Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

Předkládá:Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Zpracoval:

Mgr. Pavel Mezuláník

 

 

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konaného dne  22. 6. 2009

 
Majetkoprávní záležitosti OI
 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouc po projednání:

 
1bere na vědomí  předloženou důvodovou zprávu.
 
2schvaluje  uzavření budoucí kupní smlouvy na části pozemků parc.č. st. 3/1 zastavěná plocha a nádvoří o velikosti cca 10 m2, parc.č. 1/1 zahrada o velikosti cca 8 m2 a parc.č. 1/14 ostatní plocha o velikosti cca 5 m2, všechny v k. ú. Neředín, obec Olomouc, které jsou v podílovém spoluvlastnictví pana Romana Alexe (vlastní id. 1/2 uvedených pozemků) a paní Věry Alexové (vlastní id. 1/2 uvedených pozemků) za kupní cenu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu číslo 1 předložené důvodové zprávy.
 
3schvaluje  uzavření budoucí kupní smlouvy na část pozemku parc.č. 171/2 ostatní plocha o výměře 2568 m2 (dotčená část činí cca 300 m2) v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, který je ve vlastnictví společnosti MORAVSKÁ VÝROBNÍ, a.s. za kupní cenu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu číslo 2 předložené důvodové zprávy.
 
4schvaluje  uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc.č. 790/14 orná půda o výměře části cca 86 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, v podílovém spoluvlastnictví Ing. Jiřího Zaorala (vlastní id. 1/2 pozemku) a Ludmily Zaoralové (vlastní id. 1/2 pozemku) za kupní cenu ve výši 480,- Kč / m2, dle bodu číslo 3 předložené důvodové zprávy.
 
5schvaluje  uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc.č. 790/17 orná půda o výměře části cca 500 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, ve vlastnictví Jarmily Maříkové za kupní cenu ve výši 200,- Kč / m2, dle bodu číslo 5 předložené důvodové zprávy.
 
6revokuje  část usnesení ZMO ze dne 13. 8. 2007 ve věci uzavření kupní smlouvy na pozemek parc.č. 636/2 ostatní plocha o výměře 204 m2 a část pozemku parc.č. 115/6 orná půda o výměře 1175 m2, dotčená část 253 m2, vše v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc, jak je vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, v podílovém spoluvlastnictví Ing. Libora Zajace, Ivany a Antonína Otavových, Vojtěcha a Ireny Rosenbergerových, Ing. Ondřeje a Ing. Ivy Vyroubalových, Hany Starzykové, Mgr. Ludvíka Kašpara, Mgr. Anny Procházkové, Gerdy Příkopové, Tatjany a Mgr. Pavla Jančích,

prof. MUDr. Viléma Šimánka DrSc. a Ing. arch. Evy Šimáčkové, Ing. Františka a Anežky Krmáškových, MUDr. Aleše a MUDr. Slávky Pastrňákových, PhDr. Karla Žurka, Ing. Jiřího a Ing. Marie Rozsívalových, Tomáše Hánka, MUDr. Aleše Vidláře, MUDr. Martina a MUDr. Jany Petřkových, společnosti Czasch spol. s r.o., MUDr. Petra Bachledy, Miroslavy Karaličové, Doc. MUDr. Ivana a Mgr. Ludmily Gregarových, Ladislava a Libuše Bartoňkových, Ing. Fabiana a Jarmily Baxových, RNDr. Jarmily Smetanové, Ing. Michala a RNDr. Evy Reiterových a Mgr. Jarmily Řehořové, za kupní cenu ve výši dle znaleckého posudku platného ke dni uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva bude uzavřena za podmínky, že pozemky v době jejího uzavření nebudou zatíženy zástavním právem

a

současně schvaluje uzavření kupní smlouvy na pozemek parc.č. 636/2 ostatní plocha o výměře 204 m2 a část pozemku parc.č. 115/6 orná půda o výměře 1175 m2, dotčená část 253 m2, vše v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc, jak je vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, v podílovém spoluvlastnictví MUDr. Petra Bachledy, Ladislava a Libuše Bartoňkových, Ing. Fabiana a Jarmily Baxových, JUDr. Veroniky Šimánkové Fryšákové, Doc. MUDr. Ivana Gregara, CSc. a Mgr. Ludmily Gregarové, Tomáše Hánka, Mgr. Pavla a Tatjany Jančích, Miroslavy Karaličové, Mgr. Ludvíka a Mgr. Kateřiny Kašparových, Anežky Krmáškové, Antonína a Ivany Otavových, MUDr. Aleše a MUDr. Slávky Pastrňákových, MUDr. Martina a MUDr. Jany Petřkových, Gerdy Příkopové, MUDr. Marie Procházkové, Ing. Michala a RNDr. Evy Reiterových, Vojtěcha a Ireny Rosenbergerových, Ing. Jiřího a Ing. Marie Rozsívalových, Mgr. Jarmily Řehořové, RNDr. Jarmily Smetanové, Hany Starzykové, MUDr. Aleše Vidláře, Ing. Ondřeje a Ing. Ivy Vyroubalových, Ing. Libora Zajace, PhDr. Karla Žurka a společnosti Czasch spol. s r. o. za kupní cenu ve výši dle znaleckého posudku platného ke dni uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva bude uzavřena za podmínky, že pozemky v době jejího uzavření nebudou zatíženy zástavním právem, dle bodu číslo 5 předložené důvodové zprávy.

 
7schvaluje  uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc.č. 265/346 ostatní plocha o výměře oddělované části 16 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc, který je ve společném jmění manželů PhDr. Reginalda Kefera a Hany Keferové za celkovou kupní cenu ve výši 1,- Kč, dle bodu číslo 6 předložené důvodové zprávy.
 
8schvaluje  uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc.č. 168/16 ostatní plocha o výměře oddělované části 755 m2, v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc, ve vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu Ministerstvo obrany, příslušnost k organizační složce právnické osoby VUSS Brno, za kupní cenu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu číslo 7 předložené důvodové zprávy.
 
9schvaluje  uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě k části pozemku parc.č. 1346/1 lesní pozemek v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu Lesy České republiky, s. p. za úplatu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu číslo 8 předložené důvodové zprávy.
 
10schvaluje  uzavření kupní smlouvy na pozemek parcela č. 628/4 ostatní plocha, jiná plocha o velikosti 216 m2 v katastrálním území Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc a ve vlastnictví pana Leoše Nováčka, a to za cenu 170.000,- Kč, dle bodu číslo 9 předložené důvodové zprávy.


 

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Úterý: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Čtvrtek: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu