Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

Předkládá:Rada města Olomouce
Zpracoval:

Major Martin, JUDr., náměstek primátora, odbor majetkoprávní

 

 

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konaného dne  21. 12. 2010

 
Majetkoprávní záležitosti + dodatek
 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouc po projednání:

 
1schvaluje  1. darování částí pozemků parc. č. 987/12 (dle GP díl "y2") o výměře 162 m2, parc. č. 939/3 (dle GP díl "n2") o výměře 184 m2, parc. č. 939/1 (dle GP díl "y1") o výměře 317 m2, parc. č. 668/7 (dle GP díl "v1") o výměře 163 m2 a parc. č. 972 (dle GP parc. č. 972/5) o výměře 442 m2, vše ostat. pl. v k. ú. Hodolany, obec Olomouc z vlastnictví statutárního města Olomouce do vlastnictví Povodí Moravy, s.p. dle důvodové zprávy bod č. 5.

2. odprodej pozemků parc. č. st. 102 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 461 m2 a parc. č. 27/10 zahrada o výměře 182 m2, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc panu Ing. Aleši Wenzelovi za kupní cenu ve výši 612.650,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 6.

3. odprodej pozemku parc. č. 253 ostat. pl. o výměře 5 m2 v k. ú. Bělidla, obec Olomouc panu Petru Opletalovi za kupní cenu ve výši 8 250,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 7.

4. změnu katastrální hranice mezi k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc a k. ú. Velký Týnec, obec Velký Týnec dle důvodové zprávy bod č. 8.

5. postup při odprodeji pozemků v lokalitě Laty dle důvodové zprávy bod č. 9.

6. uzavření dodatku ke kupní smlouvě na pozemek parc. č. st. 946 zast. pl. o výměře 16 m2 a část pozemku parc. č. 1856 zahrada o výměře 351 m2 (dle GP parc. č. 1856/8), vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouce s panem Martinem Bartozsem, ve kterém bude snížena kupní cena z 63 793,- Kč na 48 243,- Kč a schvaluje vrácení částky ve výši 15 550,- Kč panu Martinu Bartozsovi dle důvodové zprávy bod č. 9.

7. uzavření dodatku ke kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 1856 zahrada (dle GP parc. č. 1856/4) o výměře 387 m2 a pozemek parc. č. st. 1010 zast. pl. a nádvoří o výměře 17 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc s panem Vladimírem Suchomelem, ve kterém bude snížena kupní cena z 69 409,- Kč na 52 419,- Kč a schvaluje vrácení částky ve výši 16 990,- Kč panu Vladimíru Suchomelovi dle důvodové zprávy bod č. 9.

8. uzavření dodatku ke kupní smlouvě na pozemek parc. č. st. 972 zast. pl. o výměře 19 m2 a část pozemku parc. č. 1729 zahrada o výměře 351 m2 (dle GP parc. č. 1729/8), vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc s manžely Petrem a Zdeňkou Řezníčkovými, ve kterém bude snížena kupní cena z 64 793,- Kč na 48 543,- Kč a schvaluje vrácení částky ve výši 16 250,- Kč manželům Petru a Zdeňce Řezníčkovým dle důvodové zprávy bod č. 9.

9. snížení kupní ceny z 64 801,- Kč na 49 661,- Kč při odprodeji pozemku parc. č. st. 916 zast. pl. o výměře 16 m2 a části pozemku parc. č. 1729 zahrada o výměře 339 m2 (dle GP parc. č. 1729/6), vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc paní Dorotě Marii Kotáskové dle důvodové zprávy bod č. 9.

10. snížení kupní ceny z 72 860,- Kč na 49 020,- Kč při odprodeji pozemku parc. č. st. 1009 zast. pl. o výměře 17 m2 a části pozemku parc. č. 1856/3 zahrada (dle GP pozemek parc. č. 1856/12 zahrada) o výměře 370 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc manželům Ing. Lumíru Laštíkovi a Alici Ručkové dle důvodové zprávy bod č. 9.

11. snížení kupní ceny z 79 380,- Kč na 53 320,- Kč při odprodeji pozemku parc. č. st. 845 zast. pl. o výměře 17 m2 a části pozemku parc. č. 1856/3 zahrada (dle GP pozemek parc. č. 1856/13 zahrada) o výměře 413 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc manželům Josefu a Jarmile Crhonkovým dle důvodové zprávy bod č. 9.

12. snížení kupní ceny z 71 930,- Kč na 48 980,- Kč při odprodeji části pozemku parc. č. 1729/7 zahrada o výměře 374 m2 (dle GP parc. č. 1729/11 zahrada) v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc manželům Jiřímu a Marii Škrabalovým dle důvodové zprávy bod č. 9.

13. odprodej pozemku parc. č. 552 zast. pl. o výměře 38 m2 v k. ú. Lošov, obec Olomouc manželům Mgr. Věře a Milanu Zatloukalovým za kupní cenu ve výši 30 500,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 15.

14. odprodej části pozemku parc. č. 624/7 ostat. pl. (dle GP parc. č. 624/43 ostat. pl.) o výměře 56 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc společnosti MIA spol. s r.o. za kupní cenu ve výši 71 240,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 16.

 
2nevyhovuje žádosti  1. pana Vojtěcha Piňose o odprodej pozemků parc. č. 94/2 ostat. pl. o výměře 279 m2 a parc. č. 96/2 orná půda o výměře 278 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.

2. pana Ing. Petra Nohela o odprodej pozemku parc. č. 878/17 orná půda o výměře 127 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.

3. společnosti INTES OLOMOUC, spol. s r. o. o odprodej části pozemku parc. č. 999 ostat. pl. o výměře 2 800 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.

4. pana Rudolfa Paseky o odprodej pozemků parc. č. st. 974 zast. pl. o výměře 449 m2 a parc. č. st. 975 zast. pl. o výměře 3 612 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.

5. pana Rudolfa Paseky o započtení ušlého zisku ve výši 2 280 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 5.

6. Povodí Moravy, s.p. o darování části pozemku parc. č. 987/1 ostat. pl. (dle GP díl "t2") o výměře 1 070 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.

7. pana Ing. Aleše Wenzela o odprodej pozemku parc. č. 27/6 zahrada o výměře 176 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 6.

8. manželů Michala Holubíka, BA a Mgr. Martiny Holubíkové o odprodej pozemku parc. č. 295/1 orná půda o výměře 986 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 10.

9. manželů Ladislava Širůčka a Šárky Širůčkové Muchové o odprodej části pozemku parc. č. 1001 ostat. pl. o výměře 1 200 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 11.

10. manželů Libora a Vladimíry Navrátilových o odprodej části pozemku parc. č. 307/1 ostat. pl. o výměře 25 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 12.

11. manželů Libora a Vladimíry Navrátilových o odprodej části pozemku parc. č. 303/1 ostat. pl. o výměře 25 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 12.

12. pana Lukáše Poura o revokaci usnesení ZMO ze dne 21. 9. 2009, bod programu č. 5, bod 8 ve věci nevyhovění žádosti pana Lukáše Poura o odprodej a darování části pozemku parc. č. 755/1 ostatní plocha o výměře 123 m2 v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 13.

13. pana RSDr. Václava Šálka a paní Jaroslavy Holišové o odprodej části pozemku parc. č. 1940 ostat. pl. o výměře 80 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 14.

 
3revokuje  1. usnesení ZMO ze dne 20. 9. 2005, bod programu 4, bod 29 ve věci schválení odprodeje pozemků parc. č. st. 974 zast. pl. o výměře 449 m2 a parc. č. st. 975 zast. pl. o výměře 3 612 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc manželům Stanislavě a Rudolfu Pasekovým za kupní cenu ve výši 2.030.500,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 5.

2. usnesení ZMO ze dne 14. 9. 2010, bod programu 4, bod 7 dodatku k důvodové zprávě ve věci nevyhovění žádosti manželů Jiřího a Marie Škrabalových o revokaci části usnesení ZMO ze dne 22. 6. 2010 bod programu 4, bod 18 dodatku k důvodové zprávě ve věci výše kupní ceny za odprodej části pozemku parc. č. 1729/7 zahrada o výměře 374 m2 (dle GP parc. č. 1729/11 zahrada) v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 9.

3. usnesení ZMO ze dne 14. 9. 2010, bod programu 4, bod 7 dodatku k důvodové zprávě ve věci nevyhovění žádosti pana Martina Bartozse o revokaci části usnesení ZMO ze dne 21. 9. 2009 bod programu 5, bod 27 dodatku k důvodové zprávě ve věci výše kupní ceny za odprodej pozemku parc. č. st. 946 zast. pl. o výměře 16 m2 a části pozemku parc. č. 1856 zahrada o výměře 351 m2 (dle GP parc. č. 1856/8), vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 9.

4. usnesení ZMO ze dne 14. 9. 2010, bod programu 4, bod 7 dodatku k důvodové zprávě ve věci nevyhovění žádosti manželů Josefa a Jarmily Crhonkových o revokaci části usnesení ZMO ze dne 22. 6. 2010 bod programu 4, bod 23 dodatku k důvodové zprávě ve věci výše kupní ceny za odprodej pozemku parc. č. st. 845 zast. pl. o výměře 17 m2 a části pozemku parc. č. 1856/3 zahrada (dle GP pozemek parc. č. 1856/13 zahrada) o výměře 413 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 9.

5. usnesení ZMO ze dne 14. 9. 2010, bod programu 4, bod 7 dodatku k důvodové zprávě ve věci nevyhovění žádosti manželů Ing. Lumíra Laštíka a Alice Ručkové o revokaci části usnesení ZMO ze dne 22. 6. 2010 bod programu 4, bod 26 dodatku k důvodové zprávě ve věci výše kupní ceny za odprodej pozemku parc. č. st. 1009 zast. pl. o výměře 17 m2 a části pozemku parc. č. 1856/3 zahrada (dle GP pozemek parc. č. 1856/12 zahrada) o výměře 370 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 9.

6. usnesení ZMO ze dne 14. 9. 2010, bod programu 4, bod 7 dodatku k důvodové zprávě ve věci nevyhovění žádosti paní Doroty Marie Kotáskové o revokaci části usnesení ZMO ze dne 30. 11. 2009 bod programu 4, bod 5 ve věci výše kupní ceny za odprodej pozemku parc. č. st. 916 zast. pl. o výměře 16 m2 a části pozemku parc. č. 1729 zahrada o výměře 339 m2 (dle GP parc. č. 1729/6), vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 9.

7. usnesení ZMO ze dne 14. 9. 2010, bod programu 4, bod 7 dodatku k důvodové zprávě ve věci nevyhovění žádosti pana Vladimíra Suchomela o revokaci části usnesení ZMO ze dne 21. 9. 2009 bod programu 5, bod 18 dodatku k důvodové zprávě ve věci výše kupní ceny za odprodej části pozemku parc. č. 1856 zahrada (dle GP parc. č. 1856/4) o výměře 387 m2 a pozemku parc. č. st. 1010 zast. pl. a nádvoří o výměře 17 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 9.

8. usnesení ZMO ze dne 14. 9. 2010, bod programu 4, bod 7 dodatku k důvodové zprávě ve věci nevyhovění žádosti manželů Petra a Zdeňky Řezníčkových o revokaci části usnesení ZMO ze dne 21. 9. 2009 bod programu 5, bod 21 dodatku k důvodové zprávě ve věci výše kupní ceny při odprodeji pozemku parc. č. st. 972 zast. pl. o výměře 19 m2 a části pozemku parc. č. 1729 zahrada o výměře 351 m2 (dle GP parc. č. 1729/8), vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 9.

 
4schvaluje  1. odprodej části pozemku parc. č. 633/3 orná půda o výměře 406 m2 (dle GP parc. č. 633/31) a pozemku parc. č. 633/29 zast. pl. o výměře 72 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc manželům Davidu a Romaně Ciencialovým za kupní cenu ve výši 717 478,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 5.

2. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 779/3 orná půda o výměře 4 151 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc se společností Dražby.net s.r.o. při kupní ceně ve výši 3 445 330,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 6.

3. směnu části pozemku parc. č. st. 329/2 zast. pl. (dle GP parc. č. 2172 ostat. pl.) o výměře 66 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc v podílovém spoluvlastnictví Ing. Lubomíra Benýška (ideální 3/10), Davida Dohnala (ideální 3/10), Romana Holého (ideální 6/20) a Venduly Benýškové (ideální 1/10) za část pozemku parc. č. 809/5 ostat. pl. (dle GP parc. č. 809/41 ostat. pl.) o výměře 66 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc včetně komunikace ve vlastnictví statutárního města Olomouce do podílového spoluvlastnictví Ing. Lubomíra Benýška (ideální 3/10), Davida Dohnala (ideální 3/10), Romana Holého (ideální 6/20) a Venduly Benýškové (ideální 1/10) s tím, že Ing. Lubomír Benýšek uhradí statutárnímu městu Olomouc doplatek cenového rozdílu ve výši 31 470,- Kč, David Dohnal uhradí statutárnímu městu Olomouc doplatek cenového rozdílu ve výši 31 470,- Kč, Roman Holý uhradí statutárnímu městu Olomouc doplatek cenového rozdílu ve výši 31 470,- Kč a Vendula Benýšková uhradí statutárnímu městu Olomouc doplatek cenového rozdílu ve výši 10 490,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 8.

4. bezúplatný převod pozemků parc. č. 634/2 o výměře 3 834 m2, parc. č. 706/26 o výměře 534 m2, parc. č. 712/3 o výměře 209 m2 a částí pozemků parc. č. 132/15 o výměře 76 m2 (dle GP parc. č. 132/123), parc. č. 613 o výměře 9 670 m2 (dle GP parc. č. 613/2), parc. č. 590/4 o výměře 209 m2 (dle GP parc. č. 590/13), parc. č. 800/4 o celkové výměře 1 434 m2 (dle GP parc. č. 800/29 o výměře 195 m2, parc. č. 800/30 o výměře 196 m2, parc. č. 800/31 o výměře 1 040 m2, parc. č. 800/32 o výměře 1 m2 a parc. č. 800/33 o výměře 2 m2), parc. č. 800/10 o výměře 110 m2 (dle GP parc. č. 800/34), parc. č. 705/1 o výměře 363 m2 (dle GP parc. č. 705/1), vše ostat. pl., vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc včetně komunikací a chodníků z vlastnictví statutárního města Olomouce do vlastnictví Fakultní nemocnice Olomouc dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 9.

5. bezúplatný převod části pozemku parc. č. 533/9 orná půda o výměře 248 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Pozemkového fondu ČR do vlastnictví statutárního města Olomouce dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 10.

6. výkup částí pozemku parc. č. 187/8 ostat. pl. (dle GP díl „a“ o výměře 41 m2 a díl „b“ o výměře 8 m2) v k. ú. Lazce, obec Olomouc z vlastnictví společnosti SPIKAS, s.r.o. do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 35 820,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 11.

7. směnu části pozemku parc. č. 12/23 ostat. pl. (dle GP díl „a“) o výměře 59 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce za část pozemku parc. č. 187/2 ostat. pl. (dle GP díl „b“) o výměře 20 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti GRIOS s.r.o. s tím, že společnost GRIOS s.r.o. uhradí statutárnímu městu Olomouc doplatek cenového rozdílu ve výši 48 200,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 12.

8. odprodej ideálního podílu 1/3 pozemku parc. č. 61/1 zahrada o výměře 210 m2, ideálního podílu 1/3 části pozemku parc. č. 62 zahrada o výměře 403 m2 (dle GP díl „a“) a ideálního podílu 1/4 pozemku parc. č. st. 77 zast. pl. o výměře 31 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc panu Janu Pospíšilovi za kupní cenu ve výši 177 179,- Kč a ideálního podílu 1/3 pozemku parc. č. 61/1 zahrada o výměře 210 m2, ideálního podílu 1/3 části pozemku parc. č. 62 zahrada o výměře 403 m2 (dle GP díl „a“) a ideálního podílu 1/4 pozemku parc. č. st. 77 zast. pl. o výměře 31 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc paní Bc. Martině Černé za kupní cenu ve výši 177 179,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 13.

9. darování pozemků parc. č. 1081/101 o výměře 1 763 m2, parc. č. 1081/104 o výměře 1 106 m2, parc. č. 1081/108 o výměře 407 m2, parc. č. 1081/87 o výměře 51 m2, parc. č. 1081/84 o výměře 875 m2, parc. č. 1081/82 o výměře 7 m2 a parc. č. 1081/69 o výměře 3 454 m2, vše ostat. pl. v k. ú. Slavonín, obec Olomouc z vlastnictví společnosti GEMO OLOMOUC, spol. s r.o. do vlastnictví statutárního města Olomouce dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 14.

10. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek parc. č. 1721/80 zast. pl. o výměře 1 267 m2 a část pozemku parc. č. 1721/2 ostat. pl. o výměře 1 798 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc se společností GRM Systems s.r.o. při kupní ceně ve výši 919 500,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 15.

11. odprodej pozemku parc. č. 864 zahrada o výměře 839 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc panu Bohumilu Zemanovi za kupní cenu ve výši 419.500,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 16.

12. odprodej pozemků parc. č. 865/1 zahrada o výměře 809 m2 a parc. č. 865/2 zast. pl. o výměře 17 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc manželům Miroslavu a Haně Spurným za kupní cenu ve výši 413 000,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 17.

13. odprodej části pozemku parc. č. 21/1 ostat. pl. o výměře 20 809 m2 (dle GP parc. č. 21/24) a pozemku parc. č. 17 trvalý travní porost o výměře 584 m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc společnosti MORAVO trading spol. s r.o. za kupní cenu ve výši 1 518 200,- Kč za podmínek dle důvodové zprávy dle varianty A3 dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 18.

 
5nevyhovuje žádosti  1. manželů Michala a Evy Kalábových o odprodej části pozemku parc. č. 399 zahrada o výměře 189 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 2.

2. pana Antonína Béňi o odprodej pozemku parc. č. 191 ostat. pl. o výměře 117 m2 v k. ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 3.

3. manželů Ladislava Širůčka a Šárky Širůčkové Muchové o odprodej pozemku parc. č. 787/1 zahrada o výměře 895 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 4.

4. společnosti ČEZ Distribuce, a. s. o odprodej části pozemku parc. č. 779/3 orná půda o výměře 8 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 7.

5. pana JUDr. Viliama Vidoviče o odprodej pozemku parc. č. 864 zahrada o výměře 839 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 16.

6. společnosti MORAVO trading spol. s r.o. o odprodej části pozemku parc. č. 128 ostat. pl. o výměře 115 m2 (dle GP parc. č. 128/6) v k. ú. Lazce, obec Olomouc a části pozemků parc. č. 468 ostat. pl. o výměře 119 m2 (dle GP parc. č. 468/6) a parc. č. 116/1 trvalý travní porost o výměře 9 736 m2 (dle GP parc. č. 116/8), vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 18.

 
6revokuje  1. část usnesení ZMO ze dne 14. 9. 2010, bod programu 4, bod 22 ve věci výše kupní ceny při odprodeji pozemků parc. č. 1670/1 trvalý travní porost o výměře 2 885 m2 včetně sloupu veřejného osvětlení, parc. č. 1666/12 lesní pozemek o výměře 12 586 m2 a části pozemku parc. č. 1684 zast. pl. (dle GP parc. č. 1684/2 zast. pl.) o výměře 271 m2, vše v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou panu Vlastimilu Sedláčkovi a schvaluje kupní cenu ve výši 947 078,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 1.

2. část usnesení ZMO ze dne 21. 2. 2006, bod programu 4, bod 23 ve věci schválení bezúplatného převodu pozemků parc. č. 634/2 o výměře 3 834 m2, parc. č. 706/26 o výměře 534 m2, části parc. č. 132/15 o výměře 76 m2, části parc. č. 613 o výměře 9 670 m2, části parc. č. 590/4 o výměře 209 m2, části parc. č. 800/4 o výměře 1 434 m2, části parc. č. 800/10 o výměře 110 m2, parc. č. 705/1 o výměře 416 m2, parc. č. 712/3 o výměře 209 m2, vše ost. pl. v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc včetně komunikací a chodníků Fakultní nemocnici Olomouc dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 9. 

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu