Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

Předkládá:Rada města Olomouce
Zpracoval:

Kaštilová Tesařová Hana, náměstkyně primátora; odbor majetkoprávní

 

 

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konaného dne  14. 9. 2010

 
Majetkoprávní záležitosti + dodatek
 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouc po projednání:

 
1schvaluje  1. bezúplatný převod pozemků parc. č. st. 1152 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 68 m2, parc. č. 1061/1 ostatní plocha o výměře 351 m2, parc. č. 1061/2 ostatní plocha o výměře 101 m2, vše v k. ú. Nová Ulice a pozemku parc. č. 2/2 ostatní plocha v k. ú. Týneček, vše obec Olomouc z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 10.

2. bezúplatný převod části pozemku parc. č. 115/4 ostat. pl. (dle GP parc. č. 115/4 ostat. pl.) o výměře 24 m2 a částí pozemku parc. č. 115/1 ostat. pl. (dle GP parc. č. 115/25 ostat. pl. o výměře 39 m2, parc. č. 115/26 ostat. pl. o výměře 84 m2 a parc. č. 115/27 ostat. pl. o výměře 33 m2) o celkové výměře 156 m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc z vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 11.

3. bezúplatný převod částí pozemku parc. č. 115/17 ostat. pl. (dle GP parc. č. 115/22 ostat. pl. díl „c“ o výměře 235 m2 a parc č. 115/23 ostat. pl. o výměře 66 m2) o celkové výměře 301 m2 a části pozemku parc. č. 30/15 ostat. pl. (dle GP parc. č. 115/22 ostat. pl. díl „c1“) o výměře 13 m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc z vlastnictví statutárního města Olomouce do vlastnictví Olomouckého kraje dle důvodové zprávy bod č. 11.

4. směnu části pozemku parc. č. 1647/6 orná půda o výměře 174 m2 (dle GP díl „b“) a části pozemku parc. č. 1647/3 orná půda o výměře 1 457 m2 (dle GP díl „d“), vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce za část pozemku parc. č. 1647/1 orná půda o výměře 320 m2 a 957 m2 (dle GP díl „a“ a díl „c“) v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc a část pozemku parc. č. 30/5 ostat. pl. o výměře 354 m2 (dle GP parc. č. 30/23) v k. ú. Bělidla, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti REKOS stavební společnost, spol. s r.o. bez cenového doplatku dle důvodové zprávy bod č. 12.

5. odprodej části pozemku parc. č. 50/1 ostat. pl. o výměře 33 m2 (dle GP parc. č. 50/7 ostat. pl.) v k. ú. Hodolany, obec Olomouc paní Ing. Dagmar Štrajtové za kupní cenu ve výši 33 198,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 13.

6. odprodej pozemku parc. č. 539/54 zahrada o výměře 26 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc manželům Rině Buřvalové a Doc. MUDr. Stanislavu Buřvalovi, PhDr. za kupní cenu ve výši 5 960,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 14.

7. darování pozemku parc. č. 265/138 ostat. pl. o výměře 896 m2 k. ú. Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti 1. Městská akciová společnost, a.s. do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 20.

8. směnu pozemků parc. č. 265/5 ostat. pl. o výměře 3 303 m2, parc. č. 265/ 139 ostat. pl. o výměře 682 m2, parc. č. 265/140 ostat. pl. o výměře 397 m2 a parc. č. 265/262 orná půda o výměře 232 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví pana Vladimíra Zappa za pozemky parc. č. 446/1 orná půda o výměře 899 m2, parc. č. 446/12 ostat. pl. o výměře 809 m2, parc. č. 447/1 orná půda o výměře 1 461 m2 a parc. č. 450/1 zahrada o výměře 1 903 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce s tím, že pan Vladimír Zapp doplatí statutárnímu městu Olomouc cenový rozdíl ve výši 1 057 760,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 20.

9. odprodej části pozemku parc. č. 616/2 ostat. pl. (dle GP díl „a“) o výměře 512 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc společnosti TOOL Construction s. r. o. za kupní cenu ve výši 514 400,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 21.

10. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na ideální podíl 2/3 pozemku parc. č. 61/1 zahrada o výměře 210 m2, ideální podíl 2/3 části pozemku parc. č. 62 zahrada o výměře 401 m2 a ideální podíl 1/2 pozemku parc. č. st. 77 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 31 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc s panem Janem Pospíšilem při kupní ceně ve výši 353 252,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 22.

11. bezúplatný převod pozemku parc. č. 842/10 ostat. pl. o výměře 166 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc z vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 23.

12. bezúplatný převod pozemků parc. č. 677/5 ostat. pl. o výměře 107 m2, parc. č. 710/30 ostat. pl. o výměře 441 m2 a parc. č. 842/8 ostat. pl. o výměře 308 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc z vlastnictví statutárního města Olomouce do vlastnictví Olomouckého kraje dle důvodové zprávy bod č. 23.

13. bezúplatný převod pozemku parc. č. 835/2 orná půda o výměře 822 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Pozemkového fondu ČR do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 24.

14. bezúplatný převod části pozemku parc. č. 431/1 (dle GP parc. č. 431/8) ostatní plocha o výměře 561 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 26.

 
2nevyhovuje žádosti  1. společnosti České dráhy, a.s. o odprodej pozemků parc. č. 383/1 orná půda o výměře 1 839 m2, parc. č. 440/3 ostat. pl. o výměře 92 m2 a parc. č. 383/2 zahrada o výměře 171 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.

2. společnosti TECHNO, spol. s r.o. o odprodej částí pozemku parc. č. 999/4 ostatní plocha o celkové výměře 150 m2 v k. ú. Řepčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.

3. pana Roberta Hartmana o odprodej části pozemku parc. č. 1487/2 orná půda o výměře 667 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.

4. manželů Marie a Karla Zatloukalových, pana Karla Zatloukala a paní Stanislavy Kašparové a pana Vladimíra Zappa o odprodej budovy bez č. p./č. e. (jiná stavba) s pozemkem parc. č. st. 1399 zast. pl. o výměře 2 395 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.

5. pana Alojze Prchala o revokaci části usnesení ZMO ze dne 31. 5. 2010, bod programu 3, bod 24 ve věci výše kupní ceny za odprodej části pozemku parc. č. 551/1 zahrada (dle GP parc. č. 551/35) o výměře 84 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 6.

6. manželů Michala a Denisy Sklenářových o revokaci části usnesení ZMO ze dne 31. 5. 2010, bod programu 3, bod 20 ve věci výše kupní ceny za odprodej pozemku parc. č. st. 1207/10 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 7.

7. společnosti DITREX s.r.o. o odprodej části budovy bez č.p./č.e. (jiná stavba) na pozemcích parc. č. st. 1346/1, parc. č. st. 1346/2, parc. č. st. 1346/3, parc. č. st. 1346/4 a parc. č. st. 1346/5, vše zast. pl. a pozemku parc. č. st. 1346/1 zast. pl. o výměře 1 268 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 16.

8. Společenství vlastníků jednotek PAHOREK Olomouc, PSČ 77900, J. Glazarové 354/9, k.ú. Olomouc-Hejčín o směnu částí pozemku parc. č. 315/8 o celkové výměře 197 m2 (dle GP parc. č. 315/14 o výměře 58 m2 a parc. č. 315/15 o výměře 139 m2) a části pozemku parc. č 315/13 o výměře 87 m2 (dle GP parc. č. 315/13), vše ostat. pl. v k. ú. Hejčín, obec Olomouc ve vlastnictví Společenství vlastníků jednotek PAHOREK Olomouc, PSČ 77900, J. Glazarové 354/9, k.ú. Olomouc-Hejčín za část pozemku parc. č. 315/9 o výměře 68 m2 (dle GP parc. č. 315/17) a část pozemku parc. č. 315/11 o výměře 208 m2 (dle GP parc. č. 315/11), vše ostat. pl. v k. ú. Hejčín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 17.

9. společnosti DEVELOP BUILDING s.r.o. o odprodej pozemků parc. č. 784/1 zahrada o výměře 3 502 m2 a parc. č. 784/2 lesní pozemek o výměře 7 648 m2, vše v k. ú Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 18.

10. pana MVDr. Václava Lakomého o odprodej části pozemku parc. č. 307/1 ostat. pl. o výměře 13 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 19.

11. pana Eduarda Daňka o odprodej ideálního podílu 1/2, popřípadě ideálního podílu 2/3 pozemků parc. č. 61/1 zahrada o výměře 210 m2 a parc. č. 62 zahrada o výměře 641 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 22.

12. manželů PhDr. Dr. Eduarda a Mgr. Miroslavy Krčových o odprodej ideálního podílu 1/2, popřípadě ideálního podílu 2/3 části pozemku parc. č. 62 zahrada o výměře 180 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 22.

13. manželů Lubomíra a Ladislavy Oláhových o odprodej ideálního podílu 1/2, popřípadě ideálního podílu 2/3 pozemků parc. č. 61/1 zahrada o výměře 210 m2 a parc. č. 62 zahrada o výměře 641 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 22.

14. paní Lucie Šafářové o odprodej pozemku parc. č. 63/3 zahrada o výměře 326 m2, ideálního podílu 1/2, popřípadě ideálního podílu 2/3 pozemků parc. č. 61/1 zahrada o výměře 210 m2 a parc. č. 62 zahrada o výměře 641 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 22.

15. společnosti ECA s.r.o. o odprodej ideálního podílu 1/2, popřípadě ideálního podílu 2/3 pozemků pozemku parc. č. 61/1 zahrada o výměře 210 m2, parc. č. 62 zahrada o výměře 641 m2 a ideálního podílu 1/2 pozemku parc. č. st. 77 zast. pl. (zbořeniště) o výměře 31 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 22.

 
3bere na vědomí  změnu smluvních podmínek u odprodeje části pozemku parc. č. 551/1 zahrada (dle GP parc. č. 551/34) o výměře 124 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc paní Lucii Štrajtové dle důvodové zprávy bod č. 5.
 
4revokuje  1. usnesení ZMO ze dne 21. 9. 2009, bod programu 5., bod 44. ve věci schválení bezúplatného převodu částí pozemku parc. č. 111/12 ostatní plocha o celkové výměře 24 000 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Pozemkového fondu ČR do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 8.

2. usnesení ZMO ze dne 30. 11. 2009, bod programu 4, bod 24. ve věci schválení bezúplatného převodu pozemku parc. č. 111/33 ostatní plocha o výměře 8 563 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Pozemkového fondu ČR do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 9.

3. usnesení ZMO ze dne 15. 12. 2008, bod programu 7, bod 30 ve věci schválení odprodeje částí pozemků parc. č. 424/4 orná půda o výměře 176 m2 a parc. č. 425/4 ostat. pl. o výměře 15 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc manželům Josefu a Janě Kelnarovým za kupní cenu ve výši 195 450,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 15.

4. usnesení ZMO ze dne 27. 4. 2010, bod programu 5, bod 19 ve věci vzetí na vědomí změnu smluvních podmínek u odprodeje částí pozemků parc. č. 424/4 orná půda o výměře 176 m2 a parc. č. 425/4 ost. pl. o výměře 15 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc manželům Josefu a Janě Kelnarovým za kupní cenu ve výši 195 450,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 15.

5. usnesení ZMO ze dne 27. 4. 2010, bod programu 5, bod 19 ve věci nevyhovění žádosti manželů Josefa a Jany Kelnarových o revokaci části usnesení ZMO ze dne 15. 12. 2008, bod programu 7, bod 30 ve věci výše kupní ceny za odprodej částí pozemků parc. č. 424/4 orná půda o výměře 176 m2 a parc. č. 425/4 ostat. pl. o výměře 15 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 15.

6. usnesení ZMO ze dne 22. 6. 2010, bod programu 4, bod 11 ve věci schválení odprodeje části pozemku parc. č. 616/2 ostat. pl. (dle GP díl „a“) o výměře 515 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc společnosti TOOL Construction s. r. o. za kupní cenu ve výši 517 400 ,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 21.

7. usnesení ZMO ze dne 13. 12. 2001 bod programu 3., bod 28. ve věci schválení odprodeje ideální 1/2 pozemku parc. č. 77 zast. pl. v. k. ú. Hodolany panu Janu Pospíšilovi za kupní cenu ve výši 9.689,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 22.

8. usnesení ZMO ze dne 31. 5. 2010 bod programu 3., bod 11. ve věci schválení bezúplatného převodu pozemku parc. č. 140/19 orná půda o výměře 388 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 25.

 
5schvaluje  1. výkup objektu bez č.p./č.e., jiná stavba na pozemku parc. č. st. 1403 zast. pl., objektu bez č.p./č.e., jiná stavba na pozemku parc. č. st. 1404 zast. pl., pozemků parc. č. st. 1403 zast. pl. o výměře 10 m2, parc. č. st. 1404 zast. pl. o výměře 451 m2 a částí pozemku parc. č. 285/1 ostat. pl. (dle GP parc. č. 285/5 ostat. pl. o výměře 5 579 m2 a parc. č. 258/6 ostat. pl. o výměře 911 m2), vše v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc, včetně součástí a příslušenství z vlastnictví společnosti České dráhy, a. s. do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 9 600 000,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 8.

2. výkup pozemků parc. č. 115/78 ostat. pl. o výměře 141 m2 a parc. č. 115/79 ostat. pl. o výměře 34 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc z vlastnictví společnosti OHL ŽS, a.s. do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 1,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 9.

3. bezúplatný převod pozemku parc. č. 82/6 ostatní plocha o výměře 348 m2 v k. ú. Nový Svět u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Pozemkového fondu ČR do vlastnictví statutárního města Olomouce dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 12.

4. darování pozemku parc. č. 132/17 ostat. pl. o výměře 883 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc Tělovýchovné jednotě MILO Olomouc dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 15.

5. odprodej částí pozemků parc. č. 615/1 o výměře 1 073 m2 (dle GP díl „a“), parc. č. 809/4 o výměře 464 m2 (dle GP díl „b“) a parc. č. 809/9 o výměře 1 m2 (dle GP díl „c“), vše ostat. pl. v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc společnosti PROJEKT WELLNEROVA s. r. o. za kupní cenu ve výši 2 287 930,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 16.

6. odprodej pozemku parc. č. st. 2340 zast. pl. o výměře 18 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc paní Iloně Mendrokové za kupní cenu ve výši 12 600,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 17.

7. odprodej pozemku parc. č. st. 2342 zast. pl. o výměře 18 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc manželům Vojtěchu a Miluši Kulpovým za kupní cenu ve výši 20 960,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 18.

8. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemky parc. č. 841/120 ostat. pl. o výměře 139 m2, parc. č. 841/121 ostat. pl. o výměře 122 m2 a parc. č. 841/25 ostat. pl. o výměře 99 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc s panem Václavem Hájkem při kupní ceně ve výši 77 000,- Kč + inflační koeficient dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 19.

9. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 841/37 ostat. pl. o výměře 87 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc s panem Ing. Michalem Kučou při kupní ceně ve výši 19 800,- Kč + inflační koeficient dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 20.

10. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 841/37 ostat. pl. o výměře 55 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc s panem Janem Vochtou při kupní ceně ve výši 13 400,- Kč + inflační koeficient dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 21.

11. odprodej pozemků parc. č. 1670/1 trvalý travní porost o výměře 2 885 m2 včetně sloupu veřejného osvětlení, parc. č. 1666/12 lesní pozemek o výměře 12 586 m2 a části pozemku parc. č. 1684 zast. pl. (dle GP parc. č. 1684/2 zast. pl.) o výměře 271 m2, vše v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou panu Vlastimilu Sedláčkovi za kupní cenu ve výši 1 322 128,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 22.

12. odprodej částí pozemku parc. č. 608/3 lesní pozemek o celkové výměře 313 m2 (dle GP díl „a“ o výměře 262 m2 a díl „b“ o výměře 51 m2) v k. ú. Unčovice, obec Litovel ČR – Agentuře ochrany přírody a krajiny České republiky za kupní cenu ve výši 17 410,-Kč + náklady za vypracování znaleckého posudku ve výši 4 000,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 23.

13. darování části pozemku parc. č. 864 ostat. pl. o výměře 2191 m2 (dle GP parc. č. 864/2 ostat. pl.) a část pozemku parc. č. 871 ostat. pl. o výměře 1148 m2 (dle GP parc. č. 871/4), vše v k. ú. Křelov, obec Křelov - Břuchotín z vlastnictví statutárního města Olomouc do vlastnictví Olomouckého kraje dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 24.

14. odprodej pozemku parc. č. 671 orná půda o výměře 460 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc panu Petru Sonntagovi za kupní cenu ve výši 80 000,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 25.

15. odprodej pozemku parc. č. 438/35 zahrada o výměře 314 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc paní Věře Švestkové za kupní cenu ve výši 473 000,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 26.

16. odprodej pozemku parc. č. 64/13 zahrada o výměře 25 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc do podílového spoluvlastnictví pana Karla Zelinky (ideální 1/2) za kupní cenu ve výši 27 625,- Kč a pana Stanislava Zelinky (ideální 1/2) za kupní cenu ve výši 27 625,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 27.

17. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 784/1 zahrada o výměře 651 m2 (část A) v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc s panem Miloslavem Lounem při kupní ceně ve výši 852 810,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 29.

18. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvy na části pozemků parc. č. 100/10 ostat. pl. o výměře 14 m2 a parc. č. 1120/1 ostat. pl. o výměře 9 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc manželům Radmile a Pavlovi Kubovým při kupní ceně ve výši 39 570,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 30.

19. darování pozemků parc. č. 406/15 o výměře 76 m2 a parc. č. 407/4 o výměře 608 m2, vše ostat. pl., vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc z vlastnictví statutárního města Olomouce do vlastnictví Olomouckého kraje dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 31..

20. odprodej pozemku parc. č. 306/34 orná půda o výměře 921 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc společnosti Investiční a majetková, spol. s r.o. za kupní cenu ve výši 1 383 500,-Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 32.

21. odprodej pozemku parc. č. st. 388/9 zast. pl. o výměře 91 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc společnosti Školagro s.r.o. za kupní cenu ve výši 93 000,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 33.

22. odprodej pozemku parc. č. 287/2 ostat. pl. o výměře 72 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc a pozemků parc. č. 779/7 ostat. pl. o výměře 383 m2 a parc. č. 779/10 ostat. pl. o výměře 172 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc Povodí Moravy, s.p. za kupní cenu ve výši 339 540,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 34.

23. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek parc. č. 180/1 orná půda o výměře 28 225 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc společnosti HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. při kupní ceně 1 300,- Kč/m2 dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 35.

24. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemky parc. č. 1721/19 ostat. pl. o výměře 1 858 m2, parc. č. 1721/20 orná půda o výměře 1 996 m2 a části pozemků parc. č. 1721/18 ostat. pl. o výměře 1 361 m2 a parc. č. 1721/2 ostat. pl. o výměře 80 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc se společností NAPRO s.r.o. při kupní ceně ve výši 1 313 750,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 37.

25. odprodej pozemků parc. č. 184/64 o výměře 669 m2, parc. č. 184/68 o výměře 702 m2, parc. č. 184/42 o výměře 835 m2, parc. č. 184/43 o výměře 573 m2, parc. č. 184/44 o výměře 583 m2, parc. č. 184/45 o výměře 1 347 m2, parc. č. 184/34 o výměře 663 m2, parc. č. 184/19 o výměře 1 253 m2, parc. č. 184/55 o výměře 70 m2, parc. č. 184/39 o výměře 370 m2, parc. č. 184/38 o výměře 168 m2, parc. č. 184/69 o výměře 447 m2, parc. č. 184/37 o výměře 43 m2, parc. č. 184/35 o výměře 450 m2, parc. č. 184/56 o výměře 13 m2, parc. č. 184/80 o výměře 279 m2, parc. č. 184/81 o výměře 61 m2, parc. č. 184/76 o výměře 1 226 m2, parc. č. 136/78 o výměře 536 m2, parc. č. 136/68 o výměře 250 m2, parc. č. 136/76 o výměře 218 m2, vše orná půda, parc. č. 247/52 ostat. pl. o výměře 285 m2, parc. č. 184/11 ostat. pl. o výměře 51 m2, parc. č. 247/21 trvalý travní porost o výměře 405 m2, parc. č. 247/12 trvalý travní porost o výměře 996 m2 a parc. č. 247/25 zahrada o výměře 456 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc manželům MVDr. Václavu a RNDr. Janě Lakomým za kupní cenu ve výši 8 805 320,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 38.

26. odprodej pozemků parc. č. 173/2 o výměře 6 416 m2, parc. č. 173/3 o výměře 2 223 m2, parc. č. 171/4 o výměře 848 m2, parc. č. 166/3 o výměře 8 191 m2, parc. č. 173/4 o výměře 940 m2, vše orná půda, parc. č. 182/3 ostat. pl. o výměře 2 203 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc, a to ideální podíl 1/2 shora uvedených nemovitostí panu Ing. Vladimíru Začalovi a ideální podíl 1/2 shora uvedených nemovitostí panu Pavlu Doleželovi za kupní cenu ve výši 14 158 280,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 38.

27. směnu pozemku parc. č. st. 477 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 56 m2, části pozemku parc. č. st. 204/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2 455 m2, části pozemku parc. č. st. 204/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 40 m2 a části pozemku parc. č. 653 zahrada o výměře 1 548 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti A-Munitor s.r.o. za pozemek parc. č. 124/17 ostatní plocha o výměře 4 934 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce s tím, že statutární město Olomouc uhradí cenový rozdíl ve výši 195.000,- Kč a statutární město Olomouc dále uhradí společnosti A-Munitor s.r.o. poměrnou část nákladů na demolice a sanace ve výši 13.211.160,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 39.

 
6nevyhovuje žádosti  1. paní Petry Hubáčkové o odprodej pozemku parc. č. 7 ostat. pl. o výměře 244 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 1.

2. manželů Zdeňka a Růženy Jelínkových o odprodej části pozemku parc. č. 933/3 trvalý travní porost o výměře 153 m2 v k. ú. Řepčín, obec Olomouc dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 2.

3. manželů Bedřicha a Zoji Snášelových o odprodej části pozemku parc. č. 1940 ostat. pl. o výměře 98 m2 a části pozemku parc. č. 1938 ostat. pl. o výměře 45 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 3.

4. pana Pavla Červinky o odprodej části pozemku parc. č. 1005/1 orná půda o výměře 24 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 4.

5. manželů Mgr. Aleše Frumara a JUDr. Kateřiny Frumarové, Ph.D. o odprodej části pozemku parc. č. 487/4 ostat. pl. o výměře 28 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 5.

6. společnosti DANTRADE a.s. o odprodej části pozemku parc. č. 1419/2 ostat. pl. o výměře 10 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 6.

7. společnosti DANTRADE a.s. o výkup pozemků parc. č. 347 ostat. pl. o výměře 469 m2 a parc. č. 346 ostat. pl. o výměře 456 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc z vlastnictví společnosti DANTRADE a.s. do vlastnictví statutárního města Olomouce dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 6.

8. společnosti DANTRADE a.s. o směnu části pozemku parc. č. 1419/2 ostat. pl. o výměře 10 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce za pozemky parc. č. 347 ostat. pl. o výměře 469 m2 a parc. č. 346 ostat. pl. o výměře 456 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti DANTRADE a.s. dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 6.

9. paní Naděždy Běhalové o revokaci části usnesení ZMO ze dne 22. 6. 2010, bod programu 4, bod 24 dodatku k důvodové zprávě ve věci výše kupní ceny za odprodej části pozemku parc. č. 1856/3 zahrada (dle GP pozemek parc. č. 1856/14 zahrada) o výměře 348 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 7.

10. manželů Jiřího a Marie Škrabalových o revokaci části usnesení ZMO ze dne 22. 6. 2010 bod programu 4, bod 18 dodatku k důvodové zprávě ve věci výše kupní ceny za odprodej části pozemku parc. č. 1729/7 zahrada o výměře 374 m2 (dle GP parc. č. 1729/11 zahrada) v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 7.

11. pana Martina Bartozse o revokaci části usnesení ZMO ze dne 21. 9. 2009 bod programu 5, bod 27 dodatku k důvodové zprávě ve věci výše kupní ceny za odprodej pozemku parc. č. st. 946 zast. pl. o výměře 16 m2 a části pozemku parc. č. 1856 zahrada o výměře 351 m2 (dle GP parc. č. 1856/8), vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouce dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 7.

12. manželů Josefa a Jarmily Crhonkových o revokaci části usnesení ZMO ze dne 22. 6. 2010 bod programu 4, bod 23 dodatku k důvodové zprávě ve věci výše kupní ceny za odprodej pozemku parc. č. st. 845 zast. pl. o výměře 17 m2 a části pozemku parc. č. 1856/3 zahrada (dle GP pozemek parc. č. 1856/13 zahrada) o výměře 413 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 7.

13. manželů Ing. Lumíra Laštíka a Alice Ručkové o revokaci části usnesení ZMO ze dne 22. 6. 2010 bod programu 4, bod 26 dodatku k důvodové zprávě ve věci výše kupní ceny za odprodej pozemku parc. č. st. 1009 zast. pl. o výměře 17 m2 a části pozemku parc. č. 1856/3 zahrada (dle GP pozemek parc. č. 1856/12 zahrada) o výměře 370 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 7.

14. paní Doroty Marie Kotáskové o revokaci části usnesení ZMO ze dne 30. 11. 2009 bod programu 4, bod 5 ve věci výše kupní ceny za odprodej pozemku parc. č. st. 916 zast. pl. o výměře 16 m2 a části pozemku parc. č. 1729 zahrada o výměře 339 m2 (dle GP parc. č. 1729/6), vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 7.

15. pana Vladimíra Suchomela o revokaci části usnesení ZMO ze dne 21. 9. 2009 bod programu 5, bod 18 dodatku k důvodové zprávě ve věci výše kupní ceny za odprodej části pozemku parc. č. 1856 zahrada (dle GP parc. č. 1856/4) o výměře 387 m2 a pozemku parc. č. st. 1010 zast. pl. a nádvoří o výměře 17 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 7.

16. manželů Petra a Zdeňky Řezníčkových o revokaci části usnesení ZMO ze dne 21. 9. 2009 bod programu 5, bod 21 dodatku k důvodové zprávě ve věci výše kupní ceny při odprodeji pozemku parc. č. st. 972 zast. pl. o výměře 19 m2 a části pozemku parc. č. 1729 zahrada o výměře 351 m2 (dle GP parc. č. 1729/8), vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 7.

17. Tělovýchovné jednoty MILO Olomouc o darování části pozemku parc. č. 132/23 ostat. pl. o výměře 11 580 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 15.

18. pana Ing. Michala Kuči o následný odprodej pozemků parc. č. 841/120 ostat. pl. o výměře 139 m2, parc. č. 841/121 ostat. pl. o výměře 122 m2 a parc. č. 841/25 ostat. pl. o výměře 99 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 20.

19. pana Ing. Martina Hladečka o odprodej pozemku parc. č. 64/13 zahrada o výměře 25 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 28.

20. manželů Mgr. Miroslava a Ing. Jaroslavy Pechových a paní Sylvy Bryjové o odprodej části pozemku parc. č. 784/1 zahrada o výměře 651 m2 (část A) v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 29.

21. manželů Ing. Martina a Ing. Hany Smutných o odprodej pozemků parc. č. 406/15 o výměře 76 m2 a parc. č. 407/4 o výměře 608 m2, vše ostat. pl., vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 31.

22. společnosti HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. o snížení kupní ceny u odprodeje pozemku parc. č. 180/1 orná půda o výměře 28 225 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 35.

23. společnosti HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. o změnu smluvních podmínek u odprodeje pozemku parc. č. 180/1 orná půda o výměře 28 225 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 35.

24. společnosti HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. o výkup části pozemku parc. č. 180/13 orná půda o výměře 380 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví pana Miroslava Vičara do vlastnictví statutárního města Olomouce dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 36.

25. společnosti HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. o výkup pozemku parc. č. 613/4 ostat. pl. o výměře 6 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 36.

26. společnosti HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. o výkup části pozemku parc. č. 165/6 ostat. pl. o výměře 128 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví manželů Radka a Petry Tučkových do vlastnictví statutárního města Olomouce dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 36.

27. společnosti HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. o výkup části pozemku parc. č. 165/5 ostat.pl. o výměře 70 m2 a části pozemku parc. č. 165/3 ostat. pl. o výměře 61 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví společnosti DENT-EFFECT, s.r.o. do vlastnictví statutárního města Olomouce dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 36.

28. společnosti HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. o výkup části pozemku parc. č. 165/2 ostat. pl. o výměře 94 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví společnosti STAV-TRADE, společnost s ručením omezeným, Olomouc do vlastnictví statutárního města Olomouce dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 36.

29. společnosti STAVBY A BARVY MORAVA, s. r. o. o odprodej pozemků parc. č. 184/19 o výměře 1 253 m2 a parc. č. 184/39 o výměře 370 m2, vše orná půda v k. ú. Neředín, obec Olomouc.

30. manželů Tomáše a Michaely Horákových o odprodej pozemků parc. č. 184/19 o výměře 1 253 m2, případně o přilehlé pozemky parc. č. 184/55 o výměře 70 m2 a parc. č. 184/34 o výměře 663 m2, vše orná půda v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 38.

31. manželů Lucie a Jiřího Váňových o odprodej pozemků parc. č. 136/78 o výměře 536 m2, parc. č. 184/34 o výměře 663 m2, parc. č. 184/55 o výměře 70 m2 a parc. č. 184/19 o výměře 1 253 m2, vše orná půda v k. ú. Neředín, obec Olomouce dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 38.

32. manželů Ing. Pavla a Hany Davidových o směnu pozemků parc. č. 121/15 o výměře 528 m2 a parc. č. 121/16 o výměře 1 784 m2, vše orná půda v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví manželů Ing. Pavla a Hany Davidových za pozemky parc. č. parc. č. 184/11 ostat. pl. o výměře 51 m2, parc. č. 184/19 orná půda o výměře 1 253 m2, parc. č. 184/35 orná půda o výměře 450 m2, parc. č. 184/37 orná půda o výměře 43 m2, parc. č. 184/38 orná půda o výměře 168 m2, parc. č. 184/39 orná půda o výměře 370 m2, parc. č. 184/76 orná půda o výměře 1 226 m2, parc. č. 184/80 orná půda o výměře 279 m2, parc. č. 184/81 orná půda o výměře 61 m2, parc. č. 247/12 trvalý travní porost o výměře 996 m2, parc. č. 247/21 trvalý travní porost o výměře 405 m2, parc. č. 247/22 zahrada o výměře 406 m2, parc. č. 247/24 trvalý travní porost o výměře 397 m2, parc. č. 247/25 zahrada o výměře 456 m2 a parc. č. 247/52 ost. pl. o výměře 285 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 38.

33. realitní kanceláře BOX reality o odprodej pozemků parc. č. 184/34 orná půda o výměře 663 m2, parc. č. 184/19 orná půda o výměře 1 253 m2 a parc. č. 136/68 orná půda o výměře 250 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 38.

34. pana Lubomíra Kaštovského o odprodej pozemků parc. č. 184/19 orná půda o výměře 1 253 m2 a parc. č. 136/68 orná půda o výměře 250 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 38.

35. manželů Ing. Vladimíra a Ludmily Začalových, manželů Pavla a Lucie Doleželových a MVDr. Václava Lakomého o směnu pozemků parc. č. 166/3 o výměře 8 191 m2, parc. č. 171/4 o výměře 848 m2, parc. č. 173/4 o výměře 940 m2, parc. č. 173/3 o výměře 2 223 m2, parc. č. 173/2 o výměře 6 416 m2, vše orná půda a parc. č. 182/3 ostat. pl. o výměře 2 203 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce za pozemky parc. č. 171/1 o výměře 1 115 m2, parc. č. 178/3 o výměře 7 084 m2, parc. č. 183/5 o výměře 33 304 m2, vše ostat. pl. v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve spoluvlastnictví pana Pavla Doležela a Ing. Vladimíra Začala a pozemek parc. č. 170/3 ostat. pl. o výměře 1 955 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví MVDr. Václava Lakomého dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 38.

36. společnosti GEMO OLOMOUC, spol. s r. o. o odprodej pozemků parc. č. 136/78 orná půda o výměře 536 m2, parc. č. 166/3 orná půda o výměře 8 191 m2, parc. č. 171/4 orná půda o výměře 848 m2, parc. č. 173/2 orná půda o výměře 6 416 m2, parc. č. 173/3 orná půda o výměře 2 223 m2, parc. č. 182/3 ost. pl. o výměře 2 203 m2, parc. č. 184/11 ost. pl. o výměře 51 m2, parc. č. 184/19 orná půda o výměře 1 253 m2, parc. č. 184/34 orná půda o výměře 663 m2, parc. č. 184/35 orná půda o výměře 450 m2, parc. č. 184/37 orná půda o výměře 43 m2, parc. č. 184/38 orná půda o výměře 168 m2, parc. č. 184/39 orná půda o výměře 370 m2, parc. č. 184/42 orná půda o výměře 835 m2, parc. č. 184/43 orná půda o výměře 573 m2, parc. č. 184/44 orná půda o výměře 583 m2, parc. č. 184/45 orná půda o výměře 1 347 m2, parc. č. 184/55 orná půda o výměře 70 m2, parc. č. 184/56 orná půda o výměře 13 m2, parc. č. 184/64 orná půda o výměře 669 m2, parc. č. 184/68 orná půda o výměře 702 m2, parc. č. 184/69 orná půda o výměře 447 m2, parc. č. 184/76 orná půda o výměře 1 226 m2, parc. č. 184/80 orná půda o výměře 279 m2, parc. č. 184/81 orná půda o výměře 61 m2, parc. č. 136/68 orná půda o výměře 250 m2, parc. č. 136/76 orná půda o výměře 218 m2 a parc. č. 173/4 orná půda o výměře 940 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 38.

37. společnosti GEMO OLOMOUC, spol. s r. o. o směnu pozemku parc. č. 1081/37 orná půda o výměře 11 486 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti GEMO OLOMOUC, spol. s r. o. za pozemky parc. č. 184/64 o výměře 669 m2, parc. č. 173/2 o výměře 6 416 m2, parc. č. 184/68 o výměře 702 m2, parc. č. 173/3 o výměře 2 223 m2, parc. č. 184/42 o výměře 835 m2, parc. č. 184/43 o výměře 573 m2, parc. č. 184/44 o výměře 583 m2, parc. č. 171/4 o výměře 848 m2, parc. č. 166/3 o výměře 8 191 m2, parc. č. 184/45 o výměře 1 347 m2, parc. č. 184/34 o výměře 663 m2, parc. č. 184/19 o výměře 1 253 m2, parc. č. 184/55 o výměře 70 m2, parc. č. 184/39 o výměře 370 m2, parc. č. 184/38 o výměře 168 m2, parc. č. 184/69 o výměře 447 m2, parc. č. 184/37 o výměře 43 m2, parc. č. 184/35 o výměře 450 m2, parc. č. 184/56 o výměře 13 m2, parc. č. 184/80 o výměře 279 m2, parc. č. 184/81 o výměře 61 m2, parc. č. 184/76 o výměře 1 226 m2, parc. č. 136/78 o výměře 536 m2, parc. č. 136/68 o výměře 250 m2, parc. č. 136/76 o výměře 218 m2, parc. č. 173/4 o výměře 940 m2, vše orná půda, parc. č. 247/52 ostat. pl. o výměře 285 m2, parc. č. 182/3 ostat. pl. o výměře 2 203 m2, parc. č. 184/11 ostat. pl. o výměře 51 m2 a parc. č. 247/21 trvalý travní porost o výměře 405 m2, parc. č. 247/12 trvalý travní porost o výměře 996 m2 a parc. č. 247/25 zahrada o výměře 456 m2 vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 38.

 
7nevyhovuje  nabídce ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na výkup pozemku parc. č. st. 907 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 334 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 543 000,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 13.
 
8bere na vědomí  změnu smluvních podmínek u odprodeje části pozemku parc. č. 224 ostat. pl. (dle GP parc. č. 224/2 ostat. pl.) o výměře 52 m2 v k. ú. Lošov, obec Olomouc manželům Janě a Tomáši Konečným za kupní cenu ve výši 45 160,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 14.
 
9revokuje  1. usnesení ZMO ze dne 31. 5. 2010 bod programu 3, bod 27 důvodové zprávy ve věci schválení výkupu objektu bez č.p./č.e., jiná stavba na pozemku parc. č. st. 1403 zast. pl., objektu bez č.p./č.e., jiná stavba na pozemku parc. č. st. 1404 zast. pl., pozemků parc. č. st. 1403 zast. pl. o výměře 10 m2, parc. č. st. 1404 zast. pl. o výměře 451 m2 a částí pozemku parc. č. 285/1 ostat. pl. (dle GP parc. č. 285/5 ostat. pl. o výměře 5 579 m2 a parc. č. 258/6 ostat. pl. o výměře 911 m2), vše v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc z vlastnictví společnosti České dráhy, a. s. do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 9 600 000,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 8.

2. usnesení ZMO ze dne 31. 5. 2010, bod programu 3., bod 13. ve věci schválení bezúplatného převodu části pozemku parc. č. 940/3 orná půda o výměře 20 711 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Pozemkového fondu ČR do vlastnictví statutárního města Olomouce dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 10.

3. usnesení ZMO ze dne 31. 5. 2010, bod programu 3., bod 14. ve věci schválení bezúplatného převodu části pozemku parc. č. 949/1 trvalý travní porost o výměře 600 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Pozemkového fondu ČR do vlastnictví statutárního města Olomouce dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 11.

4. usnesení ZMO ze dne 19. 12. 2007, bod programu 5, bod 17 dodatku k důvodové zprávě ve věci schválení odprodeje pozemku parc. č. st. 2340 zast. pl. a nádvoří o výměře 18 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc manželům Gerhardu a Iloně Mendrokovým za kupní cenu ve výši 12 600,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 17.

5. usnesení ZMO ze dne 19. 12. 2007, bod programu 5, bod 17 dodatku k důvodové zprávě ve věci schválení odprodeje pozemku parc. č. st. 2342 zast. pl. a nádvoří o výměře 18 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc manželům Vladimíru a Ladislavě Navrátilovým za kupní cenu ve výši 12 600,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 18.

6. usnesení ZMO ze dne 27. 6. 2002, bod programu 3.1., bod 28 ve věci schválení odprodeje pozemku parc. č. 438/48 ost. pl. o výměře 61 m2, parc. č. 438/35 zahrada o výměře 314 m2 a části pozemku parc. č. 438/1 ost. pl. o výměře 24 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc panu Jaroslavu Švestkovi za kupní cenu ve výši 178 917,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 26. 

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu