Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

Předkládá:Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Zpracoval:

JUDr. Dita Polzerová

 

 

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konaného dne  22. 6. 2010

 
Majetkoprávní záležitosti OI
 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouc po projednání:

 
1bere na vědomí  předloženou důvodovou zprávu.
 
2schvaluje  uzavření budoucí směnné smlouvy na pozemky parc.č.476 trvalý travní porost o výměře 1166 m2, parc.č. 478 trvalý travní porost o výměře 1011 m2, parc.č. 487 trvalý travní porost o výměře 455 m2, parc.č. 488 trvalý travní porost o výměře 513 m2, vše v k. ú. Radíkov u Olomouce, obec Olomouc, které jsou ve vlastnictví manželů Ing. Pavla a Jarmily Odstrčilových a pozemek parc.č. 482 trvalý travní prorost o výměře 505 m2 v k. ú. Radíkov u Olomouce, obec Olomouc, který je ve vlastnictví společnosti TOURIST CENTRUM s.r.o., jejímiž jednateli jsou manželé Ing. Pavel a Jarmila Odstrčilovi za část pozemku parc. č. 615/1 ostat. pl. o výměře cca 450 m2, pozemek parc. č. st. 1891/1 zast. pl. o výměře 12 m2, parc. č. st. 1892/1 zast. pl. o výměře 9 m2, parc. č. st. 1893/1 zast. pl. o výměře 5 m2, parc. č. st. 1894/1 zast. pl. o výměře 1 m2, parc. č. st. 1899/1 zast. pl. o výměře 14m2, parc. č. st. 1900/1 zast. pl. o výměře 18 m2, parc. č. st. 1901 zast. pl. o výměře 20 m2, parc. č. st. 1902 zast. pl. o výměře 20 m2, parc. č. st. 1903 zast. pl.

o výměře 20 m2, parc. č. st. 1904 zast. pl. o výměře 20 m2, parc. č. st. 1905 zast. pl.

o výměře 20 m2, parc. č. st. 1906 zast. pl. o výměře 19 m2, parc. č. st. 1909/2 zast. pl.

o výměře 2 m2, parc. č. st. 1910/2 zast. pl. o výměře 6 m2, parc. č. st. 1911/2 zast. pl.

o výměře 10 m2, parc. č. st. 1912/2 zast. pl. o výměře 14 m2, parc. č. st. 1913/2 zast. pl.

o výměře 18 m2, parc. č. st. 1914 zast. pl. o výměře 20 m2, parc. č. st. 1745/2 zast. pl.

o výměře 6 m2, parc. č. st. 1746 zast. pl. o výměře 20 m2, parc. č. st. 1747 zast. pl.

o výměře 20 m2, parc. č. st. 1748 zast. pl. o výměře 20 m2, parc. č. st. 1749 zast. pl.

o výměře 20 m2, parc. č. st. 1750/1 zast. pl. o výměře 19 m2, parc. č. st. 1751/2 zast. pl.

o výměře 2 m2, parc. č. 615/3 ost. pl. o výměře 124 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, které jsou ve vlastnictví statutárního města Olomouc, s doplatkem cenového rozdílu na základě dohody smluvních stran ve výši dle důvodové zprávy

a zároveň

nevyhovuje žádosti společnosti Ekogroup czech s. r. o. o odprodej pozemku parc. č. st. 1745/2 zast. pl. o výměře 6 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, dle bodu 1 předložené důvodové zprávy.

 
3schvaluje  uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný převod části pozemku parc. č. 495/1 ostatní plocha o výměře cca 25 m2 v k.ú. Povel, obec Olomouc a části pozemku, parc. č. 1232/9 ostatní plocha o výměře 10 m2 v k.ú. Slavonín, obec Olomouc mezi Olomouckým krajem jako budoucím dárcem a Statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným. Darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba kolaudována. Statutární město Olomouc uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, dle bodu 2 předložené důvodové zprávy.


 

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu