Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

Předkládá:Rada města Olomouce
Zpracoval:

Kaštilová Tesařová Hana, náměstkyně primátora; odbor majetkoprávní

 

 

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konaného dne  27. 4. 2010

 
Majetkoprávní záležitosti + dodatek
 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouc po projednání:

 
1schvaluje  1. směnu části pozemku parc. č. 213 zahrada o výměře 2 m2 (dle GP „díl b“) v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve vlastnictví manželů Radka a Mgr. Kateřiny Kratochvílových za část pozemku parc. č. 131/3 ostat. pl. o výměře 4 m2 (dle GP „a“) v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce s tím, že manželé Radek a Mgr. Kateřina Kratochvílovi uhradí statutárnímu městu Olomouc cenový rozdíl ve výši celkem 8 200,- Kč, tj. 3 400,- Kč + náklady za znalecký posudek ve výši 4 800,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 10.

2. darování části pozemku parc. č. 824/36 ostat. pl. o výměře 29 m2 (dle GP díl „b“) v k. ú. Hodolany, obec Olomouc z vlastnictví ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 11.

3. odprodej pozemku parc. č. st. 411 zast. pl. o výměře 16 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc manželům Karlu a Libuši Knoblochovým za kupní cenu ve výši 5 480,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 12.

4. odprodej pozemku parc. č. st. 426 zast. pl. o výměře 16 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc manželům Ing. Františku a Ing. Aleně Rybovým za kupní cenu ve výši 5 480,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 13.

5. odprodej části pozemku parc. č. 1721/29 ostat. pl. (dle GP díl „a“) o výměře 127 m2, části pozemku parc. č. 1649/1 ostat. pl. (dle GP díl „b“) o výměře 15 m2 a části pozemku parc. č. 1648/1 ostat. pl. (dle GP díl „c“) o výměře 0,40 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc paní Aleně Kroutilové za kupní cenu ve výši 132 448,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 18.

6. bezúplatný převod části pozemku parc. č. 111/27 ostatní plocha o výměře 1 532 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Pozemkového fondu ČR do vlastnictví statutárního města Olomouce. Výměra bude upřesněna po vypracování GP ze strany ČR – Pozemkového fondu ČR dle důvodové zprávy bod č. 21.

 
2nevyhovuje žádosti  1. pana Jiřího Krliše o odprodej pozemků parc. č. st. 1681 zast. pl. o výměře 17 m2 a parc. č. st. 1682 zast. pl. o výměře 18 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.

2. pana Petra Šálka o odprodej části pozemku parc. č. 265/207 ostatní plocha o výměře 60 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.

3. paní Galyny Goryachevy, pana Vitaliy Zabirzhevskyy a pana Iegor Zabirzhevskyi o směnu části pozemku parc. č. 516 zahrada o výměře 1 174 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve vlastnictví paní Galyny Goryacheva, části pozemku parc. č. 514/2 zahrada o výměře 284 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve vlastnictví pana Vitaliy Zabirzhevskyy a části pozemku parc. č. 514/3 zahrada o výměře 250 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve vlastnictví pana Iegor Zabirzhevskyi za pozemky parc. č. 518/1 o výměře 231 m2, parc. č. 518/2 o výměře 138 m2, parc. č. 518/3 o výměře 111 m2, parc. č. 521 o výměře 1 067 m2, vše zahrada a pozemku parc. č. 519 zast. pl. o výměře 161 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 5.

4. paní Petry Václavíkové o odprodej pozemků parc. č. 518/1 o výměře 231 m2, parc. č. 518/2 o výměře 138 m2, parc. č. 518/3 o výměře 111 m2, parc. č. 521 o výměře 1 067 m2, vše zahrada a pozemku parc. č. 519 zast. pl. o výměře 161 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.

5. manželů Libora a Andrey Paluchových o odprodej pozemků parc. č. 518/1 o výměře 231 m2, parc. č. 518/2 o výměře 138 m2, parc. č. 518/3 o výměře 111 m2, parc. č. 521 o výměře 1 067 m2, vše zahrada a pozemku parc. č. 519 zast. pl. o výměře 161 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.

6. společnosti TEPLOTECHNA OLOMOUC inženýring s.r.o. o odprodej části pozemku parc. č. 79/5 ostat. pl. o výměře 400 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 6.

7. pana Jana Schejbala o odprodej pozemků parc. č. 572 ostat. pl. o výměře 257 m2 a parc. č. 9/1 zahrada o výměře 525 m2, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 7.

8. paní Kateřiny Hájkové o odprodej části pozemku parc. č. 1414/1 ostat. pl. o výměře 49 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 8.

9. společnosti PRESBETON Nova, s.r.o. o odprodej části pozemku parc. č. 693/2 ostat. pl. o výměře 2500 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 14.

10. pana Ing. Vratislava Hrachovce o odprodej části pozemku parc. č. 429/4 ostat. pl. o výměře 1 800 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 15.

11. sdružení Krásná Morava o.s. o odprodej pozemku parc. č. 111/30 ostat. pl. o výměře 507 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 16.

12. společnosti FROMMER AUTO a. s. o revokaci části usnesení ZMO ze dne 2. 3. 2010 bod programu 8., bod 2. ve věci výše kupní ceny za odprodej pozemku parc. č. 94/79 ostat. pl. o výměře 125 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 17.

13. paní Aleny Kroutilové o snížení kupní ceny za odprodej části pozemku parc. č. 1721/29 ostat. pl. (dle GP díl „a“) o výměře 127 m2, části pozemku parc. č. 1649/1 ostat. pl. (dle GP díl „b“) o výměře 15 m2 a části pozemku parc. č. 1648/1 ostat. pl. (dle GP díl „c“) o výměře 0,40 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 18.

14. manželů Josefa a Jany Kelnarových o revokaci části usnesení ZMO ze dne 15. 12. 2008, bod programu 7, bod 30 ve věci výše kupní ceny za odprodej částí pozemků parc. č. 424/4 orná půda o výměře 176 m2 a parc. č. 425/4 ostat. pl. o výměře 15 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 19.

 
3bere na vědomí  1. změnu smluvních podmínek u odprodeje částí pozemků parc. č. 424/4 orná půda o výměře 176 m2 a parc. č. 425/4 ost. pl. o výměře 15 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc manželům Josefu a Janě Kelnarovým za kupní cenu ve výši 195 450,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 19.

2. upřesnění smluvních podmínek u smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek parc. č. 648/3 zahrada o výměře 884 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc s paní Mgr. Evou Zdařilovou, Ph.D. a s paní Lenkou Zdařilovou dle důvodové zprávy bod č. 20.

 
4revokuje  1. usnesení ZMO ze dne 26. 2. 2007, bod programu 5, bod 73 dodatku k důvodové zprávě ve věci schválení odprodeje objektu bez čp./če. jiná stavba s pozemkem parc. č. 1235 zast. pl. a nádvoří o výměře 16 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc společnosti Telefónica 02 Czech republic, a. s. za kupní cenu ve výši 80 400,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.

2. usnesení ZMO ze dne 21. 9. 2009 bod programu 5., bod 64. ve věci schválení bezúplatného převodu pozemku parc. č. 160/1 ostatní plocha o výměře 17 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 9.

 
5schvaluje  1. výkup pozemků parc. č. st. 159/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 166 m2, parc. č. 76/4 ostatní plocha o výměře 303 m2, vč. zpevněné manipulační plochy a parc. č. 76/5 ostatní plocha o výměře 73 m2, vše v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví společnosti JEDNOTA, spotřební družstvo, Olomouc, nyní v konkurzním řízení do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 379 400,- Kč a náklady spojené s převodem pozemku ve výši 18 984,- Kč, tj. celkem 398 384,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 7.

2. odprodej části pozemku parc. č. 1079 ostat. pl. (dle GP parc. č. st. 2514 zast. pl.) o výměře 6 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc společnosti ČEZ Distribuce, a. s. za kupní cenu ve výši 7 500,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 10.

3. odprodej pozemku parc. č. st. 1200/6 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 17 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc panu Pavlu Horákovi za kupní cenu ve výši 36 000,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 11.

4. darování částí pozemku parc. č. 210/1 ostat. pl. o celkové výměře 3611 m2 (dle GP parc. č. 210/24, parc. č. 210/27 díl "b" a parc. č. 210/29) a části pozemku parc. č. 103/5 ostat. pl. o výměře 7 m2 (dle GP parc. č. 210/27 díl "a"), vše v k. ú. Bělidla, obec Olomouc z vlastnictví statutárního města Olomouce do vlastnictví ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 12.

5. odprodej pozemku parc. č. 805 lesní pozemek o výměře 46 m2 a části pozemku parc. č. 799 lesní pozemek (dle GP parc. č. 799/2) o výměře 49 m2, vše v k. ú. Lošov, obec Olomouc manželům Janu a Pavle Kvochovým za kupní cenu ve výši 49 900,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 13.

6. odprodej části pozemku parc. č. 1721/10 orná půda o výměře 52 415 m2 (dle GP parc. č. 1721/10) v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ČR - Státní rostlinolékařské správě za kupní cenu ve výši 57 666 700,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 14.

7. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na části pozemků parc. č. 1721/6 ostatní plocha o výměře 512 m2, parc. č. 1721/2 ostatní plocha o výměře 977 m2, parc. č. 1721/3 ostatní plocha o výměře 1 201 m a parc. č. 1721/22 ostatní plocha o výměře 687 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc s panem Janem Salačem při kupní ceně ve výši 1 688 500,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 15.

8. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na části pozemků parc. č. 1721/2 ostatní plocha o výměře 123 m2, parc. č. 1721/3 ostatní plocha o výměře 863 m2 a parc. č. 1721/22 ostatní plocha o výměře 1 102 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc s Ing. Parvizem Daratem při kupní ceně ve výši 1 044 000,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 15.

9. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek parc. č. 1654/4 orná půda o výměře 792 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc s panem MUDr. Pavlem Soviarem a panem Davidem Soviarem při kupní ceně ve výši 277.200,- Kč za podmínek dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 16.

10. směnu části pozemku parc. č. 235/20 ostat. pl. o výměře 113 m2 (dle GP díl „b“) v k. ú. Povel, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti K - stav stavební a.s. za část pozemku parc. č. 235/26 orná půda o výměře 110 m2 (dle GP díl „d“) v k. ú. Povel, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce bez cenového doplatku dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 17.

11. odprodej pozemků parc. č. 1676/5 o výměře 41 m2, parc. č. 1676/8 o výměře 345 m2, parc. č. 1676/9 o výměře 3 227 m2, parc. č. 1676/14 o výměře 1 458 m2, parc. č. 1676/24 o výměře 66 m2, parc. č. 1677/4 o výměře 295 m2, parc. č. 1678/3 o výměře 726 m2, parc. č. 1678/8 o výměře 169 m2 a parc. č. 1678/12 o výměře 60 m2, vše trvalý travní porost v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou ČR - Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR za kupní cenu ve výši 73 240,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 18.

12. směnu pozemku parc. č. 265/141 o výměře 1 m2 a části pozemku parc. č. 265/454 o výměře 119 m2 (dle GP díl „a“), vše ostat. pl. v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce za pozemky parc. č. 265/142 o výměře 3 m2, parc. č. 265/401 o výměře 12 m2 a část pozemku parc. č. 265/451 o výměře 77 m2 (dle GP díl „d“), vše ostat. pl. v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví manželů JUDr. Martina a Mgr. Venduly Majorových s tím, že manželé Majorovi uhradí statutárnímu městu Olomouc cenový rozdíl v celkové výši 68 290,- Kč, tj. 61 600,- Kč + 1/2 nákladů 6 690,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 19.

13. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 99/1 ostat. pl. o výměře 1 150 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc s manžely Bc. Lukášem a Gabrielou Mertlíkovými při kupní ceně ve výši 1 326 700,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 20.

14. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 536/2 ostat. pl. o výměře 540 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc s paní Ing. Kamilou Otavovou při kupní ceně ve výši 599 400,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 21.

15. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 784/1 zahrada o výměře 620 m2 (část B) v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc s paní Mgr. Veronikou Svobodovou při kupní ceně ve výši 620 000,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 23.

16. bezúplatný převod 5 ks Unimo buněk z vlastnictví statutárního města Olomouce do vlastnictví Zoologické zahrady Olomouc, příspěvková organizace dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 24.

 
6nevyhovuje žádosti  1. společnosti ČEZ Distribuce, a.s. o odprodej části pozemku parc. č. 216 ostat. pl. o výměře 6 m2 v k. ú. Nový Svět u Olomouce, obec Olomouc dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 1.

2. manželů Zdeňka a Šárky Lukášových o odprodej části pozemku parc. č. 59/3 ostatní plocha o výměře 120 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 2.

3. společnosti FELIX LINE s.r.o. o odprodej pozemků parc. č. 17/5 ostat. pl. o výměře 5 817 m2, parc. č. 19/3 ostat. pl. o výměře 423 m2, parc. č. 19/2 ostat. pl. o výměře 1 926 m2 a parc. č. 19/1 ostat. pl. o výměře 874 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 3.

4. společnosti FELIX LINE s.r.o. o odprodej části pozemku parc. č. 17/5 ostat. pl. o výměře 4 490 m2, části pozemku parc. č. 19/3 ostat. pl. o výměře 340 m2, části pozemku parc. č. 19/2 ostat. pl. o výměře 1 000 m2 a pozemku parc. č. 19/1 ostat. pl. o výměře 874 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 3.

5. pana Oldřicha Huta o odprodej pozemku parc. č. 1998 ostat. pl. o výměře 599 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 4.

6. pana Lukáše Poura o revokaci usnesení ZMO ze dne 21. 9. 2009, bod programu č. 5, bod 8 ve věci nevyhovění žádosti pana Lukáše Poura o odprodej a darování části pozemku parc. č. 755/1 ostatní plocha o výměře 123 m2 v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 5.

7. pana Ing. Aleše Tesaříka o snížení kupní ceny za odprodej pozemků parc. č. 978/8 zahrada o výměře 269 m2 a parc. č. 978/2 ostat. pl. o výměře 439 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 6.

8. manželů Bc. Lukáše a Gabriely Mertlíkových o snížení kupní ceny za odprodej části pozemku parc. č. 99/1 ostat. pl. o výměře 1 150 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 20.

9. paní Adriany Sedláčkové o odprodej části pozemku parc. č. 536/2 ostat. pl. o výměře 540 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 21.

10. paní Mgr. Veroniky Svobodové a paní Ing. Kamily Otavové o odprodej části pozemku parc. č. 784/1 zahrada o výměře 651 m2 (část A) v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 22.

11. Ing. Kamily Otavové o odprodej části pozemku parc. č. 784/1 zahrada o výměře 620 m2 (část B) v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 23.

 
7revokuje  1. usnesení ZMO ze dne 2. 3. 2010, bod programu 8, bod 15 dodatku ve věci schválení uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemky parc. č. 978/8 zahrada o výměře 269 m2 a parc. č. 978/2 ostat. pl. o výměře 439 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc s Ing. Alešem Tesaříkem při kupní ceně ve výši 1 141 680,- Kč, tj. 1610,- Kč/m2 + náklady ve výši 1 800,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 6.

2. usnesení ZMO ze dne 21. 9. 2009 bod programu 5., bod 6. dodatku důvodové zprávy ve věci schválení bezúplatného převodu pozemků parc. č. st. 2017 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 651 m2 a parc. č. 451/4 ostatní plocha o výměře 6 758 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 8.

3. usnesení ZMO ze dne 22. 6. 2009, bod programu 4, bod 5 ve věci schválení odprodeje pozemků parc. č. 1676/5 o výměře 41 m2, parc. č. 1676/8 o výměře 345 m2, parc. č. 1676/9 o výměře 3 227 m2, parc. č. 1676/14 o výměře 1 458 m2, parc. č. 1676/24 o výměře 66 m2, parc. č. 1677/4 o výměře 295 m2, parc. č. 1678/3 o výměře 726 m2, parc. č. 1678/8 o výměře 169 m2 a parc. č. 1678/12 o výměře 60 m2, vše trvalý travní porost v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou Správě CHKO Litovelské Pomoraví za kupní cenu ve výši 324 850,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 18.

 
8bere na vědomí  změnu smluvních podmínek u smlouvy o budoucí kupní smlouvě na části pozemků parc. č. 1721/3 ost. pl. o výměře 55 m2, parc. č. 1721/32 ost. pl. o výměře 1 046 m2, parc. č. 1721/33 ost. pl. o výměře 1 194 m2 a parc. č. 1721/34 ost. pl. o výměře 770 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc uzavřené se společností GRM Systems s.r.o. dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 9.


 

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu