Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

Předkládá:Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Zpracoval:

JUDr. Petra Halounová

 

 

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konaného dne  25. 6. 2007

 
Majetkoprávní záležitosti odboru investic
 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouc po projednání:

 
1bere na vědomí  předloženou důvodovou zprávu
 
2schvaluje  uzavření směnné smlouvy na spoluvlastnický podíl Vladimíra Prášila id. 1/27 na pozemku parc.č. 798 ostatní plocha o výměře 1279 v k.ú. Droždín, obec Olomouc, jak je zapsáno na LV 1029 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrálního pracoviště Olomouc, za část pozemku parc.č. 1300/7 orná půda o výměře 1534 m2, dotčená část 830 m2, v k.ú. Droždín, obec Olomouc, jak je zapsáno na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrálního pracoviště Olomouc, ve vlastnictví statutárního města Olomouc, bez doplatku cenového rozdílu. Přesná výměra dotčené části pozemku parc.č. 1300/7 v k.ú. Droždín bude upřesněna zaměřením geometrickým plánem. To vše dle bodu 1 důvodové zprávy
 
3schvaluje  uzavření směnné smlouvy na část pozemku parc.č. 470/1 ostatní plocha o výměře 350 m2 v k.ú. Droždín, obec Olomouc, jak je zapsáno na LV č. 1076 v podílovém spoluvlastnictví Petra a Pavla Jurášových za pozemky parc.č. 505/2 orná půda o výměře 2236 m2 a parc.č. 506 orná půda o výměře 780 m2, vše v k.ú. Droždín, obec Olomouc, jak je vše zapsáno na LV č. 10001, u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Olomouc, ve vlastnictví statutárního města Olomouc, s doplatkem cenového rozdílu dle znaleckého posudku, který stanoví obvyklou cenu pozemku. Výměra dotčené části pozemku parc.č. 470/1 v k.ú. Droždín bude upřesněna zaměřením geometrickým plánem. To vše dle bodu 2 důvodové zprávy
 
4schvaluje  uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc.č. 738 orná půda o výměře 1396 m2, dotčená část 50 m2 (dle geometrického plánu č. 1570-717/2006 ze dne 23. 1. 2007 parc.č. 738/2), k.ú. Hodolany, obec Olomouc, jak je zapsáno u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Olomouc na LV č. 975 ve společném jmění manželů Josefa a Elišky Ťulpových, za kupní cenu 15.000,-Kč. To vše dle bodu 3 důvodové zprávy
 
5revokuje  usnesení zastupitelstva města ze dne 20. 6. 2006, bod 4, ve věci směny pozemků parc. č. 355/1 ost. pl. o výměře 1 790 m2, parc. č. 355/9 o výměře 359 m2, parc. č. 657/1 zahrada o výměře 407 m2, parc. č. 658 ost. pl. o výměře 2 421 m2 ve spoluvlastnictví paní Jaroslavy Neoralové, pana JUDr. Milana Neorala, MUDr. Čestmíra Neorala, paní Věry Poučové a paní Dagmar Přikrylové, pozemků parc. č. 659/1 ost. pl. o výměře 539 m2, parc. č. 659/2 ost. pl. o výměře 1 589 m2, parc. č. 660 ost. pl. o výměře 5 034 m2 ve vlastnictví pana MUDr. Čestmíra Neorala, část pozemku parc. č. 362/2 zahrada o výměře 2 166 m2 ve spoluvlastnictví paní Jaroslavy Neoralové, pana MUDr. Čestmíra Neorala a paní Věry Poučové vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc za pozemky část parc. č. 377/84 orná půda o výměře 476 m2 (dle geom.plánu díl "g"), část parc. č. 377/83 orná půda o výměře 2 339 m2(dle geom.plánu díl "e"), parc. č. 361 orná půda o výměře 480 m2, parc. č. 360/2 zahrada o výměře 769 m2, část parc. č. 360/1 zahrada o výměře 795 m2(dle geom.plánu díl "d"), parc. č. 360/8 orná půda o výměře 415 m2, parc. č. 360/7 orná půda o výměře 571 m2, parc. č. 360/6 orná půda o výměře 588 m2, parc. č. 360/5 orná půda o výměře 588 m2, parc. č. 360/4 orná půda o výměře 588 m2, parc. č. 360/3 orná půda o výměře 595 m2, část parc. č. 377/77 orná půda o výměře 103 m2(dle geom.plánu díl "f"), část parc. č. 362/1 ost. pl. o výměře 607 m2(dle geom.plánu díl "c") a část parc. č. 377/76 orná půda o výměře 4369 m2(dle geom.plánu parc.č.377/87), vše v k. ú. Týneček, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouc. To vše dle bodu 4 důvodové zprávy
 
6schvaluje  uzavření darovací smlouvy ke spoluvlastnickému podílu o velikosti 1/3 na pozemku parcela č. 670/52 orná půda o výměře 2m2 v katastrálním území Chválkovice, obec Olomouc, který je ve vlastnictví paní Libuše Kabelíkové. To vše dle bodu 6 důvodové zprávy
 
7schvaluje  uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu o velikosti 1/3 na pozemku parcela č. 670/52 orná půda o výměře 2m2 v katastrálním území Chválkovice, obec Olomouc, jak je zapsán na LV 487 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrálního pracoviště Olomouc, a to s dědici původního vlastníka, paní Marie Sittové, za cenu dle znaleckého posudku. Daň z převodu nemovitostí a náklady dědického řízení budou hrazeny statutárním městem Olomouc. Kupní smlouva bude uzavřena do 2 let od kolaudace stavby "Na Zákopě - rekonstrukce komunikace", org. 4462. To vše dle bodu 7 důvodové zprávy
 
8schvaluje  uzavření budoucí kupní smlouvy k části pozemku parcela č. 158/3 zahrada o výměře 27 m2 v katastrálním území Bělidla, obec Olomouc, který je ve společném jmění manželů Mgr. Martina a Mgr. Aleny Hrnčírových, a to za cenu dle cenové mapy platné v době uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva bude uzavřena do 2 let od kolaudace stavby "Bystrovanská - stavební úpravy komunikace a inženýrských sítí". Dotčená výměra pozemku bude upřesněna zaměřením geometrickým plánem. To vše dle bodu 8 důvodové zprávy
 
9schvaluje  uzavření kupní smlouvy na části pozemku parc.č. 1277 orná půda o výměře 90176 m2, dotčená část dle GP parc.č. 1277/2 o výměře 203 m2 a parc.č. 1277/3 o výměře 556 m2, v k.ú. Droždín, obec Olomouc, jak je zapsáno na LV č. 851 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrálního pracoviště Olomouc, v podílovém spoluvlastnictví Jitky Šípkové (id. 4/15), Stanislavy Kozlíkové (id. 4/15), Jindřicha de la Renotiére-Kriegsfelda (id. 3/15) a Martina Kumpošta (id. 4/15), za kupní cenu 500,-Kč/m2. To vše dle bodu 9 důvodové zprávy
 
10schvaluje  uzavření budoucí kupní smlouvy k části pozemku parcela č. 157/4 zahrada v katastrálním území Bělidla, obec Olomouc o výměře 14 m2, který je ve společném jmění manželů Ing. Zdeňky a Miloslava Otáhalových, a to za cenu dle cenové mapy platné v době uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva bude uzavřena do 2 let od kolaudace stavby "Bystrovanská - stavební úpravy komunikace a inženýrských sítí". Dotčená výměra pozemku bude upřesněna zaměřením geometrickým plánem. To vše dle bodu 10 důvodové zprávy
 
11schvaluje  uzavření dodatku k budoucí směnné smlouvě číslo SmOl/OI/14/83/2006/Hp/BSMS ze dne 20. 3. 2006, uzavřené mezi panem Františkem Švestkou, paní Dagmar Švestkovou a statutárním městem Olomouc, jímž bude měněn obsah článku III.2 výše uvedené smlouvy, a to tak, že pan Švestka a paní Švestková se zavazují na výzvu statutárního města Olomouc uzavřít s ním směnnou smlouvu na pozemky parcela č. 509/17 orná půda, parcela č. 893/6 orná půda, parcela č. 539/1 orná půda a část pozemku parcela č. 1193/1 orná půda o dotčené výměře 714 m2, to vše v katastrálním území Chválkovice, obec Olomouc za část pozemku parcela č. 1193/22 orná půda v katastrálním území Chválkovice, obec Olomouc o výměře 5022 m2, který je ve vlastnictví statutárního města Olomouc. Dotčená výměra pozemků bude upřesněna zaměřením geometrickým plánem. To vše dle bodu 11 důvodové zprávy
 
12schvaluje  uzavření budoucí kupní smlouvy k části pozemku parcela č. 5/1 zahrada v katastrálním území Bělidla, obec Olomouc o výměře 30 m2, který je ve vlastnictví paní MUDr. Alice Ščudlové, a to za cenu dle cenové mapy platné v době uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva bude uzavřena do 2 let od kolaudace "Bystrovanská - stavební úpravy komunikace a inženýrských sítí". Dotčená výměra pozemku bude upřesněna zaměřením geometrickým plánem. To vše dle bodu 12 důvodové zprávy


Důvodová zpráva: Soubor důvodové zprávy naleznete mezi přílohami.
  
 

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu