Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

Předkládá:Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Zpracoval:

JUDr. Dita Polzerová, Mgr. Veronika Stejskalová

 

 

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konaného dne  27. 4. 2010

 
Majetkoprávní záležitosti OI
 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouc po projednání:

 
1bere na vědomí  předloženou důvodovou zprávu.
 
2schvaluje  uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí parc.č. 824/57 ostatní plocha, parc.č.278/105 ostatní plocha, obě v k.ú. Hodolany, obec Olomouc, které jsou ve vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, dle přiloženého návrhu smlouvy, dle bodu 1 předložené důvodové zprávy.
 
3revokuje  část usnesení ZMO ze dne 22.6.2009 č. 4 bod 6 v části týkající se uzavření kupní smlouvy na pozemek parc.č. 636/2 ostatní plocha o výměře 204 m2 a část pozemku parc.č. 115/6 orná půda o výměře 1175 m2, dotčená část 253 m2, vše v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc, jak je vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, pro jednoho ze spoluvlastníků, a to Ing. Marii Rozsívalovou

a

schváluje uzavření kupní smlouvy na pozemek parc.č. 636/2 ostatní plocha o výměře 204 m2 a část pozemku parc.č. 115/6 orná půda o výměře 1175 m2, dotčená část 253 m2, vše v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc, jak je vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc pro podílového spoluvlastníka Hanu Rozsívalovou za kupní cenu ve výši dle znaleckého posudku platného ke dni uzavření kupní smlouvy, dle bodu 2 předložené důvodové zprávy.

 
4nesouhlasí  s návrhem na uzavření smlouvy o úplatném převodu nemovitostí parc.č. 747 ostatní plocha, parc.č.396 ostatní plocha, obě v k.ú. Radíkov u Olomouce, obec Olomouc, které jsou ve vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových za cenu dle důvodové zprávy a nadále požaduje bezúplatný převod výše uvedených nemovitostí, dle bodu 3 předložené důvodové zprávy.
 
5schvaluje  uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemku, parc. č. 1125/122 orná půda o výměře 1840 m2 (oddělený z pozemku, parc. č. 1125/78) v katastrálním území Chválkovice, obec Olomouc ve vlastnictví České republiky, správě Pozemkového fondu České republiky, dle bodu 4 předložené důvodové zprávy.
 
6schvaluje  uzavření směnné smlouvy na pozemek, parcela č. 1678/317 o výměře 69 m2 (oddělený z pozemku parc. č. 1678/101) v katastrálním území Holice u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví České republiky, správa nemovitostí ve vlastnictví státu Pozemkový fond České republiky za pozemek parc. č. 147/43 o výměře 69 m2 (oddělený z pozemku parc. č. 147/37) v katastrálním území Chválkovice, obec Olomouc, ve vlastnictví Statutárního města Olomouce, dle bodu 5 předložené důvodové zprávy.
 
7schvaluje  uzavření dohody o majetkoprávním vypořádání vyvolané investice stavby „Úpravy přednádražního prostoru v Olomouci-III.etapa“, na základě které bude do majetku Českých drah a.s. bezúplatně předán objekt kotelny, vodovodní přípojka, kanalizační přípojka, rozvody NN a rozvod telefonu, dle přiloženého návrhu smlouvy, dle bodu 6 předložené důvodové zprávy.
 
8schvaluje  uzavření budoucí kupní smlouvy na část pozemku, parc. č. 404/173 ostatní plocha v k.ú. Řepčín, obec Olomouc, který je ve vlastnictví Moravských železáren, a.s. Kupní smlouva bude uzavřena pouze za podmínky, že se všichni zástavní věřitelé vzdají zástavního práva k té části pozemku, která bude předmětem převodu do vlastnictví budoucího kupujícího, tedy Statutárního města Olomouc, dle bodu 7 předložené důvodové zprávy.


 

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu