Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

Předkládá:Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora
Zpracoval:

Mgr. Petra Halounová

 

 

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konaného dne  18. 9. 2006

 
Majetkoprávní záležitosti odboru investic + dodatek
 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouc po projednání:

 
1bere na vědomí  předloženou důvodovou zprávu
 
2schvaluje  uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc.č. 125/1 orná půda o dotčené výměře 83 m2 v k.ú. Chomoutov, obec Olomouc, jak je zapsáno na LV č. 658 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc ve vlastnictví Mgr. Jiřího Omelky za cenu dle znaleckého posudku, dle bodu 1 důvodové zprávy
 
3schvaluje  uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc.č. 122/2 orná půda o dotčené výměře 82 m2 v k.ú. Chomoutov, obec Olomouc, jak je zapsáno na LV č. 130 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc ve vlastnictví Miroslavy Novákové za cenu dle znaleckého posudku, dle bodu 2 důvodové zprávy
 
4schvaluje  uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc.č. 122/4 orná půda o dotčené výměře 82 m2 a část pozemku parc.č. 125/2 orná půda o dotčené výměře 86 m2, vše v k.ú. Chomoutov, obec Olomouc, jak je vše zapsáno na LV č. 657 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc ve vlastnictví Lenky Pavlové za cenu dle znaleckého posudku, dle bodu 3 důvodové zprávy
 
5schvaluje  uzavření budoucí darovací smlouvy na části pozemků parc.č. 419/1 ostatní plocha o výměře 8471 m2, dotčená plocha cca 11 m2, parc.č. 389/6 ostatní plocha o výměře 39 m2, dotčená plocha cca 3 m2 a parc.č. 400 ostatní plocha o výměře 4159 m2, dotčená plocha cca 9 m2, vše v k.ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc, jak je vše zapsáno na LV č. 262 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, ve vlastnictví Olomouckého kraje, ve správě Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za podmínky uzavření darovací smlouvy do jednoho roku po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí stavby "Topolany - cyklostezka", dle bodu 4 důvodové zprávy
 
6schvaluje  uzavření budoucí darovací smlouvy na část pozemku parc.č. 388/1 ostatní plocha o výměře 8460 m2, dotčená plocha cca 13 m2 v k.ú. Týneček, obec Olomouc, jak je zapsáno na LV č. 296 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, ve vlastnictví Olomouckého kraje, ve správě Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za podmínky uzavření darovací smlouvy do jednoho roku po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí stavby "Cyklistická stezka Týneček - Chválkovice", dle bodu 5 důvodové zprávy
 
7revokuje  usnesení zastupitelstva města ze dne 22. 2. 2005 ve věci uzavření kupní smlouvy na pozemek parc.č. 221/43 orná půda o výměře 4197 m2 v k.ú. Chválkovice, obec Olomouc, jak je zapsáno u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc na LV č. 323 ve společném jmění manželů Ing. Josefa a Ludmily Šiškových za 480,-Kč/m2,

a schvaluje uzavření kupní smlouvy na pozemek parc.č. 221/43 orná půda o výměře 4197 m2 v k.ú. Droždín, obec Olomouc, jak je zapsáno u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc na LV č. 323 ve společném jmění manželů Ing. Josefa a Ludmily Šiškových za 480,-Kč/m2, dle bodu 6 důvodové zprávy

 
8schvaluje  uzavření kupní smlouvy na pozemky parc.č. 776/2 ostatní plocha o výměře 44 m2 a parc.č. 757/2 ostatní plocha o výměře 166 m2, vše v k.ú. Chomoutov, obec Olomouc, jak je vše zapsáno na LV č. 260 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, ve spoluvlastnictví Františka a Jiřího Moťkových za 480,-Kč/m2, dle bodu 7 důvodové zprávy
 
9schvaluje  uzavření budoucí kupní smlouvy na část pozemku parc.č. st. 271 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 303 m2, dotčená plocha cca 29 m2 v k.ú. Hodolany, obec Olomouc, jak je zapsáno na LV č. 487 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, ve spoluvlastnictví Ludmily Losertové, Heleny Čapkové a Marty Müllerové za cenu dle cenové mapy platné v době uzavření kupní smlouvy, dle bodu 8 důvodové zprávy
 
10schvaluje  uzavření budoucí kupní smlouvy na část pozemku parc.č. 732/13 ostatní plocha o výměře 5253 m2, dotčená plocha cca 500 m2 v k.ú. Hodolany, obec Olomouc, jak je zapsáno na LV č. 796 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, ve vlastnictví společnosti K-stav stavební a.s. za cenu dle cenové mapy platné v době uzavření kupní smlouvy, dle bodu 9 důvodové zprávy
 
11schvaluje  uzavření budoucí kupní smlouvy na část pozemků parc.č. 732/11 ostatní plocha o výměře 895 m2, dotčená plocha cca 127 m2 a parc.č. 732/4 ostatní plocha o výměře 3025m2, dotčená plocha cca 350 m2, vše v k.ú. Hodolany, obec Olomouc, jak je zapsáno na LV č. 991 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, v podílovém spoluvlastnictví Václava Wittnera (id. 1/3) za cenu dle cenové mapy platné v době uzavření kupní smlouvy, dle bodu 10 důvodové zprávy
 
12schvaluje  uzavření budoucí kupní smlouvy na část pozemku parc.č. 77/36 zahrada o výměře 556 m2, dotčená plocha cca 14 m2 v k.ú. Nový Svět u Olomouce, obec Olomouc, jak je zapsáno na LV č. 33 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, ve vlastnictví Ing. Břetislava Kvapila za cenu dle cenové mapy platné v době uzavření kupní smlouvy, dle bodu 11 důvodové zprávy
 
13schvaluje  uzavření budoucí kupní smlouvy na část pozemku parc.č. 81/4 zahrada o výměře 1689 m2, dotčená plocha cca 16 m2 v k.ú. Nový Svět u Olomouce, obec Olomouc, jak je zapsáno na LV č. 91 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, ve spoluvlastnictví Ing. Stanislava Kryla a Pavly Krylové za cenu dle cenové mapy platné v době uzavření kupní smlouvy, dle bodu 12 důvodové zprávy
 
14schvaluje  uzavření budoucí kupní smlouvy na část pozemků parc.č. 1678/2 ostatní plocha o výměře 205 m2, dotčená plocha cca 11 m2 a parc.č. 1678/145 orná půda o výměře 118 m2, dotčená plocha cca 5 m2, vše v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, jak je zapsáno na LV č. 1002 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, v SJM Ing. Josefa Bízy a Mgr. Taťány Bízové, za cenu dle cenové mapy platné v době uzavření kupní smlouvy, dle bodu 13 důvodové zprávy
 
15schvaluje  uzavření budoucí kupní smlouvy na pozemek parc.č. 1678/144 ostatní plocha o výměře 6 m2 v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, jak je zapsáno na LV č. 989 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, v SJM Pavla a Jarmily Bartošových za cenu dle cenové mapy platné v době uzavření kupní smlouvy, dle bodu 14 důvodové zprávy
 
16schvaluje  uzavření budoucí kupní smlouvy na část pozemku parc.č. st. 42 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 300 m2, dotčená plocha cca 88 m2 v k.ú. Nový Svět u Olomouce, obec Olomouc, jak je zapsáno na LV č. 69 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, ve vlastnictví Marie Přibylové za cenu dle cenové mapy platné v době uzavření kupní smlouvy, dle bodu 15 důvodové zprávy
 
17schvaluje  uzavření kupní smlouvy na pozemek parc.č. 474 trvalý travní porost o výměře 3182 m2 v k.ú. Radíkov u Olomouce, obec Olomouc, jak je zapsáno na LV č. 13 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc ve vlastnictví Růženy Šerclové za kupní cenu ve výši 20.000,-Kč, dle bodu 16 důvodové zprávy


Důvodová zpráva: Soubor důvodové zprávy naleznete mezi přílohami.
  
 

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Úterý: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Čtvrtek: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu