Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

Předkládá:Rada města Olomouce
Zpracoval:

Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora

 

 

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konaného dne  6. 5. 2003

 
Majetkoprávní záležitosti + dodatek
 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouc po projednání:

 
1schvaluje  1. odprodej části pozemku parc. č. 336/1 ost. pl. o výměře 5 m2 v k. ú. Nová Ulice manželům Pavlu a Barboře Mojžíšovým za kupní cenu ve výši 4 950,- Kč dle důvodové zprávy bod 2

2. odprodej pozemku parc. č. st. 1208/2 zast. pl. o výměře 17 m2 v k. ú. Nová Ulice paní Mgr. Martě Kostelanské za kupní cenu ve výši 9 700,- Kč dle důvodové zprávy bod 3

3. odprodej pozemku parc. č. st. 1205/5 zast. pl. o výměře 17 m2 v k. ú. Nová Ulice paní Danuši Jezerské za kupní cenu ve výši 9 700,- Kč dle důvodové zprávy bod 4

4. odprodej části pozemku parc. č. 1000/2 ost. pl. o výměře 138 m2 v k. ú. Řepčín manželům Františku a Evě Štenclovým za kupní cenu ve výši 74.387,- Kč dle důvodové zprávy bod 15

5. výkup pozemku parc. č. 608/7 ost. pl. o výměře 556 m2 v k. ú. Neředín z vlastnictví pana Ing. Leonarda Zelinky do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 72 280,- Kč dle důvodové zprávy bod 16

6. výkup pozemku parc. č. 662/25 orná půda o výměře 39 m2 v k.ú. Chomoutov z vlastnictví manželů Ing. Pavla a Věry Zmitkových do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 6 240,- Kč dle důvodové zprávy bod 17

7. výkup části pozemku parc. č. 1106/57 ost. pl. o výměře 7 m2 (dle GP parc. č. 1106/67) v k. ú. Černovír z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 1 120,- Kč dle důvodové zprávy bod 18

8. následující postup:

a) trvá na svém rozhodnutí ze dne 26.9. 2002 odprodat pozemek parc.č. st. 992 zast.pl. o výměře 286 m2 v k.ú. Nové Sady u Olomouce spoluvlastníkům objektu bydlení č.p. 732

( Handkeho 7, Olomouc).

b) souhlasí s tím, že pokud nebudou někteří spoluvlastníci objektu Handkeho 7 souhlasit s nabytím ideálních částí pozemku parc. č. st. 922 zast.pl. o výměře 286 m2 v k.ú. Nové Sady u Olomouce, budou tyto ideální podíly nemovitosti z titulu předkupního práva nabídnuty ostatním spoluvlastníkům objektu domu Handkeho 7, za kupní cenu 490,-Kč/m2.

c) souhlasí s tím, že pokud nebudou spoluvlastníci objektu Handkeho 7 akceptovat nabídku na odkoupení ideálních podílu nemovitosti, ponechá si tyto podíly ve svém vlastnictví statutární město Olomouc.

dle důvodové zprávy bod 19

9. následující postup :

a) trvá na svém rozhodnutí ze dne 26.9. 2002 odprodat pozemky parc.č. st. 993/1 zast.pl. o výměře 273 m2, parc.č. 993/2 zast.pl. o výměře 29 m2 a parc.č. 993/3 zast.pl. o výměře 251 v k.ú. Nové Sady u Olomouce spoluvlastníkům objektu bydlení č. p. 733 (Handkeho 9-11, Olomouc).

b) souhlasí s tím, že pokud nebudou někteří spoluvlastníci objektu Handkeho 9 -11 souhlasit s nabytím ideálních částí pozemků parc.č. st. 993/1 zast.pl. o výměře 273 m2, parc.č. 993/2 zast.pl. o výměře 29 m2 a parc.č. 993/3 zast.pl. o výměře 251 v k.ú. Nové Sady u Olomouce, budou tyto ideální podíly nemovitosti z titulu předkupního práva nabídnuty ostatním spoluvlastníkům domu Handkeho 9-11, za kupní cenu 490,-Kč/m2.

c) souhlasí s tím, že pokud nebudou spoluvlastníci objektu Handkeho 9-11 akceptovat nabídku na odkoupení ideálních podílu nemovitosti, ponechá si tyto podíly ve svém vlastnictví statutární město Olomouc.

dle důvodové zprávy bod 20

10. následující postup:

a) trvá na svém rozhodnutí ze dne 26.9. 2002 odprodat pozemky parc.č. st. 991/1 zast.pl. o výměře 696 m2, parc.č. st. 991/2 zast.pl. o výměře 14 m2 a parc.č. st. 991/3 zast.pl. o výměře 1 m2 v k.ú. Nové Sady u Olomouc spoluvlastníkům objektu bydlení č.p. 731 (Handkeho 3-5, Olomouc).

b) souhlasí s tím, že pokud nebudou někteří spoluvlastníci objektu Handkeho 9 -11 souhlasit s nabytím ideální části pozemků parc.č. st. 991/1 zast.pl. o výměře 696 m2, parc.č. st. 991/2 zast.pl. o výměře 14 m2 a parc.č. st. 991/3 zast.pl. o výměře 1 m2 v k.ú. Nové Sady u Olomouc, budou tyto ideální podíly nemovitosti z titulu předkupního práva nabídnuty ostatním spoluvlastníkům domu Handkeho 3-5, za kupní cenu 490,-Kč/m2.

c) souhlasí s tím, že pokud nebudou spoluvlastníci objektu Handkeho 3-5 akceptovat nabídku na odkoupení ideálních podílu nemovitosti, ponechá si tyto podíly ve svém vlastnictví statutární město Olomouc.

dle důvodové zprávy bod 21

11. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 69 ost. pl. o výměře 13 m2 v k. ú. Droždín s paní Věrou Sekaninovou při kupní ceně ve výši 400,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod 23

12. odprodej pozemku parc. č. st. 1205/3 zast. pl. o výměře 16 m2 v k. ú. Nová Ulice paní Jitce Mlýnské za kupní cenu ve výši 9 200,- Kč dle důvodové zprávy bod 25

13. odprodej části pozemku parc. č. 451/30 ost. pl. o výměře 15 m2 v k. ú. Povel paní Miladě Schafferové za kupní cenu ve výši 7 200,- Kč dle důvodové zprávy bod 30

14. výkup pozemku parc. č.1651/4 orná půda o výměře 2696 m2 v k. ú. Holice u Olomouce z vlastnictví paní Smyslové Zdeňky, paní Balekové Marie a pana Baleky Zdeňka do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 1.348.000,- Kč dle důvodové zprávy bod 32

15. výkup pozemku parc. č. 1651/1 orná půda o výměře 567 m2 v k. ú. Holice u Olomouce z vlastnictví paní Ludmily Tökölyové do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 283.500,- Kč dle důvodové zprávy bod 32

16. výkup pozemku parc. č. 1652 zahrada o výměře 1117 m2 v k. ú. Holice u Olomouce z vlastnictví paní Vágnerové Evy a pana Michaela Zatloukala do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 558.500,- Kč dle důvodové zprávy bod 32

17. výkup pozemku parc. č. 1653 zahrada o výměře 1339 m2 v k. ú. Holice u Olomouce z vlastnictví paní Vágnerové Evy a pana Michaela Zatloukala do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 669. 500,- Kč dle důvodové zprávy bod 32

18. bezúplatný převod pozemku parc. č. 155/2 ost. pl. o výměře 645 m2 v k.ú. Nové Sady u Olomouce ve vlastnictví ČR - Pozemkového fondu ČR do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 33

19. odprodej části pozemku parc. č. 779 ost. pl. o výměře 5 m2 (dle GP parc. č. 574/2 zast. pl.) v k. ú. Chomoutov panu Radomíru Hadámkovi za kupní cenu ve výši 3 350,- Kč dle důvodové zprávy bod 34

20. bezúplatný převod části pozemku parc. č. 959/13 ost. pl. o výměře 640 m2 ( dle GP parc. č. 959/35), části pozemku parc. č. 959/11 ost. pl. o výměře 387 m2 ( dle GP parc. č. 959/33) a části pozemku parc. č. 959/11ost. pl. o výměře 1 006 m2 (dle GP parc. č. 959/34), vše v k. ú. Hodolany z vlastnictví ČR - Ministerstvo obrany do vlastnictví statutárního města Olomouce a to z důvodu veřejného zájmu za podmínek, že po dobu 10 let nepřevede statutární město Olomouc vlastnická práva k takto nabytým nemovitostem ani zčásti na další subjekty vyjma zpětného bezúplatného převodu těchto nemovitostí do vlastnictví České republiky, po dobu 10 let bude statutární město Olomouc využívat všechny nemovitosti ve veřejném zájmu, po dobu 10 let nebude tento majetek přenechán k dalšímu komerčnímu využití jiným subjektům dle důvodové zprávy bod 35

 
2nevyhovuje žádosti  1. paní Taťány Skývové o výkup pozemků parc. č. 700/1 ost. pl. o výměře 88 m2, parc. č. 700/2 ost. pl. o výměře 172 m2, parc. č. 701/1 zahrada o výměře 276 m2, parc. č. 701/2 vodní plocha o výměře 19 451 m2, parc. č. 1106/56 ost. pl. o výměře 2 090 m2, vše v k. ú. Černovír z vlastnictví paní Taťány Skývové do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 1

2. pana Petra Taláška o odprodej části pozemku parc. č. 24/9 ost. pl. o výměře 2 000 m2 v k. ú. Lazce dle důvodové zprávy bod 5

3. pana Miroslava Janíčka o odprodej pozemků parc. č. st. 18 zast. pl. o výměře 257 m2 a parc. č. 9/1 zahrada o výměře 525 m2, vše v k. ú. Povel dle důvodové zprávy bod 6

4. manželů Miroslava a Mgr. Soni Ševčíkových o odprodej části pozemku parc. č. 247/11 ost. pl. o výměře 300 m2 v k. ú. Neředín dle důvodové zprávy bod 7

5. pana Ing. Ivana Polácha o odprodej části pozemku parc. č. 971/2 o výměře 160 m2 v k. ú. Řepčín dle důvodové zprávy bod 8

6. manželů Věry a Jindřicha Paličkových o odprodej části pozemku parc. č. 862/213 zahrada o výměře 141 m2 v k. ú. Slavonín dle důvodové zprávy bod 9

7. manželů Pavla a Petruše Stejskalových o odprodej části pozemku parc. č. 784/1 zahrada o výměře 280 m2 v k. ú. Chválkovice dle důvodové zprávy bod 10

8. pana Luďka Švorce o odprodej části pozemku parc. č. 207/15 orná půda o výměře 700 m2 v k. ú. Hodolany dle důvodové zprávy bod 11

9. paní Hany Vranové a pana Jana Přikryla o odprodej pozemků parc. č. 360/2 zahrada o výměře 769 m2 v k. ú. Týneček a parc. č. 1487/2 orná půda o výměře 1 121 m2 v k. ú. Chválkovice dle důvodové zprávy bod 12

10. manželů Pavla a Hany Látalových o odprodej pozemku parc. č. 296 zahrada o výměře 512 m2 v k. ú. Svatý Kopeček, popř. části předmětného pozemku o výměře 226 m2 dle důvodové zprávy bod 13

11. pana Tomáše Theimera o odprodej části pozemku parc. č. 1937 ost. pl. o výměře 40 m2 v k. ú. Holice u Olomouce dle důvodové zprávy bod 14

12. manželů Miroslava a Marie Šindelových a paní Alžběty Hnátkové o směnu ideálních podílů nemovitosti, a to pozemku parc.č. st. 992 zast.pl. o výměře 286 m2 v k.ú. Nové Sady u Olomouce ve vlastnictví statutárního města Olomouce za ideální podíl ostatních stavebních objektů - chodníků, příjezdové komunikace, parkoviště nacházející se na pozemcích parc.č. 5/9, 5/10, 5/11 a 5/12 vše ost.pl. v k.ú. Nové Sady u Olomouce ve vlastnictví spoluvlastníku domu Handkeho 3,5,7,9,11, Olomouc dle důvodové zprávy bod 19

13. manželů MUDr. Tomáše a Světlany Brychtových o odprodej části pozemku parc. č. 1465/1 ost. pl. o výměře 65 m2 v k. ú. Chválkovice dle důvodové zprávy bod 24

14. Římskokatolické farnosti Hněvotín o převod pozemku parc. č. 206 ost. pl. o výměře 432 m2 v k. ú. Topolany u Olomouce z vlastnictví statutárního města Olomouce do vlastnictví Římskokatolické farnosti Hněvotín dle důvodové zprávy bod 26

15. pana Jaroslava Zatloukala o odprodej pozemku parc. č. 239/1 orná půda o výměře 330 m2 v k. ú. Týneček dle důvodové zprávy bod 27

16. pana Bc. Ladislava Vacka o odprodej části pozemku parc. č. 536/2 ost. pl. o výměře 535 m2 v k. ú. Povel dle důvodové zprávy bod 28

17. pana Ing. Jiřího Hronka o odprodej pozemku parc. č. 633/3 orná půda o výměře 622 m2 v k. ú. Slavonín dle důvodové zprávy bod 29

18. pana Ing. Martina Pražáka o odprodej části pozemku parc. č. 470/1 ost. pl. o výměře 1 500 m2 v k. ú. Droždín dle důvodové zprávy bod 31

 
3revokuje  1. část usnesení ZMO ze dne 26. 9. 2002, čís. spis. seznamu 3.1, bod 53 ve věci výše kupní ceny za odprodej objektu Dobnerova č. 24 s pozemkem parc. č. 1153/2 zast. pl. o výměře 679 m2 v k.ú. Nová Ulice paní Janě Hladišové a schvaluje kupní cenu ve výši 2. 119 980,- Kč, tj. snížená o polovinu požadované částky dle důvodové zprávy bod 22

2. usnesení ZMO ze dne 4. 2. 2003, čís. spis. seznamu 3, bod 11 ve věci schválení převodu části pozemku parc. č. 959/13 ost. pl. o výměře 640 m2 ( dle GP parc. č. 959/35), části pozemku parc. č. 959/11 ost. pl. o výměře 387 m2 ( dle GP parc. č. 959/33) a části pozemku parc. č. 959/11ost. pl. o výměře 1 006 m2 (dle GP parc. č. 959/34), vše v k. ú. Hodolany z vlastnictví ČR - Ministerstvo obrany do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 35

 
4schvaluje  1. odprodej části pozemku parc. č. 460/7 ost. pl. o výměře 60 m2 v k. ú. Povel společnosti LIDL ČR v. o. s. za kupní cenu ve výši 30.100,- Kč dle důvodové zprávy bod 38

2. odprodej části pozemku parc. č. 2082 zast. pl. o výměře 185 m2 v k. ú. Velká Bystřice (dle GP parc. č. 2082/2) manželům Zdeňkovi a Zdence Křivovým za kupní cenu ve výši 42.440,- Kč dle důvodové zprávy bod 39

3. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 650 ost. pl. o výměře 18 m2 v k. ú. Lošov s manžely Liborem a Marcelou Konštackými při kupní ceně ve výši 360,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod 40

4. odprodej pozemků parc. č. 1470/2 ost. pl. o výměře 61 m2, parc. č. 894/26 ost. pl. o výměře 249 m2, parc. č. 894/90 ost. pl. o výměře 460 m2 a parc. č. 894/35 ost. pl. o výměře 374 m2, pozemků parc. č. 886 zast. pl. o výměře 98 m2, parc. č. 893 zast. pl. o výměře 101 m2, parc. č. 555/5 zast. pl. o výměře 180 m2, parc. č. 555/9 zast. pl. o výměře 269 m2 a parc. č. 894/62 ost. pl. o výměře 9 m2, vše v k. ú. Chválkovice společnosti AGRA Chválkovice s r. o. za kupní cenu ve výši 100,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod 42

5. odprodej části pozemku parc. č. 1721/6 orná půda o výměře 2 869 m2, části pozemku parc. č. 1721/7 orná půda o výměře 445 m2, části pozemku parc. č. 1721/17 orná půda o výměře 244 m2, části pozemku parc. č. 1721/18 orná půda o výměře 958 m2, části pozemku parc. č. 1721/19 orná půda o výměře 1026 m2, a části pozemku parc. č. 1721/20 orná půda o výměře 833 m2, vše v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, Státní rostlinolékařské správě při kupní ceně 340,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod 43

6. směnu pozemků p.č. 1843/49 o výměře 470 m2, p.č. 1843/181 o výměře 3 228 m2, p.č. 1843/53 o výměře 330 m2, p.č. 1843/184 o výměře 2 319 m2, p.č. 1845/9 o výměře 4 548 m2, p.č. 1845/19 o výměře 7 522 m2, p.č. 1845/24 o výměře 7 820 m2, p.č. 1845/26 o výměře 11 196 m2, p.č. 1845/29 o výměře 4 663 m2, p.č. 1845/38 o výměře 1 376 m2, p.č. 1847/28 o výměře 772 m2, p.č. 1847/11 o výměře 1 707 m2, p.č. 1847/21 o výměře 2 584 m2, p.č. 1847/22 o výměře 1 050 m2, p.č. 1847/25 o výměře 186 m2, p.č. 1941/5 o výměře 2 763 m2 , vše orná půda, vše v k.ú. Holice u Olomouce, které jsou ve vlastnictví České republiky a správě Pozemkového fondu České republiky za pozemky p.č. 1793/7 o výměře 37 900 m2, p.č. 1800/23 o výměře 17 175 m2, p.č. 1863/174 o výměře 3 030 m2, p.č. 1863/175 o výměře 1 702 m2, vše orná půda, vše v k.ú. Holice u Olomouce, ve vlastnictví Statutárního města Olomouce, bez doplatku cenového rozdílu dle důvodové zprávy bod 45

7. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi statutárním městem Olomouc a Římskokatolickou farností Olomouc- Holice na pozemky p.č.1843/182 o výměře 2 644 m2,p.č.1845/1 o výměře 982 m2,p.č.1845/10 o výměře 4 608 m2 a p.č.1847/14 o výměře 1 474 m2, vše orná půda, vše v k.ú.Holice u Olomouce, které jsou v současné době ve vlastnictví České republiky a ve správě Pozemkového fondu České republiky při kupní ceně 992,- Kč/m2, tj. 9 630 340,-Kč dle důvodové zprávy bod 45

8. uzavření smlouvy o budoucí směnné smlouvě na pozemky p.č.1843/182 o výměře 2 644 m2,p.č.1845/1 o výměře 982 m2,p.č.1845/10 o výměře 4 608 m2,p.č.1847/14 o výměře 1 474 m2, vše orná půda, v k.ú.Holice u Olomouce, které jsou ve vlastnictví České republiky a správě Pozemkového fondu České republiky za pozemky p.č.1130/26 o výměře 7 169 m2,p.č.904/14 o výměře 1 701 m2,p.č.1024/12 o výměře 986 m2,vše orná půda, vše v k.ú.Chválkovice ve vlastnictví Statutárního města Olomouce, bez doplatku cenového rozdílu dle důvodové zprávy bod 45

9. výkup části pozemku parc. č. 991 orná půda o výměře 107 m2 v k. ú. Grygov z vlastnictví pana Jiřího Zrosta a paní Moniky Řezníčkové do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 7 490,- Kč dle důvodové zprávy bod 47

 
5nevyhovuje žádosti  1. pana Ing. Jindřicha Častka o odprodej pozemku parc. č. 1171/1 orná půda o výměře 4 376 m2 v k. ú. Grygov dle důvodové zprávy bod 36

2. ČR - Vězeňská služba ČR o revokaci usnesení ZMO ze dne 27. 6. 2001 čísl. spis. seznamu 5 bod 51 ve věci schválení bezúplatného převodu objektu č. p. 1048 s pozemkem parc. č. 1520 zast. pl. o výměře 182 m2, objektu č. p. 1049 s pozemkem parc. č. 1521 zast. pl. o výměře 182 m2 a pozemků parc. č. 392/10 ost. pl. o výměře 614 m2, parc. č. 392/11 ost. pl. o výměře 614 m2, vše v k.ú. Hodolany z vlastnictví ČR - Vězeňská služba ČR do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 41

3. ČR - Vězeňská služba ČR o výkup objektu č. p. 1048 s pozemkem parc. č. 1520 zast. pl. o výměře 182 m2, objektu č. p. 1049 s pozemkem parc. č. 1521 zast. pl. o výměře 182 m2 a pozemků parc. č. 392/10 ost. pl. o výměře 614 m2, parc. č. 392/11 ost. pl. o výměře 614 m2, vše v k. ú. Hodolany z vlastnictví ČR - Vězeňská služba ČR do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 41

4. SBD Olomouc, U kovárny 44 o bezúplatný převod pozemku parc. č. 348/2 ost. pl. o výměře

4 077 m2 v k. ú. Nová Ulice z vlastnictví SBD Olomouc, U kovárny 44 do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 46

 
6revokuje  1. usnesení ZMO ze dne 26. 9. 2002 čísl. spis. seznamu 3. 1. bod 31 ve věci nevyhovění žádosti společnosti AGRA Chválkovice s r. o. o odprodej pozemků parc. č. 1470/2 ost. pl. o výměře 61 m2, parc. č. 894/26 ost. pl. o výměře 249 m2, parc. č. 894/90 ost. pl. o výměře 460 m2 a parc. č. 894/35 ost. pl. o výměře 374 m2, vše v k. ú. Chválkovice dle důvodové zprávy bod 42

2. usnesení ZMO ze dne 11. 3. 2003 čísl. spis. seznamu 3. 1. bod 32 ve věci schválení odprodeje části pozemku parc. č. 1721/6 orná půda o výměře 2 869 m2, části pozemku parc. č. 1721/7 orná půda o výměře 445 m2, části pozemku parc. č. 1721/17 orná půda o výměře 244 m2, části pozemku parc. č. 1721/18 orná půda o výměře 958 m2, části pozemku parc. č. 1721/19 orná půda o výměře 1026 m2, a části pozemku parc. č. 1721/20 orná půda o výměře 833 m2, vše v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, Státní rostlinolékařské správě při kupní ceně 340,- Kč/m2 za podmínky zřízení předkupního práva na výše uvedené pozemky ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 43

3. část usnesení ZMO ze dne 11. 4. 2002 čísl. spis. seznamu 4. 1. bod 1. ve věci schválení podmínky zapůjčení dvou optických vláken statutárnímu městu Olomouc v souvislosti se schválením úplatného zřízení věcného břemene obsahující právo umístění telekomunikační sítě na pozemcích parc. č. 531 zast. pl. o výměře 43 m2, parc. č. 136/1 o výměře 2 255 m2, parc. č. 148/3 o výměře 4 867 m2 , parc. č. 599/1 o výměře 4 372 m2, parc. č. 601/1 o výměře 7 493 m2, parc. č. 602 o výměře 1 274 m2, parc. č. 603 o výměře 682 m2, parc. č. 604 o výměře 2 085 m2, parc. č. 605/9 o výměře 51 m2, parc. č. 600 o výměře 2 464 m2, parc. č. 150/3 o výměře 31 601m2, parc. č. 155/1 o výměře 7 628 m2 a parc. č. 150/12 o výměře 1 865 m2, vše ost. pl. v k. ú. Neředín ve prospěch společnosti ČESKÝ TELECOM, a. s. dle důvodové zprávy bod 44

4. usnesení ZMO ze dne 27.6.2002 čís.spis.seznamu 3.1. bod 34 ve věci schválení směny pozemků p.č. 1835 o výměře 69 509 m2, orná půda v k.ú. Holice u Olomouce ve vlastnictví Statutárního města Olomouc v ceně 2 337 309,63 Kč za pozemky p.č. 1843/49 o výměře 470 m2, p.č. 1843/52 o výměře 5 940 m2 (část 3 228 m2),p.č. 1843/53 o výměře 330 m2, p.č. 1843/60 o výměře 7 560 m2 (část 2 643 m2), p.č. 1843/83 o výměře 28 436 m2 (část 8 719 m2), p.č. 1843/94 o výměře 10 647 (část 2 319), p.č. 1845/1 o výměře 982 m2, p.č. 1845/9 o výměře 4 548 m2, p.č. 1845/10 o výměře 4 608 m2, p.č. 1845/19 o výměře 7 522 m2,p.č. 1845/24 o výměře 7 820 m2, p.č. 1845/26 o výměře 11 196 m2, p.č. 1845/29 o výměře 4 663 m2, p.č. 1845/38 o výměře 1 376 m2, p.č. 1847/7 o výměře 954 m2 (část 772 m2),p.č. 1847/11 o výměře 1 707 m2, p.č. 1847/14 o výměře 1 474 m2, p.č. 1847/21 o výměře 2 584 m2, p.č. 1847/22 o výměře 1 050 m2, p.č. 1847/25 o výměře 186 m2,vše orná půda v k.ú. Holice u Olomouce ve vlastnictví ČR a správě Pozemkového fondu ČR o celkové výměře 68 197 m2 v ceně 1 359 895,36 Kč bez doplatku cenového rozdílu dle důvodové zprávy bod 45Důvodová zpráva: Soubor důvodové zprávy naleznete mezi přílohami.
  
 

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu