Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Usnesení « Materiály « Zasedání zastupitelstva « Zastupitelstvo města « Samospráva

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

13.

Předkládá: Ing. arch. Michal Giacintov, určený zastupitel
Zpracoval: Ing. Marek Černý, Ing. Karin Kuklová, Ing. arch. Jiří Šobr

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konané dne 11. 9. 2019

Regulační plán RP-16 Sídliště Nové Sady, Trnkova

Usnesení č. 13

Zastupitelstvo města Olomouce po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu v předloženém znění


 
2

schvaluje návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných k regulačnímu plánu RP-16 Sídliště Nové Sady, Trnkova, které je přílohou tohoto usnesení


 
3

ověřilo tímto, že regulační plán RP-16 Sídliště Nové Sady, Trnkova není v rozporu:

1. s Politikou územního rozvoje České republiky ve znění Aktualizace č.1, schválenou usnesením vlády České republiky č. 276 dne 15.4.2015

2. se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje ve znění aktualizace č. 3, vydané dne 25.2.2019

3. s Územním plánem Olomouc, vydaným usnesením Zastupitelstva města Olomouce ze dne 15.9.2014, ve znění pozdějších změn

4. s dalšími požadavky dle § 68 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon)

5. s výsledky projednání


 
4

vydává v souladu s ustanovením § 69 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) regulační plán RP-16 Sídliště Nové Sady, Trnkova formou opatření obecné povahy, které je přílohou tohoto usnesení


 
5

ukládá odboru dopravy a územního rozvoje oznámit v souladu s § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů, vydání regulačního plánu RP-16 Sídliště Nové Sady, Trnkova veřejnou vyhláškou

T: ihned

O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Úterý: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Čtvrtek: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu