Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Usnesení « Materiály « Zasedání zastupitelstva « Zastupitelstvo města « Samospráva

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

Předkládá:Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Zpracoval:

Mgr. Jitka Maršálková

 

 

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konaného dne  12. 10. 2007

 
Majetkoprávní záležitosti odboru investic, vč. dodatku č. 1
 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouc po projednání:

 
1bere na vědomí  předloženou důvodovou zprávu.
 
2schvaluje  uzavření kupní smlouvy na pozemek parc.č. 389/32 ostatní plocha o výměře 566 m2 a část pozemku parc.č. 381/1 orná půda o celkové výměře 131540 m2, dotčená výměra 4057 m2, vše v k.ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc, vše na LV č. 211 v podílovém spoluvlastnictví Ing. Miroslava Vilímce (id. 1/2), Kateřiny Sičové (id. 1/12), Antonína Šincla (id. 1/12), Petra Šincla (id. 1/12) a Jany Modrovičové (id. 1/4) za kupní cenu ve výši 1.225.075,-Kč. To vše dle bodu 1 předložené důvodové zprávy.
 
3revokuje  část usnesení zastupitelstva ze dne 20. 6. 2006 ve věci uzavření kupní smlouvy na část pozemků parc.č. 896/3 ostatní plocha o celkové výměře 2058 m2, dotčená plocha 218 m2 a parc.č. 893/2 orná půda o celkové výměře 4129 m2, dotčená plocha 494 m2, vše v k.ú. Chválkovice, obec Olomouc, jak je vše zapsáno na listu vlastnictví číslo 696 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc ve vlastnictví Jarmily Endlicherové za cenu 1.500,-Kč/m2,

a zamítá uzavření kupní smlouvy na část pozemků parc.č. 896/3 ostatní plocha o celkové výměře 2058 m2, dotčená plocha 218 m2 a parc.č. 893/2 orná půda o celkové výměře 4129 m2, dotčená plocha 494 m2, vše v k.ú. Chválkovice, obec Olomouc, jak je vše zapsáno na listu vlastnictví číslo 696 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc ve vlastnictví Jarmily Endlicherové za cenu 2.000,-Kč/m2. To vše dle bodu 2 předložené důvodové zprávy.

 
4schvaluje  uzavření kupní smlouvy na pozemek parc. č. 539/32 orná půda o výměře 1181 m2 v k.ú. Chválkovice, obec Olomouc, jak je zapsáno na LV č. 810 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, ve vlastnictví Jany Hamáčkové, za kupní cenu 170.064,-Kč. To vše dle bodu 3 předložené důvodové zprávy.
 
5schvaluje  uzavření kupní smlouvy na pozemky parc. č. 539/31 orná půda o výměře 1025 m2 a parc. č. 910/12 orná půda o výměře 5195 m2, vše v k.ú. Chválkovice, obec Olomouc, jak je zapsáno na LV č. 483 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, ve vlastnictví Hany Pazderové, za kupní cenu 577.430,-Kč. To vše dle bodu 4 předložené důvodové zprávy.
 
6revokuje  část usnesení Zastupitelstva ze dne 13. 8. 2007 ve věci uzavření budoucí kupní smlouvy k části pozemku parcela č. 1234/2 orná půda v katastrálním území Chválkovice, obec Olomouc o velikosti cca 102 m2, který je ve vlastnictví pana Petra Spáčila, a to za cenu 450,- Kč/m2

a

schvaluje uzavření budoucí kupní smlouvy k části pozemku parcela č. 1234/2 orná půda v katastrálním území Chválkovice, obec Olomouc o velikosti cca 102 m2, který je ve vlastnictví pana Petra Spáčila, a to za cenu 450,- Kč/m2 + úhrada daně z převodu nemovitosti. To vše dle bodu 5 předložené důvodové zprávy.

 
7schvaluje  uzavření směnné smlouvy, kdy pozemek parcela č. 388/54 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 124 m2, pozemek parcela č. 392/37 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 57 m2 a pozemek parcela č. 1005/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 994 m2, všechny v katastrálním území Hodolany, obci Olomouc a ve vlastnictví Stavebního bytového družstva SIGMA budou směněny za část pozemku parcela č. 75/99 ostatní plocha, ostatní komunikace o velikosti cca 153 m2 v katastrálním území Olomouc – město, obec Olomouc, ve vlastnictví Statutárního města Olomouc, a to bez cenového doplatku. To vše dle bodu 6 předložené důvodové zprávy.


 

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu