Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Usnesení « Materiály « Zasedání zastupitelstva « Zastupitelstvo města « Samospráva

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

Předkládá:Rada města Olomouce
Zpracoval:

M. Novotný, primátor

RNDr. L. Šťastný

RNDr. T. Paclík

 

 

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konaného dne  12. 10. 2007

 
Aquapark
 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouc po projednání:

 
1bere na vědomí  předloženou důvodovou zprávu
 
2schvaluje  a) uzavření akcionářské dohody se společností TECPROM a.s., se sídlem Dlouhá 562/22, Olomouc, Lazce, PSČ 772 33, IČ 27914461, v předloženém znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy

b) založení akciové společnosti AQUAPARK OLOMOUC a. s. za podmínek stanovených v akcionářské dohodě bez veřejné nabídky akcií za účasti zakladatelů statutárního města Olomouce a společnosti TECPROM a. s. se sídlem Dlouhá 562/22, Olomouc, Lazce, PSČ 772 33, IČ 27914461. Statutární město Olomouc upíše na základní kapitál společnosti 201,200.000,- Kč, 45% akcií. Upsané akcie splatí peněžitým vkladem ve výši 32,340.000,- Kč a nepeněžitým vkladem ve výši 58,200.000,- Kč. Nepeněžitý vklad tvoří pozemek parc. č. 1081/19 orná půda o výměře 5511 m2, parc. č. 1081/88 orná půda o výměře 5305 m2 orná půda parc. č. 1081/89 orná půda o výměře 6340 m2, parc. č. 1081/90 orná půda o výměře 375 m2, parc. č. 1081/107 orná půda o výměře 675 m2, vše v kat. úz. Slavonín, obec Olomouc, zaps. na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Olomouc. Dále tvoří nepeněžitý vklad vybrané majetkové položky blíže specifikované v příloze usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 27.8.2007 sp. zn. 30 Nc 4253/2007-16 a v rozsahu upraveném citovaným usnesením jmenovaným soudním znalcem Ing. Miroslavem Bešíkem ve "Znaleckém posudku o hodnotě nepeněžitého vkladu vybraných majetkových položek statutárního města Olomouce se sídlem Horní náměstí, 779 11 Olomouc, IČ 00299308, do zakládané akciové společnosti " ze dne 3. 10. 2007 zaps. ve znaleckém deníku pod číslem 2696/91/07.

c) zakladatelskou smlouvu a stanovy akciové společnosti AQUAPARK OLOMOUC, a.s. v předloženém znění dle přílohy č. 2 důvodové zprávy

d) v souladu s rozhodnutím o udělení koncese ze dne 26.7.2007 v rámci veřejné zakázky " Zajištění financování výstavby a provozu aquaparku v Olomouci formou partnerství veřejného a soukromého sektoru" a "Zadávací dokumentace vybranému uchazeči" uzavření koncesní smlouvy s nově založenou akciovou společností AQUAPARK OLOMOUC, a.s. v předloženém znění dle přílohy č. 3 důvodové zprávy

 
3jmenuje  primátora Martina Novotného jako osobu zplnomocněnou k podpisu výše uvedených dokumentů
 
4ukládá  zajistit realizaci bodů a) až d) uvedených v bodě 2 tohoto usnesení v termínu do 31.10. 2007

T: 17. 12. 2007

O: Rada města Olomouce

 
5navrhuje  zástupce statutárního města Olomouce do orgánů akciové společnosti AQUAPARK OLOMOUC, a.s. :

člen představenstva: Martin Novotný

předseda dozorčí rady: Ing. Jiří Rozbořil 

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu