Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Usnesení « Materiály « Zasedání zastupitelstva « Zastupitelstvo města « Samospráva

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

3.

Předkládá: Pelikán Matouš, Mgr., náměstek primátora
Zpracoval: oddělení majetkových řízení
oddělení smluvních vztahů

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konané dne 7. 9. 2020

Majetkoprávní záležitosti

Usnesení č. 4

Zastupitelstvo města Olomouce po projednání:

1

schvaluje prodej jednotky vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, a to nebytové jednotky č. 649/12 v domě č. p. 649, byt. dům, Javoříčská 2, na pozemku parc. č. st. 828 zastavěná plocha a nádvoří se spoluvlastnickým podílem o velikosti 645/14561 na společných částech domu č. p. 649 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 645/14561 na pozemku parc. č. st. 828 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc XXXXX za kupní cenu ve výši 2.680.000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.1.


 
2

schvaluje prodej jednotky vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, a to bytové jednotky č. 421/4 v domě č. p. 419, 420, 421, byt. dům, Řezáčova 16, 18, 20, na pozemku parc. č. st. 546, 547, 548 zastavěná plocha a nádvoří se spoluvlastnickým podílem o velikosti 464/41328 na společných částech domu č. p. 419, 420, 421 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 464/41328 na pozemku parc. č. st. 546, 547, 548 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc manželům XXXXX do společného jmění manželů za kupní cenu ve výši 1.980.000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.2.


 
3

schvaluje prodej jednotky vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to jednotky č. 514/4, byt, v domě č. p. 513, 514, 515, Synkova 11, 13, 15, který je součástí pozemku parc. č. st. 541 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Lazce, obec Olomouc XXXXX za kupní cenu ve výši 2.505.000,- Kč. Součástí předmětné jednotky je spoluvlastnický podíl o velikosti 7326/185835 na společných částech předmětné nemovité věci dle důvodové zprávy bod č. 1.3.


 
4

svěřuje rozhodování o nabytí pozemků, či jejich částí, parc. č. 153/97 o výměře 620 m2, parc. č. 153/98 o výměře 320 m2, parc. č. 153/99 o výměře 335 m2, parc. č. 153/233 o výměře 432 m2, parc. č. 153/244 o výměře 598 m2, parc. č. 153/257 o výměře 95 m2, parc. č. 153/258 o výměře 239 m2, parc. č. 153/259 o výměře 21 m2, parc. č. 153/260 o výměře 327 m2, parc. č. 153/261 o výměře 63 m2, parc. č. 153/262 o výměře 22 m2, parc. č. 153/263 o výměře 249 m2, parc. č. 153/264 o výměře 351 m2, parc. č. 153/265 o výměře 170 m2, parc. č. 153/267 o výměře 217 m2, parc. č. 153/268 o výměře 97 m2, parc. č. 153/269 o výměře 379 m2, parc. č. 153/270 o výměře 86 m2, parc. č. 153/271 o výměře 83 m2, parc. č. 153/272 o výměře 704 m2 a parc. č. 153/273 o výměře 23 m2 a parc. č. 153/15 o výměře 8 366 m2, vše ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc z vlastnictví společnosti DEVELOP BUILDING s.r.o. v likvidaci do vlastnictví statutárního města Olomouce dle § 85 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů Radě města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.1.


 
5

schvaluje neuplatnění předkupního práva k budově č. e. 5, rod. rek., ve vlastnictví pana XXXXX, stojící na pozemku parc. č. st. 605 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.2.


 
6

schvaluje koupi pozemků parc. č. 555/24 ostatní plocha o výměře 5 m2 a parc. č. 556/3 orná půda o výměře 49 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví pana XXXXXdo vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 35 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.3.


 
7

schvaluje darování pozemků parc. č. 93/2 ostatní plocha o výměře 79 m2, parc. č. 93/3 ostatní plocha o výměře 60 m2, parc. č. 93/7 ostatní plocha o výměře 59 m2, parc. č. 93/8 ostatní plocha o výměře 50 m2, parc. č. 93/11 ostatní plocha o výměře 19 m2, parc. č. 93/12 ostatní plocha o výměře 14 m2, parc. č. 93/14 ostatní plocha o výměře 76 m2, parc. č. 93/15 ostatní plocha o výměře 48 m2, parc. č. 93/18 ostatní plocha o výměře 57 m2, parc. č. 93/20 ostatní plocha o výměře 14 m2, parc. č. 94 ostatní plocha o výměře 949 m2, parc. č. 98/9 ostatní plocha o výměře 152 m2 a parc. č. 98/10 orná půda o výměře 40 m2, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc z vlastnictví společnosti Marzio,s.r.o. do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.4.


 
8

revokuje usnesení ZMO ze dne 17. 6. 2019, bod programu 3, bod 1.6. důvodové zprávy, ve věci schválení bezúplatného převodu pozemku parc. č. 31/47 ostatní plocha o výměře 974 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Ministerstva obrany do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.5.


 
9

schvaluje bezúplatný převod pozemku parc. č. 31/47 ostatní plocha o výměře 974 m2 v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Ministerstva obrany do vlastnictví statutárního města Olomouce dle smlouvy o bezúplatném převodu vlastnictví, která tvoří přílohu č. 2 důvodové zprávy bod č. 2.5.


 
10

revokuje usnesení ZMO ze dne 19. 12. 2016, bod programu 5, bod důvodové zprávy 2.7., ve věci schválení směny části pozemku parc. č. 677/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 677/6 ostatní plocha) o výměře 996 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje za část pozemku parc. č. 451/25 ostatní plocha (dle GP parc. č. 451/117 ostatní plocha) o výměře 442 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc, jejíž součástí je komunikace, ve vlastnictví statutárního města Olomouce a část komunikace ve vlastnictví statutárního města Olomouce nacházející se na části pozemku parc. č. 677/1 ostatní plocha o výměře 933 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc s tím, že ČR – Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje uhradí statutárnímu městu Olomouc doplatek cenového rozdílu ve výši 969 203,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.6.


 
11

schvaluje bezúplatný převod pozemku parc. č. 677/1 ostatní plocha o výměře 2 193 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje do vlastnictví statutárního města Olomouce se zdůvodněním veřejného zájmu dle důvodové zprávy bod č. 2.6.


 
12

nevyhovuje žádosti Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje o uznání skutečnosti, že veřejně přístupná účelová komunikace nacházející se na části pozemku parc. č. 677/1 ostatní plocha o výměře 933 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, je součástí tohoto pozemku ve vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje dle důvodové zprávy bod č. 2.6.


 
13

revokuje usnesení ZMO ze dne 12. 3. 2018, bod programu 3, bod 2.22. důvodové zprávy, ve věci schválení prodeje pozemku parc. č. 105/77 ostatní plocha a pozemku parc. č. 274 zahrada včetně zpevněného povrchu betonovými panely, dlažbou a živicí, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc společnosti Výstaviště Flora Olomouc, a.s. za kupní cenu ve výši 925 560,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.7.


 
14

schvaluje směnu pozemků parc. č. 105/77 ostatní plocha a parc. č. 274 zahrada, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce za části pozemků parc. č. 264/8 zahrada o výměře 749 m2, parc. č. 105/75 ostatní plocha o výměře 353 m2 a parc. č. 105/89 ostatní plocha o výměře 41 m2, (dle GP parc. č. 264/21 ostatní plocha o výměře 1 143 m2), vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti Výstaviště Flora Olomouc, a.s. s tím, že statutární město Olomouc uhradí společnosti Výstaviště Flora Olomouc, a.s. doplatek cenového rozdílu ve výši 613 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.7.


 
15

schvaluje směnu pozemků parc. č. 1736/25 orná půda o výměře 576 m2, parc. č. 1736/31 orná půda o výměře 1 694 m2, parc. č. 1736/33 orná půda o výměře 265 m2 a parc. č. 1736/55 orná půda o výměře 136 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví paní XXXXX za pozemek parc. č. 1846/52 orná půda o výměře 4 513 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce s tím, že paní XXXXX uhradí statutárnímu městu Olomouc doplatek cenového rozdílu ve výši 27 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.8.


 
16

trvá na rozhodnutí ZMO ze dne 9. 3. 2020 ve věci nevyhovění žádosti manželů XXXXX o uznání vlastnického práva k části pozemku parc. č. 624/12 ostatní plocha (dle GP parc č. 624/47 ostatní plocha o výměře 26 m2) v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.9.


 
17

nevyhovuje žádosti paní XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 200 ostatní plocha o výměře 83 m2 v k. ú. Lošov, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.10.


 
18

nevyhovuje žádosti pana XXXXX o prodej částí pozemků parc. č. 312/3 zahrada o výměře 99 m2 a parc. č. 318/2 zahrada o výměře 121 m2 a pozemku parc. č. 624 trvalý travní porost o výměře 301 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.11.


 
19

nevyhovuje žádosti paní XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 230/1 ostatní plocha o výměře 44 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.12.


 
20

nevyhovuje žádosti společnosti MERIT REAL a.s. o prodej částí pozemků parc. č. 624/4 ostatní plocha o 133 m2 a parc. č. 624/22 ostatní plocha o výměře 250 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.13.


 
21

nevyhovuje žádosti společnosti UHC MEVITE s.r.o. o prodej části pozemku parc. č. 1045/26 ostatní plocha o výměře 46 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.14.


 
22

nevyhovuje žádosti paní XXXXX o prodej pozemku parc. č. 853 orná půda v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.15.


 
23

nevyhovuje žádosti manželů XXXXX o prodej částí pozemků parc. č. 668/2 orná půda o výměře 150 m2 a parc. č. 669/1 orná půda o výměře 840 m2, vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.16.


 
24

nevyhovuje žádosti pana XXXXX a paní XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 98/17 ostatní plocha o výměře 13 m2 v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.17.


 
25

nevyhovuje žádosti manželů XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 574 ostatní plocha o výměře 32 m2 v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.18.


 
26

nevyhovuje žádosti pana XXXXX o prodej pozemku parc. č. 401/28 orná půda v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.19.


 
27

nevyhovuje žádosti pana XXXXX a paní XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 255/1 orná půda o výměře 1 017 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.20.


 
28

nevyhovuje žádosti pana XXXXX a paní XXXXX o prodej pozemků parc. č. 45/1 ostatní plocha, parc. č. 45/9 zastavěná plocha a nádvoří, na kterém stojí stavba č.p. 428, jiná st., ve vlastnictví Zemědělského družstva Slavonín, parc. č. 45/13 ostatní plocha a parc. č. 46/2 ostatní plocha, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.21.


 
29

nevyhovuje žádosti pana XXXXX o prodej pozemku parc. č. 779/2 orná půda v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.22.


 
30

nevyhovuje žádosti paní XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 972/1 zahrada o výměře 180 m2 v k. ú. Řepčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.23.


 
31

souhlasí s uzavřením souhlasného prohlášení o uznání přestavku na části pozemku parc. č. 972/1 zahrada (dle GP parc. č. st. 665 zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1 m2 v k. ú. Řepčín, obec Olomouc ve prospěch paní XXXXX dle důvodové zprávy bod č. 2.23.


 
32

revokuje usnesení ZMO ze dne 26. 4. 2019, bod programu č. 3, bod č. 2.8. důvodové zprávy ve věci schválení prodeje pozemků parc. č. 887/213, parc. č. 887/249, 887/254 a parc. č. 887/255, vše ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc pobočnému spolku Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu Kyselovský kopec Olomouc – Slavonín za kupní cenu ve výši 148.095,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.24.


 
33

schvaluje prodej pozemků parc. č. 887/254 a parc. č. 887/255, vše ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc manželům XXXXX do společného jmění manželů za kupní cenu ve výši 78.215,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.24.


 
34

schvaluje prodej pozemku parc. č. 444/2 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hlubočky, obec Hlubočky, na kterém se nachází stavba – část budovy č. e. 134, rod. rekr., která není ve vlastnictví prodávajícího, paní XXXXX za kupní cenu ve výši 7.300,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.25.


 
35

schvaluje prodej pozemku parc. č. 886/24 ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc společnosti LB 2000, s.r.o. za kupní cenu ve výši 55.000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.26.


 
36

schvaluje prodej pozemku parc. č. 575/5 zahrada v k. ú. Neředín, obec Olomouc manželům XXXXX do společného jmění manželů za kupní cenu ve výši 423.000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.27.


 
37

schvaluje prodej pozemku parc. č. 245/1 trvalý travní porost v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc paní XXXXX za kupní cenu ve výši 67 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.28.


 
38

schvaluje prodej části pozemku parc. č. 1857/78 orná půda (dle GP parc. č. 1857/119 orná půda) o výměře 1 380 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc společnosti STAVES s.r.o. za kupní cenu ve výši 1 296 280,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.29.


 
39

schvaluje prominutí nájemného nájemcům v rozsahu a se zdůvodněním dle přílohy č. 3b této důvodové zprávy bod č. 3.1.


 
40

nevyhovuje žádostem nájemců o prominutí nájemného dle přílohy č. 3b této důvodové zprávy bod č. 3.1.


 


Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Úterý: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Čtvrtek: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu