Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Usnesení « Materiály « Zasedání zastupitelstva « Zastupitelstvo města « Samospráva

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

Předkládá:Novotný Martin, primátor města
Zpracoval:

Ing. Dosoudil, Ing. Žaláková, Ing. Přibylová

 

 

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konaného dne  30. 11. 2009

 
Vydání změny č. XVII/20 ÚPnSÚ Olomouc
 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouc po projednání:

 
1bere na vědomí  důvodovou zprávu v předloženém znění
 
2ověřilo  tímto, že změna č. XVII/20 ÚPnSÚ Olomouc není v rozporu:

1. s Politikou územního rozvoje České republiky, schválenou usnesením vlády České republiky č. 929 ze dne 20.7.2009

2. se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje vydanými usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/21/32/2008 ze dne 3.1.2008

3. se stanovisky dotčených orgánů

4. se stanoviskem Krajského úřadu Olomouckého kraje vydaným dne 7.8.2009 pod č.j. KUOK/28551/2008-8/218

 
3vydává  změnu č. XVII/20 ÚPnSÚ v souladu s ustanovením § 54, odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 191/2008 Sb., formou opatření obecné povahy v souladu s § 171 a § 172, odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, které je přílohou č.1 tohoto usnesení
 
4ukládá  odboru koncepce a rozvoje

a) oznámit v souladu s § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydání změny č. XVII/20 ÚPnSÚ Olomouc veřejnou vyhláškou

b) po nabytí účinnosti opatřit vydanou změnu záznamem o účinnosti, uložit na odboru koncepce a rozvoje Magistrátu města Olomouce, poskytnout stavebnímu odboru Magistrátu města Olomouce a Krajskému úřadu Olomouckého kraje

T: ihned 

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu