Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

Předkládá:Novotný Martin, primátor města
Zpracoval:

Ing. Radek Dosoudil, Ing. arch. Jana Křenková, Ing. arch. Jiří Šobr

 

 

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konaného dne  27. 4. 2010

 
Vydání změny č. XXI ÚPnSÚ Olomouc
 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouc po projednání:

 
1bere na vědomí  důvodovou zprávu v předloženém znění
 
2ověřilo  tímto, že změna č. XXI ÚPnSÚ Olomouc není v rozporu:

1. s Politikou územního rozvoje České republiky, schválenou usnesením vlády České republiky č. 929 ze dne 20.7.2009

2. se zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje, vydanými usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/21/32/2008 ze dne 3.1.2008

3. se stanovisky dotčených orgánů

4. se stanoviskem Krajského úřadu Olomouckého kraje vydaným dne 21.1.2010

 
3vydává  v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění zákona č. 68/2007 Sb. a zákona č. 191/2008 Sb. (stavební zákon) změnu č. XXI ÚPnSÚ Olomouc formou opatření obecné povahy, které je přílohou tohoto usnesení
 
4ukládá  odboru koncepce a rozvoje oznámit v souladu s § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů, vydání změny č. XXI ÚPnSÚ Olomouc veřejnou vyhláškou

T: ihned

O: Novotný Martin, primátor města 

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu