Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Usnesení « Materiály « Zasedání zastupitelstva « Zastupitelstvo města « Samospráva

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

Předkládá:Major Martin, JUDr., náměstek primátora
Zpracoval:

Mgr. Petra Halounová

 

 

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konaného dne  14. 5. 2007

 
Majetkoprávní záležitosti odboru investic
 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouc po projednání:

 
1bere na vědomí  upravenou důvodovou zprávu
 
2schvaluje  ponechání v platnosti uzavřené směnné smlouvy č. 8/OI-SS/2003/Va na pozemky parc.č. 420/109 orná půda v k.ú. Neředín a parc.č. 849/38 orná půda v k.ú. Řepčín, obec Olomouc, původně ve vlastnictví Svatopluka Letochy za pozemek parc.č. 378/3 ostatní plocha v k.ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc, původně ve vlastnictví statutárního města Olomouc, včetně uhrazení 1/2 daně z převodu nemovitostí panem Svatoplukem Letochou, dle bodu 1 důvodové zprávy
 
3revokuje  usnesení zastupitelstva města ze dne 22. 2. 2005 usnesení 7, bod 41 ve věci uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc.č. 790/14 orná půda o výměře 2513 m2, dotčená výměra 55 m2 v k.ú. Hodolany, obec Olomouc, jak je zapsáno na LV č. 357 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, v podílovém spoluvlastnictví Ing. Jiřího Zaorala a Ludmily Zaoralové za 40,-Kč/m2,

a schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc.č. 790/14 orná půda o výměře 2513 m2, dotčená výměra 55 m2 v k.ú. Hodolany, obec Olomouc, jak je zapsáno na LV č. 357 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, v podílovém spoluvlastnictví Ing. Jiřího Zaorala a Ludmily Zaoralové za 480,-Kč/m2, za podmínky uzavření kupní smlouvy do 3 let od uzavření smlouvy budoucí. To vše dle bodu 2 důvodové zprávy

 
4schvaluje  uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc.č. 265/346 ostatní plocha o výměře 438 m2, dotčená výměra 16 m2, v k.ú. Neředín, obec Olomouc, jak je zapsáno na LV č. 3311 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc ve společném jmění manželů PhDr. Reginalda a Hany Keferových, za kupní cenu 1,-Kč, za podmínky uzavření kupní smlouvy do 15 let od uzavření smlouvy budoucí, dle bodu 3 důvodové zprávy
 
5schvaluje  uzavření kupní smlouvy na pozemek parc.č. 420/6 orná půda o výměře 8484 m2 v k.ú. Neředín, obec Olomouc, jak je zapsáno na LV č. 4126 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, ve vlastnictví PharmDr. Jarmily Študentové za cenu 394.590,-Kč, dle bodu 4 důvodové zprávy
 
6schvaluje  uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc.č. 910/27 orná půda o výměře 9535 m2, dotčená výměra 350 m2, v k.ú. Chválkovice, obec Olomouc, jak je zapsáno na LV č. 847 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, ve vlastnictví společnosti AGRA Chválkovice, spol. s r.o. za cenu 480,-Kč/m2, za podmínky uzavření kupní smlouvy do 3 let od uzavření smlouvy budoucí. Výměra dotčené části pozemku bude upřesněna po zaměření geometrickým plánem. To vše dle bodu 5 důvodové zprávy
 
7schvaluje  uzavření směnné smlouvy na pozemky parc.č. 210/2 ostatní plocha o výměře 311 m2 a parc.č. 50/5 ostatní plocha o výměře 516 m2, vše v k.ú. Bělidla, obec Olomouc, jak je vše zapsáno na LV č. 216 ve vlastnictví Miroslava Barneta za pozemek parc.č. 290/32 ostatní plocha o výměře 783 m2 a část pozemku parc. č. 633/3 ostatní plocha o celkové výměře 222 m2, dotčená výměra 120 m2, vše v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc, jak je vše zapsáno na LV č. 10001 ve vlastnictví statutárního města Olomouc, s doplatkem cenového rozdílu 375.060,-Kč při výše uvedené předpokládané výměře pozemků. Výměra dotčené části pozemku bude upřesněna po zaměření geometrickým plánem. To vše dle bodu 7 důvodové zprávy
 
8schvaluje  uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě ke spoluvlastnickému podílu o velikosti 1/3 na pozemku parcela č. 670/52 orná půda o výměře 2 m2 v katastrálním území Chválkovice, obec Olomouc, jak je zapsáno na LV 487 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrálního pracoviště Olomouc, a to s dědici původního vlastníka Stanislava Škrdly. Součástí této smlouvy bude odkládací podmínka platnosti této smlouvy, a to k okamžiku nabytí právní moci usnesení, dle kterého se dědicové stanou vlastníky podílu o velikosti 1/3 na pozemku parcela č. 670/52 v katastrálním území Chválkovice, obec Olomouc, dle bodu 8 důvodové zprávy
 
9schvaluje  uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc.č. 328/2 trvalý travní porost o výměře 1815 m2, dotčená část 85 m2 v k.ú. Řepčín, obec Olomouc, jak je zapsáno na LV č. 614 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, ve vlastnictví Ladislava Mrtýnka za kupní cenu 300,-Kč/m2, za podmínky uzavření kupní smlouvy do 5 let od uzavření smlouvy budoucí. Výměra dotčené části pozemku bude upřesněna po zaměření geometrickým plánem. To vše dle bodu 9 důvodové zprávy
 
10revokuje  usnesení zastupitelstva města ze dne 18. 9. 2006, usnesení 5, bod 31, ve věci uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc.č. 314/5 trvalý travní porost o výměře 6722 m2, dotčená část 660 m2 v k.ú. Řepčín, obec Olomouc, jak je zapsáno na LV č. 364 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, ve vlastnictví Miroslava Mrtýnka za kupní cenu 30,-Kč/m2,

a schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc.č. 314/5 trvalý travní porost o výměře 6722 m2, dotčená část 660 m2 v k.ú. Řepčín, obec Olomouc, jak je zapsáno na LV č. 364 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, ve vlastnictví Miroslava Mrtýnka za kupní cenu 300,-Kč/m2, za podmínky uzavření kupní smlouvy do 5 let od uzavření smlouvy budoucí. Výměra dotčené části pozemku bude upřesněna po zaměření geometrickým plánem. To vše dle bodu 10 důvodové zprávy

 
11schvaluje  uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 314/2 trvalý travní porost o výměře 1775 m2, dotčená část 323 m2 v k.ú. Řepčín, obec Olomouc, jak je zapsáno na LV č. 277 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, ve vlastnictví Boženy Uhýrkové za kupní cenu 300,-Kč/m2, za podmínky uzavření kupní smlouvy do 5 let od uzavření smlouvy budoucí. Výměra dotčené části pozemku bude upřesněna po zaměření geometrickým plánem. To vše dle bodu 11 důvodové zprávy
 
12schvaluje  uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 1559/2 trvalý travní porost o výměře 2527 m2, dotčená část 77 m2, v k.ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou, jak je zapsáno na LV č. 1403 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, v podílovém spoluvlastnictví Jany Kalvové (id. 1/2), Ivany Fojtíkové (id. 1/4) a Ladislava Lakomého (id. 1/4) za cenu 300,-Kč/m2, za podmínky uzavření kupní smlouvy do 5 let od uzavření smlouvy budoucí. Výměra dotčené části pozemku bude upřesněna po zaměření geometrickým plánem. To vše dle bodu 12 důvodové zprávy
 
13revokuje  usnesení zastupitelstva města ze dne 18. 9. 2006, usnesení č. 5 část 26, ve věci uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc.č. 995/5 trvalý travní porost o výměře 859 m2, dotčená část 41 m2 v k.ú. Křelov, obec Olomouc, jak je zapsáno na LV č. 889 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, ve spoluvlastnictví Jany Kalvové a Jaroslava Lakomého za kupní cenu 400,-Kč/m2,

a schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc.č. 995/5 trvalý travní porost o výměře 859 m2, dotčená část 41 m2 v k.ú. Křelov, obec Olomouc, jak je zapsáno na LV č. 889 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, ve spoluvlastnictví Jany Kalvové a Jaroslava Lakomého za kupní cenu 300,-Kč/m2, za podmínky uzavření kupní smlouvy do 5 let od uzavření smlouvy budoucí. Výměra dotčené části pozemku bude upřesněna po zaměření geometrickým plánem. To vše dle bodu 13 důvodové zprávy

 
14revokuje  usnesení zastupitelstva města ze dne 18. 9. 2006, usnesení č. 5 část 27, ve věci uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc.č. 295/1 trvalý travní porost o výměře 2531 m2, dotčená část 248 m2 v k.ú. Řepčín, obec Olomouc, jak je zapsáno na LV č. 143 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, ve vlastnictví Milana Slepicy za kupní cenu 400,-Kč/m2,

a schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc.č. 295/1 trvalý travní porost o výměře 2531 m2, dotčená část 248 m2 v k.ú. Řepčín, obec Olomouc, jak je zapsáno na LV č. 143 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, ve vlastnictví Milana Slepicy za kupní cenu 300,-Kč/m2, za podmínky uzavření kupní smlouvy do 5 let od uzavření smlouvy budoucí. Výměra dotčené části pozemku bude upřesněna po zaměření geometrickým plánem. To vše dle bodu 14 důvodové zprávy

 
15revokuje  usnesení zastupitelstva města ze dne 18. 9. 2006, usnesení č. 5 část 28, ve věci uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek parc.č. 295/2 trvalý travní porost o výměře 2687 m2, v k.ú. Řepčín, obec Olomouc, jak je zapsáno na LV č. 57 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, ve spoluvlastnictví Milana Dvořáka, JUDr. Antonína Kuby, Pavla Kuby a Boženy Opletalové, za kupní cenu 400,-Kč/m2,

a schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc.č. 295/2 trvalý travní porost o výměře 2687 m2, dotčená výměra 325 m2, v k.ú. Řepčín, obec Olomouc, jak je zapsáno na LV č. 57 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, ve spoluvlastnictví Milana Dvořáka, JUDr. Antonína Kuby, Pavla Kuby a Boženy Opletalové, za kupní cenu 300,-Kč/m2, za podmínky uzavření kupní smlouvy do 5 let od uzavření smlouvy budoucí. Výměra dotčené části pozemku bude upřesněna po zaměření geometrickým plánem. To vše dle bodu 15 důvodové zprávy

 
16revokuje  usnesení zastupitelstva města ze dne 18. 9. 2006, usnesení č. 5 část 29, ve věci uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na části pozemků parc. č. 328/1 trvalý travní porost o výměře 1847 m2, dotčená část 93 m2, a parc. č. 286/12 trvalý travní porost o výměře 1279 m2, dotčená část 17 m2, vše v k.ú. Řepčín, obec Olomouc, jak je zapsáno na LV č. 365 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, ve spoluvlastnictví Josefa Svačinky a Evy Svačinkové za kupní cenu 300,- Kč/m2,

a schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na části pozemků parc. č. 328/1 trvalý travní porost o výměře 1847 m2, dotčená část 93 m2, a parc. č. 286/12 trvalý travní porost o výměře 1279 m2, dotčená část 17 m2, vše v k.ú. Řepčín, obec Olomouc, jak je zapsáno na LV č. 365 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, ve spoluvlastnictví Josefa Svačinky a Evy Svačinkové za kupní cenu 300,- Kč/m2, za podmínky uzavření kupní smlouvy do 5 let od uzavření smlouvy budoucí. Výměra dotčené části pozemků bude upřesněna po zaměření geometrickým plánem. To vše dle bodu 16 důvodové zprávy

 
17revokuje  usnesení zastupitelstva města ze dne 18. 9. 2006, usnesení č. 5 část 30, ve věci uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na části pozemků parc. č. 328/4 trvalý travní porost o výměře 1587 m2, dotčená část 37 m2, a parc. č. 286/9 trvalý travnatý porost o výměře 1107 m2, dotčená část 38 m2, vše v k.ú. Řepčín, obec Olomouc, jak je zapsáno na LV č. 366 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, ve spoluvlastnictví Marie Hanákové, Stanislava Hanáka, Petra Hanáka, Jiřího Hanáka a Martina Hanáka za kupní cenu 350,- Kč/m2,

a schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na části pozemků parc. č. 328/4 trvalý travní porost o výměře 1587 m2, dotčená část 37 m2, a parc. č. 286/9 trvalý travnatý porost o výměře 1107 m2, dotčená část 38 m2, vše v k.ú. Řepčín, obec Olomouc, jak je zapsáno na LV č. 366 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, ve spoluvlastnictví Marie Hanákové, Stanislava Hanáka, Petra Hanáka, Jiřího Hanáka a Martina Hanáka za kupní cenu 300,- Kč/m2, za podmínky uzavření kupní smlouvy do 5 let od uzavření smlouvy budoucí. Výměra dotčené části pozemků bude upřesněna po zaměření geometrickým plánem. To vše dle bodu 17 důvodové zprávy

 
18revokuje  usnesení zastupitelstva města ze dne 18. 9. 2006, usnesení č. 5 část 32, ve věci uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na části pozemků parc. č. 314/3 trvalý travní porost o výměře 1902 m2, dotčená část 133 m2, parc. č. 286/13 trvalý travní porost o výměře 602 m2, dotčená část 8 m2, a parc. č. 339/2 trvalý travní porost o výměře 2004 m2, dotčená část 59 m2, vše v k.ú. Řepčín, obec Olomouc, jak je zapsáno na LV č. 168 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, ve vlastnictví Stanislava Zlobického za kupní cenu 1.000,- Kč/m2,

a schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na části pozemků parc. č. 314/3 trvalý travní porost o výměře 1902 m2, dotčená část 133 m2, parc. č. 286/13 trvalý travní porost o výměře 602 m2, dotčená část 8 m2, a parc. č. 339/2 trvalý travní porost o výměře 2004 m2, dotčená část 59 m2, vše v k.ú. Řepčín, obec Olomouc, jak je zapsáno na LV č. 168 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, ve vlastnictví Stanislava Zlobického za kupní cenu 300,- Kč/m2, za podmínky uzavření kupní smlouvy do 5 let od uzavření smlouvy budoucí. Výměra dotčené části pozemků bude upřesněna po zaměření geometrickým plánem. To vše dle bodu 18 důvodové zprávy

 
19schvaluje  uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě k části pozemku parcela č. 618/1 ostatní plocha, jiná plocha v katastrálním území Chválkovice, obec Olomouc o velikosti 32 m2, který náleží do společného jmění manželů Ing. Jiřího a Ing. Evy Frgalových za cenu 480,- Kč + míra inflace ke dni podpisu kupní smlouvy s tím, že daň z převodu nemovitosti bude uhrazena statutárním městem Olomouc. Výměra dotčené části pozemků bude upřesněna po zaměření geometrickým plánem. Kupní smlouva bude uzavřena do jednoho roku po kolaudaci stavby "Na Zákopě - rekonstrukce komunikace". To vše dle bodu 19 důvodové zprávy
 
20schvaluje  uzavření kupní smlouvy na pozemek parc.č. 636/2 ostatní plocha o výměře 204 m2 a část pozemku parc.č. 115/6 orná půda o výměře 1175 m2, dotčená část 200 m2, vše v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc, jak je vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, v podílovém spoluvlastnictví Ing. Libora Zajace, Ivany a Antonína Otavových, Vojtěcha a Ireny Rosenbergerových, Ing. Ondřeje a Ing. Ivy Vyroubalových, Hany Starzykové, Mgr. Ludvíka Kašpara, Mgr. Anny Procházkové, Gerdy Příkopové, Tatjany a Mgr. Pavla Jančích, prof. MUDr. Viléma Šimánka a Ing. arch. Evy Šimáčkové, Ing. Františka a Anežky Krmáškových, MUDr. Aleše a MUDr. Slávky Pastrňákových, PhDr. Karla Žurka, Ing. Jiřího a Ing. Marie Rozsívalových, Tomáše Hánka, MUDr. Aleše Vidláře, MUDr. Martina a MUDr. Jany Petřkových, společnosti Czasch spol. s.r.o., MUDr. Petra Bachledy, Miroslavy Karaličové, Doc. MUDr. Ivana a Mgr. Ludmily Gregarových, Ladislava a Libuše Bartoňkových, Ing. Fabiana a Jarmily Baxových, RNDr. Jarmily Smetanové, Ing. Michala a RNDr. Evy Reiterových a Mgr. Jarmily Řehořové, za kupní cenu ve výši dle znaleckého posudku platného ke dni uzavření kupní smlouvy. Výměra dotčené části pozemku parc.č. 115/6 k.ú. Nová Ulice bude upřesněna po zaměření geometrickým plánem. Kupní smlouva bude uzavřena za podmínky, že pozemky v době jejího uzavření nebudou zatíženy zástavním právem. To vše dle bodu 20 důvodové zprávy


Důvodová zpráva: Soubor důvodové zprávy naleznete mezi přílohami.
  
 

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu