Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Usnesení « Materiály « Zasedání zastupitelstva « Zastupitelstvo města « Samospráva

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

Předkládá:Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Zpracoval:

Mgr. Pavel Mezuláník

 

 

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konaného dne  30. 11. 2009

 
Majetkoprávní záležitosti OI + dodatek
 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouc po projednání:

 
1bere na vědomí  předloženou důvodovou zprávu.
 
2schvaluje  uzavření budoucí darovací smlouvy na část pozemku parc.č. 989/4 ostatní plocha o výměře cca 102 m2 a parc.č. 1028/19 ostatní plocha o výměře cca 123 m2, oba v k. ú. Řepčín, obec Olomouc, které jsou ve vlastnictví Olomouckého kraje, správě SSOK, příspěvkové organizace, dle bodu číslo 1 předložené důvodové zprávy.
 
3schvaluje  uzavření darovací smlouvy na část pozemku parc.č. 124/1 o výměře 98 m2 (díl „a“) a o výměře 68 m2 (díl „b“), parc.č. 124/18 o výměře 1 m2 (díl „d“), parc.č. 124/19 o výměře 3 m2 (díl „c“) a parc.č. 103/11 o výměře 14 m2 (díl „e“), všechny v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, které jsou ve vlastnictví Olomouckého kraje, správě nemovitostí SSOK, příspěvkové organizace, dle bodu číslo 2 předložené důvodové zprávy.
 
4schvaluje  uzavření kupní smlouvy na pozemek parc.č. 1163/16 trvalý travní porost o výměře 458 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, který je v podílovém spoluvlastnictví paní Jarmily Schullové (vlastní id. 1/2 pozemku) a paní Žofie Švestkové (vlastní id. 1/2 pozemku), za kupní cenu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu číslo 3 předložené důvodové zprávy.
 
5schvaluje  uzavření kupní smlouvy na pozemek parc.č. 798 ostatní plocha o výměře 1279 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc, který je v podílovém spoluvlastnictví pana Jiřího Běhala (id. 1/27), pana Gustava Císaře (id. 1/27), pana Josefa Dosoudila (id. 1/27), pana Jaroslava Fialy (id. 1/27), pana Miroslava Frydryška (id. 1/27), paní Heleny Hildebrandové (id. 1/27), pana Jiřího Kubáčka (id. 1/27), paní Jarmily Lakvové (id. 1/9), pana Františka Mazálka (id. 1/27), paní Ludmily Pakostové (id. 1/27), paní Ludmily Pečinkové (id. 1/27),

paní Svatavy Pospíšilové (id. 1/27), paní Miluše Přehnilové (id. 1/27), paní Jany Svitákové (id. 4/27, pana Karla Šišky (id. 1/27, manželů Luboše a Marty Vackových (id. 1/27), paní Libuše Velflové (id. 1/27, pana Františka Zedníka (id. 1/27) a České republiky, ÚZSVM (id. 2/27) za kupní cenu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu číslo 4 předložené důvodové zprávy.

 
6revokuje  bod 4 část 8 usnesení Zastupitelstva města ze dne 22.6.2009 dle bodu 5 předloženého dodatku důvodové zprávy.
 
7schvaluje  uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc.č. 168/16 ostatní plocha o výměře oddělované části 755 m2 v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc, ve vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu Ministerstvo obrany, příslušnost k organizační složce právnické osoby VUSS Brno za kupní cenu ve výši 754.100,- Kč s tím, že smlouva bude současně obsahovat ustanovení, že pro případ, že kupující nezaplatí kupní cenu řádně a včas, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 76.000,- Kč dle bodu 6 předloženého dodatku důvodové zprávy.


 

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu