Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Usnesení « Materiály « Zasedání zastupitelstva « Zastupitelstvo města « Samospráva

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

Předkládá:Rada města Olomouce
Zpracoval:

Odbor majetkoprávní

 

 

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konaného dne  12. 10. 2007

 
Prodej domů + dodatek č. 1 + dodatek č. 2
 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouc po projednání:

 
1bere na vědomí  předloženou důvodovou zprávu
 
2nevyhovuje žádosti  pana Františka Wiedermanna ve věci uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu ideálních 5/6 pozemku parc. č. st. 72, o výměře 522 m2, a ideálních 5/6 pozemku parc. č. 50, zahrada, o výměře 84 m2, k. ú. Olomouc – město, obec Olomouc, za kupní cenu ve výši 0,2 násobku ceny odhadní, dle důvodové zprávy bod 1.1.
 
3schvaluje  prodej ideálních 5/6 pozemku parc. č. st. 72, zast. pl., o výměře 522 m2, a ideálních 5/6 pozemku parc. č. 50, zahrada, o výměře 84 m2, vše v k. ú. Olomouc – město (8. května 9) nájemci panu Františku Wiedermannovi za kupní cenu ve výši 2,117.450,- Kč, z toho ideálních 5/6 pozemku parc. č. st. 72, o výměře 522 m2, za kupní cenu ve výši 1,822.650,- Kč, a ideálních 5/6 pozemku parc. č. 50, zahrada, o výměře 84 m2, za kupní cenu ve výši 293.300,- Kč a náklady ve výši 1.500,- Kč, a to za podmínky uhrazení dlužného nájemného z nájemní smlouvy k těmto pozemkům před podpisem kupní smlouvy, dle důvodové zprávy bod 1.1.
 
4schvaluje  prodej pozemků parc. č. st. 492, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 120 m2, za kupní cenu 601.200,- Kč, parc. č. st. 493, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 249 m2, za kupní cenu 1,247.490,- Kč a parc. č. st. 494, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 179 m2, za kupní cenu 896.790,- Kč a náklady 2.600,- Kč, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, panu Ing. Alexandru Světnickému, za kupní cenu celkem 2,748.080,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.2.
 
5schvaluje  prodej části pozemku parc. č. 50/1, ostatní plocha, o výměře 541 m2, části pozemku parc. č. 807/2, ostatní plocha, o výměře 152 m2, části pozemku parc. č. 50/2, zahrada, o výměře 1 m2, a části pozemku parc. č. 399/85, ostatní plocha, o výměře 47 m2, jak je vyznačeno v geometrickém plánu č. 1527-013/2007, a sloučeno do nově označeného pozemku parc. č. 50/6, ostatní plocha, o výměře 741 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, ideální jednou polovinou do SJM Petru a Miroslavě Nekardovým a ideální jednou polovinou paní Dagmar Divišové, za kupní cenu celkem 114.212,- Kč, z toho pozemek 103.740,- Kč a náklady 10.472,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.3.
 
6nevyhovuje žádosti  pana Jaroslava Pírka ve věci prodeje části pozemku parc. č. 807/2, o výměře 85 m2, ostatní plocha, a části pozemku parc. č. 50/1, o výměře 70 m2, ostatní plocha, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.4.
 
7nevyhovuje žádosti  manželů Gabriely a Jaromíra Valentových ve věci prodeje části pozemku parc. č. 807/2, o výměře 70 m2, ostatní plocha, a části pozemku parc. č. 50/1, o výměře 180 m2, ostatní plocha, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.5.
 
8schvaluje  prodej pozemku parc. č. st. 186, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 726 m2, a to po částech tak, jak je vyznačeno geometrickým plánem č. 457-960/2007 – část pozemku označenou nově jako pozemek parc. č. st. 186, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 711 m2, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, za kupní cenu celkem 99.987,- Kč (z toho pozemek 92.430,- Kč a náklady 7.557,- Kč), Janu Hanákovi podíl 183/1000 za 18.298,- Kč, Zdeňku Litvínovi podíl 183/1000 za 18.298,- Kč, Gabriele Windsorové podíl 157/1000 za 15.697,50 Kč, do SJM Arnoštu a Květoslavě Minarčíkovým podíl 156/1000 za 15.598,- Kč, do SJM Ing. Zdeňku a JUDr. Marcele Lechnerovým podíl 161/1000 za 16.097,50 Kč, do SJM Mojmíru a Olze Zdražilovým podíl 160/1000 za 15.998,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.6.
 
9schvaluje  prodej pozemku parc. č. st. 186, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 726 m2, a to po částech tak, jak je vyznačeno geometrickým plánem č. 457-960/2007 - část pozemku označenou nově jako pozemek parc. č. st. 441, díl „b“, o výměře 15 m2, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, za kupní cenu 1.950,- Kč, Malému družstvu vlastníků garáží, dle důvodové zprávy bod 1.6.
 
10schvaluje  prodej části pozemku parc. č. 22/1, zahrada, jak je vyznačeno geometrickým plánem č. 457-960/2007, a to část pozemku označenou nově jako pozemek parc. č. st. 441, díl „a“, o výměře 2 m2, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, za kupní cenu celkem 7.817,- Kč, z toho pozemek 260,- Kč a náklady 7.557,- Kč, Malému družstvu vlastníků garáží, dle důvodové zprávy bod 1.6.
 
11revokuje  usnesení ZMO ze dne 23. 9. 2003 bod 7, část 22, ve věci prodeje pozemku parc. č. st. 722, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 280 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, a schvaluje prodej pozemku parc. č. st. 722, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 280 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, ideálních 2/8 do SJM RNDr. Milanu a MUDr. Marii Hebelkovým, ideální 1/16 Ing. Petře Náhončíkové, ideální 1/16 Davidu Náhončíkovi, ideální 1/8 do SJM Ing. Zdeňku a Blance Eliášovým, ideálních 2/8 do SJM Petru a Ing. Boženě Stachoňovým, ideální 1/8 do SJM Ing. Jaromíru a Martině Šimkovým a ideální 1/8 Drahomíře Janů, za kupní cenu celkem 54.560,- Kč, z toho pozemek 53.760,- Kč a náklady 800,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.8.
 
12bere na vědomí  informaci o opravě příjmení v kupní smlouvě k pozemku parc. č. 87/20, zahrada, o výměře 49 m2, v k. ú. Olomouc–město, obec Olomouc, dle usnesení ZMO ze dne 11. 12. 2006 – správné příjmení kupující zní Alice Blahutová, dle důvodové zprávy bod 1.9.
 
13schvaluje  prodej domu č. p. 1179 (Vodární 1a) s pozemkem parc. č. st. 107/4, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 215 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, do podílového spoluvlastnictví nájemců, a to spoluvlastnický podíl o velikosti 885/1300 Jitce Oudesové a Danielu Oudesovi, za kupní cenu celkem 409.442,- Kč, z toho za dům 230.924,- Kč, za pozemek 146.658,- Kč a náklady 31.860,- Kč, a spoluvlastnický podíl o velikosti 415/1300 Juraji Kristkovi, za kupní cenu celkem 191.998,- Kč, za dům 108.286,- Kč, za pozemek 68.772,- Kč a náklady 14.940,- Kč, dle důvodové zprávy bod 2.1.
 
14nevyhovuje žádosti  žádosti Sdružení pro alergické děti Olomouckého kraje ve věci odkupu nebytové jednotky č. 452/2 v domě č. p. 452, 453 (8. května 12, 14) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1209/7589 na společných částech domu č. p. 452, 453 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1209/7589 na pozemku parc. č. st. 350, 349, zastavěná plocha, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.2.
 
15revokuje  usnesení ZMO bod 7, část 27, ze dne 20. 6. 2006 a schvaluje prodej nebytové jednotky č. 736/13 v domě č. p. 736 (Masarykova 19, 21) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 466/30634 na společných částech domu č. p. 736 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 466/30634 na pozemku parc. č. st. 1034/1, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, formou opakované veřejné dražby dle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, za vyvolávací cenu ve výši 300.000,- Kč, dle důvodové zprávy bod 2.3.
 
16schvaluje  změnu spoluvlastnického podílu na společných částech domu č. p. 866 (Komenského 6) a pozemku parc. č. st. 729/2, k. ú. Olomouc–město, obec Olomouc, tak, že jednotka č. 866/7 se rozšiřuje o WC o výměře 1,40 m2 a komoru o výměře 1,20 m2, spoluvlastnické podíly na společných částech domu č. p. 866 a pozemku parc. č. st. 729/2 s touto jednotkou spojené se zvětšují z 4805/173156 na 5065/173416, vše v k. ú. Olomouc – město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.4.
 
17schvaluje  prodej bytové jednotky č. 866/7 v domě č. p. 866 (Komenského 6) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 5065/173416 na společných částech domu č. p. 866 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 5065/173416 na pozemku parc. č. st. 729/2, vše v k. ú. Olomouc–město, obec Olomouc, paní Haně Želískové za kupní cenu ve výši 32.904,- Kč, z toho za jednotku 29.675,- Kč, za pozemek 2.324,- Kč, náklady 905,- Kč, dle důvodové zprávy bod 2.4.
 
18schvaluje  prodej bytové jednotky č. 643/13 v domě č. p. 643 (Palackého 8) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 552/27415 na společných částech domu č. p. 643 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 552/31693 na pozemku parc. č. st. 818, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, nájemci Monice Víchové, za kupní cenu 108.612,- Kč, z toho za jednotku 73.026,- Kč, za pozemek 13.819,- Kč, náklady 21.767,- Kč, dle důvodové zprávy bod 2.5.
 
19schvaluje  prodej bytové jednotky č. 643/22 v domě č. p. 643 (Palackého 8) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 591/27415 na společných částech domu č. p. 643 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 591/31693 na pozemku parc. č. st. 818, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, nájemci Ivaně Renčové, za kupní cenu 116.285,- Kč, z toho za jednotku 78.185,- Kč, za pozemek 14.795,- Kč, náklady 23.305,- Kč, dle důvodové zprávy bod 2.5.
 
20schvaluje  prodej bytové jednotky č. 718/14 v domě č. p. 714, 715, 716, 717, 718, 719 (Družební 9, 11, 13, 15, 17, 19) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 672/87927 na společných částech domu č. p. 714, 715, 716, 717, 718, 719 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 672/87927 na pozemcích parc. č. st. 913, 934, 933, 912, 911, 932, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, nájemci paní Haně Sokolové, za kupní cenu 160.284,- Kč, z toho za jednotku 157.212,- Kč, za pozemek 1.117,- Kč, náklady 1.955,- Kč, dle důvodové zprávy bod 3.1.
 
21schvaluje  prodej bytové jednotky č. 420/17 v domě č. p. 419, 420, 421 (Řezáčova 16, 18, 20) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 677/41328 na společných částech domu č. p. 419, 420, 421 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 677/41328 na pozemcích parc. č. st. 548, 547, 546, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc, nájemci paní Mgr. Marii Johnové, za kupní cenu 107.368,- Kč, z toho za jednotku 104.348,- Kč, za pozemek 1.550,- Kč, náklady 1.470,- Kč, dle důvodové zprávy bod 3.2.
 
22schvaluje  prodej bytové jednotky č. 421/4 v domě č. p. 419, 420, 421 (Polská 54, 56, 58) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 37/895 na společných částech domu č. p. 419, 420, 421 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 37/895 na pozemcích parc. č. st. 1444, 1445, 1446, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, nájemci paní Marii Exlerové, za kupní cenu 62.666,- Kč, z toho za jednotku 57.950,- Kč, za pozemek 3.645,- Kč, náklady 1.071,- Kč, dle důvodové zprávy bod 3.3.
 
23schvaluje  prodej bytové jednotky č. 962/16 v domě č. p. 962 (Foerstrova 15) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 434/41801 na společných částech domu č. p. 962 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 434/41801 na pozemku parc. č. st. 1147, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, nájemci manželům Oldřichu a Bc. Jitce Augustovým, za kupní cenu 62.219,- Kč, z toho za jednotku 60.347,- Kč, za pozemek 480,- Kč, náklady 1.392,- Kč, dle důvodové zprávy bod 3.4.
 
24schvaluje  prodej bytové jednotky č. 529/4 v domě č. p. 529 (Nálevkova 11) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 427/5412 na společných částech domu č. p. 529 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 427/5412 na pozemku parc. č. st. 676, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, oprávněnému nájemci paní Zdeně Švancarové, za kupní cenu celkem 18.529,- Kč (cena za jednotku 8.540,- Kč, za pozemek 6.005,- Kč a náklady 3.984,- Kč), s možností úhrady I. části kupní ceny ve výši 14.259,- Kč do 90 dní od podpisu kupní smlouvy a II. části kupní ceny ve výši 4.270,- Kč formou 10 bezúročných splátek po dobu 5 let od podpisu kupní smlouvy, dle důvodové zprávy bod 3.5.
 
25schvaluje  prodej bytové jednotky č. 668/2 v domě č. p. 668, 669 (Rožňavská 8, 10) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 431/27148 na společných částech domu č. p. 668, 669 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 431/27148 na pozemku parc. č. st. 917, 918, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, nájemci Janě Navrátilové, za kupní cenu 105.793,- Kč, z toho za jednotku 104.485,- Kč, za pozemek 801,- Kč, náklady 507,- Kč, dle důvodové zprávy bod 3.6.
 
26schvaluje  prodej bytové jednotky č. 970/58 v domě č. p. 970 (Foerstrova 1) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 434/41957 na společných částech domu č. p. 970 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 434/41957 na pozemku parc. č. st. 1246, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, nájemci Miroslavu Staňkovi, za kupní cenu 91.924,- Kč, z toho za jednotku 90.019,- Kč, za pozemek 479,- Kč, náklady 1.426,- Kč, dle důvodové zprávy bod 3.7.
 
27schvaluje  prodej bytové jednotky č. 419/1 v domě č. p. 419, 420, 421 (Řezáčova 16, 18, 20) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 719/41328 na společných částech domu č. p. 419, 420, 421 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 719/41328 na pozemku parc. č. st. 548, 547, 546, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc, nájemcům manželům Alexandru a Libuši Christomidisovým, za kupní cenu 153.396,- Kč, z toho za jednotku 150.188,- Kč, za pozemek 1.646,- Kč, náklady 1.562,- Kč, dle důvodové zprávy bod 3.8.
 
28schvaluje  prodej bytové jednotky č. 1022/9 v domě č. p. 1022 (Dukelská 17) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 394/6917 na společných částech domu č. p. 1022 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 394/6917 na pozemku parc. č. st. 1236, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, nájemci Věnceslavu Kadlčíkovi, za kupní cenu 101.982,- Kč, z toho za jednotku 98.170,- Kč, za pozemek 2.253,- Kč, náklady 1.559,- Kč, dle důvodové zprávy 3.9.
 
29schvaluje  prodej bytové jednotky č. 632/19 v domě č. p. 633, 632 (Zikova 5, 7) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 429/27626 na společných částech domu č. p. 633, 632 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 429/27626 na pozemku parc. č. st. 928, 924, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, nájemci Danuši Slavíkové, za kupní cenu 124.754,- Kč, z toho za jednotku 123.292,- Kč, za pozemek 715,- Kč, náklady 747,- Kč, dle důvodové zprávy bod 3.10.
 
30schvaluje  prodej bytové jednotky č. 107/19 v domě č. p. 107 (Kanadská 8) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 393/8062 na společných částech domu č. p. 107 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 393/8062 na pozemku parc. č. st. 922, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, nájemci paní Květě Oralové, za kupní cenu 47.036,- Kč, z toho za jednotku 41.108,- Kč, za pozemek 4.736,- Kč, náklady 1.192,- Kč, dle důvodové zprávy bod 3.11.
 
31schvaluje  prodej bytové jednotky č. 428/20 v domě č. p. 426, 427, 428 (Řezáčova 4, 6, 8) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 677/41327 na společných částech domu č. p. 426, 427, 428 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 677/41327 na pozemku parc. č. st. 560, 559, 558, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc, nájemcům Zdenku a Barboře Sekaninovým, za kupní cenu 104.809,- Kč, z toho za jednotku 101.859,- Kč, za pozemek 1.480,- Kč, náklady 1.470,- Kč, dle důvodové zprávy bod 3.12.
 
32schvaluje  prodej bytové jednotky č. 629/13 v domě č. p. 629 (Zikova 13) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 429/13755 na společných částech domu č. p. 629 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 429/13755 na pozemku parc. č. st. 922, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, nájemcům Peteru a Jitce Krenovým, za kupní cenu 116.556,- Kč, z toho za jednotku 115.230,- Kč, za pozemek 724,- Kč, náklady 602,- Kč, dle důvodové zprávy bod 3.13.
 
33schvaluje  prodej bytové jednotky č. 800/3 v domě č. p. 799, 800 (Wolkerova 38, 38a) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 314/7293 na společných částech domu č. p. 799, 800 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 314/7293 na pozemku parc. č. st. 932, 1006, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, nájemcům Filipu a Jiřině Hříbalovým, za kupní cenu 70.102,- Kč, z toho za jednotku 64.688,- Kč, za pozemek 5.414,- Kč, dle důvodové zprávy bod 3.14.
 
34schvaluje  prodej bytové jednotky č. 119/22 v domě č. p. 118, 119 ( Černá cesta 45, 47) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 438/28150 na společných částech domu č. p. 118, 119 vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, jednou ideální polovinou oprávněným nájemcům manželům Františku a Marii Hradilovým a jednou ideální polovinou Pavlu Hradilovi, za kupní cenu 110.927,- Kč, z toho za jednotku 109.622,- Kč, náklady 1.305,- Kč, dle důvodové zprávy bod 3.15.
 
35schvaluje  prodej bytové jednotky č. 611/7 v domě č. p. 611, 612 (Stiborova 30, 32) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 624/20748 na společných částech domu č. p. 611, 612 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 624/20748 na pozemku parc. č. st. 986, 1020, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc, nájemci Petru Obselkovi, za kupní cenu 153.309,- Kč, z toho za jednotku 149.363,- Kč, za pozemek 2.145,- Kč, náklady 1.801,- Kč, dle důvodové zprávy bod 3.16.
 
36schvaluje  prodej pozemku parc. č. 459/6, ostatní plocha, o výměře 265 m2, v k. ú. Povel, obec Olomouc, manželům Ivanu a Zdeňce Milbachovým do jejich SJM, za kupní cenu celkem 70.550,- Kč, z toho pozemek 67.575,- Kč a náklady 2.975,- Kč dle důvodové zprávy, dodatek č. 1, bod 1.1.
 
37nevyhovuje žádosti  paní Sabiny Hercikové ve věci prodeje pozemku parc. č. 64/5, zahrada, o výměře 108 m2,v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy, dodatek č. 1, bod 1.2.
 
38schvaluje  prodej pozemku parc. č. 64/5 zahrada, o výměře 108 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, za kupní cenu celkem 292.315,- Kč, z toho pozemek 289.340,- Kč a náklady 2.975,- Kč, dle spoluvlastnických podílů na domě Žerotínovo náměstí 13 takto:

manželům Liboru a Aleně Gašparovičovým do jejich SJM podíl 307/2148 za 41.779,- Kč, Ivanu Dudášovi podíl 185/2148 za 25.176,- Kč, Sabině Hercikové podíl 1039/3222 za 94.263,- Kč, manželům Mgr. Radomíru a Mgr. Marii Surmovým do jejich SJM podíl 1223/6444 za 55.478,- Kč, manželům Mgr. Jaroslavu a Andree Kratochvílovým do jejich SJM podíl 1667/6444 za 75.619,- Kč dle důvodové zprávy, dodatek č. 1, bod 1.2.

 
39schvaluje  prodej pozemku parc. č. 187, zahrada, o výměře 95 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, ideální jednou polovinou manželům Pavlu a Lucii Doležalovým do jejich SJM a ideální jednou polovinou manželům Ing. Vladimíru a Ludmile Začalovým do jejich SJM, za kupní cenu celkem 150.700,- Kč, z toho pozemek 147.725,- Kč a náklady 2.975,- Kč dle důvodové zprávy, dodatek č. 1, bod 1.3.
 
40schvaluje  prodej pozemku parc. č. 406/7, zahrada, o výměře 1 072 m2, v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, manželům Ing. Vladimíru a Zdeňce Horákovým do jejich SJM, za kupní cenu celkem 715.855,- Kč, z toho pozemek 712.880,- Kč a náklady 2.975,- Kč dle důvodové zprávy, dodatek č. 1, bod 1.4.
 
41schvaluje  prodej pozemku parc. č. st. 1465, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 515 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, Ing. Vladimíru Hrbáčkovi, za kupní cenu celkem 84.685,- Kč, z toho za pozemek 83.430,- Kč a náklady 1.255,- Kč dle důvodové zprávy, dodatek č. 1, bod 1.5.
 
42schvaluje  prodej stavby (sklady) bez čp/če stojící na pozemku parc. č. st. 2400, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 2400, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 136 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, Společenství - Polívkova 16, 16a, 16b - Olomouc, za kupní cenu celkem 69.627,- Kč, z toho stavba 34.828,- Kč, pozemek 26.112,- Kč a náklady 8.687,- Kč dle důvodové zprávy, dodatek č. 1, bod 1.6.
 
43schvaluje  prodej pozemku parc. č. 220, zahrada, o výměře 147 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, za kupní cenu celkem 101.520,- Kč, z toho pozemek 98.545,- Kč a náklady 2.975,- Kč a to takto:

Petru Blahutovi podíl 463/7463 za 6.298,- Kč, Ing. Pavlu Brázdovi podíl 1049/7463 za 14.270,- Kč, do SJM PaedDr. Pavlu a Mgr. Haně Hogelovým podíl 574/7463 za 7.808,- Kč, Mgr. Evě Hradečné podíl 518/7463 za 7.046,- Kč, do SJM Oldřichu a Evě Kolmašovým podíl 665/7463 za 9.046,- Kč, Adamu Kopeckému podíl 524/7463 za 7.128,- Kč, Daniele Mikešové podíl 524/7463 za 7.128,- Kč, Slavomíru Pavlovi podíl 27/439 6.244,- Kč, do SJM Romanu a Haně Rašnerovým podíl 752/7463 za 10.230,- Kč, do SJM Vladimíru a Janě Reitingerovým podíl 751/7463 za 10.216,- Kč, Márii Seidlové podíl 522/7463 za 7.101,- Kč, Elišce Vyroubalové podíl 662/7463 za 9.005,- Kč dle důvodové zprávy, dodatek č. 1, bod 1.7.

 
44schvaluje  prodej pozemku parc. č. 445/17, zahrada, o výměře 244 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, ideální 2/8 do SJM RNDr. Milanu a MUDr. Marii Hebelkovým, ideální 1/16 Ing. Petře Náhončíkové, ideální 1/16 Davidu Náhončíkovi, ideální 1/8 do SJM Ing. Zdeňku a Blance Eliášovým, ideální 2/8 do SJM Petru a Ing. Boženě Stachoňovým, ideální 1/8 do SJM Ing. Jaromíru a Martině Šimkovým a ideální 1/8 Drahomíře Janů, za kupní cenu celkem 124.830,- Kč, z toho pozemek 121.855,- Kč a náklady 2.975,- Kč dle důvodové zprávy, dodatek č. 1, bod 1.8.
 
45schvaluje  prodej části pozemku parc. č. 101/1, zahrada, o výměře 759 m2, jak je vyznačeno geometrickým plánem č. 470-967/2007, a to část označenou nově jako pozemek parc. č. 101/96, zahrada, o výměře 360 m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc, Společenství vlastníků Hanušova 340/2 a 314/4, za kupní cenu celkem 246.443,- Kč z toho pozemek 240.000,- Kč a náklady 6.443,- Kč dle důvodové zprávy, dodatek č. 1, bod 1.9.
 
46schvaluje  prodej části pozemku parc. č. 101/1, zahrada, o výměře 759 m2, jak je vyznačeno geometrickým plánem č. 470-967/2007, a to část označenou nově jako pozemek parc. č. 101/1, zahrada, o výměře 398 m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc, Společenství pro dům Václava III. 338/14, 339/16, 77200 Olomouc, za kupní cenu celkem 271.443,- Kč, z toho pozemek 265.000,- Kč a náklady 6.443,- Kč dle důvodové zprávy, dodatek č. 1, bod 1.9.
 
47nevyhovuje žádosti  paní Evy Kráčmarové ve věci prodeje části pozemku parc. č. 101/1, zahrada, o výměře cca 9 m2, v k. ú. Lazce, obec Olomouc dle důvodové zprávy, dodatek č. 1, bod 1.10.
 
48schvaluje  prodej budovy č. p. 216 (Na Trati 78) s pozemkem parc. č. st. 250, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 579 m2, oprávněnému nájemci České republice – Ministerstvu vnitra za kupní cenu ve výši 6.448.768,- Kč, z toho za budovu č. p. 216 (Na Trati 78) 5.966.768,- Kč, za pozemek parc. č. st. 250, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 579 m2, 463.200,- Kč a náklady 18.800,- Kč, vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc, dle důvodové zprávy, dodatek č. 1, bod 2.1.
 
49schvaluje  prodej domu č. p. 1175 (Praskova 18) s pozemkem parc. č. st. 1034/3, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, po jednotkách oprávněným nájemcům domu Praskova 18, za kupní ceny vypočtené dle ,,Pravidel“ a přílohy č. 1 dle důvodové zprávy, dodatek č. 1, bod 2.2.
 
50schvaluje  prodej domu č. p. 112 (Dolní náměstí 26) s pozemkem parc. č. st. 537/1, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, nájemcům domu Dolní náměstí 26, po jednotkách za kupní ceny vypočtené z ceny obvyklé 6.821.000,- Kč – příloha č. 2 dle důvodové zprávy, dodatek č. 1, bod 2.3.
 
51nevyhovuje žádosti  ve věci prodeje domu č. p. 112 (Dolní náměstí 26) s pozemkem parc. č. st. 537/1, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, manželů Zdeňky a Jaroslava Zamykalových dle důvodové zprávy, dodatek, č. 1, bod 2.3.
 
52nevyhovuje žádosti  ve věci prodeje domu č. p. 112 (Dolní náměstí 26) s pozemkem parc. č. st. 537/1, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, paní Ivy Trusinové dle důvodové zprávy, dodatek č. 1, bod 2.3.
 
53nevyhovuje žádosti  ve věci prodeje domu č. p. 112 (Dolní náměstí 26) s pozemkem parc. č. st. 537/1, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, pana Leopolda Kráčmara dle důvodové zprávy, dodatek č. 1, bod 2.3.
 
54revokuje  usnesení ZMO ze dne 14. 5. 2007, bod 8, část 50, ve věci prodeje domu č. p. 564 (Wellnerova 15), a schvaluje prodej části domu č. p. 564 (Wellnerova 15) s pozemkem parc. č. st. 634, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, po jednotkách dle tabulky, která je přílohou č. 3 důvodové zprávy, vyjma jednotek č. 564/3 a č. 564/4 dle důvodové zprávy, dodatek č. 1, bod 2.4.
 
55ukládá  náměstkyni primátora Haně Tesařové podepsat smlouvu o výstavbě s manžely Slovákovými k rozšíření jednotky č. 564/3 v domě č. p. 564 (Wellnerova 15), k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy, dodatek č. 1, bod 2.4.

T: 17. 12. 2007

O: Tesařová Hana, náměstkyně primátora

 
56souhlasí  se změnou spoluvlastnických podílů na společných částech domu č. p. 146 (B. Němcové 1) a se změnou spoluvlastnických podílů na pozemku parc. č. st. 175, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc. Statutární město Olomouc bude po zavkladování smlouvy o výstavbě vlastníkem bytové jednotky č. 146/2 se spoluvlastnickým podílem o velikosti 693/8039 (po právní moci rozhodnutí o kolaudaci jednotek se spoluvlastnický podíl změní na 693/9225) na společných částech domu č. p. 146 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 693/9225 na pozemku parc. č. st. 175, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy, dodatek č. 1, bod 2.6.
 
57revokuje  usnesení ZMO ze dne 19. 5. 2006, bod 8, část 27, ve věci schválení prodeje nebytové jednotky č. 938/19 v domě č. p. 938, 939 (Masarykova 54, 56) nájemci Miloši Linhartovi za kupní cenu ve výši 459.789,- Kč a schvaluje prodej nebytové jednotky č. 938/19 v domě č. p. 938, 939 (Masarykova 54, 56) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 850/33798 na společných částech domu č. p. 938, 939 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 850/33798 na pozemku parc. č. st. 1087, 1088, v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, nájemci panu Miloši Linhartovi za kupní cenu ve výši 230.000,- Kč, z toho jednotka 207.484,- Kč, pozemek 17.075,- Kč, náklady 5.441,- Kč dle důvodové zprávy, dodatek č. 1, bod 2.7.
 
58schvaluje  prodej bytové jednotky č. 750/13 v domě č. p. 750 (Praskova 11) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 946/14839 na společných částech domu č. p. 750 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 946/14839 na pozemku parc. č. st. 1036, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, nájemci MUDr. Mariánu Hajdúchovi, za kupní cenu 33.682,- Kč, z toho za jednotku 26.016,- Kč, za pozemek 5.736,- Kč, náklady 1.930,- Kč dle důvodové zprávy, dodatek č. 1, bod 3.1.
 
59schvaluje  prodej bytové jednotky č. 714, 715, 716, 717, 718, 719 (Družební 9, 11, 13, 15, 17, 19) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 672/87927 na společných částech domu č. p. 714, 715, 716, 717, 718, 719 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 672/87927 na pozemku parc. č. st. 911, 912, 913, 932, 933, 934, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, nájemci paní Magdaleně Korytářové, za kupní cenu 168.750,- Kč, z toho za jednotku 165.678,- Kč, za pozemek 1.117,- Kč, náklady 1.955,- Kč dle důvodové zprávy, dodatek č. 1, bod 3.2.
 
60schvaluje  prodej bytové jednotky č. 615/20 v domě č. p. 615 (Tř. Svobody 25) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 539/17883 na společných částech domu č. p. 615 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 539/17883 na pozemku parc. č. st. 378/2 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, nájemci Markétě Zavřelové, za kupní cenu 144.230,- Kč, z toho za jednotku 123.426,- Kč, za pozemek 19.220,- Kč, náklady 1.584,- Kč dle důvodové zprávy, dodatek č. 1, bod 3.3.
 
61schvaluje  prodloužení splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku č. 693/39 (Nešverova 1), k. ú. Olomouc– město, obec Olomouc, nájemci panu Miroslavu Čáslavskému, a to do 31. 12. 2007 dle důvodové zprávy, dodatek č. 1, bod 4.1.
 
62nevyhovuje žádosti  spoluvlastníků domu Foerstrova 30, 32, 34 a trvá na svém původním usnesením ze dne 16. 3. 2004, bod 9, část 40, kterým byl schválen prodej domu č. p. 1051, 1052, 1053 (Foerstrova 30, 32, 34) s pozemkem parc. č. st. 1083/1, 1083/2, 1083/3, vše zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, a kupní ceny bytových jednotek domu Foerstrova 30, 32, 34, Olomouc, a to z důvodu, že při zpracování podkladů pro prodej domu a při projednání jeho prodeje v orgánech města byl dům orgány města schválen do prodeje jako cihlový, neboť dle znaleckého posudku zpracovaného pro prodej tohoto domu se jedná o šestipodlažní typový zděný bytový dům. Dle posudku jsou základy betonové s izolacemi, svislé konstrukce jsou zděné z děrovaných cihel v tl. 37,5 cm, stropy jsou železobetonové prefabrikované. Ačkoli je obecně vzor domu T 03 B označený v nařízení vlády jako dům panelový, tak ve skutečnosti konkrétní dům Foerstrova 30, 32, 34 je i přes železobetonové prvky v jeho konstrukci obsažené, jednoznačně postavený převážně z cihel, proto Zastupitelstvo města Olomouce schválilo prodej s koeficientem 0,4 dle důvodové zprávy, dodatek č. 2 bod 1.1.
 
63schvaluje  prodej domu č. p. 1268 (tř. Svornosti 2) s pozemkem parc. č. st. 138/3, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 313 m2, a prodej pozemku parc. č. 425/5, zahrada, o výměře 584 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, oprávněnému nájemci OBZOR, výrobní družstvo Zlín, za kupní cenu ve výši 1.628.659,- Kč, z toho budova 1.084.256,- Kč, pozemek parc. č. st. 138/3 za 302.970,- Kč, pozemek parc. č. 425/5, zahrada, za 226.115,- Kč a náklady 15.318,- Kč, za podmínky zřízení předkupního práva dle § 603 odst. 2 občanského zákoníku ve prospěch statutárního města Olomouce za kupní cenu celkem 1.628.659,- Kč, a to po dobu 5ti let od uzavření kupní smlouvy dle důvodové zprávy, dodatek č. 2 bod 1.2.
 
64revokuje  své usnesení ze dne 21. 6. 2005, bod 5, část 70 ve věci revokace části usnesení ze dne 21. 9. 1994 ve věci prodeje domu Dobrovského 28 s pozemkem parc. č. st. 395, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 114 m2, a schválení prodeje domů č. p. 332 (Dobrovského 28) a č. p. 333 (Na střelnici 2) s pozemkem parc. č. st. 395, zast. pl., o výměře 114 m2, a s pozemkem parc. č. st. 394, zast. pl., o výměře 187 m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc, do podílového spoluvlastnictví kupujících dle „přílohy č. 3“ s možností proinvestovat druhou část kupní ceny do dvou let dle důvodové zprávy, dodatek č. 2 bod 1.3.
 
65schvaluje  prodej domu č. p. 333 (Na Střelnici 2) s pozemkem parc. č. st. 394, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 187 m2, v k. ú. Lazce, obec Olomouc, po bytových jednotkách oprávněným nájemcům za kupní ceny vypočtené dle přílohy č. 2 důvodové zprávy s možností proinvestovat II. část kupní ceny do dvou let od podpisu kupní smlouvy do oprav společných částí domu anebo splatit v téže lhůtě prodávajícímu ve dvou ročních splátkách dle důvodové zprávy, dodatek č. 2 bod 1.3.
 
66nevyhovuje žádosti  pana Mgr. Zdeňka Zatloukala ve věci předloženého splátkového kalendáře ve splátkách 225.000,- Kč ročně do roku 2027 na úhradu kupní ceny za budovu č. p. 617 (Skupova 6) na pozemku parc. č. st. 827, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, dle přílohy č. 3 a důvodové zprávy, dodatek č. 2 bod 1.4.
 
67revokuje  své usnesení bod 5, část 43, ze dne 13. 12. 2005 ve věci schválení prodeje budovy č. p. 617 (Skupova 6) na pozemku parc. č. st. 827, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, panu Mgr. Zdeňku Zatloukalovi za kupní cenu ve výši 5.370.688,- Kč dle důvodové zprávy, dodatek č. 2 bod 1.4.
 
68schvaluje  prodej budovy č. p. 617 (Skupova 6) na pozemku parc. č. st. 827, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, panu Mgr. Zdeňku Zatloukalovi za kupní cenu ve výši 4.500.000,- Kč, z toho budova 4.482.566,- Kč, náklady 17.434,- Kč, s tím, že kupní cena bude uhrazena ve třech splátkách po 1.500.000,- Kč, když první splátka ve výši 1.500.000,- Kč bude kupujícím uhrazena prodávajícímu do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy, druhá splátka ve výši 1.500.000,- Kč bude kupujícím uhrazena prodávajícímu do 30. 6. 2008 a třetí splátka ve výši 1.500.000,- Kč bude kupujícím uhrazena prodávajícímu do 31. 12. 2008, za podmínky zřízení předkupního práva dle § 603 odst. 2 občanského zákoníku ve prospěch statutárního města Olomouce za kupní cenu celkem 4 500 000,- Kč, a to po dobu 5ti let od uzavření kupní smlouvy. Účinnost kupní smlouvy vznikne zaplacením kupní ceny v plné výši na účet prodávajícího. Do zaplacení kupní ceny v plné výši je nájemce Mgr. Zdeněk Zatloukal povinen platit nájemné dle uzavřené nájemní smlouvy dle důvodové zprávy, dodatek č. 2 bod 1.4.
 
69revokuje  část svého usnesení ze dne 13. 8. 2007 bod 6, část 3 ve věci prodeje nebytové jednotky č. 693/33 v domě č. p. 693 (Nešverova 1) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 311/63880 na společných částech domu č. p. 693 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 311/63880 na pozemku parc. č. st. 882, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc, nájemci DUHA Chronos za kupní cenu celkem 134.140,- Kč, z toho za jednotku 116.635,- Kč, za venkovní úpravy a pozemek 15.437,- Kč a náklady 2.068,- Kč dle důvodové zprávy, dodatek č. 2 bod 1.5.
 
70schvaluje  prodej nebytové jednotky č. 693/33 v domě č. p. 693 (Nešverova 1) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 311/63880 na společných částech domu č. p. 693 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 311/63880 na pozemku parc. č. st. 882, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc, nájemci DUHA Chronos za kupní cenu celkem 15.276,- Kč, z toho za jednotku 11.664,- Kč, za venkovní úpravy a pozemek 1.544,- Kč a náklady 2.068,- Kč, za podmínky zřízení předkupního práva dle § 603 odst. 2 občanského zákoníku ve prospěch statutárního města Olomouce za kupní cenu celkem 15.276,- Kč, a to po dobu 5ti let od uzavření kupní smlouvy dle důvodové zprávy, dodatek č. 2 bod 1.5.
 
71schvaluje  prodej bytové jednotky č. 568/3 v domě č. p. 567, 568, 569 (Skupova 1, 3, 5) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 683/42201 na společných částech domu č. p. 567, 568, 569, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, jednou ideální polovinou nájemcům manželům Vladimíru a Magdě Škurkovým do jejich SJM a jednou ideální polovinou Andree Škurkové, za kupní cenu celkem 187.072,- Kč, z toho za jednotku 185.013,- Kč, náklady 2.059,- Kč dle důvodové zprávy, dodatek č. 2 bod 2.1.
 
72schvaluje  prodloužení splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku č. 612/5 v domě č. p. 611, 612 (Stiborova 30, 32), k. ú. Neředín, obec Olomouc, nájemcům Peteru a Hildegardě Brodovým, a to do 30. 11. 2007 dle důvodové zprávy, dodatek č. 2 bod 3.1.


 

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu