Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

Předkládá:Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Zpracoval:

JUDr. Dita Polzerová

 

 

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konaného dne  21. 12. 2010

 
Majetkoprávní záležitosti OI
 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouc po projednání:

 
1bere na vědomí  upravenou důvodovou zprávu.
 
2schvaluje  uzavření kupní smlouvy na plynovodní přípojku o délce 10,6 m, která je umístěna na pozemcích, parc. č. 589/0, 781/0 v k.ú. Chomoutov, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouc a parc. č. 776/1 v k.ú. Chomoutov, obec Olomouc ve vlastnictví Olomouckého kraje za kupní cenu 35.998,- Kč, dle bodu 2 předložené důvodové zprávy.
 
3schvaluje  uzavření budoucí kupní smlouvy na část pozemku parc.č. 718/12 ostatní plocha v k.ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc v rozsahu cca 1500 m2, který je ve vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit s majetkem státu Ředitelství silnic a dálnic za kupní cenu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 3 předložené důvodové zprávy.
 
4schvaluje  uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc.č. 480 trvalý travní porost o výměře 456 m2 (nově vzniklá parc.č. 480/2) a pozemku parc.č. 491 trvalý travní porost o výměře 414 m2, oba v k.ú. Radíkov u Olomouce, obec Olomouc, který je spoluvlastnictví paní Miluše Knápkové, paní Jany Koutné a paní Vlasty Spurné za kupní cenu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 4 předložené důvodové zprávy.
 
5schvaluje  uzavření budoucí kupní smlouvy na část pozemku parc.č. st. 502 zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 140 m2 v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc, který je ve spoluvlastnictví pana Josefa Svobody a paní Evy Hynkové za kupní cenu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 5 předložené důvodové zprávy.
 
6schvaluje  uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí parc.č. 396 ostatní plocha a parc.č. 747 ostatní plocha, obě v rozsahu podílu 2/26, obě v k.ú. Radíkov u Olomouce, obec Olomouc, které jsou ve vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových dle předloženého návrhu smlouvy, dle bodu 6 předložené důvodové zprávy.
 
7schvaluje  uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí parc.č. 575/2 ostatní plocha, zeleň, parc.č. 575/38 ostatní plocha, zeleň a parc.č. 575/40 ostatní plocha, zeleň, vše v k.ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, které jsou ve vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových dle předloženého návrhu smlouvy, dle bodu 7 předložené důvodové zprávy.
 
8schvaluje  uzavření kupní smlouvy na pozemky, parc. č. 1331/41 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 777 m2, parc. č. 1336/3 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 751 m2, parc. č. 1336/4 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 7626 m2, vše v k.ú. Droždín, obec Olomouc ve vlastnictví Lesy České republiky, s.p. za kupní cenu 556 000,- Kč, dle bodu 8 předložené důvodové zprávy.


 

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu