Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

Předkládá:Rada města Olomouce
Zpracoval:

Kaštilová Tesařová Hana, náměstkyně primátora; odbor majetkoprávní

 

 

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konaného dne  22. 6. 2010

 
Majetkoprávní záležitosti + dodatek
 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouc po projednání:

 
1schvaluje  1. doplnění smluvních podmínek u bezúplatného převodu pozemků parc. č. st. 1965 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 330 m2, parc. č. st. 1966 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 330 m2, parc. č. st. 1967 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 399 m2, parc. č. 346/1 ostatní plocha o výměře 5 307 m2, parc. č. 349/2 ostatní plocha o výměře 293 m2, objektu občanské vybavenosti č. p. 1161 na pozemku parc. č. st. 1967, objektu občanské vybavenosti č. p. 1175 na pozemku parc. č. st. 1966 a objektu občanské vybavenosti č. p. 1176 na pozemku parc. č. st. 1965 vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc včetně jejich součástí a příslušenství (které tvoří zejména technické vybavení, terénní a sadové úpravy, teplovod, parovod, kanalizace, vodovodní přípojka, elektropřípojka, oplocení, chodníky, vozovka a elektrocentrála) z vlastnictví ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 5.

2. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na část pozemku parc. č. 1918/1 ostat. pl. o výměře 142 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc mezi Olomouckým krajem jako budoucím dárcem, a statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným dle důvodové zprávy bod č. 6.

3. výběr nájemce a budoucího kupujícího části pozemku parc. č. 784/1 zahrada o výměře 651 m2 (část A) v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc mezi manžely Mgr. Miroslavem a Ing. Jaroslavou Pechovými, paní Sylvou Bryjovou a panem Miloslavem Lounem formou obálkové metody na výši kupní ceny, kdy minimální výše kupní ceny činí 1 000,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod č. 7.

4. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemky parc. č. 978/8 zahrada o výměře 269 m2 a parc. č. 978/2 ostat. pl. o výměře 439 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc s manžely Ing. Martinem a Ing. Hanou Smutnými při kupní ceně ve výši 1 141 680,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 8.

5. odprodej části pozemku parc. č. 224 ostat. pl. (dle GP parc. č. 224/2 ostat. pl.) o výměře 52 m2 v k. ú. Lošov, obec Olomouc manželům Janě a Tomáši Konečným za kupní cenu ve výši 45 160,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 9.

6. odprodej části pozemku parc. č. 1929/4 ostat. pl. (dle GP parc. č. 1929/15 ostat. pl.) o výměře 8 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc panu Ing. Josefu Svobodovi za kupní cenu ve výši 14 760,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 10.

7. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek parc. č. 20 zahrada o výměře 253 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc s paní Martinou Gronichovou při kupní ceně ve výši 242 150,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 11.

8. výběr kupujícího pozemku parc. č. 64/13 zahrada o výměře 25 m2, v k. ú. Neředín, obec Olomouc mezi bratry Karlem a Stanislavem Zelinkovými a Ing. Martinem Hladečkem formou obálkové metody na výši kupní ceny, kdy minimální výše kupní ceny činí 2 200,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod č. 12.

 
2nevyhovuje žádosti  1. manželů Ing. Jaroslava a Mgr. Martiny Michalíkových o odprodej pozemků parc. č. 383/1 orná půda o výměře 1 839 m2, parc. č. 440/3 ostat. pl. o výměře 92 m2 a parc. č. 383/2 zahrada o výměře 171 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.

2. manželů Anny a Miloslava Grmelových o odprodej části pozemku parc. č. 256/1 trvalý travní porost o výměře 549 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.

3. pana Mgr. Bc. Radomíra Kafky o odprodej části pozemku parc. č. 805/6 ostat. pl. o výměře 60 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.

4. manželů Ing. Martina a Ing. Hany Smutných o odprodej části pozemku parc. č. 784/1 zahrada o výměře 651 m2 (část A) v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 7.

5. paní Gabriely Piňosové o odprodej pozemku parc. č. 20 zahrada o výměře 253 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 11.

6. pana Karla Zelinky a pana Stanislava Zelinky o odprodej pozemku parc. č. 64/9 ostat. pl. o výměře 55 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 12.

7. Ing. Martina Hladečka o odprodej části pozemku parc. č. 64/9 ostat. pl. o výměře 16 m2 a pozemku parc. č. 64/2 zahrada o výměře 30 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 13.

 
3revokuje  1. část usnesení ZMO ze dne 28. 4. 2008, bod programu 6, bod 34 dodatku k důvodové zprávě ve věci výše kupní ceny při odprodeji části pozemku parc. č. 81/3 zahrada o výměře 450 m2 v k. ú. Nový Svět u Olomouce, obec Olomouc manželům Ing. Stanislavu a Pavle Krylovým a schvaluje kupní cenu ve výši 229 570,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.

2. usnesení ZMO ze dne 19. 12. 2007, bod programu 5, bod 1 ve věci nevyhovění odprodeje části pozemku parc. č. 1929/4 ostat. pl. o výměře 9 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc panu Ing. Josefu Svobodovi dle důvodové zprávy bod č. 10.

 
4schvaluje  1. darování pozemku parc. č. 1916/45 ostat. pl. o výměře 97 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví statutárního města Olomouce dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 4.

2. nepřijetí nabídky ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na výkup pozemku parc. č. 451/43 ostatní plocha o výměře 21 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 8.

3. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek parc. č. st. 935/2 zast. pl. o výměře 5 m2 a část pozemku parc. č. 235/23 orná půda o výměře 258 m2, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc se společností STAFOS – REAL, s.r.o. při kupní ceně ve výši 528 000,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 9.

4. odprodej ideálního podílu 598/77279 pozemků parc. č. st. 2285/2 o výměře 167 m2, parc. č. st. 1288 o výměře 461 m2, parc. č. st. 2313/1 o výměře 431 m2, parc. č. st. 2313/3 o výměře 1 m2, parc. č. st. 2322/2 o výměře 14 m2, parc. č. st. 2322/3 o výměře 76 m2, vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc panu Mgr. Martinu Suchému za kupní cenu ve výši 12.756,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 10.

5. odprodej části pozemku parc. č. 616/2 ostat. pl. (dle GP díl „a“) o výměře 515 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc společnosti TOOL Construction s. r. o. za kupní cenu ve výši 517 400 ,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 11.

6. odprodej části pozemku 1721/22 ostat. pl. o celkové výměře 5 257 m2 (dle GP „díl b“ o výměře 4 155 m2 a parc. č. 1721/91 zast. pl. o výměře 1 102 m2) a části pozemku parc. č. 1721/18 ostat. pl. o výměře 392 m2 (dle GP „díl a“), vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc společnosti DAPON OKNA s.r.o. za kupní cenu ve výši 1 694 700,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 12.

7. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 1721/22 ostat. pl. o výměře 1 454 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc se společností CERTAS CZ, spol. s r.o. při kupní ceně ve výši 727 000,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 13.

8. odprodej části pozemku parc. č. 263/5 ostat. pl. (dle GP parc. č. st. 2495 zast. pl.) o výměře 14 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc společnosti ČEZ Distribuce, a.s. za kupní cenu ve výši 14 020,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 14.

9. odprodej části pozemku parc. č. 289/9 ostat. pl. (dle GP parc. č. st. 2492 zast. pl.) o výměře 12 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc společnosti ČEZ Distribuce, a. s. za kupní cenu ve výši 19 220,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 15.

10. odprodej pozemku parc. č. st. 529/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 9 m2 v k. ú. Řepčín, obec Olomouc paní Jarmile Vychodilové za kupní cenu ve výši 11 000,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 16.

11. odprodej části pozemku parc. č. 808/1 ostat. pl. (dle GP parc. č. 808/9 ostat. pl.) o výměře 60 m2 a části pozemku parc. č. 808/1 ostat. pl. (dle GP parc. č. 808/10 ostat. pl.) o výměře 13 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc manželům Pavlovi a Jitce Šimšovým za kupní cenu ve výši 60 590,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 17.

12. odprodej části pozemku parc. č. 1729/7 zahrada o výměře 374 m2 (dle GP parc. č. 1729/11 zahrada) v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc manželům Jiřímu a Marii Škrabalovým za kupní cenu ve výši 71.930,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 18.

13. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemky parc. č. 1294/53 orná půda o výměře 1 113 m2, parc. č. 1294/55 orná půda o výměře 1 101 m2, parc. č. 1294/22 orná půda o výměře 1 721 m2, parc. č. 1295/1 trvalý travní porost o výměře 1 483 m2, parc. č. 1295/2 orná půda o výměře 971 m2, parc. č. 1295/5 trvalý travní porost o výměře 1 449 m2, parc. č. 1295/6 trvalý travní porost o výměře 67 m2 a parc. č. 1295/8 orná půda o výměře 519 m2, vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc se společností DELTA INVEST, s.r.o. při kupní ceně ve výši 5 060 350,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 19.

14. směnu části pozemku parc. č. 292/7 vodní plocha (dle GP parc. č. 292/7 ostat. pl.) o výměře 43 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve vlastnictví občanského sdružení "Stromeček" za část pozemku parc. č. 292/1 vodní plocha (dle GP díl "b" ostat. pl.) o výměře 14 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce bez doplatku cenového rozdílu dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 20.

15. darování části pozemku parc. č. 294/1 orná půda (dle GP parc. č. 294/9 ostat. pl.) o výměře 31 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc z vlastnictví manželů Martina a Heleny Luptákových do vlastnictví statutárního města Olomouce dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 20.

16. darování části pozemku parc. č. 294/3 orná půda (dle GP parc. č. 294/11 ostat. pl.) o výměře 40 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc z vlastnictví manželů Antonína a Bc. Reginy Hrudníkových do vlastnictví statutárního města Olomouce dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 20.

17. darování části pozemku parc. č. 294/4 orná půda (dle GP parc. č. 294/12 ostat. pl.) o výměře 39 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc z vlastnictví manželů Zdeňka a Ing. Taťány Drápelových do vlastnictví statutárního města Olomouce dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 20.

18. darování části pozemku parc. č. 295/4 orná půda (dle GP parc. č. 295/8 ostat. pl.) o výměře 38 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc z vlastnictví paní Ing. Marty Filipcové do vlastnictví statutárního města Olomouce dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 20.

19. darování části pozemku parc. č. 295/3 orná půda (dle GP parc. č. 295/9 ostat. pl.) o výměře 37 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc z vlastnictví manželů Petra a Heleny Vlašánkových do vlastnictví statutárního města Olomouce dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 20.

20. darování části pozemku parc. č. 295/2 orná půda (dle GP parc. č. 295/10 ostat. pl.) o výměře 40 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc z vlastnictví manželů Ing. Martina a Lucie Snížkových do vlastnictví statutárního města Olomouce dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 20.

21. darování části pozemku parc. č. 296/5 orná půda (dle GP parc. č. 296/21 ostat. pl.) o výměře 80 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc z vlastnictví paní Dany Kubešové do vlastnictví statutárního města Olomouce dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 20.

22. darování části pozemku parc. č. 296/4 orná půda (dle GP parc. č. 296/22 ostat. pl.) o výměře 39 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc z vlastnictví manželů Mgr. Petra a Mgr. Lenky Hánkových do vlastnictví statutárního města Olomouce dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 20

23. darování části pozemku parc. č. 296/3 orná půda (dle GP parc. č. 296/23 ostat. pl.) o výměře 42 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc z vlastnictví manželů Tomáše a Mgr. Zuzany Linhartových do vlastnictví statutárního města Olomouce dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 20.

24. darování pozemků parc. č. 296/6 orná půda o výměře 186 m2 a parc. č. 294/5 orná půda o výměře 70 m2, vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc z vlastnictví společnosti DELTA INVEST, s.r.o. do vlastnictví statutárního města Olomouce dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 20.

25. darování pozemků parc. č. 292/5 ostat. pl. o výměře 27 m2 a parc. č. 1286/27 ostat. pl. o výměře 18 m2, vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc z vlastnictví pana MVDr. Jaromíra Haince CSc. do vlastnictví statutárního města Olomouce dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 20.

26. darování pozemků parc. č. 296/10 orná půda o výměře 216 m2 a parc. č. 296/11 orná půda o výměře 55 m2, vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc ze spoluvlastnictví paní Ing. Marty Filipcové ideální podíl 1/6, pana Marka Šmída ideální podíl 1/6, paní Marie Šmídové ideální podíl 1/2 a paní Blanky Vágnerové ideální podíl 1/6 do vlastnictví statutárního města Olomouce dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 20.

27. uzavření dohody o zrušení závazku vyplývající z uzavřené smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 5/8 ostatní plocha o výměře 904 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc mezi statutárním městem Olomouc a společností Výstavba bytů s.r.o. dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 21.

28. směnu části pozemku parc. č. 5/8 ostat. pl. o celkové výměře 828 m2 (dle GP parc. č. 5/55 ostat. pl. o výměře 702 m2, díl „d“ o výměře 24 m2, díl „ e“ o výměře 78 m2 a díl „ f“ o výměře 24 m2) ve vlastnictví statutárního města Olomouce za část pozemku 729 ostat. pl. o výměře 547 m2 (dle GP parc. č. 729/4 ostat. pl.) a část pozemku parc. č. 730/2 ostat. pl. o výměře 213 m2 (dle GP parc. č. 730/2 ostat. pl.) ve vlastnictví společnosti Výstavba bytů s.r.o., vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc s tím, že společnost Výstavba bytů s.r.o. uhradí statutárnímu městu Olomouc cenový rozdíl ve výši 59 840,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 21.

29. doplnění smluvních podmínek u odprodeje pozemků parc. č. 1676/5 o výměře 41 m2, parc. č. 1676/8 o výměře 345 m2, parc. č. 1676/9 o výměře 3 227 m2, parc. č. 1676/14 o výměře 1 458 m2, parc. č. 1676/24 o výměře 66 m2, parc. č. 1677/4 o výměře 295 m2, parc. č. 1678/3 o výměře 726 m2, parc. č. 1678/8 o výměře 169 m2 a parc. č. 1678/12 o výměře 60 m2, vše trvalý travní porost v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou ČR - Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR za kupní cenu ve výši 73 240,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 22.

30. odprodej pozemku parc. č. st. 845 zast. pl. o výměře 17 m2 a část pozemku parc. č. 1856/3 zahrada (dle GP pozemek parc. č. 1856/13 zahrada) o výměře 413 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc manželům Josefu a Jarmile Crhonkovým za kupní cenu ve výši 79.380,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 23.

31. odprodej části pozemku parc. č. 1856/3 zahrada (dle GP pozemek parc. č. 1856/14 zahrada) o výměře 348 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc paní Naděždě Běhalové za kupní cenu ve výši 49.890,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 24.

32. odprodej pozemku parc. č. st. 1051 zast. pl. o výměře 17 m2 a části pozemku parc. č. 1856/3 zahrada (dle GP pozemek parc. č. 1856/11 zahrada) o výměře 458 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc manželům Mgr. Jiřímu a Olze Švajdovým za kupní cenu ve výši 86.210,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 25.

33. odprodej pozemku parc. č. st. 1009 zast. pl. o výměře 17 m2 a části pozemku parc. č. 1856/3 zahrada (dle GP pozemek parc. č. 1856/12 zahrada) o výměře 370 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc manželům Ing. Lumírovi Laštíkovi a Alici Ručkové za kupní cenu ve výši 72.860,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 26.

34. výkup části pozemku parc. č. 345/1 ostat. pl. o výměře 4 200 m2 (dle GP parc. č. 345/14 ostat. pl.) v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví společnosti ČOLOT a. s. do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 5 250 000,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 27.

35. odprodej části pozemku parc. č. 88/1 ostat. pl. o výměře 1 820 m2 (dle GP parc. č. 88/18 ostat. pl.) v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc společnosti JACOBO EUROPE CZ a.s. za kupní cenu ve výši 764 400,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 27.

 
5nevyhovuje žádosti  1. manželů Jaroslava a Marcelly Halenkových o odprodej části pozemku parc. č. 625/2 ostat. pl. o výměře 238 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 1.

2. manželů Dagmar a Mojmíra Dosedělových o směnu části pozemku parc. č. 241 trvalý travní porost o výměře 74 m2 v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc ve vlastnictví manželů Dagmar a Mojmíra Dosedělových za část pozemku parc. č. 240 trvalý travní porost o výměře 320 m2 v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 2.

3. manželů Ing. Jiřího a Lenky Šilerových o odprodej pozemků parc. č. 572 ostat. pl. o výměře 257 m2 a parc. č. 9/1 zahrada o výměře 525 m2, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 3.

4. pana Ing. Jaroslava Spurného o odprodej pozemků parc. č. 1729 o výměře 345 138 m2, parc. č. 1736/1 o výměře 315 613 m2, parc. č. 1736/2 o výměře 15 075 m2, parc. č. 1736/80 o výměře 33 014 m2, parc. č. 1736/60 o výměře 13 426 m2, parc. č. 1736/69 o výměře 5 442 m2, parc. č. 1736/71 o výměře 3 057 m2, parc. č. 1736/76 o výměře 9 760 m2, parc. č. 1736/77 o výměře 11 003 m2, parc. č. 1736/78 o výměře 16 205 m2, parc. č. 1736/79 o výměře 25 026 m2, parc. č. 1736/89 o výměře 26 354 m2, parc. č. 1736/59 o výměře 1 890 m2, parc. č. 1736/64 o výměře 5 939 m2, parc. č. 1736/13 o výměře 1 196 m2, parc. č. 1736/14 o výměře 3 997 m2, parc. č. 1736/10 o výměře 405 m2, parc. č. 1736/102 o výměře 328 m2, parc. č. 1736/6 o výměře 533 m2, parc. č. 1736/98 o výměře 513 m2, parc. č. 1736/99 o výměře 513 m2, parc. č. 1736/84 o výměře 2 861 m2, parc. č. 1736/49 o výměře 39 m2, parc. č. 1736/15 o výměře 1 070 m2, parc. č. 1736/8 o výměře 73 m2, vše orná půda, parc. č. 1734/1 trvalý travní porost o výměře 10 501 m2, parc. č. 1735/1 ostat. pl. o výměře 347 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc a pozemků parc. č. 283/5 orná půda o výměře 97 993 m2 a parc. č. 283/7 ostat. pl. o výměře 921 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 5.

5. společnosti DELTA INVEST, s.r.o. o snížení rozsahu předmětu prodeje v budoucí kupní smlouvě o pozemky parc. č. 1294/22 orná půda o výměře 1 721 m2, parc. č. 1294/53 orná půda o výměře 1 113 m2 a pozemku parc. č. 1295/8 orná půda o výměře 519 m2, vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 19.

6. společnosti DELTA INVEST, s.r.o. o vázání termínu odprodeje u budoucí kupní smlouvy na dobu do 30 dnů po nabytí právní moci posledního kolaudačního rozhodnutí ke stavbám infrastruktury dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 19.

7. společnosti Výstavba bytů s.r.o. o odprodej části pozemku parc. č. 5/8 ostat. pl. o celkové výměře 828 m2 (dle GP parc. č. 5/55 ostat. pl. o výměře 702 m2, díl „d“ o výměře 24 m2, díl „ e“ o výměře 78 m2 a díl „ f“ o výměře 24 m2) v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 21.

 
6trvá  na usnesení ZMO ze dne 22. 6. 2009, bod programu 4, bod 55 ve věci schválení odprodeje části pozemku parc. č. 768/1 ostat. pl. o výměře 59 m2 (dle GP díl „a“) a části pozemku parc. č. 770/1 orná půda o výměře 40 m2 (dle GP díl „b“), vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc paní Drahomíře Kravčenkové za kupní cenu ve výši 108 902,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 6.
 
7souhlasí  s úhradou nákladů ve výši 634 098,- Kč za vybudování parkovacích stání na pozemcích parc. č. 350/10 a parc. č. 350/21, vše ostat. pl. v k. ú. Povel, obec Olomouc společnosti JACOBO EUROPE CZ a.s. dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 27.
 
8nesouhlasí  s vydržením části pozemku parc. č. 768/1 ostat. pl. o výměře 59 m2 (dle GP díl „a“) a části pozemku parc. č. 770/1 orná půda o výměře 40 m2 (dle GP díl „b“), vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc paní Drahomírou Kravčenkovou dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 6.
 
9bere na vědomí  změnu smluvních podmínek u směny části pozemku parc. č. 235/20 ostat. pl. o výměře 113 m2 (dle GP díl „b“) v k. ú. Povel, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti K - stav stavební a.s. za část pozemku parc. č. 235/26 orná půda o výměře 110 m2 (dle GP díl „d“) v k. ú. Povel, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce bez cenového doplatku dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 7.
 
10revokuje  1. část usnesení ZMO ze dne 15. 12. 2008, bod programu 7, bod 62 ve věci schválení odprodeje ideálního podílu 598/77279 pozemků parc. č. st. 2285/2 o výměře 167 m2, parc. č. st. 1288 o výměře 461 m2, parc. č. st. 2313/1 o výměře 431 m2, parc. č. st. 2313/3 o výměře 1 m2, parc. č. st. 2322/2 o výměře 14 m2, parc. č. st. 2322/3 o výměře 76 m2, vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc Ing. Otakaru Suchému za kupní cenu ve výši 12.756,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 10.

2. usnesení ZMO ze dne 22. 6. 2009, bod programu 4, bod 57 ve věci schválení výkupu části pozemku parc. č. 345/1 ostat. pl. o výměře 4 200 m2 (dle GP parc. č. 345/14 ostat. pl.) v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví společnosti ČOLOT a. s. do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 4 200 000,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 27.

3. usnesení ZMO dne 22. 6. 2009, bod programu 4, bod 57 ve věci schválení odprodeje části pozemku parc. č. 88/1 ostat. pl. o výměře 1 820 m2 (dle GP parc. č. 88/18 ostat. pl.) v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc společnosti JACOBO EUROPE CZ a.s. za kupní cenu ve výši 2 469 740,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 27.

4. usnesení ZMO ze dne 22. 6. 2009, bod programu 4, bod 57 ve věci schválení odprodeje pozemků parc. č. 987/10 ostat. pl. o výměře 661 m2 a parc. č. 987/11 ostat. pl. o výměře 201 m2, oba v k. ú. Hodolany, obec Olomouc společnosti ČOLOT a. s. za kupní cenu ve výši 862 000,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 27.

5. usnesení ZMO ze dne 22. 6. 2009, bod programu 4, bod 57 ve věci nesouhlasu s úhradou nákladů ve výši 634 100,- Kč za vybudování parkovacích stání na pozemcích parc. č. 350/10 a parc. č. 350/21, vše ostat. pl. v k. ú. Povel, obec Olomouc společnosti JACOBO EUROPE CZ a.s. dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 27.

6. usnesení ZMO ze dne 21. 9. 2009, bod programu 5, bod 41 ve věci trvání na rozhodnutí ZMO ze dne 22. 6. 2009, bod programu 4, bod 57 ve věci nesouhlasu s úhradou nákladů ve výši 634 100,- Kč za vybudování parkovacích stání na pozemcích parc. č. 350/10 a parc. č. 350/21, vše ostat. pl. v k. ú. Povel, obec Olomouc společnosti JACOBO EUROPE CZ a.s. dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 27.

7. usnesení ZMO ze dne 21. 9. 2009, bod programu 5, bod 41 ve věci trvání na rozhodnutí ZMO dne 22. 6. 2009, bod programu 4, bod 57 ve věci schválení výkupu části pozemku parc. č. 345/1 ostat. pl. o výměře 4 200 m2 (dle GP parc. č. 345/14 ostat. pl.) v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví společnosti ČOLOT a. s. do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 4 200 000,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 27.

8. usnesení ZMO ze dne 21. 9. 2009, bod programu 5, bod 41 ve věci trvání na rozhodnutí ZMO ze dne 22. 6. 2009, bod programu 4, bod 57 ve věci schválení odprodeje části pozemku parc. č. 88/1 ostat. pl. o výměře 1 820 m2 (dle GP parc. č. 88/18 ostat. pl.) v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc společnosti JACOBO EUROPE CZ a.s. za kupní cenu ve výši 2 469 740,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 27.

9. usnesení ZMO ze dne 21. 9. 2009, bod programu 5, bod 41 ve věci trvání na rozhodnutí ZMO dne 22. 6. 2009, bod programu 4, bod 57 ve věci schválení odprodeje pozemků parc. č. 987/10 ostat. pl. o výměře 661 m2 a parc. č. 987/11 ostat. pl. o výměře 201 m2, oba v k. ú. Hodolany, obec Olomouc společnosti ČOLOT a. s. za kupní cenu ve výši 862 000,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 27. 

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu