Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

12.

Předkládá: Ing. arch. Michal Giacintov, určený zastupitel
Zpracoval: Ing. Marek Černý, Ing. Karin Kuklová, Ing. Zuzana Sedláková

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konané dne 16. 11. 2020

Změna č. IX Územního plánu Olomouc - vydání

Usnesení č. 12

Zastupitelstvo města Olomouce po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu v předloženém znění


 
2

ověřilo tímto, že Změna č. IX Územního plánu Olomouc není v rozporu:

1. s Politikou územního rozvoje České republiky, ve znění pozdějších aktualizací

2. se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje, ve znění pozdějších aktualizací

3. s výsledky projednání


 
3

vydává v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů, (stavební zákon), Změnu č. IX Územního plánu Olomouc formou opatření obecné povahy č. 4/2020, které je přílohou tohoto usnesení


 
4

ukládá odboru dopravy a územního rozvoje oznámit v souladu s § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydání Změny č. IX Územního plánu Olomouc veřejnou vyhláškou

T: ihned

O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu