Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

Předkládá:Novotný Martin, primátor města
Zpracoval:

Ing. Radek Dosoudil, Ing. arch. Jana Křenková, Ing. Jaromil Přidal

 

 

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konaného dne  14. 9. 2010

 
Vydání souboru změn č.VI regulačního plánu MPR Olomouc
 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouc po projednání:

 
1bere na vědomí  důvodovou zprávu v předloženém znění
 
2ověřilo  tímto, že soubor změn č.VI regulačního plánu MPR Olomouc není v rozporu s výsledky projednání a s požadavky uvedenými v §68 odst. (1) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) - s vydanou územně plánovací dokumentací a s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území a s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území
 
3vydává  v souladu s ustanovením §69 odst.(2) stavebního zákona soubor změn č.VI regulačního plánu MPR Olomouc formou opatření obecné povahy, které je přílohou tohoto usnesení
 
4ukládá  odboru koncepce a rozvoje oznámit v souladu s §173 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydání souboru změn č. VI regulačního plánu MPR Olomouc veřejnou vyhláškou

T: ihned 

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu