Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

Předkládá:Rada města Olomouce
Zpracoval:

Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora

 

 

 

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konaného dne  18. 9. 2006

 
Majetkoprávní záležitosti + dodatek
 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouc po projednání:

 
1schvaluje  1. bezúplatný převod pozemku parc. č. 788 vodní plocha o výměře 19 187 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc Českému rybářskému svazu místní organizace Olomouc, za podmínky, že rybník nebude oplocen a bude přístupný veřejnosti s tím, že v případě porušení této podmínky uhradí Český rybářský svaz místní organizace Olomouc smluvní pokutu ve výši 500 000,- Kč a v případě, že nebude oplocení odstraněno uhradí Český rybářský svaz místní organizace Olomouc další smluvní pokutu ve výši 500 000,- Kč dle důvodové zprávy bod 1

2. odprodej pozemků parc. č. st. 1474/2 o výměře 1 m2, parc. č. st. 1474/3 o výměře 7 m2, parc. č. st. 1474/4 o výměře 1 m2, parc. č. st. 1475/2 o výměře 1 m2, parc. č. st. 1475/3 o výměře 7 m2, parc. č. st. 1475/4 o výměře 1 m2, parc. č. st. 1476/2 o výměře 1 m2, parc. č. st. 1476/3 o výměře 7 m2 a parc. č. st. 1476/4 o výměře 1 m2, vše zast. pl. v k. ú. Hodolany, obec Olomouc společnosti HORSTAV Olomouc, spol. s r. o. za kupní cenu ve výši 15 330,- Kč dle důvodové zprávy bod 6

3. odprodej pozemku parc. č. 158/19 ost. pl. o výměře 6 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc manželům Ing. Petru a Ing. Ludmile Nohejlovým za kupní cenu ve výši 6 300,- Kč dle důvodové zprávy bod 7

4. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 401/6 ost. pl. o výměře 8 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc se společností ČEZ Distribuce, a. s. při kupní ceně ve výši 480,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod 8

5. odprodej části pozemku parc. č. 255/12 orná půda o výměře 287 m2 a části pozemku parc. č. 255/14 orná půda o výměře 312 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc společnosti FORCOM NET, s. r. o. za kupní cenu ve výši 433 976,- Kč dle důvodové zprávy bod 9

6. odprodej pozemku parc. č. st. 659 zast. pl. o výměře 119 m2 a části pozemku parc. č. 401/27 orná půda o výměře 351 m2, vše v k.ú. Hejčín, obec Olomouc panu Ing. Petru Pospíšilovi za kupní cenu ve výši 591,- Kč/m2, tj. 277 770,- Kč dle důvodové zprávy bod 12

7. bezúplatný převod objektu TESCO - stavba na pozemku parc. č. 346/4 ost. pl v k. ú. Hejčín, obec Olomouc panu Ing. Drahomíru Tobiášovi s tím, že na vlastní náklady stavbu demontuje a odveze nejpozději do 31. 12. 2006 dle důvodové zprávy bod 13

8. směnu pozemků parc. č.603/2 ostatní plocha, ostatní komunikace, st. parc. č. 1769 zastavěná plocha a nádvoří, st. parc. č. 1965 zastavěná plocha a nádvoří, st. parc. č. 2142 zastavěná plocha a nádvoří, st. parc. č. 2143 zastavěná plocha a nádvoří, st. parc. č. 2144/1 zastavěná plocha a nádvoří, st. parc. č. 2236 zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.562/7 ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č. 606/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k.ú Hodolany, obec Olomouc, parc. č. 1200 ostatní plocha, jiná plocha, st. parc. č. 563 zastavěná plocha a nádvoří, st. parc. č. 561 zastavěná plocha a nádvoří, st. parc. č. 566/1 zastavěná plocha a nádvoří, st. parc. č. 504/1 zastavěná plocha a nádvoří, st. parc. č. 505/2 zastavěná plocha a nádvoří, st. parc. č. 513 zastavěná plocha a nádvoří, st. parc. č. 514 zastavěná plocha a nádvoří, st. parc. č. 515 zastavěná plocha a nádvoří, st. parc. č. 551 zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.809/314 ostatní plocha, jiná plocha, parc. č.809/316 ostatní plocha, manipulační plocha, parc. č.809/314 ostatní plocha, jiná plocha, parc. č.809/317 ostatní plocha, manipulační plocha, parc. č.809/318 ostatní plocha, jiná plocha, parc. č.809/321 ostatní plocha, manipulační plocha, parc. č.809/323 ostatní plocha, jiná plocha, parc. č.809/326 ostatní plocha, manipulační plocha, parc. č.809/327 ostatní plocha, jiná plocha, parc. č.809/328 ostatní plocha, manipulační plocha, parc. č.809/329 ostatní plocha, manipulační plocha a parc. č. 809/322 trvalý travní porost, vše v k.ú. Černovír, obec Olonouc, st. parc. č. 2204 zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc, parc. č. 1250/5 ostatní plocha, ostatní komunikace, k.ú. Droždín, obec Olomouc, st. parc. č. 1066 zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, parc. č. 615/7 lesní pozemek, parc. č. 615/8 lesní pozemek, parc. č. 615/8 lesní pozemek a parc. č. 615/10 lesní pozemek, vše v k.ú. Unčovice, obec Litovel, parc. č. 255 zastavěná plocha, technická vybavenost, parc. č. 592/235 ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 590/236 ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 592/237 ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 592/238 ostatní plocha, jiná plocha a parc. č. 592/239 ostatní plocha, jiná plocha, vše v k.ú Střeň, obec Střeň, výtlačný řad Senice - Křelov a kanalizace prameniště Senice ve vlastnictví statutárního města Olomouce za infrastrukturní majetek v areálu ČOV Nové Sady - mycí rampa, parkoviště, podíl na rekonstrukci kotelny na garáže, podíl na rekonstrukci strojovny na garáže, podíl na rekonstrukci provozní budovy, dílny a garáže, chodníky a komunikace, přípojka užitkové vody, lapač benzinu a olejů a rekonstrukce kanalizace ve vlastnictví Vodohospodářské společnosti Olomouc, a. s., s tím, že Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. uhradí cenový rozdíl ve výši 396.402,00 Kč dle důvodové zprávy bod 15

9. sepsání notářského zápisu o nápravě chyby při podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí dle důvodové zprávy bod 15

10. odprodej části pozemku parc. č. 1028/7 ost. pl. o výměře 117 m2 v k. ú. Řepčín, obec Olomouc paní Magdě Škurkové za kupní cenu ve výši 65 522,- Kč dle důvodové zprávy bod 16

11. odprodej části pozemku parc. č. 475/6 o výměře 310 m2 a části pozemku parc. č. 158/3 o výměře 13 m2, vše ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc společnosti Dřevo Trust - prodej, a. s. za kupní cenu ve výši 212 450,- Kč dle důvodové zprávy bod 17

12. směnu části pozemku parc. č. 92/2 orná půda o výměře 14 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve vlastnictví pana Václava Proksche za část pozemku parc. č. 1347/6 ost. pl. o výměře 30 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce, s tím, že statutární město Olomouc uhradí cenový rozdíl ve výši 470,- Kč dle důvodové zprávy bod 18

13. odprodej pozemků parc. č. 1122 zast. pl. o výměře 14 m2 a části parc. č. 1123 orná půda o výměře 93 m2, vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc manželům Vlastimilu a Ditě Koliskovým za kupní cenu ve výši 25 170,- Kč dle důvodové zprávy bod 19

14. odprodej pozemku parc. č. 886/10 ost. pl. o výměře 205 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc společnosti LB 2000, s.r.o. za kupní cenu ve výši 137 800,- Kč dle důvodové zprávy bod 20

15. odprodej části pozemku parc. č. 1296/8 ost. pl. o výměře 29 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc panu Bc. Markovi Němcovi a paní Renátě Zaoralové za kupní cenu ve výši 20 542,- Kč dle důvodové zprávy bod 21

16. odprodej pozemku parc. č. 439 ost. pl. o výměře 223 m2 v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc panu Ing. Miroslavu Hansmanovi za kupní cenu ve výši 1. 117 100,- Kč dle důvodové zprávy bod 22

17. odprodej objektu zemědělské stavby s pozemkem parc. č. st. 71 zast. pl. o výměře 609 m2, objektu obč. vybavenosti s pozemkem parc. č. st. 70 zast. pl. o výměře 776 m2 a pozemku parc. č. 152 ost. pl. o výměře 3 165 m2, vše v k.ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc společnosti HORSTAV Olomouc, spol. s r. o. za kupní cenu ve výši 2. 400 000,- Kč + náklady za vyhotovení ZP ve výši 4 300,- Kč dle důvodové zprávy bod 23

18. odprodej pozemku parc. č. st. 1202/8 zast. pl. o výměře 17 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc paní Denise Jančové za kupní cenu ve výši 10 450,- Kč dle důvodové zprávy bod 24

19. odprodej pozemku parc. č. st. 1208/13 zast. pl. o výměře 17 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc paní Aleně Husarčíkové za kupní cenu ve výši 10 450,- Kč dle důvodové zprávy bod 24

20. odkup pozemků nebo jejich částí od vlastníků uvedených v přiloženém tabulkovém přehledu, viz. příloha č. 3 do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 25

21. odkup drobných chovatelských zařízení od uvedených fyzických osob do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní ceny dle důvodové zprávy bod 26

22. odkup objektu "lingusák" na pozemku parc. č. 261/2 trvalý travní porost v k. ú. Černovír, obec Olomouc z vlastnictví Českého svazu chovatelů v Olomouci do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 359 460,- Kč dle důvodové zprávy bod 27

23. směnu pozemku parc. č. 2/2 zahrada o výměře 2 258 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc ve spoluvlastnictví pana Ing. Jana Vaška a paní Olgy Kudličkové za pozemek parc. č. 536/9 ost. pl. o výměře 2 067 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce, s tím, že pan Ing. Jan Vašek a paní Olga Kudličková uhradí cenový rozdíl ve výši 4 280,- Kč dle důvodové zprávy bod 32

24. odprodej části pozemku parc. č. 103 (dle GP parc. č. 103/4) trvalý travní porost o výměře 42 m2 v k. ú. Radíkov u Olomouce, obec Olomouc manželům Ivaně a Jaroslavu Kováčikovým za kupní cenu ve výši 8 820,- Kč dle důvodové zprávy bod 33

25. směnu části pozemku parc. č. 85/4 ost. pl. o výměře 158 m2 v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc v podílovém spoluvlastnictví paní Mgr. Evy Kubáčkové (ideální podíl 1/2) a manželů Miroslava a Mgr. Evy Kubáčkových (ideální podíl 1/2) za část pozemku parc. č. 1045/1 ost. pl. o výměře 160 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce, s tím, že statutární město Olomouc doplatí cenový rozdíl ve výši 34 739,- Kč dle důvodové zprávy bod 34

26. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek parc. č. 2122 ost. pl. o výměře 783 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc se společností EUROGEMA CZ, a. s. při kupní ceně ve výši 300,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod 35

27. směnu pozemku parc. č. 1081/107 orná půda o výměře 675 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti GEMO OLOMOUC, spol. s r. o. za pozemek parc. č. 1081/62 orná půda o výměře 611 m2 a část pozemku parc. č. 1081/110 orná půda o výměře 64 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 36

28. znění dodatku č. 3 ke zřizovací listině Knihovny města Olomouce dle důvodové zprávy bod 38

 
2nevyhovuje žádosti  1. manželů Jiřího a Ing. Jaroslavy Cahlíkových o odprodej části pozemku parc. č. 88/1 ost. pl. o výměře 110 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 2

2. manželů MUDr. Michala a Mgr. Jany Onderkových o odprodej části pozemku parc. č. 88/1 ost. pl. o výměře 150 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 3

3. pana Pavla Baslera odprodej části pozemku parc. č 180/8 orná půda o výměře 1 000 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 4

4. žádosti manželů MUDr. Martina a Lenky Tichých o odprodej části pozemku parc. č. 629/1 ost. pl. o výměře 100 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 5

5. manželů Ing. Romana a Ing. Márie Remešových o odprodej části pozemku parc. č. 1045/24 ost. pl. o výměře 60 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 10

6. manželů Mgr. Jiřího a Barbary Omelkových o odprodej pozemku parc. č. 763/1 ost. pl. o výměře 332 m2 v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 11

7. manželů Josefa a Naděždy Kratochvílových o odprodej části pozemku parc. č. 150/2 ost. pl. o výměře 2 m2 v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 28

8. manželů MUDr. Renaty a MUDr. Ivana Vařekových o úplatný pronájem s následným odprodejem části pozemku parc. č. 307/1 (dle GP parc. č. 307/4) ost. pl. o výměře 11 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 29

9. pana Josefa Kelnara o úplatný pronájem s následným odprodejem pozemku parc. č. 447/1 orná půda o výměře 1 461 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 30

10. manželů Jaroslava a Růženy Marešových o bezúplatný převod pozemku parc. č. 1164/1 ost. pl. o výměře 634 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc z vlastnictví statutárního města Olomouce do vlastnictví manželů Jaroslava a Růženy Marešových dle důvodové zprávy bod 31

11. manželů Ivana a Václavy Palouškových o revokaci usnesení ZMO ze dne 19. 5. 2006, bod programu 6, bod 20 ve věci úplatného pronájmu s následným odprodejem částí pozemku parc. č. 533/11 orná půda o výměře 1 000 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 37

 
3bere na vědomí  změnu právní formy společnosti MEKOS GROUP, s.r.o. na společnost MEKOS GROUP a.s. dle důvodové zprávy bod 14
 
4revokuje  revokovat usnesení ZMO ze dne 22. 2. 2005, bod programu 6, bod 41 ve věci schválení směny stavebních objektů - mycí rampa na pozemku parc.č. 276/1 podzemní stavební objekt, parkoviště na pozemcích parc.č. 232/2,232/5,232/15 o výměře 710 m2, garáže na pozemcích parc.č.st. 520/1,276/43,276/44,276/45 o výměře 534 m2, garáže na pozemcích parc.č. st. 521/6. 276/39, 276/40 o výměře 510m2, chodníky a komunikace na pozemku parc. č. 276/1, přípojka užitkové vody na pozemku parc.č. 276/1, kanalizační přípojka na pozemku parc.č. 276/1, lapač benzínu a olejů na pozemku parc.č. 276/1 vše v k.ú. Nové Sady ve vlastnictví Vodohospodářské společnosti Olomouc, a.s. za pozemky část parc. č. 808/39 lesní pozemek o výměře 32 m2, část parc.č. 809/263 lesní po. o výměře 145 m2, část parc.č. 809/270 lesní pozemek o výměře 189 m2, část parc.č. 809/2711esní pozemek o výměře 89 m2, část parc.č. 808/36 trvalý travnatý porost, pozemek parc.č. st. 504/1 o výměře 1341 m2, pozemek parc.č. st. 505/2 o výměře 205 m2, pozemek parc.č. st. 513 o výměře 517 m2, pozemek parc. č. st. 514 o výměře 69 m2, pozemek parc.č. st. 515 102 m2, pozemek parc.č. st. 551 o výměře 972 m2, pozemek parc.č.809/314 ost. plocha o výměře 107 m2, pozemek parc.č. 809/316 ost. plocha o výměře 3441 m2, pozemek parc.č. 809/317 ost. plocha o výměře 173 m2, pozemek parc.č. 809/318 ost. plocha o výměře 7173 m2, pozemek parc.č. 809/321 ost. plocha o výměře 880 m2, pozemek parc.č. 809/323 ost. plocha o výměře 67 m2, pozemek parc.č. 809/326 ost. plocha o výměře 130 m2, pozemek parc.č. 809/327 ost. plocha o výměře 564 m2, pozemek parc.č. 809/328 ost. plocha o výměře 1364 m2, pozemek parc.č. 809/329 ost. plocha o výměře 49 m2, pozemek parc.č. 809/322 trvalý travní porost o výměře 21 m2, pozemek parc.č. 809/252 ost. plocha o výměře 24 065 m2, vše v k. ú. Černovír, pozemek parc.č.st 1769 o výměře 230 m2, pozemek parc.č. st. 1965 o výměře 54 m2, pozemek parc.č. st. 2142 o výměře 71 m2, pozemek parc.č. st. 2143 o výměře 406 m2, pozemek parc.č st. 2144/1 o výměře 140 m2, pozemek parc.č. st. 2236 o výměře 234 m2, pozemek parc.č. 562/7 ostatní plocha o výměře 10 042 m2, pozemek parc. č. 606/1 ostatní plocha o výměře 6 014 m2, část pozemku parc.č. 603/2 ostatní plocha o výměře 663 m2, část pozemku parc.č. 603/2 ostatní plocha o výměře 78 m2 vše v k. ú. Hodolany, pozemek parc.č. st. 2204 o výměře 49 m2 v k. ú. Nová Ulice, pozemek parc.č. st. 1066 zastavěná plocha o výměře 425 m2 v k. ú. Nové Sady, pozemek parc.č. 1250/5 ostatní plocha o výměře 102 m2 v k. ú. Droždín, pozemek parc.č. 615/7 lesní pozemek o výměře 2067 m2, pozemek parc.č. 615/8 lesní pozemek o výměře 2173 m2, pozemek parc.č. 615/10 lesní pozemek o výměře 2229 m2 vše v k. ú. Unčovice, obec Litovel ve vlastnictví statutárního města Olomouc dle důvodové zprávy bod 15


Důvodová zpráva: Soubor důvodové zprávy naleznete mezi přílohami.
  
 

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Úterý: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Čtvrtek: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu