc. č. 235/142 orná půda) a parc. č. 485/6 ostat. pl. o výměře 55 m2 (dle GP parc. č. 485/9 ostat. pl.), vše v k. ú. Povel, obec Olomouc společnosti STAFOS - REAL, s.r.o. za kupní cenu ve výši 152 000,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 16.

14. odprodej ideálního podílu 1/2 části pozemku parc. č. 1309 orná půda o výměře 469 m2 (dle GP parc. č. 1309/2 orná půda) v k. ú. Slavonín, obec Olomouc Českému zahrádkářskému svazu osada Na vyhlídce za kupní cenu ve výši 14 500,- Kč a ideálního podílu 1/2 části pozemku parc. č. 1309 orná půda o výměře 469 m2 (dle GP parc. č. 1309/2 orná půda) v k. ú. Slavonín, obec Olomouc Českému zahrádkářskému svazu, základní organizace Slavonín za kupní cenu ve výši 14 500,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 17.

15. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemky parc. č. 1721/80 zast. pl. o výměře 1 267 m2 a parc. č. 1721/97 ostat. pl. o výměře 1 755 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc se společností GRM Systems s.r.o. při kupní ceně ve výši 919.500,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 19.

16. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek parc. č. 1721/85 zast. pl. o výměře 1 314 m2 a část pozemku parc. č. 1721/6 ostat. pl. (dle GP parc. č. 1721/84 ostat. pl.) o výměře 1 432 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc se společností COMET OBALY, s. r. o. při kupní ceně ve výši 961 100,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 20.

17. změnu smluvních podmínek u výkupu pozemku parc. č. 380/2 ostat. pl. o výměře 2 414 m2 v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 29.

18. darování částí pozemku parc. č. 1406/1 ostat. pl. o celkové výměře 10 887 m2 (dle GP parc. č. 1406/5 ostat. pl. o výměře 4 952 m2 a parc. č. 1406/6 ostat. pl. o výměře 5 935 m2), vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc a částí pozemku parc. č. 1093/1 ostat. pl. o celkové výměře 6 858 m2 (dle GP parc. č. 1093/19 ostat. pl. o výměře 2 727 m2, parc. č. 1093/20 ostat. pl. o výměře 3 693 m2 a parc. č. 1093/21 ostat. pl. o výměře 438 m2), vše v k. ú. Samotíšky, obec Samotišky, se všemi součástmi a příslušenstvím (vč. historické aleje) z vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví statutárního města Olomouce dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 31.

19. bezúplatný převod památníku popraveným účastníkům přerovského povstání vedeného v seznamu kulturních nemovitých památek pod rejstříkovým číslem 28279/8-1711 na pozemku parc. č. 631/3 lesní pozemek v k. ú. Černovír, obec Olomouc z vlastnictví statutárního města Olomouce do vlastnictví statutárního města Přerova dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 32.

20. uzavření plánovací smlouvy na infrastrukturní stavby SO 01 – komunikace, SO 02 – STL plynovodní řad, SO 03 – vodovodní řad, SO 04 – jednotná kanalizace, SO 06 – veřejné osvětlení a SO 07 – rozvody NN, budované v rámci stavby „Inženýrské sítě a komunikace pro lokalitu výstavby 16 RD – Olomouc – Droždín – U rybníčku“, na pozemcích parc. č. 291/10 ostatní plocha, silnice, parc. č. 291/11 ostat. pl., parc. č. 319 orná půda, parc. č. 320/1 orná půda, parc. č. 320/2 orná půda, parc. č. 322 zahrada, parc. č. 349/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 349/2 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 348 orná půda, parc. č. 347 orná půda, parc. č. 346 orná půda, parc. č. 345 trvalý travní porost, parc. č. 350/1 orná půda, parc. č. 354/1 orná půda a parc. č. 354/2 orná půda, vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc, mezi statutárním městem Olomouc a MUDr. Jaroslavem Šípkem dle důvodové zprávy dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 33.

21. uzavření smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy na infrastrukturní stavby SO 01 – komunikace, SO 03 – vodovodní řad, SO 04 – jednotná kanalizace a SO 06 – veřejné osvětlení, budované v rámci stavby „Inženýrské sítě a komunikace pro lokalitu výstavby 16 RD – Olomouc – Droždín – U rybníčku“, na pozemcích parc. č. 291/10 ostatní plocha, silnice, parc. č. 291/11 ostat. pl., parc. č. 319 orná půda, parc. č. 320/1 orná půda, parc. č. 320/2 orná půda, parc. č. 322 zahrada, parc. č. 349/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 349/2 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 348 orná půda, parc. č. 347 orná půda, parc. č. 346 orná půda, parc. č. 345 trvalý travní porost, parc. č. 350/1 orná půda, parc. č. 354/1 orná půda a parc. č. 354/2 orná půda, vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc, mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a MUDr. Jaroslavem Šípkem jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 34.

22. uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-B/8/2009/Hoa, mezi Petrem Prikrtem jako budoucím dárcem a statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným dle důvodové zprávy dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 35.

23. uzavření plánovací smlouvy na infrastrukturní stavbu „Příjezdová komunikace k novostavbě RD v Lošově na parc. č. 653“, na pozemku parc. č. 650 ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Lošov, obec Olomouc, mezi statutárním městem Olomouc a manžely Jaroslavem Francem, Th.D. a Mgr. Veronikou Francovou dle důvodové zprávy dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 36.

24. uzavření smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy na infrastrukturní stavbu „Příjezdová komunikace k novostavbě RD v Lošově na parc. č. 653“, na pozemku parc. č. 650 ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Lošov, obec Olomouc, mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a manžely Jaroslavem Francem, Th.D. a Mgr. Veronikou Francovou jako budoucími dárci dle důvodové zprávy dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 37.

25. uzavření smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy na infrastrukturní stavbu „Oplocení pozemku parc. č. 629/27 k. ú. Chválkovice, úprava chodníku“, na pozemcích parc. č. 629/1 ostatní plocha, ostatní komunikace a 1458/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a Romanem Zatloukalem jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 38.

26. uzavření plánovací smlouvy na infrastrukturní stavby komunikace a veřejného osvětlení budované v rámci stavby „Polyfunkční dům – k. ú. Olomouc - Slavonín“, na pozemku parc. č. 1178/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, mezi statutárním městem Olomouc a společností AUTOKOMPLEX Matějka s.r.o. dle důvodové zprávy dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 39.

27. uzavření smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na infrastrukturní stavby komunikace a veřejného osvětlení budované v rámci stavby „Polyfunkční dům – k. ú. Olomouc - Slavonín“, na pozemku parc. č. 1178/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím kupujícím a společností AUTOKOMPLEX Matějka s.r.o. jako budoucím prodávajícím, za celkovou kupní cenu 200,- Kč dle důvodové zprávy dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 40.

28. uzavření plánovací smlouvy na infrastrukturní stavbu příjezdové komunikace budované v rámci stavby „Účelová komunikace a příjezdová komunikace k RD - Chomoutov“, na pozemku parc. č. 239 ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc, mezi statutárním městem Olomouc a manžely Mojmírem Dosedělem a Dagmar Dosedělovou dle důvodové zprávy dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 41.

29. uzavření smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy na infrastrukturní stavbu příjezdové komunikace budované v rámci stavby „Účelová komunikace a příjezdová komunikace k RD - Chomoutov“, na pozemku parc. č. 239 ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc, mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a manžely Mojmírem Dosedělem a Dagmar Dosedělovou jako budoucími dárci dle důvodové zprávy dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 42.

30. uzavření smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy na infrastrukturní stavbu chodníku, na pozemku parc. č. 1931 ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a Bernhardem Tenglerem jako budoucím dárcem dle důvodové zprávy dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 43.

31. uzavření plánovací smlouvy na infrastrukturní stavby příjezdové komunikace, včetně odvodnění, parkoviště, chodníku a veřejného osvětlení budované v rámci stavby „Golf Akademie Olomouc“, na pozemcích parc. č. 111/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 21/1 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, parc. č. 23/1 trvalý travní porost, parc. č. 21/17 trvalý travní porost, parc. č. 21/8 zahrada, parc. č. 21/9 zahrada, parc. č. 21/10 zahrada a parc. č. 128/5 ostatní plocha, neplodná půda, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc a na pozemku parc. č. 468 ostatní plocha, neplodná půda, v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, mezi statutárním městem Olomouc a společností JU-TURN Golf Marketing s.r.o. dle důvodové zprávy dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 44.

32. uzavření smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na infrastrukturní stavby příjezdové komunikace, včetně odvodnění, parkoviště, chodníku a veřejného osvětlení budované v rámci stavby „Golf Akademie Olomouc“, na pozemcích parc. č. 111/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 21/1 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, parc. č. 23/1 trvalý travní porost, parc. č. 21/17 trvalý travní porost, parc. č. 21/8 zahrada, parc. č. 21/9 zahrada, parc. č. 21/10 zahrada a parc. č. 128/5 ostatní plocha, neplodná půda, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc a na pozemku parc. č. 468 ostatní plocha, neplodná půda, v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím kupujícím a společností JU-TURN Golf Marketing s.r.o. jako budoucím prodávajícím, za celkovou kupní cenu 500,- Kč dle důvodové zprávy dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 45.

 
5nevyhovuje žádosti  1. společnosti Albeon s.r.o. o odprodej budovy č. p. 452 (objekt technického vybavení) s pozemkem parc. č. st. 583 zast. pl. o výměře 235 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc (Na Letné – C1K4) dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 1.

2. pana Ing. Radko Kulta o darování části pozemku parc. č. 384/115 orná půda o výměře 32 m2 (dle GP parc. č. 384/141 orná půda) v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 2.

3. společnosti STALAMP, s.r.o. o odprodej části pozemku parc. č. 384/115 orná půda o výměře 201 m2 (dle GP parc. č. 384/115 orná půda) v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 4.

4. manželů Ing. Davida a Ing. Ireny Charvátových o odprodej pozemku parc. č. 292 zahrada o výměře 373 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 15.

5. manželů MUDr. Igora Tozzi di Angelo a PhDr. Kamily Tozzi di Angelo o odprodej pozemku parc. č. 1309 orná půda o výměře 34 048 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 18.

6. společnosti EOS GROUP s.r.o. o odprodej pozemku parc. č. st. 212 zast. pl. o výměře 529 m2 v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 21.

7. společnosti RWE GasNet, s.r.o. o odprodej části pozemku parc. č. 178/4 orná půda o výměře 66 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 22.

8. společnosti ČEZ Distribuce, a.s. o odprodej části pozemku parc. č. 1012 ostat. pl. o výměře 4 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 23.

9. paní MUDr. Miloslavy Homolkové o odprodej pozemku parc. č. 14/17 zahrada o výměře 373 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 24.

10. manželů Ing. Jaroslava a Mgr. Martiny Michalíkových o odprodej pozemků parc. č. 383/2 zahrada o výměře 171 m2, parc. č. 440/3 ostat. pl. o výměře 92 m2 a parc. č. 383/1 orná půda o výměře 1 839 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 25.

11. manželů Mgr. Miroslavy a PhDr. Eduarda Krčových o odprodej ideálního podílu 2/3 části pozemku parc. č. 62 zahrada o výměře 243 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 26.

12. pana Miroslava Derca a pana Zbyňka Klapila o odprodej pozemku parc. č. 518/1 zahrada o výměře 641 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 27.

13. pana Luďka Zajíčka o odprodej pozemků parc. č. 518/1 zahrada o výměře 641 m2 a parc. č. 521 zahrada o výměře 1 067 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 27.

 
6nevyhovuje  nabídce ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na úplatný převod pozemku parc. č. 79/2 ostatní plocha o výměře 1074 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 30.
 
7revokuje  1. usnesení ZMO ze dne 31. 5. 2010, bod programu 4, bod 7 ve věci schválení odprodeje pozemku parc. č. st. 1207/10 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc manželům Michalovi a Denise Sklenářovým za kupní cenu 38 000,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 6.

2. usnesení ZMO ze dne 15. 9. 2008, bod programu 4, bod 33 ve věci schválení odprodeje pozemku parc. č. st. 103/3 zast. pl. o výměře 3 m2 a část pozemku parc. č. st. 104/1 zast. pl. (dle GP díly „a + b“) o výměře 2 m2, vše v k. ú. Černovír, obec Olomouc paní Mgr. Marcele Gronichové za kupní cenu ve výši 6 300,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 11.

3. usnesení ZMO ze dne 27. 4. 2011, bod programu 3, bod 15. ve věci schválení uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek parc. č. 1721/85 zast. pl. o výměře 1 314 m2 a část pozemku parc. č. 1721/6 ostat. pl. (dle GP parc. č. 1721/84 ostat. pl.) o výměře 1 432 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc společnosti COMET OBALY, s. r. o. při kupní ceně ve výši 903 700,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 20.

4. usnesení ZMO ze dne 14. 9. 2010, bod programu 4, bod 35 dodatku k důvodové zprávě ve věci schválení uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek parc. č. 180/1 orná půda o výměře 28 225 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc společnosti HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. při kupní ceně 1 300,- Kč/m2 dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 28. 

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Úterý: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Čtvrtek: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu