Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

Předkládá:Rada města Olomouce
Zpracoval:

Tesařová Hana, náměstkyně primátora

odbor majetkoprávní

 

 

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konaného dne  25. 6. 2007

 
Majetkoprávní záležitosti
 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouc po projednání:

 
1schvaluje  1. směnu části pozemku parc. č. 1/1 zahrada o výměře 112 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve vlastnictví Tělocvičné jednoty Sokol Olomouc - Černovír za část pozemku parc. č. 4 zahrada o výměře 85 m2, část pozemku parc. č. st. 23/1 zast. pl. a nádv. o výměře 17 m2 a část pozemku parc. č. 1045/20 ost. pl. o výměře 10 m2, vše k. ú. Černovír, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce bez cenového doplatku dle důvodové zprávy bod 1.

2. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemky parc. č. 700/7 o výměře 13 730 m2, parc. č. 721/1 o výměře 1 148 m2 a parc. č. 721/2 o výměře 2 006 m2, vše orná půda v k. ú. Nemilany, obec Olomouc se společností Stavitelství Pospíšil s.r.o. při kupní ceně ve výši 850,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod 5.

3. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemky parc. č. 719/1 o výměře 4 162 m2, parc. č. 719/2 o výměře 997 m2 a parc. č. 719/3 o výměře 174 m2, vše orná půda v k. ú. Nemilany, obec Olomouc se společností K - stav stavební a.s. při kupní ceně ve výši 850,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod 5.

4. odprodej pozemků parc. č. st. 295/3 zast. pl. a nádvoří o výměře 1 m2, parc. č. st. 292/3 zast. pl. a nádvoří o výměře 34 m2, parc. č. 475/20 ost. pl. o výměře 158 m2 a parc. č. 475/19 ost. pl. o výměře 54 m2, vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc společnosti C&H Farm, a.s. za kupní cenu ve výši 111 820,- Kč dle důvodové zprávy bod 6.

5. odprodej pozemku parc. č. 835/70 ost. pl. o výměře 22 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc společnosti Školagro s. r. o. za kupní ve výši 13 140,- Kč dle důvodové zprávy bod 7.

6. odprodej pozemku parc. č. 181/5 orná půda o výměře 1 171 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc manželům Aleši a Karle Hrdličkovým za kupní cenu ve výši 494 920,- Kč dle důvodové zprávy bod 8.

7. odprodej pozemku parc. č. 612 zahrada o výměře 334 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc panu Bc. Vladimíru Halouzkovi za kupní cenu ve výši 104 940,- Kč dle důvodové zprávy bod 9.

8. odprodej pozemků parc. č. st. 168 zast. pl. o výměře 170 m2 a parc. č. 45/46 orná půda o výměře 1 384 m2, vše v k.ú. Nový Svět, obec Olomouc panu Antonínu Mračkovi za kupní cenu ve výši 777 000,- Kč bez možnosti splátek kupní ceny dle důvodové zprávy bod 10.

9. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek parc. č. 1751 ost. pl. o výměře 474 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc se společností REFAS Olomouc spol. s r. o. při kupní ceně ve výši 610,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod 14.

10. odprodej části pozemku parc. č. 543/3 trvalý travní porost o výměře 298 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc manželům Antonínu a Anně Červinkovým za kupní cenu ve výši 390,- Kč/m2, tj. 122 504,- Kč dle důvodové zprávy bod 16.

11. odprodej pozemku parc. č. st. 776/42 zast. pl. o výměře 509 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc společnosti PROJEKT TOPOLOVKA s. r. o. za kupní cenu ve výši 549 720,- Kč dle důvodové zprávy bod 17.

12. odprodej části pozemku parc. č. 76 orná půda o výměře 126 m2 v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc manželům Pavlovi a Janě Řehulkovým za kupní cenu ve výši 64 028,- Kč dle důvodové zprávy bod 18.

13. odprodej pozemků parc. č. 835/98 ost. pl. o výměře 19 m2 a parc. č. 904/25 orná půda o výměře 5 m2, vše v k. ú. Černovír, obec Olomouc společnosti Školagro s. r. o. za kupní cenu ve výši 12 968,- Kč dle důvodové zprávy bod 20.

14. odprodej pozemků parc. č. st. 385/2 zast. pl. a nádvoří o výměře 82 m2 a parc. č. 835/50 ost. pl. o výměře 175 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc společnosti MODRÝ GRYST, s. r. o. za kupní cenu ve výši 111 927,- Kč dle důvodové zprávy bod 21.

15. odprodej části pozemku parc. č. 429/4 ost. pl. o výměře 2 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc paní Ivaně Fiuráškové za kupní cenu ve výši 5 620,- Kč dle důvodové zprávy bod 22.

16. odprodej části pozemku parc. č. 300/3 ost. pl. o výměře 7 m2 v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc manželům Jaroslavu a Alžbětě Pikartovým za kupní cenu ve výši 4 956,- Kč dle důvodové zprávy bod 23.

17. výběr nájemce a budoucího kupujícího pozemku parc. č. 787/2 trvalý travní porost o výměře 852 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc mezi manžely Svatoplukem a Radkou Losertovými a manžely Valentinem a Janou Večeřovými formou obálkové metody na výši kupní ceny, kdy minimální výše kupní ceny činí 570,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod 24.

18. odprodej objektu č. p. 197, č. o. 50 objekt k bydlení s pozemkem parc. č. 1682 zast. pl. a nádvoří o výměře 886 m2 a pozemek parc. č. 1683 zahrada o výměře 733 m2, vše v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou manželům PhDr. Miroslavu a Lence Valárikovým za kupní cenu ve výši 705 584.- Kč dle důvodové zprávy bod 25.

19. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 88/1 ost. pl. o výměře 590 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc s manžely Mgr. Pavlem a Hanou Sigmundovými při kupní ceně ve výši 1377,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod 26.

20. odprodej části pozemku parc. č. 78/3 ost. pl. o výměře 70 m2 (dle GP parc. č. 78/7) v k. ú. Nový Svět u Olomouce, obec Olomouc panu Ondřeji Šnévajsovi za kupní cenu ve výši 35 800,- Kč dle důvodové zprávy bod 27.

21. odprodej části pozemku parc. č. 629/1 ost. pl. o výměře 250 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc manželům MUDr. Martinu a Lence Tichým za kupní cenu ve výši 206 998,- Kč dle důvodové zprávy bod 28.

22. odprodej pozemku parc. č. 913/3 orná půda o výměře 448 m2 v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc paní Boženě Poštulkové za kupní cenu ve výši 673 500,- Kč dle důvodové zprávy bod 29.

23. odprodej pozemku parc. č. 913/4 orná půda o výměře 499 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc manželům Vlastimilu a Zdence Mačákových za kupní cenu ve výši 750 000,- Kč dle důvodové zprávy bod 29.

24. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na části pozemků parc. č. 1721/6 ost. pl. o výměře 3232 m2 a parc. č. 1648 (dle GP č. 1409-76/2006 - část parc. č. 1648/1) ost. pl. o výměře 71 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc se společností HEBACO steel s. r. o. při kupní ceně ve výši 350,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod 31.

25. odprodej části pozemku parc. č. 938 ost. pl. o výměře 23 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc panu Janu Pudovi za kupní cenu ve výši 10 202,- Kč dle důvodové zprávy bod 32.

26. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na objekt č. p. 813, stavba občanského vybavení (Podnikatelský inkubátor CITT UP) s pozemkem parc. č. 1721/63 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 928 m2 a pozemek parc. č. 1721/64 ostatní plocha o výměře 3038 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc Univerzitě Palackého v Olomouci za podmínek dle důvodové zprávy bod 33.

27. odprodej části pozemku parc. č. 1011/14 trvalý travní porost o výměře 26 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc panu Janu Zbirovskému za kupní cenu ve výši 15 084,- Kč s tím, že pan Zbirovský uhradí statutárnímu městu Olomouc kupní cenu pozemku dle platného cenového předpisu k 17. 4. 2003 ve výši 1 160,- Kč dle důvodové zprávy 36.

28. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemky parc. č. 1678/232 orná půda o výměře 459 m2, parc. č. 1678/33 orná půda o výměře 2750 m2, parc. č. 1678/231 orná půda o výměře 1427 m2, parc. č. 1678/230 orná půda o výměře 1472 m2 a parc. č. 1678/229 orná půda o výměře 1603 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc se společností MORAVO trading CZ spol. s r. o. při kupní ceně ve výši 440,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod 38.

29. směnu pozemků parc. č. st. 97 o výměře 904 m2, parc. č. st. 126 o výměře 401 m2, parc. č. st. 127 o výměře 114 m2, parc. č. st. 128 o výměře 74 m2, parc. č. st. 191 o výměře 188 m2, parc. č. st. 192 o výměře 206 m2, vše zast. pl. a nádvoří a parc. č. 31/8 o výměře 21 231 m2, orná půda, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc ve vlastnictví Ústavu experimentální botaniky AV ČR, v. v. i. za pozemky parc. č. 1722/2 o výměře 3156 m2, část parc. č. 1722/1 o výměře 3279 m2, část parc. č. 1721/11 o výměře 3515 m2, parc. č. 1721/12 o výměře 4497 m2 a část parc. č. 1721/10 o výměře 8496 m2, vše orná půda, část parc. č. 1724/1 o výměře 175 m2, ost. pl., vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce za podmínek dle důvodové zprávy bez doplatku cenového rozdílu dle důvodové zprávy bod 39.

30. uzavření budoucí směnné smlouvy na část pozemku parc. č. 1721/10 o výměře 23 572 m2, orná půda v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce za budovu bez č. p. / č. e. na st. parc. č. 126, budovu bez č. p. / č. e. na st. parc. č. 127, budovu bez č. p. / č. e. na st. parc. č. 128, budovu bez č. p. / č. e. na st. parc. č. 191, budovu bez č. p. / č. e. na st. parc. č. 192, budovu č. p. 76 na st. parc. č. 97 vč. přístavby (nyní v kolaudačním řízení) na částech pozemků st. parc. č. 97, parc. č. 31/8, parc. č. 31/55 a parc. č. 31/59, včetně venkovních úprav, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc ve vlastnictví Ústavu experimentální botaniky AV ČR, v. v. i. bez doplatku cenového rozdílu dle důvodové zprávy bod 39.

 
2nevyhovuje žádosti  1. manželů Petra a Marie Adamových o směnu pozemků parc. č. 1366 zast. pl. a nádvoří o výměře 22 m2 a parc. č. 1367 zahrada o výměře 811 m2, vše v k. ú. Lošov, obec Olomouc ve vlastnictví pana Petra Adama za část pozemku parc. č. 607/2 ost. pl. o výměře cca 135 m2 a část pozemku parc. č. 634/2 ost. pl. o výměře cca 65 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 2.

2. manželů Petra a Marie Adamových o směnu pozemků parc. č. 1366 zast. pl. a nádvoří o výměře 22 m2 a parc. č. 1367 zahrada o výměře 811 m2, vše v k. ú. Lošov, obec Olomouc ve vlastnictví pana Petra Adama za část pozemku parc. č. 607/48 ost. pl. o výměře cca 350 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 2.

3. paní Vladimíry Korytarové o odprodej objektu bez č. p. / č. e., jiná stavba na pozemku parc. č. st. 1290 zast. pl. a nádvoří o výměře 96 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 3.

4. manželů Anny a Josefa Cihlářových o odprodej pozemků parc. č. 721/1 o výměře 1 148 m2 a parc. č. 721/2 o výměře 2 006 m2, vše orná půda v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 5.

5. paní Marcely Durkalcové, pana Libora Šálka a pana Vladimíra Šálka o revokaci usnesení ZMO ze dne 26. 2. 2007, bod programu 5, bod 63 ve věci nevyhovění žádosti paní Marcely Durkalcové, pana Libora Šálka a pana Vladimíra Šálka o výkup pozemku parc. č. 708/6 ost. pl. o výměře 403 m2 v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc ze spoluvlastnictví paní Marcely Durkalcové (ideální podíl 1/3), pana Libora Šálka (ideální podíl 1/6) a pana Vladimíra Šálka (ideální podíl 1/2) do vlastnictví statutárního města Olomouc dle důvodové zprávy bod 11.

6. pana Filipa Domácího o odprodej pozemku parc. č. 1319/1 ost. pl. o výměře 20 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 13.

7. paní Moniky Pisaříkové o odprodej pozemků parc. č. 76/1 o výměře 692 m2, parc. č. 76/6 o výměře 263 m2, parc. č. 75/4 o výměře 263 m2, části parc. č. 296/2 o výměře 125 m2 a parc. č. 336/2 ost. pl. o výměře 210 m2, vše ost. pl. v k.ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 15.

8. manželů Daniela a Magdaleny Berkových o odprodej části pozemku parc. č. 5/8 ost. pl. o výměře 30 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 19.

9. manželů Ing. Ireny a Mariana Jaškových a manželů Ing. Hany a Roberta Gajdošových o odprodej části pozemku parc. č. 88/1 ost. pl. o výměře 590 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 26.

10. pana Martina Plachého o odprodej pozemků parc. č. 913/3 orná půda o výměře 448 m2 a parc. č. 913/4 orná půda o výměře 499 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 29.

11. pana Vítězslava Mrázka o odprodej pozemku parc. č. 913/4 orná půda o výměře 499 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 29.

12. pana Milana Pirkla o odprodej části pozemku parc. č. 53/33 zahrada o výměře 150 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc panu Milanu Pirklovi dle důvodové zprávy bod 30.

13. České republiky - Ministerstva obrany ČR zastoupené VUSS Olomouc o výkup pozemků parc. č. st. 110 o výměře 167 m2, parc. č. st. 111 o výměře 168 m2, parc. č. st. 112 o výměře 168 m2, parc. č. st. 113 o výměře 168 m2, parc. č. st. 114 o výměře 169 m2, parc. č. st. 116/2 o výměře 66 m2, parc. č. st. 117 o výměře 196 m2, parc. č. st. 118 o výměře 196 m2, parc. č. st. 119 o výměře 198 m2, parc. č. st. 121/2 o výměře 129 m2, parc. č. st. 122 o výměře 161 m2, parc. č. st. 123 o výměře 174 m2 a parc. č. st. 124/2 o výměře 66 m2, vše zast. pl. a nádvoří v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc z vlastnictví České republiky - Ministerstva obrany ČR, Vojenské ubytovací správy Olomouc do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 34.

14. Ing. Karla Robenka o revokaci části usnesení ZMO ze dne 26. 2. 2007, bod programu 5, bod 59 ve věci výše kupní ceny za odprodej pozemku parc. č. 1180 zahrada o výměře 723 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 35.

15. manželů Evy a Petra Grigárkových o revokaci usnesení ZMO ze dne 14. 5. 2007, bod programu 5, bod 26. ve věci nevyhovění žádosti o odprodej pozemku parc. č. 1663 ost. pl. o výměře 64 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 37.

16. Ing. Petra Křenka a manželů Reného a Ivety Kortišových o odprodej pozemků parc. č. 1678/232 orná půda o výměře 459 m2, parc. č. 1678/33 orná půda o výměře 2750 m2, parc. č. 1678/231 orná půda o výměře 1427 m2, parc. č. 1678/230 orná půda o výměře 1472 m2 a parc. č. 1678/229 orná půda o výměře 1603 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 38.

17. společnosti Stavební firma VAPE s. r. o. o odprodej pozemků parc. č. 1678/232 o výměře 459 m2, parc. č. 1678/231 o výměře 1 427 m2, parc. č. 1678/230 o výměře 1 472 m2, parc. č. 1678/233 o výměře 124 m2 a parc. č. 1678/229 o výměře 1 603 m2, vše orná půda v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 38.

18. společnosti Stavební firma VAPE s. r. o. o směnu pozemku parc. č. 1678/33 orná půda o výměře 2 750 m2 v k. ú. Holice u Olomouce ve vlastnictví statutárního města Olomouc za pozemek parc. č. 1678/158 orná půda o výměře 2 509 m2, v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti Stavební firma VAPE s. r. o. dle důvodové zprávy bod 38.

19. manželů PharmDr. Adama a PharmDr. Jany Kederových o odprodej části pozemku parc. č. 1678/33 orná půda o výměře 15 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 38.

20. manželů Ing. Jana a Ing. Otilii Perneckých o odprodej části pozemku parc. č. 1678/33 orná půda o výměře 61 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 38.

21. pana Petra Vlachého o odprodej části pozemku parc. č. 1678/33 orná půda o výměře 89 m2 a části pozemku parc. č. 1678/232 orná půda o výměře 3 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 38.

22. pana Tomáše Navrátila o odprodej části pozemku parc. č. 1678/33 orná půda o výměře 77 m2 a části pozemku parc. č. 1678/232 orná půda o výměře 51 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 38.

23. manželů Mgr. Terezy a Karla Šlechtových o odprodej části pozemku parc. č. 1678/33 orná půda o výměře 44 m2 a části pozemku parc. č. 1678/232 orná půda o výměře 87 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 38.

24. manželů PharmDr. Adama a PharmDr. Jany Kederových o odprodej části pozemku parc. č. 1678/33 orná půda o výměře 27 m2 a části pozemku parc. č. 1678/232 orná půda o výměře 128 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 38.

25. manželů Zdeňka a Marcely Grossmannových o odprodej části pozemku parc. č. 1678/33 orná půda o výměře 25 m2 a části pozemku parc. č. 1678/232 orná půda o výměře 190 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 38.

26. pana Zdeňka Suchého o odprodej části pozemku parc. č. 546/2 ost. pl. o výměře 30 m2 a části pozemku 53/33 zahrada o výměře 100 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 40.

27. pana Milana Pirkla o odprodej části pozemku parc. č. 546/2 ostatní plocha o výměře 36 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 41.

 
3souhlasí  se změnou subjektu na straně budoucího kupujícího pozemků parc. č. 1721/19 ost. pl. o výměře 1858 m2, parc. č.1721/20 orná půda o výměře 1996 m2, část parc. č. 1721/16 ost. pl. o výměře 917 m2, část parc. č. 1721/17 ost. pl. o výměře 927 m2, část parc. č. 1721/18 ost. pl. o výměře 1755 m2, část parc. č. 1721/22 ost. pl. o výměře 1385 m2, část parc. č. 1721/34 ost. pl. o výměře 607 m2, část parc. č. 1721/35 ost. pl. o výměře 1479 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc z Ing. Pavla Nastoupila na společnost DAPON OKNA s. r. o. dle důvodové zprávy bod 12.
 
4revokuje  1. usnesení ZMO ze dne 13. 10. 2006, bod programu 3, bod 16 ve věci nevyhovění žádosti pana Jana Zbirovského o odprodej části pozemku parc. č. 1011/14 trvalý travní porost o výměře 30 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 36.

2. usnesení ZMO ze dne 18. 9. 2006, bod programu 5, bod 40 ve věci schválení uzavření smlouvy o budoucí směnné smlouvě pozemků parc. č. st. 97 o výměře 904 m2, parc. č. st. 126 o výměře 401 m2, parc. č. st. 127 o výměře 114 m2, parc. č. st. 128 o výměře 74 m2, parc. č. st. 191 o výměře 188 m2, parc. č. st. 192 o výměře 206 m2, vše zast. pl. a parc. č. 31/8 orná půda o výměře 23 713 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc ve vlastnictví ČR - Ústavu experimentální botaniky AV ČR za část pozemku parc. č. 1721/12 o výměře 2 567 m2, část parc. č. 1721/10 o výměře 24 189 m2, část parc. č. 1721/11 o výměře 3 515 m2, část parc. č. 1722/1 o výměře 3 279 m2, část parc. č. 1722/2 o výměře 2 468 m2, vše orná půda v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce s tím, že směnná smlouva bude uzavřena do 30 dnů po nabytí právní moci územního rozhodnutí na navazující úsek komunikace Severní spoj u areálu na ul. Jablonského, nejpozději do 31. 12. 2014 dle důvodové zprávy bod 39.

3. usnesení ZMO ze dne 26. 2. 2007, bod programu 5, bod 71 ve věci výše kupní ceny za odprodej části pozemku parc. č. 83 orná půda o výměře 304 m2 a pozemku parc. č. 124/4 ostatní plocha o výměře 106 m2, vše v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc panu Ing. Josefu Opletalovi a schvaluje kupní cenu ve výši 129 336,- Kč (tj. kupní cena pozemku 124/4 snížená o 50%) dle důvodové zprávy bod 42.Důvodová zpráva: Soubor důvodové zprávy naleznete mezi přílohami.
  
 

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu