Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

4.

Předkládá: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Zpracoval: Mgr. Martina Válková
Ing. Marek Drešr

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konané dne 16. 11. 2020

Majetkoprávní záležitosti odboru investic

Usnesení č. 4

Zastupitelstvo města Olomouce po projednání:

1

bere na vědomí předloženou důvodovou zprávu,


 
2

schvaluje směnu části pozemku parc. č. 475/61 orná půda o výměře 264 m2 (dle GP pozemek parc. č. 475/61) v k.ú. Řepčín, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti SPV red, s.r.o. za pozemek parc. č. 1903/119 orná půda o výměře 145 m2 v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce, s cenovým doplatkem ve výši 31 320 Kč, který bude hradit statutární město Olomouc dle důvodové zprávy bod 1.1.


 
3

schvaluje budoucí koupi části pozemku parc. č. 1517/88 trvalý travní porost v k.ú. Horka nad Moravou o výměře cca 530 m2 dle situačního nákresu, ve vlastnictví Zemědělského družstva Unčovice do vlastnictví statutárního města Olomouce, kupní smlouva bude uzavřena po dokončení stavby cyklostezky (I. etapy) dle geometrického plánu, za cenu obvyklou dle znaleckého posudku ve výši 160 Kč/m2 + DPH dle důvodové zprávy bod 1.2.


 
4

schvaluje schvaluje budoucí koupi části pozemku parc. č. 673/71 orná půda v k.ú. Chomtoutov o výměře cca 175 m2 dle situačního nákresu, ve vlastnictví Zemědělského družstva Unčovice do vlastnictví statutárního města Olomouce, kupní smlouva bude uzavřena po dokončení stavby cyklostezky (II. etapy) dle geometrického plánu, za cenu obvyklou dle znaleckého posudku ve výši 180 Kč/m2 + DPH dle důvodové zprávy bod 1.2.


 
5

revokuje usnesení ZMO ze dne 7. 9. 2020, bod programu č. 4, bod důvodové zprávy č. 1.2, ve věci schválení uzavření budoucí darovací smlouvy a budoucí darování částí pozemků parc. č. 1026/18 ostatní plocha o výměře cca 307 m2 a parc. č. 394/14 ostatní plocha o výměře cca 86 m2 v k.ú. Řepčín, obec Olomouc, dle situačního nákresu, z vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 1.3.


 
6

schvaluje uzavření budoucí darovací smlouvy a budoucí darování částí pozemků parc. č. 1026/18 ostatní plocha o výměře cca 307 m2 a parc. č. 394/19 ostatní plocha o výměře cca 86 m2, vše v k.ú. Řepčín, obec Olomouc, dle situačního nákresu, z vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 1.3.


 
7

schvaluje výkup části pozemku parc. č. 475/26 orná půda o výměře 298 m2 (dle GP pozemek parc. č. 475/106) v k.ú. Řepčín, obec Olomouc ve vlastnictví pana XXXXX do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 187 740 Kč dle důvodové zprávy bod 1.4.


 


Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu