Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

Předkládá:Rada města Olomouce
Zpracoval:

Odbor majetkoprávní

 

 

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konaného dne  25. 6. 2007

 
Prodej domů
 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouc po projednání:

 
1bere na vědomí  předloženou důvodovou zprávu
 
2nevyhovuje  žádosti manželů Věry a Františka Jakešových ve věci prodeje pozemku parc. č. 50, zahrada, o výměře 1.037 m2, v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.1
 
3nevyhovuje  žádosti pana Miroslava Lanty ve věci prodeje části pozemku parc. č. 5/8, ostatní plocha, o výměře 103 m2, v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 1.2.
 
4schvaluje  prodej části pozemku parc. č. st. 519, zastavěná plocha a nádvoří, v geometrickém plánu označena jako pozemek parc. č. st. 519/2, zastavěná plocha, jiná stavba, o výměře 75 m2, a části pozemku parc. č. 58/1, zahrada, v geometrickém plánu označena jako pozemek parc. č. 58/4, zahrada, o výměře 13 m2, vše v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc, dle geometrického plánu č. 820-133/2005 manželům Tomášovi a Janě Melounovým za kupní cenu celkem ve výši 52.772,- Kč, z toho část pozemku parc. č. st. 519, v geometrickém plánu označena jako pozemek parc. č. st. 519/2, zastavěná plocha, jiná stavba, o výměře 75 m2, za kupní cenu ve výši 36.000,- Kč, a část pozemku parc. č. 58/1, v geometrickém plánu označena jako pozemek parc. č. 58/4, zahrada, o výměře 13 m2, za kupní cenu ve výši 6.240,- Kč a náklady ve výši 10.532,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.3.
 
5schvaluje  prodej pozemku parc. č. st. 387/7, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 55 m2, v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, jednou ideální polovinou paní Světle Pajurkové a jednou ideální polovinou panu Marku Zahradníkovi, za kupní cenu celkem 5.620,- Kč, z toho pozemek 4.620,- Kč a náklady 1.000,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.4.
 
6schvaluje  prodej pozemku parc. č. 345, zahrada, o výměře 416 m2, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, panu Ing. Vladimíru Hrbáčkovi, za kupní cenu celkem 90.956,- Kč, z toho pozemek 89.856,- Kč a náklady 1.100,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.5.
 
7schvaluje  prodej stavby bez čp/če na pozemku parc. č. st. 449, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, ideální jednou třetinou Evě Bayerové, ideální jednou třetinou Petru Maceášikovi, ideální jednou třetinou manželům Jaroslavě a Romanu Jílkovým, za kupní cenu celkem 6.975,- Kč, z toho stavba 4.000,- Kč a náklady 2.975,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.6.
 
8revokuje  usnesení ZMO ze dne 14. 12. 2004 bod 7, část 9, ve věci prodeje pozemku parc. č. st. 92, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 546 m2, v k. ú. Hejčín, obec Olomouc,

a schvaluje prodej pozemku parc. č. st. 92, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 546 m2, v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, jednou ideální polovinou manželům Mojmíru a Miluši Dosedělovým a jednou ideální polovinou panu Michalu Metnarovi, za kupní cenu celkem 61.866,- Kč, z toho pozemek 61.152,- Kč a náklady 714,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.7.

 
9revokuje  usnesení ZMO ze dne 16. 12. 2003, bod 21, část 18, ve věci prodeje pozemku parc. č. 36/11, zahrada, o výměře 123 m2, v k. ú. Hodolany, obec Olomouc,

a schvaluje prodej pozemku parc. č. 36/11, zahrada, o výměře 123 m2, v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, ideální jednou polovinou manželům Jaroslavu a Zuzaně Pořízkovým a ideální jednou polovinou manželům Ivanu a Heleně Bartošovým, za kupní cenu ve výši 33.095,- Kč, z toho pozemek 32.595,- Kč a náklady 500,- Kč, dle důvodové zprávy bod 1.8.

 
10schvaluje  prodej nebytové jednotky č. 927/19 v domě č. p. 924, 925, 926 a 927 (Kmochova 14, 16, 18, 20) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 540/25469 na společných částech domu č. p. 924, 925, 926 a 927 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 540/25469 na pozemku parc. č. st. 1060/1, 1060/2, 1060/3 a 1060/4, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, nájemci Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko J. E. Kosiny Olomouc, za kupní cenu celkem 30.000,- Kč, z toho za jednotku 11.331,- Kč, za pozemek 16.507,- Kč a náklady 2.162,- Kč, s předkupním právem ve prospěch statutárního města Olomouce po dobu pěti let od uzavření smlouvy za kupní cenu celkem 30 000,- Kč, dle důvodové zprávy bod 2.1.
 
11schvaluje  prodej bytové jednotky č. 693/26 - sklepní byt v domě č. p. 693 (Nešverova 1) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 798/63880 na společných částech domu č. p. 693 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 798/63880 na pozemku parc. č. st. 882, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc, MORAVSKÉMU REÁLNÉMU GYMNÁZIU spol. s r. o. Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 196.689,- Kč, z toho za jednotku 188.980,- Kč, za pozemek 6.805,- Kč, náklady 904,- Kč, dle důvodové zprávy bod 2.2.
 
12revokuje  část usnesení ZMO ze dne 18. 9. 2006, bod 6, část 48, ve věci prodeje nebytové jednotky č. 693/27 v domě č. p. 693 (Nešverova 1) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 304/63880 na společných částech domu č. p. 693 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 304/63880 na pozemku parc. č. st. 882, zastavěná plocha, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, formou veřejné dražby, vyvolávací cena 150.000,- Kč,

a schvaluje prodej nebytové jednotky č. 693/27 v domě č. p. 693 (Nešverova 1) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 304/63880 na společných částech domu č. p. 693 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 304/63880 na pozemku parc. č. st. 882, zastavěná plocha, vše v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc, MORAVSKÉMU REÁLNÉMU GYMNÁZIU spol. s r. o. Olomouc za kupní cenu ve výši 150.000,- Kč, z toho za jednotku 134.730,- Kč, za pozemek 12.688,- Kč, a náklady 2.582,- Kč, dle důvodové zprávy bod 2.2.

 
13nevyhovuje  opětovné žádosti paní Jany Matulíkové ve věci snížení kupní ceny nebo možnosti proinvestování části kupní ceny na opravy nebytové jednotky č. 672/19 v domě č. p. 672, 673 (Rožňavská 16, 18) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 360/27358 na společných částech domu č. p. 672, 673 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 360/27358 na pozemku parc. č. st. 936, 937, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 2.3.
 
14schvaluje  prodej bytové jednotky č. 629/4 v domě č.p. 629 (Zikova 13) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 429/13755 na společných částech domu č. p. 629 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 429/13755 na pozemku parc. č. st. 922, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, nájemci paní Květoslavě Bachanové, za kupní cenu 108.659,- Kč, z toho za jednotku 107.333,- Kč, za pozemek 724,- Kč, náklady 602,- Kč, dle důvodové zprávy bod 3.1.
 
15schvaluje  prodej bytové jednotky č. 409/5 v domě č. p. 409, 410 (Rooseveltova 47, 49) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 136/2127 na společných částech domu č. p. 409, 410 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 136/2127 na pozemku parc. č. st. 404, 405 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc nájemcům Renému a Lucii Bartošovým, za kupní cenu 47.621,- Kč, z toho za jednotku 41.616,- Kč, za pozemek 4.582,- Kč, náklady 1.423,- Kč, dle důvodové zprávy bod 3.2.
 
16schvaluje  prodej bytové jednotky č. 118/10 v domě č. p. 118, 119 (Černá cesta 45, 47) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 438/28150 na společných částech domu č. p. 118, 119, v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, nájemci panu Martinu Lipenskému, za kupní cenu 108.298,- Kč, z toho za jednotku 106.993,- Kč, náklady 1.305,- Kč, dle důvodové zprávy bod 3.3.
 
17schvaluje  prodej bytové jednotky č. 849/4 v domě č. p. 848, 849, 850, 851 (Vojanova 2, 4, 6, 8) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 473/24427 na společných částech domu č. p. 848, 849, 850, 851 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 473/24427 na pozemcích parc. č. st. 922, 921, 920, 917, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, nájemcům manželům Martě a Milanu Matějkovým, za kupní cenu 156.187,- Kč, z toho za jednotku 153.246,- Kč, za pozemek 1.649,- Kč, náklady 1.292,- Kč, dle důvodové zprávy bod 3.4.
 
18vyhovuje  žádosti manželů Krejzlových,

a schvaluje prodej bytové jednotky č. 629/18 v domě č.p. 629 (Zikova 13) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 665/13755 na společných částech domu č. p. 629 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 665/13755 na pozemku parc. č. st. 922, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc nájemcům manželům Petru a Romaně Krejzlovým, za kupní cenu celkem 165.774,- Kč, z toho za jednotku 163.718,- Kč, za pozemek 1.123,- Kč, náklady 933,- Kč, dle důvodové zprávy bod 3.5.

 
19schvaluje  prodej bytové jednotky č. 571/22 v domě č.p. 570, 571, 572 (Skupova 7, 9, 11) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 434/42311 na společných částech domu č. p. 570, 571, 572, v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc nájemci paní Heleně Hopjanové, za kupní cenu 113.418,- Kč, z toho za jednotku 112.108,- Kč, náklady 1.310,- Kč, dle důvodové zprávy bod 3.6.
 
20schvaluje  prodej bytové jednotky č. 627/3 v domě č. p. 628, 627 (Zikova 15, 17) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 665/27510 na společných částech domu č. p. 628, 627 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 665/27510 na pozemcích parc. č. st. 930, 921, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, nájemci Pavlu Richterovi, za kupní cenu 184.770,- Kč, z toho za jednotku 183.360,- Kč, za pozemek 560,- Kč, náklady 850,- Kč, dle důvodové zprávy bod 3.7.
 
21schvaluje  prodej bytové jednotky č. 673/11 v domě č. p. 672, 673 (Rožňavská 16, 18) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 431/27358 na společných částech domu č. p. 672, 673 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 431/27358 na pozemcích parc. č. st. 936, 937, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, nájemcům manželům Andree a Antonínovi Neoralovým, za kupní cenu 120.546,- Kč, z toho za jednotku 119.040,- Kč, za pozemek 794,- Kč, náklady 712,- Kč, dle důvodové zprávy bod 3.8.
 
22schvaluje  prodej bytové jednotky č. 273/7 v domě č. p. 273 (Denisova 10) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 737/7425 na společných částech domu č. p. 273 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 737/7425 na pozemku parc. č. st. 255, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, nájemci Fakultní nemocnici Olomouc, za kupní cenu 131.586,- Kč, z toho za jednotku 106.957,- Kč, za pozemek 18.872,- Kč, náklady 5.757,- Kč, dle důvodové zprávy bod 3.9.
 
23schvaluje  prodej bytové jednotky č. 577/15 v domě č. p. 576, 577 (Zelená 3, 5) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 640/28563 na společných částech domu č. p. 576, 577 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 640/28563 na pozemku parc. č. st. 1008, 1009 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Neředín, obec Olomouc, nájemci paní Janě Jiříčkové, za kupní cenu 84.639,- Kč, z toho za jednotku 82.923,- Kč, za pozemek 835,- Kč, náklady 881,- Kč, dle důvodové zprávy bod 3.10.
 
24schvaluje  prodej bytové jednotky č. 585/4 v domě č. p. 585 (Wolkerova 46) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 405/7147 na společných částech domu č. p. 585 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 405/7147 na pozemku parc. č. st. 658, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc nájemci Jaroslavu Kubovi, za kupní cenu 96.990,- Kč, z toho za jednotku 94.426,- Kč, za pozemek 1.625,- Kč, náklady 939,- Kč, dle důvodové zprávy bod 3.11.
 
25schvaluje  prodej bytové jednotky č. 136/18 v domě č. p. 136 (Černá cesta 2) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 583/10452 na společných částech domu č. p. 136 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 583/10452 na pozemku parc. č. st. 353, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc nájemcům manželům Xuan Son a Angelice Daovým, za kupní cenu 168.635,- Kč, z toho za jednotku 165.360,- Kč, za pozemek 1.126,- Kč, náklady 2.149,- Kč, dle důvodové zprávy bod 3.12.
 
26nevyhovuje  žádosti paní Soni Fischerové o úhradu kupní ceny za bytovou jednotku č. 1173/8 v domě č. p. 1173 (Dukelská 19), k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc, formou notářské úschovy tak, jak je popsáno v jejích žádostech ze dne 23. 4. 2007 a 13. 5. 2007, dle důvodové zprávy bod 4.1.
 
27schvaluje  uzavření souhlasného prohlášení formou notářského zápisu mezi statutárním městem Olomouc, JUDr. Leošem Viktorinem a Pavlem Drábkem, a to souhlasného prohlášení o uznání absolutní neplatnosti smlouvy o výstavbě - rozšíření jednotky č. 386/4 v domě č. p. 386, k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc, uzavřené mezi statutárním městem Olomouc a JUDr. Viktorinem a Pavlem Drábkem dne 21. 8. 2006, právní účinky vkladu práva do katastru nemovitostí 27. 9. 2006, a to pro rozpor se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, a schválit sepis a podání žádosti katastrálnímu úřadu o výmaz zápisu touto smlouvou stanovených spoluvlastnických podílů na společných částech domu č. p. 386 a spoluvlastnických podílů na pozemku parc. č. st. 396, vše k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 4.2.
 
28schvaluje  prodej jedné ideální poloviny jednotky č. 386/3 v domě č. p. 386 (Riegrova 33) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 429/3604 na společných částech domu č. p. 386 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 429/3604 na pozemku parc. č. st. 396, vše k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc, paní Marii Kvízové, za kupní cenu 187 390,- Kč, z toho za jednu ideální polovinu jednotky a za spoluvlastnický podíl na společných částech domu 168 278,- Kč, za spoluvlastnický podíl na pozemku 17 369,50 Kč, náklady 1742,50 Kč, dle důvodové zprávy bod 4.2.
 
29schvaluje  uzavření souhlasného prohlášení formou notářského zápisu s Milanem Rádkem a Zuzanou Maříkovou, dříve Rádkovou, a to souhlasného prohlášení o uznání vlastnického práva statutárního města Olomouce k bytové jednotce č. 485/13 v domě č. p. 485 na parc. č. st. 91/3, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1114/8573 na společných částech domu č. p. 485 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1114/8573 na pozemku parc. č. st. 91/3, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú Chválkovice, obec Olomouc, když toto vše je nyní zapsáno v katastru nemovitostí jako vlastnictví Milana Rádka a Zuzany Rádkové (nyní Maříkové), dle důvodové zprávy bod 4.3.
 
30souhlasí  se změnou spoluvlastnických podílů na společných částech domu č. p. 420 (Lužická 16) a se změnou spoluvlastnických podílů na pozemku parc. č. st. 533, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Povel, obec Olomouc. Statutární město Olomouc bude po zavkladování smlouvy o výstavbě vlastníkem bytové jednotky č. 420/22 se spoluvlastnickým podílem o velikosti 606/34177 (po právní moci rozhodnutí o kolaudaci jednotek se spoluvlastnický podíl změní na 606/35102) na společných částech domu č. p. 420 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 606/35102 na pozemku parc. č. st. 533, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Povel, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod 4.4.
 
31schvaluje  prodloužení splatnosti I. části kupní ceny za bytovou jednotku č. 230/7 v domě č. p. 230 (Univerzitní 12), obec Olomouc, panu Rudolfu Brandovi, a to do 30. 9. 2007, dle důvodové zprávy bod 4.5.
 
32schvaluje  prodloužení splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku č. 671/14 v domě č. p. 670, 671 (Rožňavská 12, 14), k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, nájemci paní Miroslavě Žemličkové, a to do 30. 9. 2007, dle důvodové zprávy bod 4.6.
 
33schvaluje  prodloužení splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku č. 716/4 v domě č. p. 714, 715, 716, 717, 718, 719 (Družební 9, 11, 13, 15, 17, 19), obec Olomouc, paní Xenii Janouškové, a to do 31. 7. 2007, dle důvodové zprávy bod 4.7.


Důvodová zpráva: Soubor důvodové zprávy naleznete mezi přílohami.
  
 

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu