Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

Předkládá:Rada města Olomouce
Zpracoval:

odbor majetkoprávní

 

 

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konaného dne  2. 3. 2010

 
Prodej domů + dodatek
 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouc po projednání:

 
1bere na vědomí  předloženou důvodovou zprávu
 
2vyhovuje žádosti  Střední odborné školy ekonomiky a podnikání, s.r.o ve věci přehodnocení kupní ceny dle znaleckého posudku a schvaluje prodej budovy bez čp/če (Křičkova 4) stojící na pozemku parc. č. 531/2, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. 531/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 747 m2, vše k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc, Střední odborné škole ekonomiky a podnikání, s.r.o, za kupní cenu celkem 7.519.000,- Kč, z toho budova bez čp/če za 6.487.104,- Kč, pozemek parc. č. 531/2, zastavěná plocha a nádvoří, za 1.012.896,- Kč, a náklady 19.000,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.1.
 
3nevyhovuje žádosti  pana Romana Melky o odprodej nebytové prostory o výměře 173,60 m2 v 1. NP v budově č. p. 616 (Hněvotínská 18) stojící na pozemku parc. č. st. 700, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.2.
 
4schvaluje  prodej budovy č. p. 616 (Hněvotínská 18) vč. příslušenství stojící na pozemku parc. č. st. 700, zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. č. st. 700, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 587 m2 a pozemku parc. č. 255/8, zahrada, o výměře 754 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, do podílového spoluvlastnictví níže uvedeným kupujícím za kupní cenu celkem 8.515.000,- Kč, z toho za budovu č. p. 616 částku 6.538.015,- Kč, za pozemek parc. č. st. 700 částku 857.020,- Kč, za pozemek parc. č. 255/8 částku 1.104.965,-Kč, a náklady 15.000,- Kč, a to:

ideální podíl 1/5 shora uvedené budovy a pozemků Jiřímu Mackovi do jeho výlučného vlastnictví za kupní cenu 1.703.000,- Kč,

ideální podíl 1/5 shora uvedené budovy a pozemků Petru Kozákovi do jeho výlučného vlastnictví za kupní cenu 1.703.000,- Kč,

ideální podíl 1/5 shora uvedené budovy a pozemků Evě Gradwohlové do jejího výlučného vlastnictví za kupní cenu 1.703.000,- Kč,

ideální podíl 1/5 shora uvedené budovy a pozemků Tomáši Králíkovi do jeho výlučného vlastnictví za kupní cenu 1.703.000,- Kč,

ideální podíl 1/5 shora uvedené budovy a pozemků Miroslavu a Haně Kraváčkovým do jejich společného jmění manželů za kupní cenu 1.703.000,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.2.

 
5revokuje  část svého usnesení ze dne 30. 11. 2009, bod 5, část 12, ve věci prodeje nebytové jednotky č. 726/49 v budově č. p. 726 (Voskovcova 4) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 220/39592 na společných částech budovy č. p. 726 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 220/39592 na pozemku parc. č. st. 801, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, společnosti T-Mobile Czech Republic a. s. za kupní cenu ve výši 329.146,- Kč, z toho za jednotku 324.720,- Kč, za pozemek 2.022,- Kč, náklady 4.426,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.3.
 
6schvaluje  prodej nebytové jednotky č. 726/49 v budově č. p. 726 (Voskovcova 4) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 220/39592 na společných částech budovy č. p. 726 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 220/39592 na pozemku parc. č. st. 801, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, společnosti T-Mobile Czech Republic a. s. za kupní cenu ve výši 329.146,- Kč, z toho za jednotku 322.698,- Kč, za pozemek 2.022,- Kč, náklady 4.426,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.3.
 
7schvaluje  přijetí nabídky předkupního práva pro statutární město Olomouc k nebytové jednotce č. 693/33 v budově č. p. 693 (Nešverova 1) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 311/63880 na společných částech budovy č. p. 693 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 311/63880 na pozemku parc. č. st. 882, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, od organizační jednotky sdružení Duha Chronos, za kupní cenu celkem 15.276,- Kč, z toho za jednotku a za spoluvlastnický podíl na společných částech domu 11.664,- Kč, za spoluvlastnický podíl na pozemku 1.544,- Kč a za náklady spojené s prodejem domu 2.068,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.4.
 
8revokuje  část svého usnesení ze dne 23. 02. 2009, bod 8, část 14, ve věci ponechání bytové jednotky č. 196/4 v domě č. p. 196 (Charkovská 7) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 448/9451 na společných částech domu č. p. 196 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 448/9451 na pozemku parc. č. st. 1322, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, v majetku statutárního města Olomouce, dle důvodové zprávy bod 2.1.
 
9schvaluje  prodej bytové jednotky č. 196/4 v domě č. p. 196 (Charkovská 7) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 448/9451 na společných částech domu č. p. 196 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 448/9451 na pozemku parc. č. st. 1322, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc, Františku Korcovi a Ing. Lukáši Korcovi za kupní cenu ve výši 553.600,- Kč, z toho za jednotku 542.065,- Kč, za pozemek 7.935,- Kč a náklady 3.600,-Kč, za podmínky zřízení předkupního práva dle § 603, odst. 2 občanského zákoníku ve prospěch statutárního města Olomouce za kupní cenu 553.600,- Kč, a to po dobu 5ti let od uzavření kupní smlouvy, dle důvodové zprávy bod 2.1.
 
10schvaluje  prodej bytové jednotky č. 1023/2 v domě č. p. 1022, 1023 (Vojanova 18, 20) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 352/26273 na společných částech domu č. p. 1022, 1023 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 352/26273 na pozemku parc. č. st. 1371, 1372, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, Zuzaně Soukupové za kupní cenu ve výši 448.987,- Kč, z toho za jednotku 430.218,- Kč, za pozemek 14.782,- Kč a náklady 3.987,-Kč, dle důvodové zprávy bod 2.3.
 
11schvaluje  prodej bytové jednotky č. 1173/8 v budově č. p. 1173 (Dukelská 19) stojící na pozemku parc. č. st. 1071/1, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1330/9511 na společných částech budovy č. p. 1173 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1330/9511 na pozemku parc. č. st. 1071/1, zastavěná plocha a nádvoří, a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1330/19292 na pozemku parc. č. 518, ostatní plocha, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, formou veřejné dražby dle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, za vyvolávací cenu ve výši 1.150.000,-Kč, dle důvodové zprávy bod 2.4.
 
12nevyhovuje žádosti  manželů Martina a Evy Smidových o snížení kupní ceny za bytovou jednotku č. 633/21 v budově č. p. 633, 632 (Zikova 5, 7) stojící na pozemku parc. č. st. 928, 924, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 665/27626 na společných částech budovy č. p. 633, 632 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 665/27626 na pozemku parc. č. st. 928, 924, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.5.
 
13schvaluje  prodej bytové jednotky č. 230/3 v budově č. p. 230 (Universitní 12) stojící na pozemku parc. č. st. 222, zastavěná plocha a nádvoří,se spoluvlastnickým podílem o velikosti 685/6196 na společných částech budovy č. p. 230 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 685/6196 na pozemku parc. č. st. 222, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, panu Vítu Ratajskému, za kupní cenu 453.500,- Kč, z toho za jednotku 227.894,- Kč, za pozemek 222.106,- Kč a náklady 3.500,- Kč, dle důvodové zprávy bod 2.6.
 
14schvaluje  prodej bytové jednotky č. 629/17 v budově č. p. 629 (Zikova 13) stojící na pozemku parc. č. st. 922, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 665/13755 na společných částech budovy č. p. 629 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 665/13755 na pozemku parc. č. st. 922, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, panu Květoslavu Zabákovi, za kupní cenu celkem 232.750,- Kč, z toho za jednotku 220.084,-Kč, za pozemek 9.166,- Kč,- a náklady 3.500,- Kč, dle důvodové zprávy bod 2.7.
 
15schvaluje  prodloužení splatnosti kupní ceny bytové jednotky č. 163/9 v budově č. p. 163 (Rooseveltova 107), stojící na pozemku parc. č. st. 112/1, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 527/6277 na společných částech budovy č. p. 163 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 527/6277 na pozemku parc. č. st. 112/1, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, paní Jiřině Planičkové, a to do 31. 03. 2010, dle důvodové zprávy bod 2.8.
 
16schvaluje  prodej budovy č. p. 542 (Sokolská 32) na pozemku parc. č. st. 51, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 51, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 428 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, Českému červenému kříži, oblastnímu spolku ČČK Olomouc, za kupní cenu ve výši 12.530.000,- Kč, z toho za budovu 10.355.720,- Kč, pozemek 2.144.280,- Kč a náklady 30.000,- Kč, za podmínky zřízení předkupního práva dle § 603 odst. 2 občanského zákoníku ve prospěch statutárního města Olomouce, a to po dobu 5 let od uzavření kupní smlouvy, dle dodatku důvodové zprávy bod 1.2.
 
17nevyhovuje  žádostem sdružení SPORT & RESCUE Olomouc, občanské sdružení, společnosti DOMY MORAVIA spol. s r. o., pana Michala Vejmoly, společnosti Validus a. s., společnosti SLAVIA INVEST a.s. o odprodej budovy budovy č. p. 542 (Sokolská 32) na pozemku parc. č. st. 51, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 51, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 428 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, z majetku statutárního města Olomouce, dle dodatku důvodové zprávy bod 1.2.
 
18revokuje  část svého usnesení ze dne 13. 08. 2007 bod 6, část 17 ve věci schválení záměru prodat budovu č. p. 551 (Sokolská 48) s pozemkem parc. č. st. 42/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1155 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle dodatku důvodové zprávy bod 1.3.
 
19schvaluje  ponechání budovy č. p. 551 (Sokolská 48) na pozemku parc. č. st. 42/2, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 42/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1155 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, v majetku statutárního města Olomouce, dle dodatku důvodové zprávy bod 1.3.
 
20nevyhovuje  žádostem společnosti POTYLA s.r.o., pana Ing. Michala Záhory, společnosti CENTRAL PARKING OLOMOUC, s.r.o., paní Lenky Hrabalové, Matta Taylora (IMPACT UK), Spolku přátel olomouckého jazzu, o odprodej budovy č. p. 551 (Sokolská 48) na pozemku parc. č. st. 42/2, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 42/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1155 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, z majetku statutárního města Olomouce, dle dodatku důvodové zprávy bod 1.3.
 
21nevyhovuje  žádostem paní MUDr. Anny Novotné a sdružení Oddělení Walhalla, Sdružení Podané ruce, o.s., o odprodej nebytových prostorů v budově č. p. 551 (Sokolská 48) na pozemku parc. č. st. 42/2, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 42/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1155 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, z majetku statutárního města Olomouce, dle dodatku důvodové zprávy bod 1.3.
 
22schvaluje  bezúplatný převod Historického mobiliáře Krajinské lékárny dle přílohy č. 3 umístěného v budově č. p. 323, 324 (Horní náměstí 10 – Ostružnická 4) stojící na pozemku parc. č. st. 273, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, Vlastivědnému muzeu v Olomouci, dle dodatku důvodové zprávy bod 1.4.


 

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu