Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Usnesení « Materiály « Zasedání zastupitelstva « Zastupitelstvo města « Samospráva

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

Předkládá:Rada města Olomouce
Zpracoval:

odbor majetkoprávní

 

 

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konaného dne  22. 6. 2009

 
Prodej domů + dodatek
 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouc po projednání:

 
1bere na vědomí  předloženou důvodovou zprávu
 
2nevyhovuje žádosti  pana Karla Dudy ve věci prodeje pozemku parc. č. st. 1651, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 45 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.1.
 
3nevyhovuje  nabídce pana Karla Dudy ve věci odkoupení stavby bez čp/če stojící na pozemku parc. č. st. 1651, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 45 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, statutárním městem Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.1.
 
4nevyhovuje žádosti  pana Jana Rudorfera ve věci prodeje části pozemku parc. č. 463, ostatní plocha, o výměře cca 66 m2, v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.2.
 
5schvaluje  prodej pozemku parc. č. 514/13, ostatní plocha, o výměře 161 m2, a pozemku parc. č. 514/5, zahrada, o výměře 82 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, Společenství vlastníků jednotek Špálova č.p./č.o. 445 a 447/6 a 8, za kupní cenu celkem 104.420,- Kč, z toho pozemek parc. č. 514/5, zahrada, za kupní cenu 36.080,- Kč, pozemek parc. č. 514/13, ostatní plocha, za kupní cenu 65.840,- Kč a náklady 2.500,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.3.
 
6schvaluje  prodej části pozemku parc. č. 5/8, ostatní plocha, pod novým označením parc. č. 5/53, ostatní plocha, o výměře 167 m2, v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, dle geometrického plánu č. 755-1111/2009, panu Miroslavu Lantovi, za kupní cenu celkem 190.402,- Kč, z toho pozemek 180.000,- Kč a náklady 10.402,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.4.
 
7schvaluje  prodej pozemku parc. č. 414/4, zahrada, v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, do podílového spoluvlastnictví kupujících,

a to:

ideální 1/5 Olze Klapetkové za 20.136,- Kč, ideální 1/5 RNDr. Petru Procházkovi za 20.136,- Kč, ideální 1/5 RNDr. Františku Šimečkovi, CSc. za 20.136,- Kč, ideální 1/5 do SJM manželům Ing. Miroslavu a Ing. Pavle Berným za 20.136,- Kč a ideální 1/5 do SJM manželům Ing. Vojtěchu a Ivaně Grenovým za 20.136,- Kč, kupní cena celkem 100.680,- Kč, z toho pozemek 98.580,- Kč a náklady 2.100,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.5.

 
8nevyhovuje žádosti  Společenství vlastníků jednotek pro dům Polívkova 8, 10, Olomouc ve věci použití koeficientu 0,2 při výpočtu kupní ceny a nebo snížení kupní ceny o částku 150.000,- Kč při prodeji pozemku parc. č. 2152, ostatní plocha, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.6.
 
9bere na vědomí  skutečnost dle důvodové zprávy bod 1.7.
 
10nevyhovuje žádosti  společnosti Reala consulting s.r.o. ve věci odprodeje ideálního podílu na budově č. p. 19 (Dolní nám. 47) a ideálního podílu na pozemku parc. č. st. 422, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc – město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.1.
 
11nevyhovuje žádosti  nájemců o revokaci usnesení Zastupitelstva města Olomouce ze dne 20. 04. 2009, bod 6, část 14, a schválení záměru odprodeje budovy č. p. 65 (Gorazdovo nám. 3, 3a) s pozemkem parc. č. st. 62, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 824 m2, a budovy č. p. 79 (Gorazdovo nám. 4) s pozemkem parc. č. st. 63/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 755 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.2.
 
12schvaluje  prodej budovy č. p. 1227 (Řezníčkova 10) s pozemkem parc. č. st. 70/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 92 m2, a dle geometrického plánu č. 1747-1119/2009 prodej pozemku parc. č. st. 70/1, zastavěná plocha a nádvoří, díl ,,a“ + ,,b“, o výměře 30 m2, a nově označeného pozemku parc. č. 55/3, zahrada, (oddělená část z pozemku parc. č. 55/2, zahrada), o výměře 56 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, MUDr. Blance Krtičkové, za kupní cenu celkem 818.596,- Kč, z toho budova č. p. 1227 za 639.800,- Kč, pozemek parc. č. st. 70/2, zastavěná plocha a nádvoří, za 82.800,- Kč, pozemek parc. č. st. 70/1, zastavěná plocha a nádvoří, díl ,,a“ + ,,b“, za 27.000,- Kč, nově označený pozemek parc. č. 55/3, zahrada, za 50.400,- Kč a náklady 18.596,- Kč, dle důvodové zprávy bod 2.3.
 
13schvaluje  odprodej nebytové jednotky č. 750/16 v domě č. p. 750 (Praskova 11) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 319/14839 na společných částech domu č. p. 750 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 319/14839 na pozemku parc. č. st. 1036, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 489 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, paní Ing. Ivetě Benešové za kupní cenu celkem ve výši 202.000,- Kč, z toho za jednotku 185.077,- Kč, za pozemek 9.671,- Kč a náklady 7.252,- Kč, dle důvodové zprávy bod 2.4.
 
14revokuje  část svého usnesení ze dne 23. 06. 2008, bod 6, část 35, ve věci prodeje nebytové jednotky č. 111/1 v domě č. p. 111 (Litovelská 1) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 579/18360 na společných částech domu a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 579/18360 na pozemku parc. č. st. 138/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1001 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, PhDr. Karlu Drlíkovi a panu Václavu Peitzovi, za kupní cenu ve výši 930.318,- Kč, z toho za jednotku 896.095,- Kč, pozemek 30.305,- Kč a náklady 3.918,- Kč, dle důvodové zprávy bod 2.5.
 
15schvaluje  prodej nebytové jednotky č. 111/1 v domě č. p. 111 (Litovelská 1) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 579/18360 na společných částech domu a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 579/18360 na pozemku parc. č. st. 138/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1001 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, panu Václavu Peitzovi, za kupní cenu ve výši 579.000,- Kč, z toho za jednotku 544.777,- Kč, pozemek 30.305,- Kč a náklady 3.918,- Kč, dle důvodové zprávy bod 2.5.
 
16schvaluje  prodej bytové jednotky č. 111/17 v budově č. p. 111 (Litovelská 1) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 913/18360 na společných částech budovy č. p. 111 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 913/18360 na pozemku parc. č. st. 138/1, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, paní Aleně Půlpánové za kupní cenu celkem 208.874,- Kč, z toho za jednotku 190.276,- Kč, pozemek 12.420,- Kč a náklady 6.178,- Kč, dle důvodové zprávy bod 3.1.
 
17schvaluje  prodej bytové jednotky č. 693/12 v domě č. p. 693 (Nešverova 1) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 882/63880 na společných částech domu č. p. 693 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 882/63880 na pozemku parc. č. st. 822, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc – město, obec Olomouc, Ing. Milanu Páleníkovi, za kupní cenu celkem 308.700,- Kč, z toho za jednotku 300.450,- Kč, pozemek 7.251,- Kč a náklady 999,- Kč, dle důvodové zprávy bod 3.2.
 
18schvaluje  prodej bytové jednotky č. 937/12 v domě č. p. 937 (Masarykova 52) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 870/13432 na společných částech domu č. p. 937 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 870/13432 na pozemku parc. č. st. 1086, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, manželům Martě a Františku Ševčíkovým za kupní cenu celkem 304.500,- Kč, z toho za jednotku 298.129,- Kč, pozemek 3.250,- Kč a náklady 3.121,- Kč, dle důvodové zprávy bod 3.3.
 
19schvaluje  prodej bytové jednotky č. 630/6 v domě č. p. 631, 630 (Zikova 9, 11) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 665/27510 na společných částech domu č. p. 631, 630 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 665/27510 na pozemku parc. č. st. 923, 929, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, Lukáši Koláříkovi za kupní cenu celkem 232.750,- Kč, z toho za jednotku 230.945,- Kč, pozemek 1.111,- Kč a náklady 694,- Kč, dle důvodové zprávy bod 3.4.
 
20revokuje  část svého usnesení ze dne 15. 09. 2008, bod 5, část 18, ve věci schválení prodeje bytové jednotky č. 627/9 v budově č. p. 627 (Tř. Míru 135) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 785/8222 na společných částech budovy č. p. 627 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 785/8222 na pozemku parc. č. st. 1237, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc, Iljovi Sušánkovi, za kupní cenu ve výši 431.750,- Kč, dle důvodové zprávy bod 3.5.
 
21schvaluje  prodej bytové jednotky č. 627/9 v budově č. p. 627 (Tř. Míru 135) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 785/8222 na společných částech budovy č. p. 627 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 785/8222 na pozemku parc. č. st. 1237, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc, Robertu a Ivetě Zvěřovým, za kupní cenu ve výši 433.372,- Kč, z toho za jednotku 398.109,- Kč, za pozemek 26.891,- Kč a náklady 8.372,- Kč, dle důvodové zprávy bod 3.5.
 
22revokuje  část svého usnesení ze dne 20. 04. 2009, bod 6, část 30, ve věci schválení prodeje bytové jednotky č. 191/5 v budově č. p. 189, 190, 191 (Hněvotínská 11, 13, 15) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 837/24952 na společných částech budovy č. p. 189, 190, 191 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 837/24952 na pozemku parc. č. st. 1961, 1962, 1963, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, Bc. Miladě Vallášové, za kupní cenu ve výši 502.200,- Kč, dle důvodové zprávy bod 3.6.
 
23schvaluje  prodej bytové jednotky č. 191/5 v budově č. p. 189, 190, 191 (Hněvotínská 11, 13, 15) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 837/24952 na společných částech budovy č. p. 189, 190, 191 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 837/24952 na pozemku parc. č. st. 1961, 1962, 1963, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, Bc. Miladě a Ing. Pavolu Vallášovým, za kupní cenu ve výši 502.200,- Kč, z toho za jednotku 462.049,- Kč, za pozemek 36.917,- Kč a náklady 3.234,- Kč, dle důvodové zprávy bod 3.6.
 
24revokuje  část svého usnesení ze dne 15. 12. 2008, bod 9, část 33, ve věci schválení prodeje bytové jednotky č. 722/58 v domě č. p. 722 (Voskovcova 6) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 323/39901 na společných částech budovy č. p. 722 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 323/39901 na pozemku parc. č. st. 800, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 455 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, Monice Pechové, za kupní cenu celkem ve výši 209.950,- Kč, dle důvodové zprávy bod 3.7.
 
25schvaluje  prodej bytové jednotky č. 722/58 v domě č. p. 722 (Voskovcova 6) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 323/39901 na společných částech budovy č. p. 722 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 323/39901 na pozemku parc. č. st. 800, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 455 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, manželům Monice a Milanu Bitalovým za kupní cenu celkem ve výši 209.950,- Kč, z toho za jednotku 206.993,- Kč, za pozemek 2.210,- Kč a náklady 747,- Kč, dle důvodové zprávy bod 3.7.
 
26nevyhovuje žádosti  paní Jarmily Žáčkové o vyhotovení nového znaleckého posudku na bytovou jednotku č. 135/10 v budově č. p. 135 (Černá cesta 4), v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, a prodloužení lhůty pro přijetí nabídky převodu předmětné bytové jednotky č. 135/10, dle důvodové zprávy bod 3.8.
 
27nevyhovuje žádosti  paní Miloslavy Opletalové ve věci snížení kupní ceny za bytovou jednotku č. 643/20 v budově č. p. 643 (Palackého 8) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 819/27415 na společných částech budovy č. p. 643 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 819/31693 na pozemku parc. č. st. 818, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 3.9.
 
28schvaluje  prodloužení splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku č. 622/10 v budově č. p. 622 (nám. Národních Hrdinů 4) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 757/13260 na společných částech budovy č. p. 622 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 757/13260 na pozemku parc. č. st. 771, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, manželům Miroslavu a Marii Hradilovým, a to do 30. 09. 2009, dle důvodové zprávy bod 4.1.
 
29nevyhovuje žádosti  manželů Milana a Evy Mižikárových o zrušení – výmaz předkupního práva ve prospěch statutárního města Olomouce k jednotce č. 858/3 v domě č. p. 858 (Komenského 1) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 498/9756 na společných částech budovy č. p. 858 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 498/9756 na pozemku parc. č. st. 154/2, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc – město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 4.2.
 
30bere na vědomí  informaci ve věci majetkoprávních vztahů v lokalitě Dolní Hejčínská – Štolbova, dle důvodové zprávy bod 4.3.
 
31revokuje  část usnesení zastupitelstva města ze dne 23. 06. 2008, bod 6, část 23, ve věci prodeje pozemku parc. č. 841, zahrada, o výměře 985 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, dle geometrického plánu č. 1506-111/2008, který rozděluje pozemek na jednotlivé díly pod novým označením:

- pozemek parc. č. 841/1, zahrada, o výměře 433 m2, do podílového spoluvlastnictví kupujících, a to ideální 1/3 Ladislavu Čechákovi za kupní cenu 113.834,- Kč, ideální 1/3 do SJM manželům Ing. Václavu, CSc. a Ing. Ludmile Kostelníkovým za kupní cenu 113.833,- Kč a ideální 1/3 do SJM manželům PaedDr. Jiřímu, CSc. a Věře Vaculíkovým za kupní cenu 113.833,- Kč, kupní cena celkem 341.500,- Kč, z toho pozemek 340.000,- Kč a náklady 1.500,- Kč.

- pozemek parc. č. 841/2, zahrada, o výměře 32 m2, panu Ladislavu Čechákovi za kupní cenu celkem 25.000,- Kč, z toho pozemek 24.000,- Kč a náklady 1.000,- Kč.

- pozemek parc. č. 841/3, zahrada, o výměře 174 m2, panu Ladislavu Čechákovi, za kupní cenu celkem 131.500,- Kč, z toho pozemek 130.500,- Kč a náklady 1.000,- Kč.

- pozemek parc. č. 841/4, zahrada, o výměře 174 m2, do SJM Ing. Václavu, CSc. a Ing. Ludmile Kostelníkovým, za kupní cenu celkem 131.500,- Kč, z toho pozemek 130.500,- Kč a náklady 1.000,- Kč.

- pozemek parc. č. 841/5, zahrada, o výměře 174 m2, do SJM PaedDr. Jiřímu, CSc. a Věře Vaculíkovým, za kupní cenu celkem 131.500,- Kč, z toho pozemek 130.500,- Kč a náklady 1.000,- Kč, dle dodatku důvodové zprávy bod 1.1.

 
32schvaluje  prodej pozemku parc. č. 841, zahrada, o výměře 985 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, dle geometrického plánu č. 1506-111/2008, který rozděluje pozemek na jednotlivé díly pod novým označením:

- pozemek parc. č. 841/1, zahrada, o výměře 433 m2, do podílového spoluvlastnictví kupujících, a to ideální 1/3 Ladislavu Čechákovi za kupní cenu 113.834,- Kč, ideální 1/3 do SJM manželům Ing. Václavu, CSc. a Ing. Ludmile Kostelníkovým za kupní cenu 113.833,- Kč a ideální 1/3 do SJM manželům PaedDr. Jiřímu, CSc. a Věře Vaculíkovým za kupní cenu 113.833,- Kč, kupní cena celkem 341.500,- Kč, z toho pozemek 340.000,- Kč a náklady 1.500,- Kč.

- pozemek parc. č. 841/2, zahrada, o výměře 32 m2, panu Ladislavu Čechákovi za kupní cenu celkem 25.000,- Kč, z toho pozemek 24.000,- Kč a náklady 1.000,- Kč.

- pozemek parc. č. 841/4, zahrada, o výměře 174 m2, panu Ladislavu Čechákovi, za kupní cenu celkem 131.500,- Kč, z toho pozemek 130.500,- Kč a náklady 1.000,- Kč.

- pozemek parc. č. 841/3, zahrada, o výměře 174 m2, do SJM Ing. Václavu, CSc. a Ing. Ludmile Kostelníkovým, za kupní cenu celkem 131.500,- Kč, z toho pozemek 130.500,- Kč a náklady 1.000,- Kč.

- pozemek parc. č. 841/5, zahrada, o výměře 174 m2, do SJM PaedDr. Jiřímu, CSc. a Věře Vaculíkovým, za kupní cenu celkem 131.500,- Kč, z toho pozemek 130.500,- Kč a náklady 1.000,- Kč, dle dodatku důvodové zprávy bod 1.1. 

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu