Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

Předkládá:Rada města Olomouce
Zpracoval:

Kaštilová Tesařová Hana, náměstkyně primátora; odbor majetkoprávní

 

 

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konaného dne  31. 5. 2010

 
Majetkoprávní záležitosti
 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouc po projednání:

 
1schvaluje  1. nepřijetí nabídky dle předkupního práva na odkup jiné stavby č. p. 939 s pozemkem parc. č. st. 692 zast. pl. a nádvoří o výměře 1 666 m2 (hlavní sklad), vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc z vlastnictví Muzea Olomoucké pevnosti, o.s. do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 1.

2. bezúplatný převod pozemku parc. č. 380/2 ostatní plocha o výměře 2 414 m2 v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce s tím, že odbor majetkoprávní bude dále jednat s ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových o podmínkách převodu dle důvodové zprávy bod č. 9.

3. bezúplatný převod pozemků parc. č. 2119 ostatní plocha o výměře 164 m2, parc. č. 2120 ostatní plocha o výměře 108 m2 a 1/2 ideálního spoluvlastnického podílu k celku nemovitosti parc. č. 2123 ostatní plocha o výměře 1055 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 10.

4. bezúplatný převod pozemku parc. č. 140/19 orná půda o výměře 388 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 11.

5. bezúplatný převod 1/6 ideálního spoluvlastnického podílu k celku pozemků parc. č. 61/1 zahrada o výměře 210 m2 a parc. č. 62 zahrada o výměře 641 m2 vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Pozemkového fondu ČR do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 12.

6. bezúplatný převod části pozemku parc. č. 940/3 orná půda o výměře 20 711 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Pozemkového fondu ČR do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 13.

7. bezúplatný převod části pozemku parc. č. 949/1 trvalý travní porost o výměře 600 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Pozemkového fondu ČR do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 14.

8. doplnění smluvních podmínek u bezúplatného převodu pozemku parc. č. 161 ostatní plocha o výměře 17 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 15.

9. bezúplatný převod pozemku parc. č. 305/1 orná půda o výměře 681 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví ČR – Pozemkového fondu ČR do vlastnictví statutárního města Olomouce včetně smluvních podmínek dle důvodové zprávy bod č. 16.

10. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek parc. č. 494/2 orná půda o výměře 474 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc s panem Adamem Šrámkem - rozšíření subjektu na straně budoucího kupujícího dle důvodové zprávy bod č. 17.

11. odprodej části pozemku parc. č. 150/3 ostat. pl. (dle GP parc. č. st. 1591 zast. pl.) o výměře 6 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc společnosti ČEZ Distribuce, a. s. za kupní cenu ve výši 6 980,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 18.

12. odprodej pozemku parc. č. 235/50 ostat. pl. o výměře 20 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc společnosti STAFOS spol. s r.o. za kupní cenu ve výši 33 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 19.

13. odprodej pozemku parc. č. st. 1207/10 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc manželům Michalovi a Denise Sklenářovým za kupní cenu 38 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 20.

14. odprodej pozemku parc. č. 127/2 zahrada o výměře 749 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc paní Anně Ladmanové za kupní cenu ve výši 760 280,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 21.

15. odprodej části pozemku parc. č. 642/3 ostat. pl. o výměře 5 m2 (dle GP parc. č. 642/6) v k. ú. Droždín, obec Olomouc panu Ing. Josefu Běhalovi za kupní cenu ve výši 10 800,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 22.

16. odprodej části pozemku parc. č. 551/1 zahrada (dle GP parc. č. 551/34) o výměře 124 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc paní Lucii Štrajtové za kupní cenu ve výši 91 020,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 23.

17. odprodej části pozemku parc. č. 551/1 zahrada (dle GP parc. č. 551/35) o výměře 84 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc panu Alojzovi Prchalovi za kupní cenu ve výši 63 020,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 24.

18. odprodej části pozemku parc. č. 551/1 zahrada (dle GP parc. č. 551/36) o výměře 7 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc manželům Mgr. Karolu a Mgr. Ivetě Rigóovým za kupní cenu ve výši 9 120,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 24.

19. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na části pozemků parc. č. 1086/19 ostat. pl. o výměře 270 m2 a parc. č. 841/41 ostat. pl. o výměře 32 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc se společností URGA, s.r.o. při kupní ceně ve výši 276 600,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 25.

20. darování částí pozemku parc. č. 98/3 ostat. pl. o celkové výměře 2476 m2 (dle GP díly "n" a "j"), části pozemku parc. č. 98/6 ostat. pl. o výměře 8 m2 (dle GP díl "h") a částí pozemku parc. č. 116/17 ostat. pl. o celkové výměře 411 m2 (dle GP díly "r" a "p"), vše v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc z vlastnictví statutárního města Olomouce do vlastnictví ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR dle důvodové zprávy bod č. 26.

21. výkup objektu bez č.p./č.e., jiná stavba na pozemku parc. č. st. 1403 zast. pl., objektu bez č.p./č.e., jiná stavba na pozemku parc. č. st. 1404 zast. pl., pozemků parc. č. st. 1403 zast. pl. o výměře 10 m2, parc. č. st. 1404 zast. pl. o výměře 451 m2 a částí pozemku parc. č. 285/1 ostat. pl. (dle GP parc. č. 285/5 ostat. pl. o výměře 5 579 m2 a parc. č. 258/6 ostat. pl. o výměře 911 m2), vše v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc z vlastnictví společnosti České dráhy, a. s. do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 9 600 000,- Kč dle návrhu odboru majetkoprávního dle důvodové zprávy bod č. 27.

 
2nevyhovuje žádosti  1. pana Martina Chytila o odprodej části budovy bez č.p./č.e. (garáž) na pozemcích parc. č. st. 1345/1, parc. č. st. 1345/2 a parc. č. 1345/3, vše zast. pl. a pozemku parc. č. st. 1345/1 zast. pl. o výměře 408 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.

2. společnosti ČEZ Distribuce, a.s. o odprodej části pozemku parc. č. 1000/1 ostat. pl. o výměře 6 m2 v k. ú. Řepčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.

3. pana Pavla Hubáčka o odprodej pozemků parc. č. 1023/2 ostat. pl. o výměře 10 469 m2, parc. č. 1023/1 orná půda o výměře 14 875 m2, parc. č. 1022 ostat. pl. o výměře 850 m2, parc. č. 1021 ostat. pl. o výměře 9 757 m2, parc. č. 1019 ostat. pl. o výměře 13 385 m2, parc. č. 1018 ostat. pl. o výměře 1 990m2, parc. č. 1017 ostat. pl. o výměře 2 636 m2 a parc. č. 1029/1 orná půda o výměře 146 631 m2, vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.

4. manželů Ruslana a Salimat Kadievových o odprodej pozemků parc. č. 1654/3 orná půda o výměře 1 917 m2 a 1653 zahrada o výměře 1 339 m2,vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.

5. paní Zdeňky Heřmánkové o odprodej části pozemku parc. č. 480 ostat. pl. o výměře 48 m2 v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc při kupní ceně ve výši 30,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod č. 6.

6. pana Vladimíra Zvěře o odprodej části pozemku parc. č. 480 ostat. pl. o výměře 48 m2 v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc při kupní ceně ve výši 30,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod č. 6.

7. paní Ing. Soni Petrové o odprodej části pozemku parc. č. 480 ostat. pl. o výměře 48 m2 v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc při kupní ceně ve výši 30,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod č. 6.

8. pana Stanislava Jeřábka o odprodej části pozemku parc. č. 480 ostat. pl. o výměře 49 m2 v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc při kupní ceně ve výši 30,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod č. 6.

9. paní Zuzany Dostálové o odprodej pozemku parc. č. 704/13 orná půda o výměře 332 m2 v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 7.

 
3nevyhovuje  1. nabídce ČR – Ministerstva obrany na výkup pozemků parc. č. 324/141 ost. plocha o výměře 2321 m2 a parc. č. 324/149 ost. plocha o výměře 148 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc z vlastnictví ČR – Ministerstva obrany do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 816 270,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 8.

2. nabídce ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na výkup pozemku parc. č. 380/2 ostatní plocha o výměře 2 414 m2 v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 9.

3. nabídce ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na výkup pozemků parc. č. 2119 ostatní plocha o výměře 164 m2, parc. č. 2120 ostatní plocha o výměře 108 m2 a 1/2 ideálního spoluvlastnického podílu k celku nemovitosti parc. č. 2123 ostatní plocha o výměře 1055 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 10.

 
4revokuje  1. usnesení ZMO ze dne 21. 9. 2009, bod programu 5., bod 45. ve věci schválení bezúplatného převodu 1/4 ideálního spoluvlastnického podílu k celku pozemků parc. č. 61/1 zahrada o výměře 210 m2 a parc. č. 62 zahrada o výměře 641 m2 vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Pozemkového fondu ČR do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 12.

2. usnesení ZMO ze dne 23. 6. 2008 bod programu 4., bod 26. ve věci schválení bezúplatného převodu pozemku parc. č. 305 orná půda o výměře 967 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví ČR – Pozemkového fondu ČR do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 16. 

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu