Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

Předkládá:Rada města Olomouce
Zpracoval:

Kaštilová Tesařová Hana, náměstkyně primátora; odbor majetkoprávní

 

 

 

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konaného dne  2. 3. 2010

 
Majetkoprávní záležitosti + dodatek
 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouc po projednání:

 
1schvaluje  1. odprodej pozemku parc. č. st. 352/2 zast. pl. o výměře 5 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc manželům Ludvíku a Miloslavě Mazurovým za kupní cenu ve výši 3 700,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.

2. odprodej pozemku parc. č. 94/79 ostat. pl. o výměře 125 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc společnosti FROMMER AUTO a.s za kupní cenu ve výši 564 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.

3. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemky parc. č. 1045/29 zahrada o výměře 202 m2, parc. č. 18/5 zahrada o výměře 71 m2 a parc. č. st. 40/2 zast. pl. a nádvoří o výměře 137 m2, vše v k. ú. Černovír, obec Olomouc s panem Věroslavem Pravdou při kupní ceně ve výši 951,- Kč/m2, tj. celkem 389 910,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 3.

4. odprodej části pozemku parc. č. 708 ostat. pl. (dle GP díl „a“) o výměře 42 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc paní Libuši Marešové za kupní cenu ve výši 61 098,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.

5. odprodej pozemku parc. č. st. 1839/2 zast. pl. o výměře 241 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, a to ideální podíl 356/14097 shora uvedené nemovitosti manželům Kamilu a Ing. Marcele Arbeitovým za kupní cenu ve výši 18 296,- Kč, ideální podíl 475/14097 shora uvedené nemovitosti panu Viktoru Audymu za kupní cenu ve výši 24 413,- Kč, ideální podíl 485/14097 shora uvedené nemovitosti paní Mgr. Soně Benešové za kupní cenu ve výši 24 927,- Kč, ideální podíl 1145/14097 shora uvedené nemovitosti manželům PhDr. Jiřímu a Dagmaře Černým za kupní cenu ve výši 58 846,- Kč, ideální podíl 145/14097 shora uvedené nemovitosti panu Mgr. Petru Čubíkovi za kupní cenu ve výši 7 452,- Kč, ideální podíl 145/14097 shora uvedené nemovitosti paní Mgr. Michaele Čubíkové za kupní cenu ve výši 7 452,- Kč, ideální podíl 290/14097 shora uvedené nemovitosti panu Dušanu Fišarovi za kupní cenu ve výši 14 904,- Kč, ideální podíl 746/14097 shora uvedené nemovitosti paní Ing. Janě Gebauerové za kupní cenu ve výši 38 340,- Kč, ideální podíl 946/14097 shora uvedené nemovitosti manželům Ing. Dušanu a Pavle Halouzkovým za kupní cenu ve výši 48 619,- Kč, ideální podíl 375/4699 shora uvedené nemovitosti panu MUDr. Martinu Jurčovi za kupní cenu ve výši 57 818,- Kč, ideální podíl 742/14097 shora uvedené nemovitosti manželům Mgr. Janu a Ing. Janě Klváčkovým za kupní cenu ve výši 38 134,- Kč, ideální podíl 521/9398 shora uvedené nemovitosti panu Ing. Miroslavu Lehovičovi za kupní cenu ve výši 40 164,- Kč, ideální podíl 356/14097 shora uvedené nemovitosti panu Zdeňkovi Novákovi za kupní cenu ve výši 18 296,- Kč, ideální podíl 646/14097 shora uvedené nemovitosti paní Ing. Ludmile Novákové za kupní cenu ve výši 33 200,- Kč, ideální podíl 164/4699 shora uvedené nemovitosti manželům JUDr. Erikovi a JUDr. Haně Orletovým za kupní cenu ve výši 25 286,- Kč, ideální podíl 356/14097 shora uvedené nemovitosti manželům Petru a Ireně Pechancovým za kupní cenu ve výši 18 296,- Kč, ideální podíl 758/14097 shora uvedené nemovitosti panu Ing. arch. Tomášovi Pínovi za kupní cenu ve výši 38 957,- Kč, ideální podíl 485/14097 shora uvedené nemovitosti panu Marku Ryšánkovi za kupní cenu ve výši 24 926,- Kč, ideální podíl 742/14097 shora uvedené nemovitosti panu Mgr. Martinu Řehákovi za kupní cenu ve výši 38 134,- Kč, ideální podíl 890/14097 shora uvedené nemovitosti panu Karlu Řehořovi za kupní cenu ve výši 45 741,- Kč, ideální podíl 475/14097 shora uvedené nemovitosti panu RNDr. Jaroslavu Šanovi za kupní cenu ve výši 24 412,- Kč, ideální podíl 521/28194 shora uvedené nemovitosti paní Jindřišce Šašinkové za kupní cenu ve výši 13 388,- Kč, ideální podíl 490/14097 shora uvedené nemovitosti paní Janě Šromové za kupní cenu ve výši 25 183,- Kč, ideální podíl 475/14097 shora uvedené nemovitosti panu MUDr. Petru Utíkalovi Ph.D. za kupní cenu ve výši 24 412,- Kč a ideální podíl 290/14097 shora uvedené nemovitosti manželům JUDr. Karlu a JUDr. Květoslavě Vítkovým za kupní cenu ve výši 14 904,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 5.

6. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek parc. č. 653 zahrada o výměře 499 m2 v k. ú. Lošov, obec Olomouc s manžely ThLic. Jaroslavem a Mgr. Veronikou Francovými při kupní ceně ve výši 399 699,- Kč, tj. 801,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod č. 6.

7. výběr nájemce a budoucího kupujícího části pozemku parc. č. 784/1 zahrada o výměře 651 m2 (část A) v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc mezi paní Mgr. Veronikou Svobodovou a paní Ing. Kamilou Otavovou formou obálkové metody na výši kupní ceny, kdy minimální výše kupní ceny činí 1 000,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod č. 13.

8. výběr nájemce a budoucího kupujícího části pozemku parc. č. 536/2 ostat. pl. o výměře 540 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc mezi paní Adrianou Sedláčkovou a paní Ing. Kamilou Otavovou formou obálkové metody na výši kupní ceny, kdy minimální výše kupní ceny činí 1 110,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod č. 15.

9. odprodej části pozemku parc. č. 612/5 ostat. pl. o výměře 44 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc panu Eriku Kubelkovi za kupní cenu ve výši 76 300,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 16.

10. odprodej pozemku parc. č. st. 1103 zast. pl. o výměře 135 m2, části pozemku parc. č. 612/15 ostat. pl. (dle GP díl „b“) o výměře 78 m2 a části pozemku parc. č. 612/5 ostat. pl. (dle GP díl „a“) o výměře 69 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc společnosti BENZINA, s.r.o. za kupní cenu ve výši 480 900,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 17.

11. výkup části pozemku parc. č. 1158 ostat. pl. (dle GP parc. č. 1158/2 ostat. pl.) o výměře 8 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc z vlastnictví manželů Věry a Miloše Borzových do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 6 640,- Kč, tj. 830,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod č. 18.

12. darování částí pozemku parc. č. 98/1 ostat. pl. o celkové výměře 59 m2 (dle GP díly „e“ a „d“) v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc z vlastnictví ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 19.

13. odprodej části pozemku parc. č. 1320/1 ostat. pl. o výměře 122 m2 (dle GP parc. č. 1320/5 ostat. pl.) v k. ú. Slavonín, obec Olomouc panu Pavlu Šošolíkovi za kupní cenu ve výši 117.718,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 20.

14. odprodej části pozemku parc. č. 10/1 ostat. pl. (dle GP parc. č. 10/6) o výměře 46 m2 v k. ú. Bělidla, obec Olomouc, a to ideální podíl 1/2 shora uvedené nemovitosti manželům Liboru a RNDr. Pavlíně Teichmannovým za kupní cenu ve výši 24 187,- Kč, ideální podíl 1/6 shora uvedené nemovitosti panu Jiřímu Rozsypalovi za kupní cenu ve výši 8 063,- Kč, ideální podíl 1/6 shora uvedené nemovitosti panu Vladimíru Rozsypalovi za kupní cenu ve výši 8 062,- Kč a ideální podíl 1/6 shora uvedené nemovitosti paní Mileně Rozsypalové za kupní cenu ve výši 8 062,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 21.

15. odprodej pozemků parc. č. st. 265 zast. pl. o výměře 136 m2 a parc. č. 176/1 ostat. pl. o výměře 520 m2, vše v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc manželům Ing. Bohdanu a Ing. Daně Klímkovým za kupní cenu ve výši 242 720,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 24.

16. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemky parc. č. 251/9 o výměře 136 m2 a parc. č. 251/6 o výměře 3 271 m2, vše orná půda v k. ú. Týneček, obec Olomouc se společností SPZ Reality s.r.o. při kupní ceně ve výši 1 705 400,- Kč, tj. 500,- Kč/m2 + náklady 1 900,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 25.

17. odprodej pozemku parc. č. 447/67 ostat. pl. o výměře 97 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc manželům Ing. Petrovi a MUDr. Marii Váchalovým za kupní cenu ve výši 218 570,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 26.

18. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemky parc. č. 700/7 o výměře 13 730 m2, parc. č. 721/1 o výměře 1 148 m2 a parc. č. 721/2 o výměře 2 006 m2, vše orná půda v k. ú. Nemilany, obec Olomouc se společností Stavitelství Pospíšil s.r.o. při kupní ceně ve výši 14 351 400,- Kč, tj. 850,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod č. 28.

 
2nevyhovuje žádosti  1. paní Libuše Marešové o směnu pozemku parc. č. 504/15 ostat. pl. o výměře 75 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve vlastnictví paní Libuše Marešové za části pozemku parc. č. 708 ostat. pl. o výměře 35 m2 a 1 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 4.

2. pana Jiřího Christy o odprodej části pozemku parc. č. 706/8 ostat. pl. o výměře 47 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 8.

3. společnosti EOS GROUP s.r.o. o odprodej pozemku parc. č. st. 212 zast. pl. o výměře 529 m2 a části pozemku parc. č. 17/5 ostat. pl. o výměře 530 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 9.

4. společnosti CTS OLOMOUC, s.r.o. o odprodej části pozemku parc. č. 135/4 zahrada o výměře 60 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 10.

5. manželů Jiřího a MUDr. Jindřišky Judasových o odprodej pozemku parc. č. 581/4 orná půda o výměře 2 222 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 11.

6. společnosti Trimex Olomouc spol. s r. o. o revokaci části usnesení ZMO ze dne 23. 6. 2008, bod programu 4, bod 25 dodatku důvodové zprávy ve věci výše kupní ceny při odprodeji pozemků parc. č. 1678/32 o výměře 8 601 m2, parc. č. 1678/34 o výměře 358 m2, parc. č. 1678/35 o výměře 4 333 m2, parc. č. 1678/221 o výměře 309 m2, parc. č. 1678/223 o výměře 321 m2, vše orná půda a pozemku parc. č. 1686/3 ost. pl. o výměře 36 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc společnosti Trimex Olomouc spol. s r. o. dle důvodové zprávy bod č. 22.

 
3revokuje  1. usnesení ZMO ze dne 15. 9. 2008, bod programu 4, bod 28 ve věci schválení odprodeje pozemku parc. č. st. 589 zast. pl. o výměře 360 m2 v k. ú. Olomouc – město, obec Olomouc panu Božidaru Bairovovi za kupní cenu ve výši 1 805 300,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 7.

2. usnesení ZMO ze dne 19. 12. 2007, bod programu 5, bod dodatku 8 ve věci schválení uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 536/2 ostat. pl. o výměře 540 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc s paní Martou Varmužovou za kupní cenu ve výši 1 900,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod č. 15.

3. usnesení ZMO ze dne 30. 11. 2009, bod programu č. 4, bod č. 8 dodatku k důvodové zprávě ve věci schválení odprodeje části pozemku parc. č. 10/1 ostat. pl. (dle GP parc. č. 10/6) o výměře 46 m2 v k. ú. Bělidla, obec Olomouc panu Liboru Teichmannovi, panu Jiřímu Rozsypalovi, panu Vladimíru Rozsypalovi a paní Mileně Rozsypalové za kupní cenu ve výši 48 374,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 21.

 
4bere na vědomí  1. změnu smluvních podmínek u odprodeje pozemku parc. č. 862/161 zast. pl. o výměře 17 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc panu Pavlovi Kořítkovi za kupní cenu ve výši 7 990,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 12.

2. změnu smluvních podmínek u odprodeje pozemků parc. č. 1678/32 o výměře 8 601 m2, parc. č. 1678/34 o výměře 358 m2, parc. č. 1678/35 o výměře 4 333 m2, parc. č. 1678/221 o výměře 309 m2, parc. č. 1678/223 o výměře 321 m2, vše orná půda a pozemku parc. č. 1686/3 ost. pl. o výměře 36 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc společnosti Trimex Olomouc spol. s r. o. za kupní cenu ve výši 8 376 800,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 22.

3. změnu smluvních podmínek u odprodeje pozemku parc. č. st. 1392/2 zast. pl. o výměře 1 019 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc manželům Zdeňce a Miroslavu Koppovým za kupní cenu ve výši 429 380,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 23.

4. změnu smluvních podmínek u odprodeje části pozemku parc. č. 987/12 ostat. pl. o výměře 154 m2 (dle GP parc. č. 987/66) v k. ú. Hodolany, obec Olomouc společnosti Fe Produkt, a.s. za kupní cenu ve výši 192 838,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 27.

 
5schvaluje  1. odprodej pozemků parc. č. st. 919/1 zast. pl. o výměře 526 m2, parc. č. 235/60 o výměře 29 m2, parc. č. 235/62 o výměře 6 m2 a parc. č. 235/65 o výměře 1 m2, vše ostat. pl. v k. ú. Povel, obec Olomouc společnosti STAFOS spol. s r.o. za kupní cenu ve výši 367 360,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 4.

2. odprodej části pozemku parc. č. 689/19 ostatní plocha o výměře 1 020 m2 (dle GP parc. č. 689/30 ostat. pl.) v k. ú. Nemilany, obec Olomouc panu Františku Jáchymovi za kupní cenu ve výši 81 600,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 5.

3. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemky parc. č. 719/1 orná půda o výměře 4 162 m2, parc. č. 719/2 orná půda o výměře 997 m2 a parc. č. 719/3 ostat. pl. o výměře 174 m2, vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc se společností K - stav stavební a.s. při kupní ceně ve výši 4 533 050,- Kč, tj. 850,- Kč/m2 dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 6.

4. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek parc. č. 648/3 zahrada o výměře 884 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc s paní Mgr. Evou Zdařilovou, Ph.D. a s paní Lenkou Zdařilovou při kupní ceně ve výši 972 400,- Kč, tj. 1 100,- Kč/m2 dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 7.

5. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemky parc. č. 1678/232 orná půda o výměře 459 m2, parc. č. 1678/33 orná půda o výměře 2 750 m2, parc. č. 1678/231 orná půda o výměře 1 427 m2, parc. č. 1678/230 orná půda o výměře 1 472 m2 a parc. č. 1678/229 orná půda o výměře 1 603 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc se společností MORAVO trading CZ spol. s r. o. za účelem výstavby 9 rodinných domů a dětského hřiště při kupní ceně ve výši 3 392 840,- tj. 440,- Kč/m2 dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 8.

6. odprodej části pozemku parc. č. 161/1 (dle GP parc. č. 161/5) orná půda o výměře 130 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc panu Vladimíru Neduchalovi za kupní cenu ve výši 123 950,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 10.

7. směnu části pozemku parc. č. 659/2 ostatní plocha (dle GP díl „b“) o výměře 161 m2 a části pozemku parc. č. 660 ostatní plocha (dle GP díl „a“) o výměře 2 070 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví MUDr. Čestmíra Neorala za část pozemku parc. č. 377/76 orná půda (dle GP parc. č. 377/95 orná půda) o výměře 4 500 m2 v k. ú. Týneček, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 11.

8. směnu pozemků parc. č. 355/1 ostatní plocha o výměře 1442 m2, parc. č. 355/9 ostatní plocha o výměře 359 m2, parc. č. 658/1 ostatní plocha o výměře 1320 m2 a parc. č. 657/1 zahrada o výměře 407 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc vše v podílovém spoluvlastnictví MUDr. Čestmíra Neorala (ideální 3/32), JUDr. Milana Neorala (ideální 1/4), Jaroslavy Neoralové (ideální 3/32), Věry Poučové (ideální 3/16) a Dagmar Přikrylové (ideální 6/16) za část pozemku parc. č. 377/76 orná půda (dle GP parc. č. 377/76 orná půda) o výměře 7500 m2 v k. ú. Týneček, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce do podílového spoluvlastnictví MUDr. Čestmíra Neorala (ideální 3/32), JUDr. Milana Neorala (ideální 1/4), Jaroslavy Neoralové (ideální 3/32), Věry Poučové (ideální 3/16) a Dagmar Přikrylové (ideální 6/16) dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 11.

9. odprodej pozemků parc. č. 1650/6 zast. pl. o výměře 2 692 m2, parc. č. 1650/10 orná půda o výměře 69 m2, parc. č. 1650/12 ostat. pl. o výměře 3 791 m2, parc. č. 1653 zahrada o výměře 1 339 m2, parc. č. 1654/3 orná půda o výměře 1 917 m2, parc. č. 1961/3 ostat. pl. o výměře 118 m2 a částí pozemků parc. č. 1652 zahrada (dle GP díl „d“) o výměře 974 m2, parc. č. 1651/1 orná půda (dle GP díl „c“) o výměře 317 m2, parc. č. 1651/2 orná půda (dle GP díl „b“) o výměře 227 m2, parc. č. 1651/3 orná půda (dle GP díl „a“) o výměře 68 m2 a parc. č. 1961/2 ostat. pl. (dle GP díl „e“) o výměře 238 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc společnosti OIN Delta s.r.o. za kupní cenu ve výši 6 200 000,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 13.

10. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na části pozemků parc. č. st. 68/1 zast. pl. o výměře 253 m2 a parc. č. 247/6 zahrada o výměře 223 m2 a pozemku parc. č. st. 68/2 zast. pl. o výměře 17 m2 (část A), vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc s manžely Mgr. Janem a Mgr. Adélou Valentovými při kupní ceně ve výši 1 134 393,- Kč, tj. 2 301,- Kč/m2 dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 14.

11. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na části pozemků parc. č. st. 41 zast. pl. o výměře 148 m2, parc. č. st. 68/1 zast. pl. o výměře 153 m2 a parc. č. 247/6 zahrada o výměře 281 m2 (část B), vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc s manžely Ing. Markem a Martinou Černými při kupní ceně ve výši 934 110,- Kč, tj. 1 605,- Kč/m2 dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 14.

12. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na části pozemku parc. č. st. 41 zast. pl o výměře 313 m2 (část C) v k. ú. Neředín, obec Olomouc s panem Janem Schejbalem při kupní ceně ve výši 490 158,- Kč, tj. 1 566,- Kč/m2 dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 14.

13. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemky parc. č. 978/8 zahrada o výměře 269 m2 a parc. č. 978/2 ostat. pl. o výměře 439 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc s Ing. Alešem Tesaříkem při kupní ceně ve výši 1 141 680,- Kč, tj. 1610,- Kč/m2 + náklady ve výši 1 800,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 15.

 
6nevyhovuje žádosti  1. paní Pavly Soukupové o revokaci části usnesení ZMO ze dne 21. 9. 2009, bod programu 5, bod 19 dodatku k důvodové zprávě ve věci výše kupní ceny za odprodej části pozemku parc. č. 139/2 ostat. pl. (dle GP díl „a“) o výměře 33 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 1.

2. pana Františka Jáchyma o odprodej části pozemku parc. č. 719/1 orná půda o výměře 1 000 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 5.

3. společnosti K - stav stavební a.s., společnosti CNM COMPANY OLOMOUC s.r.o., společnosti Reala consulting s.r.o., společnosti MORAVOINVEST CZ spol. s r.o., společnosti Stavitelství Pospíšil s.r.o., společnosti Realitní kancelář STING, s.r.o. a společnosti NOVOINVEST plus spol. s r.o. o odprodej pozemku parc. č. 377/76 orná půda o výměře 18 991 m2 v k. ú. Týneček, obec Olomouc dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 12.

4. manželů Davida a Moniky Pávkových, manželů Ing. Marka a Martiny Černých, manželů Jiřího a Mgr. Alexandry Husičkových, paní Ing. Jany Novákové, paní Věry Novákové, pana Jana Schejbala, manželů Mgr. Miroslava a Jaroslavy Pechových, paní Jany Jonášové a manželů Ing. Karla a Mgr. Miloslavy Kollarčíkových o odprodej částí pozemků parc. č. st. 68/1 zast. pl. o výměře 253 m2 a parc. č. 247/6 zahrada o výměře 223 m2 a pozemku parc. č. st. 68/2 zast. pl. o výměře 17 m2 (část A), vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 14.

5. manželů Davida a Moniky Pávkových, manželů Mgr. Jana a Mgr. Adély Valentových, manželů Jiřího a Mgr. Alexandry Husičkových, paní Ing. Jany Novákové, paní Věry Novákové, manželů Mgr. Miroslava a Jaroslavy Pechových, paní Jany Jonášové a manželů Ing. Karla a Mgr. Miloslavy Kollarčíkových o odprodej částí pozemků parc. č. st. 41 zast. pl. o výměře 148 m2, parc. č. st. 68/1 zast. pl. o výměře 153 m2 a parc. č. 247/6 zahrada o výměře 281 m2 (část B) , vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 14.

6. manželů Davida a Moniky Pávkových, manželů Mgr. Jana a Mgr. Adély Valentových, manželů Ing. Marka a Martiny Černých, manželů Jiřího a Mgr. Alexandry Husičkových, paní Ing. Jany Novákové, paní Věry Novákové a manželů Ing. Karla a Mgr. Miloslavy Kollarčíkových o odprodej části pozemku parc. č. st. 41 zast. pl o výměře 313 m2 (část C) v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 14.

7. manželů Ing. Marka a Martiny Černých o odprodej pozemků parc. č. 978/8 zahrada o výměře 269 m2 a parc. č. 978/2 ostat. pl. o výměře 439 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 15.

 
7revokuje  1. část usnesení ZMO ze dne 21. 9. 2009, bod programu 5, bod 75 ve věci výše kupní ceny při odprodeji části pozemku parc. č. 76 orná půda o výměře 160 m2 (dle GP parc. č. 76/2 orná půda) v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc paní Nadiya Terebush a schvaluje kupní cenu ve výši 176 436,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 2.

2. část usnesení ZMO ze dne 21. 9. 2009, bod programu 5, bod 76 ve věci výše kupní ceny při odprodeji části pozemku parc. č. 76 orná půda o výměře 91 m2 (dle GP parc. č. 76/3 orná půda) v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc manželům Pavlovi a Mgr. Janě Řehulkovým a schvaluje kupní cenu ve výši 103 296,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 3.

3. usnesení ZMO ze dne 21. 12. 2009 bod programu 5, bod 10 ve věci schválení odprodeje části pozemku parc. č. 161/1 (dle GP parc. č. 161/5) orná půda o výměře 130 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc manželům Vladimíru a Jaromíře Neduchalovým za kupní cenu ve výši 123 950,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 10.

4. usnesení ZMO ze dne 20. 4. 2009, bod programu 5, bod 85 ve věci schválení uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemky parc. č. 978/8 zahrada o výměře 269 m2 a parc. č. 978/2 ost. pl. o výměře 439 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc s paní Michaelou Michejevovou při kupní ceně ve výši 3 000,- Kč/m2, tj. 2 124 000,- Kč dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 15.

 
8bere na vědomí  změnu smluvních podmínek při pronájmu s následným odprodejem částí pozemků parc. č. 1647/3 orná půda o výměře 1 814 m2, parc. č. 1647/4 orná půda o výměře 2 015 m2, parc. č. 1647/5 ostat. pl. o výměře 1 190 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc společnosti HOPI POPI, a.s. dle dodatku k důvodové zprávě bod č. 9.


 

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu